Zahanbeni

Hledám varianty 'zahanbeni' [ zahanbíš (1) zahanbila (1) zahanbil (6) zahanbí (1) zahanbeno (1) zahanbeni (25) zahanbena (2) zahanben (16) ]. Nalezen 51 verš.
2. Královská 19:26...suti! Kdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšenizahanbeni, jak bylina polní byli, jako tráva zelená, jako...
Žalmy 6:11...se děsí, všichni odpůrci ustoupí, jsou zahanbeni ve chvíli! Píseň nářků, kterou David zpíval...
Žalmy 25:3...Žádný, kdo v tebe doufá, se hanby nedočkázahanbeni však budou zrádci nicotní! Ukaž mi, Hospodine,...
Žalmy 25:20...duši, zachraň , k tobě se utíkám, kéž nejsem zahanben! Poctivost a přímost kéž střeží , vždyť ty,...
Žalmy 31:2... Spoléhám na tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben, pro svoji spravedlnost zachraň ! Nakloň mi...
Žalmy 31:18... pro svoji lásku zachraň ! nejsem zahanben, Hospodine, když k tobě zní volání! jsou...
Žalmy 35:4...mně. Řekni mi: " jsem tvůj zachránce!" jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo chtějí o život připravit!...
Žalmy 35:26... neříkají: " jsme ho dostali!" jsou zahanbeni a stydí se všichni, kdo se radují z mého...
Žalmy 37:19...dědictví obstojí navěky. V zlých dobách nebudou zahanbeni, v hladových dnech se nasytí. Ničemové však budou...
Žalmy 40:15...na pomoc, Hospodine, pospěš mi! jsou zahanbeni, se stydí všichni, kdo o život chtějí...
Žalmy 44:8...nad nepřáteli vítězit, naše protivníky jsi vždy zahanbil. Chlubili jsme se Bohem každý den, stále jsme...
Žalmy 44:10...slavili jméno tvé! séla Teď jsi nás ale zahnalzahanbil, nevytáhl jsi s vojsky našimi. Zahnals nás na útěk...
Žalmy 53:6...těch, kdo napadli , Bůh sám rozptýlí a ty je zahanbíš, vždyť Bůh je zatratil! Kéž Izraeli vzejde ze...
Žalmy 69:7...tebe, Pane zástupů, doufají. kvůli mně nejsou zahanbeni ti, kteří , Bože Izraele, hledají! Kvůli tobě...
Žalmy 70:3... pospěš mi, Hospodine, na pomoc! jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo mi usilují o život! jsou...
Žalmy 71:1... Spoléhám na tebe, Hospodine, kéž nejsem nikdy zahanben! Pro svou spravedlnost vysvoboď, zachovej,...
Žalmy 71:13...se mi, Bože můj, na pomoc pospěš mi! jsou zahanbeni, zmizí ti, kdo proti mně chrlí žaloby!...
Žalmy 71:24...stále bude tvou spravedlnost velebit - že byli zahanbeni, že se styděli ti, kdo usilovali o neštěstí! ...
Žalmy 74:21... stala se doupětem násilí! utlačení nejsou zahanbeni, chválí tvé jméno nuzní a ubozí! Povstaň ,...
Žalmy 119:6...tvé zákony! Budu-li dbát všech jeho příkazůzahanben nikdy nebudu. Chválit budu se srdcem upřímným,...
Žalmy 119:31...svědectví, Hospodine, držím se, nedej, abych byl zahanben! Poběžím cestou tvých příkazů - do srdce dals mi...
Žalmy 119:46... Hovořit budu o tvých svědectvích, nebudu zahanben ani před králi. Tvá přikázání jsou mi rozkoší -...
Žalmy 119:78...žil, tvůj Zákon je mi přece rozkoší! Kéž jsou zahanbeni pyšní, že zrádně křivdí mi, zatímco přemýšlím nad...
Žalmy 119:80...srdce tvým zákonům oddané - tehdy nebudu nikdy zahanben! Umírám touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou...
Žalmy 127:5... jenž jich plný toulec - takový nebude zahanben, bude s protivníky jednat před soudem! Poutní...
Izaiáš 29:22... říká o domu Jákobovu: Jákob nebude dále zahanben, blednout strachy více nebude. ve svém...
Izaiáš 37:27...suti! Kdo v nich bydlí, vysíleni, vyděšenizahanbeni, jak bylina polní byli, jako tráva zelená, jako...
Izaiáš 41:11...spravedlivou pravicí. Hle, jak ostudně budou zahanbeni všichni, kdo proti tobě zuřili! Budou jako nic a...
Izaiáš 45:17...však Hospodin zachrání věčným spasením. Nebudete zahanbeni ani potupeni nikdy, navěky! Nuže, toto praví...
Izaiáš 45:24... kdo proti němu zuřili, přijdou k němu a budou zahanbeni, ale všichni Izraelovi potomci dojdou v Hospodinu...
Izaiáš 50:7...tvář jako z křemene proto nastavuji, nebudu zahanben, to vím. Blízko je Ten, který hájí. Kdo chce...
Izaiáš 54:4...a zpustlá města obsadí. Neboj se, nebudeš zahanbena, nestyď se, nedojdeš potupy. Zapomeneš na hanbu...
Jeremiáš 8:9...komolí lživé pero učenců! Ti mudrci tedy budou zahanbeni a zachváceni děsem. Hle, Hospodinovo slovo...
Jeremiáš 12:13...výsledku se budou dřít. Tím, co sklidí, budou zahanbeni, je prudkým hněvem stihne Hospodin." Tak praví...
Jeremiáš 14:3...vody. Vracejí se s prázdnými vědry; zklamánizahanbeni skrývají hlavu v dlaních. Půda je rozpukaná,...
Jeremiáš 17:18...postrachem - jsi útočiště ve zlý den! jsou zahanbeni, kdo pronásledují, a mně se hanba vyhýbá....
Jeremiáš 31:19...svém poučení se biji do hrudi. Stydím se a jsem zahanben, že nesu potupu svých mladých let.' Není snad...
Jeremiáš 46:24... Bude jich víc než kobylek, bude jich bezpočetZahanbena bude Dcera egyptská - padne do rukou severního...
Jeremiáš 48:1..."Běda městu Nebó - bude zničeno! Kiriatajim bude zahanbeno, dobyto, ta pevnost bude troskou hanebnou. Moábu...
Jeremiáš 51:51...v daleké zemi, myslete na Jeruzalém! "Zahanbeni jsme a uráženi, tváře nám přikryl stud, protože...
Ezechiel 16:27...tvých nepřátel, filištínských dcer, které jsi zahanbila svou zvrhlostí. Smilnila jsi také s Asyřany,...
Ezechiel 36:32...Hospodin, toho si buďte vědomi. Vy buďte zahanbeni a styďte se za své způsoby, dome izraelský. Toto...
Ozeáš 10:6...dar pro jejich velkokrále. Efraim tehdy bude zahanben, vlastní plány zklamou Izrael! Zanikne Samaří i...
Micheáš 3:7...proroky, den se nad nimi zatemní. Vidoucí budou zahanbeni, věštci se zastydí, všichni si studem tváře...
Zachariáš 10:5... Budou se bít, neboť Hospodin bude s nimizahanbí jezdce na koních. Dům Judy učiním mocným a dům...
1. Korintským 1:27... Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby...
1. Korintským 4:14...nejhorší spodinu. Nepíšu to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás napomenul jako své milované děti. I...
2. Korintským 10:8... a ne k boření, chlubit ještě více a nebyl bych zahanben. Nechci ale, aby to vypadalo, že vás v dopisech...
Filipským 1:20...dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle...
Titus 2:8...nelze nic namítnout, aby byl každý protivník zahanben a nemohl o nás říci nic zlého. Služebníky , ...
Židům 11:7...archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |