Zachvátil

Hledám varianty 'zachvátil' [ zachvátit (1) zachvátím (1) zachvátily (1) zachvátila (3) zachvátil (3) zachvátí (13) zachváceni (3) zachvácen (1) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 19:29...Abrahama a propustil Lota zprostřed zkázy, jež zachvátila města, v nichž Lot bydlel. Lot potom z Coaru...
Genesis 41:56...za Josefem! Udělejte, cokoli vám řekne." Hlad zachvátil celý svět. Josef tehdy otevřel všechny obilnice a...
Exodus 15:14...se, to uslyší, filištínský lid úzkost zachvátí. Tehdy se zhrozí kmeny edomské, moábských siláků...
Exodus 22:5...svého pole a ze své vinice. Když vypukne oheňzachvátí křoví, takže shoří stoh nebo stojící obilí nebo...
Exodus 32:10...tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe učiním...
1. Samuel 14:15...mužů na půlakrovém políčku. Nepřátelské vojsko zachvátila hrůza. Jak v táboře, tak na poli, jak mezi...
Job 3:6... zatmění kéž by ho přemohlo! I tu noc měla zachvátit temnota, aby se do roku nemohla počítat, do počtu...
Job 5:14...zvrácených on podvrací. Uprostřed dne tma je zachvátí, v poledne budou tápat jako za noci. Před mečem...
Job 20:28...proti němu. Jeho dům odnese povodeň, proud ho zachvátí v soudný den. Takový osud dává Bůh ničemům, takové...
Job 24:22... opustí bez jmění! Bůh svojí mocí i silné zachvátí; i při svém postavení si nejsou jistí životy. Dává...
Žalmy 41:9...si o mně šeptají, přičítají mi pouze neštěstí: "Zachvátila ho hrozná věc, ze svého lůžka nevstane!" Dokonce...
Žalmy 64:10... každý, kdo spatří je, se otřese. Bázeň pak zachvátí všechny lidi, o Božích skutcích budou vyprávět,...
Žalmy 69:25... své rozhněvání, plamen tvé prchlivosti je zachvátí. Jejich příbytek zůstane pustý, v jejich...
Přísloví 1:27... jež vás přepadne. Bavit se budu, jako bouře zachvátí vás hrůza, jako vichr udeří vaše neštěstí, ...
Izaiáš 21:3... Proto se mi břicho svírá úzkostí, jako by  zachvátily porodní bolesti. Skličuje to, co slyším, to,...
Izaiáš 23:5...ani mladíky." Jakmile se o tom dozvědí v Egyptězachváceni budou bolestí nad Týrem. Uprchněte někam za moře...
Izaiáš 34:9...dehet obrátí a tamní půda v síru; celou tu zemi zachvátí plameny hořícího dehtu! Ve dne ani v noci Edom...
Jeremiáš 6:11...ulicích i tam, kde se baví mládenci. Vždyť budou zachváceni muži i s ženami, ba i starci, kteří dožili své...
Jeremiáš 8:9...pero učenců! Ti mudrci tedy budou zahanbenizachváceni děsem. Hle, Hospodinovo slovo zavrhli - to si...
Jeremiáš 49:24...jako moře, jež nelze utišit. Damašek slábnezachvácen děsem se dává na útěk, jak rodička je sevřen v...
Pláč 1:13... On seslal oheň z výšiny do mých kostí, které zachvátil. On nastražil mým nohám síť, obrátil zpátky....
Ezechiel 5:4...je do ohně a nech je tam shořet. Plamen z nich zachvátí celý dům Izraele! Tak praví Panovník Hospodin: To...
Ezechiel 21:36... tam odsoudím. Vyliji na tebe své rozhořčenízachvátím plamenem svého zuření, vydám do rukou lidí...
Daniel 9:27...ohavnost se v chrámě objeví, než ničitele zachvátí konec mu určený." Ve třetím roce perského krále...
Ozeáš 4:19... chovají v lásce zkaženost. Vítr je svými křídly zachvátí, budou se stydět za své oběti! Kněží, teď slyšte...
Skutky 19:29...začali křičet: "Veliká je efeská Artemis!" Město zachvátil zmatek. Všichni se společně hnali do divadla a...

Slova obsahující zachvátil: zachvátil (3) zachvátila (3) zachvátily (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |