Zachraňuj

Hledám varianty 'zachraňuj' [ zachraňujte (3) zachraňuješ (3) zachraňuje (5) zachraňuj (2) zachraňovat (2) zachraňováni (1) zachraňovali (1) zachraňoval (3) ]. Nalezeno 20 veršù.
Soudců 2:16... Hospodin jim ale vzbuzoval soudce a ti je zachraňovali z ruky nájezdníků. Neposlouchali však ani své...
Soudců 2:18...Hospodin s ním a po všechny soudcovy dny je zachraňoval z rukou jejich nepřátel. Byl totiž pohnut...
Soudců 13:5...matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z rukou Filištínů." Žena šla a vyprávěla...
2. Samuel 22:28...naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky, povýšené však hledíš ponížit. Ty,...
Job 36:15...zmírají, končí svůj život mezi smilníky. Bůh zachraňuje ubohé jejich bídami, otevírá jim uši soužením....
Job 40:14...zastřené! sám pak budu chválit - vždyť  zachraňuje vlastní pravice! Jen se na behemota podívej,...
Žalmy 18:28...naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty sám zachraňuješ ubožáky, pohledy povýšených ale ponížíš. Ty,...
Žalmy 35:10...tehdy řeknou: "Kdo se ti, Hospodine, vyrovná?" Zachraňuješ chudáka z moci silnějšího, chudého ubožáka před...
Žalmy 106:43... sraženi byli do jejich područí. Znovu a znovu zachraňoval je, oni ho ale vědomě dráždili - ve své...
Žalmy 120:2...volám a on mi odpoví. Mou duši, Hospodinezachraňuj od lživých rtů a lstivých jazyků! Jak budeš...
Přísloví 10:2... Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí. Hospodin nenechá poctivého lačnět,...
Přísloví 11:4...den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před smrtí. Spravedlnost srovná cestu nevinnému,...
Přísloví 24:11...v těžký den hroutit, tvá síla za moc nestojíZachraňuj ty, kdo jsou vlečeni k smrti, ujmi se těch, jež...
Izaiáš 59:1... Hle - ruka Hospodinova není krátká, aby zachraňovat nemohla, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel!...
Jeremiáš 15:20...nepřemohou - vždyť jsem s tebou, abych  zachraňoval a vysvobozoval, praví Hospodin. Z rukou zlých...
Jeremiáš 20:13...při. Zpívejte Hospodinu, vzdejte mu chválu! On zachraňuje život ubohému z rukou zločinců. je zlořečený...
Jeremiáš 21:12...Ráno co ráno suďte spravedlivě, okrádaného zachraňujte z rukou utlačitele. Jinak můj hněv vzplane...
Jeremiáš 22:3...praví Hospodin: Jednejte poctivě a spravedlivěZachraňujte okrádaného z rukou utlačitele! Přistěhovalcům,...
2. Korintským 2:15...Kristovou líbeznou vůní mezi těmi, kdo jsou zachraňováni, i mezi těmi, kdo hynou. Jedněm jsme smrtelnou...
Juda 1:23...těmi, kdo pochybují, mějte soucit. Jiné zachraňujte jako z ohnivých plamenů. I s nimi jednejte...

Slova obsahující zachraňuj: zachraňuj (2) zachraňuje (5) zachraňuješ (3) zachraňujte (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |