Zahlédne

Hledám varianty 'zahlédne' [ zahlédnout (1) zahlédneš (1) zahlédne (1) zahlédly (1) zahlédli (4) zahlédl (6) ]. Nalezeno 14 veršù.
Exodus 24:11...však ruku na přední ze synů Izraele, ačkoli zahlédli Boha. Potom jedli a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Numeri 4:20...a jeho břemeno. Oni sami však nesmí vejítzahlédnout, jak jsou baleny svaté věci, aby nezemřeli."...
2. Samuel 11:2...se po střešní terase královského palácezahlédl ze střechy nějakou ženu, jak se koupe. Ta žena byla...
2. Samuel 17:18...prozradit chozením do města. Nějaký mládenec je zahlédl a ohlásil to Abšalomovi. Ti dva ale zatím utekli....
Job 17:15...potom bude ta naděje? Ta naděje - kdo ji zahlédne? Sestoupí se mnou do hrobu? Lehneme si spolu do...
Job 29:8...zaujal, mládenci ustupovali, jakmile zahlédli , kmeti vstávali mi na pozdrav, přední mužové...
Job 29:11... Kdo uslyšel, ten mi blahořečil, kdo jen  zahlédl, chválil , chudáka v jeho křiku že vysvobozuji a...
Přísloví 23:5... měj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš, bohatství tu není, roztáhne křídla jako orel,...
Jeremiáš 39:4...krále. Jakmile je judský král Cidkiáš zahlédl, dal se se všemi vojáky na útěk. Opustili město v...
Abakuk 3:10...přísahu. séla Rozdělil jsi zemi řekami, hory  zahlédly a se svíjejí. se valí vodní přívaly, z...
Jan 12:41... abych je nemohl uzdravit." To řekl Izaiáš, když zahlédl jeho slávu a mluvil o něm. Přesto však v něho...
Židům 11:13...ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Jen je zdálky zahlédli, vítali je a vyznávali, že jsou na zemi cizinci a...
Jakub 1:25...odejde, hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve...
1. Petr 1:12...Duchu svatém seslaném z nebe. Tyto věci by rádi zahlédli sami andělé! S odhodlanou myslí a ve vší...

Slova obsahující zahlédne: nezahlédne (1) zahlédne (1) zahlédneš (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |