Zahalí

Hledám varianty 'zahalí' [ zahalte (1) zahalím (1) zahalili (2) zahalila (2) zahalil (14) zahalí (8) zahaleni (2) zahalena (1) zahalen (5) ]. Nalezeno 36 veršù.
Genesis 9:14...byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se ukáže duha, připomenu...
Genesis 24:65..." odpověděl služebník. Vzala si tedy závojzahalila se. Služebník pak Izákovi popsal všechno, co...
Genesis 38:14...Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závojzahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enajim, což je po...
Exodus 19:18...se postavil při úpatí hory. Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohni....
2. Samuel 15:30...na Olivetskou horu a celou cestu plakal, hlavu zahalenou a bos. Také všichni, kdo byli s ním, si zahalili...
1. Královská 19:13...- tichý, jemný hlas. Jakmile ho Eliáš uslyšelzahalil si tvář pláštěm, vyšel a postavil se u vchodu do...
2. Královská 19:1...to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své rouchozahalen pytlovinou vešel do Hospodinova chrámu. Správce...
Nehemiáš 9:1...měsíce se synové Izraele shromáždili k postuzahaleni pytlovinou a posypáni hlínou. Ti, kdo byli...
Job 24:15... ‚Nikdo neuvidí,' říká si a tvář si rouškou zahalí. Za tmy se do domů vlamují, ve dne jsou doma...
Job 38:9...vyvalilo ven, když jsem je přioblékl oblakemzahalil mračnem jako do plenek, když jsem mu vytyčil meze...
Žalmy 84:7...je v studnici a první déšť je požehnáním zahalí. Od síly k síle putují - před Bohem na Sionu se...
Žalmy 89:46...jsi k zemi povalil. Dny jeho mládí jsi ukrátilzahalil jsi ho pláštěm ostudy! séla Jak dlouho se,...
Žalmy 104:2...jsi slávou a nádherou! Světlem jsi jak pláštěm zahalen, nebe jsi jako plachtu rozestřel! Svoje paláce jsi...
Žalmy 109:19... vniklo mu do kostí jako mast. ho to prokletí zahalí jako plášť, ho vždy obepíná jako pás! Takto ...
Žalmy 109:29... se žalobci oblečou do hanby, jsou zahaleni pláštěm ostudy! Hospodina svými ústy velmi velebím...
Přísloví 10:12... Nenávist vyvolává neshody, láska všechny viny zahalí. Ve rtech rozvážného nalezneš moudrost, na záda...
Izaiáš 32:11... chvějte se! Vysvlečte se a obnažte, pytlem zahalte se na bedrech! Tlučte se v prsa nad výtečnými poli,...
Izaiáš 37:1...to král Ezechiáš uslyšel, roztrhl své rouchozahalen pytlovinou vešel do Hospodinova domu. Správce...
Izaiáš 59:17...vzal si roucho pomsty, pláštěm horlivosti se zahalil. Jak si zasluhují, tak jim odplatí, hněv pro...
Izaiáš 61:10...oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti  zahalil jako ženicha s věncem ozdobným, jako nevěstu...
Jeremiáš 4:28...proto bude země truchlit i nebe nahoře se do tmy zahalí; co jsem řekl, totiž nevezmu zpátky, co jsem rozhodl...
Jeremiáš 13:16...slávu Hospodinu, svému Bohu, dříve než tmou vše zahalí, dříve než vaše nohy zakopnou v příšeří mezi horami....
Pláč 2:1...srdce mi puká bolestí! Ach, jak Hospodin hněvem zahalil Dceru sionskou! Z nebe na zem zahodil Izraelovu...
Pláč 3:43... vzbouřili jsme se - a ty jsi přestal promíjetZahalen hněvem jsi nás hnal, pobíjel jsi bez milosti....
Pláč 3:44...hněvem jsi nás hnal, pobíjel jsi bez milostiZahalil ses v oblaka, nepřístupný pro modlitby. Odporným...
Ezechiel 7:27...od starších. Králi nezbude než truchlení, kníže zahalí se zděšením a ruce prostých lidí hrůza ochromí....
Ezechiel 16:8...- přišel tvůj čas, čas milování. Tehdy jsem  zahalil cípem svého pláště a přikryl tvoji nahotu. S...
Ezechiel 16:10...sandály z jemné kůže, ověnčil jsem kmentemzahalil vzácným závojem. Ozdobil jsem šperky, na ruce ti...
Ezechiel 31:15...Hospodin: V den, kdy sestoupil do podsvětízahalil jsem hlubinu smutkem nad ním; zadržel jsem její...
Abdiáš 1:10... kvůli násilí na Jákobovi, tvém bratrovi, budeš zahalen do ostudy, vyhlazen budeš navěky! V ten den ses...
Jonáš 3:6...králi, vstal ze svého trůnu, svlékl si plášťzahalil se pytlovinou, usedl v popelu a nechal v Ninive...
Jonáš 3:8... nejedí ani nepijí. Lidé i zvířata se zahalí pytlovinou a volají ze vší síly k Bohu. Každý se...
Matouš 17:5...a jeden Eliášovi." Než to dořekl, náhle je zahalil zářící oblak. Vtom se z oblaku ozval hlas: "Toto je...
Marek 9:7... že nevěděl, co by řekl. Vtom se objevil oblakzahalil je. Z oblaku zazněl hlas: "Toto je můj milovaný Syn...
Marek 14:65... že zaslouží smrt. Někteří po něm začali plivatZahalili mu tvář, bili ho pěstmi a říkali: "Prorokuj!" A...
Lukáš 9:34...ale, co říká. Než to dořekl, objevil se oblakzahalil je. Když se ocitli v tom oblaku, dostali strach. Z...

Slova obsahující zahalí: zahalí (8) zahalím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |