Zadrželi

Hledám varianty 'zadrželi' [ zadržíte (1) zadrží (6) zadržet (2) zadrženy (1) zadržen (2) zadrželo (1) zadrželi (1) zadržela (2) zadržel (4) zadrž (3) ]. Nalezeno 19 veršù.
Genesis 20:6...to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem také zadržel, abys proti mně nezhřešil, a nedovolil jsem ti...
Jozue 7:14...přistupovat po kmenech. Ten kmen, který Hospodin zadrží, bude přistupovat po rodech. Rod, který Hospodin...
Jozue 7:15...zadrží, bude přistupovat po mužích. Kdo bude zadržen s věcmi propadlými klatbě, bude upálen se vším, co...
1. Samuel 19:14...pláštěm. Když přišli Saulovi poslové, aby Davida zadrželi, řekla jim: "Je nemocný." Saul je pak vyslal za...
1. Samuel 25:33...tvá moudrost, ty sama buď požehnána, žes dnes zadržela, abych neprolil krev a nevzal pomstu do svých...
2. Samuel 24:16...lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost zadrž!" Hospodinův anděl byl právě u mlatu Aravny...
1. Letopisů 21:15...lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost zadrž!" Hospodinův anděl právě stál u mlatu Aravny...
Job 23:13...výroky jeho úst. On je však Jediný - kdo ho zadrží? Co se mu zachce, to učiní. Co o mně rozhodne, to...
Job 37:7...velí: ‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy ruku zadrží, aby každý smrtelník znal jeho jednání. I zvěř tehdy...
Izaiáš 53:8...oněměl, ústa neotevřel. Vzali jej, aby byl zadržen a souzen; kdo z jeho současníků na to pomyslel? Byl...
Jeremiáš 2:24... zvyklá na poušti. Jakmile lačně zavětříš, kdo zadrží tvůj chtíč? Kdokoli po v čas říje zatouží, najde...
Jeremiáš 20:9...oheň v mých kostech zavřený; nemohu ho v sobě zadržet, neovládnu se! Od tolika lidí slyším nařčení:...
Jeremiáš 31:16...se nedá utěšit!" Tak praví Hospodin: "Neplač zadrž slzy, neboť tvá námaha dojde odměny, praví Hospodin:...
Jeremiáš 37:13... syna Chananiášova. Ten proroka Jeremiáše zadržel. "Tak ty chceš přeběhnout k Babyloňanům!" obořil se...
Ezechiel 20:22...svůj hněv. Kvůli svému jménu jsem ale svou ruku zadržel, aby jméno nebylo zneváženo v očích národů, před...
Ezechiel 31:15...podsvětí, zahalil jsem hlubinu smutkem nad nímzadržel jsem její prameny, se ty vydatné vody zastavily....
Ageus 1:10...každý jen o svůj dům. Proto nad vámi nebe zadrželo rosu a země zadržela svou úrodu. Přivolal jsem...
Lukáš 4:42...ho hledaly, a když přišly k němu, chtěly ho zadržet, aby od nich neodcházel. On jim však řekl: "Musím...
Jan 20:23...odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny; komu je zadržíte, tomu jsou zadrženy." Když tehdy mezi Ježíš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |