Zachraň

Hledám varianty 'zachraň' [ zachraňte (4) zachránit (44) zachráníš (12) zachráníme (1) zachráním (18) zachránilo (3) zachránili (7) zachránila (2) zachránil (58) zachrání (44) zachráněni (6) zachráněna (1) zachráněn (19) zachraň (36) ]. Nalezeno 240 veršù.
Genesis 19:19...jsi mi veliké milosrdenství, když jsi mi zachránil život. však nebudu moci utéct do hor, a tak...
Genesis 32:9...táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože...
Genesis 32:31...řekl: "Viděl jsem Boha tváří v tvář a byl jsem zachráněn!" A když minul Penuel, zazářilo mu slunce; a...
Genesis 37:21...Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!" Ruben...
Genesis 37:22...na něj ruku!" (To řekl, aby ho před nimi zachránil a vrátil ho jeho otci.) A tak se stalo, že když...
Genesis 45:5... Sám Bůh sem poslal před vámi, aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a...
Genesis 45:7...před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemizachránil vám život velikým vysvobozením. Nebyli jste to...
Genesis 47:25...sebe, své rodiny a své děti." Tehdy zvolali: "Zachránil jsi nám život, pane! Prokazuješ nám laskavost, že...
Genesis 50:20...dobrému, aby se stalo, co dnes vidíte - aby byl zachráněn život mnoha lidí. se tedy nebojte, postarám se...
Exodus 10:5...ani nebude vidět! Sežerou zbytek toho, co se zachránilo, vše, co vám zbylo po tom krupobití, ožerou i...
Exodus 12:27...domy Izraelitů. Udeřil na Egypt, ale naše rodiny zachránil.'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl se. Synové...
Exodus 14:13...stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je nikdy...
Exodus 14:30...stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin zachránil Izrael z ruky Egypťanů; Izrael pak viděl egyptské...
Exodus 18:4... neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoczachránil před faraonovým mečem." Mojžíšův tchán Jetro...
Numeri 10:9...se připomenuli Hospodinu, svému Bohu, a byli zachráněni od svých nepřátel. Na trubky budete troubit také...
Deuteronomium 19:4... Když někdo někoho zabije a uteče, aby si zachránil život (v případě, že svého bližního zabil...
Deuteronomium 19:5...dotyčný moci uchýlit do jednoho z těchto městzachránit si život. Kdyby to bylo příliš daleko, mohl by...
Deuteronomium 22:27...dívka křičela, ale nebyl tam nikdo, kdo by ji zachránil. Když někdo potká dívku, pannu, která není...
Deuteronomium 28:29...jen utiskován a vykořisťován a nebude, kdo by  zachránil. Zasnoubíš se s ženou a jiný muž ji zneuctí;...
Deuteronomium 28:31...ovce dají tvým nepřátelům a nebude, kdo by  zachránil. Tvé syny a dcery dají cizím lidem; vlastníma...
Deuteronomium 33:29... blažený! Kdo je ti podobný, lide, jejž Hospodin zachránil! On je štítem tvé ochrany a mečem tvého vítězství...
Jozue 2:13... bratry a sestry i všechny, kdo k nim patříZachraňte nás před smrtí!" "Položíme za vás život!"...
Jozue 10:6...ochranu svým služebníkům. Rychle k nám pospěšzachraň nás! Pomoz nám! Všichni emorejští králové z hor se...
Soudců 3:31...pobil šest set Filištínů volským bodcem. Také on zachránil Izrael. Po Ehudově smrti však synové Izraele...
Soudců 6:14...obrátil a pravil: "Jdi v této své sílezachráníš Izrael z hrsti Midiánců. sám přece...
Soudců 6:15...On však namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v Manasesovi nejubožejší a ...
Soudců 6:31...že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře! Je-li to...
Soudců 6:36...Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze  zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde na mlatu...
Soudců 6:37...a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze  zachráníš Izrael, jak jsi řekl." A tak se stalo. Druhého...
Soudců 7:7..."S těmi třemi sty muži, kteří chlemtali, vás zachráním a vydám ti Midiánce do rukou. Zbytek vojska může...
Soudců 8:22...- ty, tvůj syn i syn tvého syna. Vždyť jsi nás zachránil z rukou Midiánců!" Gedeon jim odpověděl: "Nebudu...
Soudců 10:14...volat k bohům, které jste si zvolili; jen vás zachrání v dobách soužení." Synové Izraele na to Hospodinu...
Soudců 21:17...vyhlazeny." Říkali také: "Ti, kdo se z Benjamína zachránili, potřebují dědice, aby z Izraele nevymizel celý...
1. Samuel 7:3...se srdcem k Hospodinu a služte jen jemu! Pak vás zachrání z ruky Filištínů." Nato synové Izraele odstranili...
1. Samuel 10:27...Bůh. Nějací ničemové ale říkali: "Tenhle že nás zachrání?" Pohrdli jím a nevzdali mu hold. On ale jako by...
1. Samuel 11:3...do celého Izraele. Pokud nás nikdo nepřijde zachránit, vzdáme se ti." Když pak ti poslové přišli do...
1. Samuel 12:10...a sloužili jsme baalům i aštartám. Teď nás ale zachraň z rukou našich nepřátel a budeme sloužit tobě!'...
1. Samuel 12:11...Jerub-baala, Baráka, Jiftacha a Samuele, aby vás zachránil z rukou vašich okolních nepřátel, takže jste...
1. Samuel 12:21...se k marnostem, které nemohou nijak prospět ani zachránit - vždyť jsou to marnosti! Hospodin pro své veliké...
1. Samuel 14:45... Vždyť mu dnes pomáhal Hospodin!" A tak lid zachránil Jonatana před smrtí. Saul pak ukončil...
1. Samuel 14:48...se obrátil, vítězil. Odvážně napadl Amalekovcezachránil Izrael z rukou nájezdníků. Saulovi synové byli...
1. Samuel 19:11...zabít. Davidova žena Míkal ho ale varovala: "Zachraň si život a ještě dnes v noci uteč; jinak budeš...
2. Samuel 14:16...služky vyhoví? Možná král svou služku vyslyšízachrání ji ze spárů toho, kdo chce i s mým synem...
2. Samuel 19:6...tvým synům a dcerám, tvým manželkám i konkubínám zachránili život. Miluješ ty, kdo nenávidí, a nenávidíš...
2. Samuel 19:10...izraelských kmenech se dohadovali: "Král nás zachránil z rukou našich nepřátel; vysvobodil nás ze spárů...
2. Samuel 22:4...- je hoden chvály - od mých nepřátel  zachránil! Smrtelné vlny obklopily, svým proudem ...
2. Samuel 22:49...vyvádíš, pozvedáš nad soky, před násilníkem zachráníš. Proto budu chválit mezi národy, tvé jméno,...
1. Královská 1:12...David o tom ani neví! Pojď tedy, poradím ti, jak zachráníš život sobě i svému synu Šalomounovi. Jdi hned ke...
2. Královská 14:27...rozhodl, že nevyhladí jméno Izraele pod nebemzachránil je skrze Jeroboáma, syna Jehoašova. Ostatní...
2. Královská 17:39...bohy. Ctěte jen Hospodina, svého Boha. On vás zachrání z rukou všech vašich nepřátel!" Oni však...
2. Královská 19:31...vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto...
2. Královská 19:34... praví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj...
1. Letopisů 16:35...je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky! Řekněte: "Zachraň nás, Bože naší spásy! Vysvoboď nás a z národů...
2. Letopisů 32:22... Tak Hospodin Ezechiáše i obyvatele Jeruzaléma zachránil z rukou asyrského krále Senacheriba i z rukou...
Nehemiáš 9:28...z nebe v nesmírném slitování a vždy znovu jsi je zachránil. Varoval jsi je, se vrátí k tvému Zákonu, oni...
Ester 7:9...Haman postavil pro toho Mordechaje, jehož slovo zachránilo krále? Stojí u Hamanova domu, vysoký na padesát...
Job 5:15...tápat jako za noci. Před mečem jejich úst chudé zachrání, zachrání je z jejich mocného sevření. Chudák ...
Job 5:20... ani posedmé nestihne neštěstí. V hladomoru zachrání před smrtí a z moci meče za války. Před bičem...
Job 6:23... od nepřítele,' nebo: ‚Od tyranů  zachraňte'? Poučte , a zmlknu hned, v čem jsem pochybil,...
Job 13:16...chci před ním obhájit. Jedině tak bych se mohl zachránit - vždyť před něj nepřijde žádný bezbožník! Dobře...
Job 22:29...řekneš zkroušeným, a kdo klopí oči, toho Bůh zachrání. Vysvobodí i toho, kdo není bez viny, vysvobozen...
Job 26:2...umíš slabému pomoci! Jak jsi bezmocného přímo zachránil! Jakou radu jsi bláhovému udělil! Jak hluboké...
Žalmy 3:8... svírají ze všech stran. Povstaň, HospodineZachraň , Bože můj! Rozbij čelisti všech mých nepřátel,...
Žalmy 6:5... Hospodine, život mi zachovej, pro svoji lásku zachraň ! V hrobě na tebe nikdo nevzpomene - mezi...
Žalmy 7:2...Benjamín. Hospodine, Bože můj, na tebe spoléhámzachraň , všech pronásledovatelů zbav! Jinak jako lev...
Žalmy 17:13...se mu tváří! Sraz ho na kolena - mečem svým zachraň mi život před ničemy! Před lidmi, Hospodine, svou...
Žalmy 18:4...- je hoden chvály - od mých nepřátel  zachránil! Provazy smrti obklopily, svým proudem ...
Žalmy 18:49...vyvádí. Pozvedáš nad soky, před násilníkem zachráníš. Proto budu chválit mezi národy, tvé jméno,...
Žalmy 20:7...tvá přání! Teď vím, že Hospodin svého pomazaného zachrání, ze své svatyně v nebi jej vyslyší, svou mocnou...
Žalmy 22:6...a tys je vysvobozoval. K tobě volali a bývali zachráněni, doufali v tebe a nebyli zklamáni. však jsem...
Žalmy 22:9...na Hospodina, tak mu pomůže, jen ho zachrání, když ho tak rád!" To ty jsi vyvedl z lůna...
Žalmy 22:22...od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinouZachraň prosím před tlamou lva, vyslyš před rohy...
Žalmy 25:20...prudkou nenávistí nenávidí ! Opatruj mou dušizachraň , k tobě se utíkám, kéž nejsem zahanben!...
Žalmy 28:9...silou, svému pomazanému je jistou záchranouZachraň, Hospodine, svůj lid, požehnej svému dědictví, buď...
Žalmy 31:2...nejsem nikdy zahanben, pro svoji spravedlnost zachraň ! Nakloň mi prosím ucho své, pospěš mi na pomoc,...
Žalmy 31:17...svou tvář nad svým služebníkem, pro svoji lásku zachraň ! nejsem zahanben, Hospodine, když k tobě zní...
Žalmy 34:7...volal, Hospodin slyšel, ze všech úzkostí jej zachránil! Hospodinův anděl svůj tábor klade kolem jeho...
Žalmy 34:19...je blízko ztrápeným srdcím, sklíčené v duchu zachrání! Mnohá trápení zažívá spravedlivý, Hospodin jej...
Žalmy 37:40...soužení. Hospodin je jim pomocí a vysvobozenímzachrání je před ničemy, vysvobodí je, vždyť v něho...
Žalmy 43:1... Bože, buď mým obhájcem před bezbožným národemzachraň před lstivým a podlým člověkem! Jsi přece Bůh ...
Žalmy 54:3...a řekli Saulovi: "David se ukrývá u nás!" Božezachraň pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Bože,...
Žalmy 56:14...sliby, tobě přinesu vděčné oběti. Vždyť jsi  zachránil od smrti, nohy od zvrtnutí, abych směl před...
Žalmy 57:4...se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle, aby  zachránil, pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a...
Žalmy 59:3...před útočníky ochraňuj. Zbav těch zlosynůzachraň od těch vrahounů! Pohleď, Hospodine - v záloze...
Žalmy 60:7...v pravdě tvé.séla Aby tví milovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve...
Žalmy 69:14...milosti. Vyslyš , Bože, ve své veliké láscezachraň ve své věrnosti! Z bahna vytáhni, nenech ...
Žalmy 71:2... vysvoboď, zachovej, nakloň mi ucho svézachraň ! Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít...
Žalmy 71:11..."Bůh ho opustil! Hoňte a chyťte ho - kdo by ho zachránil?!" Bože, nevzdaluj se mi, Bože můj, na pomoc...
Žalmy 72:13...nebohým chudákem bude mít soucit, život chudákům zachrání. Vysvobodí je od křivdy a vydírání, jejich krev...
Žalmy 76:10...povstane, aby soudil, všechny ponížené v zemi zachrání! séla Slavit musí i lidský hněv a zbytkem hněvu...
Žalmy 81:8...tvé ruce košů zednických. Volal jsi v souženízachránil jsem , vyslyšel jsem z mraků hromových,...
Žalmy 86:13...navěky! Vždyť ty miluješ láskou největšízachránil jsi z hloubky záhrobí! Nadutci povstali, Bože,...
Žalmy 89:49...jsi? Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj život z moci podsvětí? séla Kam se tvá první...
Žalmy 91:14...i baziliška pošlapáš! "Přilnul ke mně, a tak ho zachráním, poznal jméno a ho vyvýším. Bude volat a...
Žalmy 106:8...nepamatovali, u Rudého moře Nejvyššího dráždiliZachránil je však pro své jméno, aby ukázal své hrdinství....
Žalmy 106:10... a vyschlo, provedl je hlubinami jako po pouštiZachránil je před jejich soky, vykoupil je ze spárů...
Žalmy 106:47...probudil soucit všech, kdo je drželi v zajetíZachraň nás, Hospodine, náš Bože, a z národů nás posbírej!...
Žalmy 107:13... Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí. Ze tmy je vyvedl, ze stínu...
Žalmy 107:19... Volali k Hospodinu tehdy v tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí. Poslal své slovo a byli...
Žalmy 107:20...úzkostí. Poslal své slovo a byli uzdravenizachránil je od záhuby. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za...
Žalmy 108:7...nad nebe, svou slávou přikryj celou zem! jsou zachráněni ti, jež miluješ, pomoz svou pravicí, vyslyš !...
Žalmy 109:21... pro jméno své! Jsi tak dobrý ve své láscezachraň ! Nuzný ubožák, to jsem , srdce bolí v...
Žalmy 109:26... Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, ve svojí lásce zachraň ! Takto poznají, že je to ruka tvá a že ty,...
Žalmy 109:31...se totiž postavil, aby ho před jeho soudci zachránil! Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po...
Žalmy 116:4...vzýval jméno Hospodin: "Hospodine, prosím, život zachraň mi!" Milostivý je Hospodin a spravedlivý, ano, náš...
Žalmy 116:6...chrání prosťáčky - byl jsem zoufalý a on  zachránil! Znovu odpočívej, duše , Hospodin ti dobrodiní...
Žalmy 116:8..., Hospodin ti dobrodiní prokázal! Ty jsi  zachránil od smrti, oči od slz, nohy od zvrtnutí. Před...
Žalmy 118:21... Ty jsi vyslyšel, tobě děkuji, vždyť tys  zachránil! Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným...
Žalmy 118:25...se z toho radovat a veselit! Prosím, Hospodinezachraň nás, prosím, Hospodine, dej nám zdar! Požehnaný,...
Žalmy 119:117...byl zklamán ve své naději! Podpoř , abych byl zachráněn, k tvým zákonům abych stále hledět směl. Odmítáš...
Žalmy 119:146...zachovávat tvé zákony! Volám k tobě, prosím zachraň , abych tvá svědectví mohl dodržet! Před...
Žalmy 138:7...ruku k mým sokům zuřivým, tvou pravicí budu zachráněn. Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska,...
Žalmy 140:2...předního zpěváka. Žalm DavidůvZachraň , Hospodine, od lidí zlých, braň před těmi,...
Žalmy 142:7...prosím moje volání - jsem úplně zoufalýZachraň před těmi, kdo stíhají, jsou příliš silní -...
Žalmy 145:19...těch, kdo ho ctí, slyší jejich křik a jde je zachránit. Hospodin chrání všechny, kdo ho milují, všechny...
Přísloví 2:16...kroky z cesty scházejí. Před cizí ženou moudrost zachrání , před vábivými slovy svůdkyně, jež druha svého...
Přísloví 11:6... vlastní ničemnost srazí ničemu. Spravedlnost zachrání poctivé, vlastní lačnost lapí proradné. Když zemře...
Přísloví 11:9... Ústa bezbožných ubližují bližním, spravedlivé zachrání jejich vědění. Když se spravedlivým daří, ve městě...
Přísloví 14:25...zůstane tupostí. Pravdomluvný svědek může zachránit život, podvodník ale šíří lež. V úctě k Hospodinu...
Přísloví 28:26...spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn. Kdo dává chudému, nebude trpět nouzi, kdo...
Kazatel 9:15...byl jeden chudý mudrc a ten je svou moudrostí zachránil. Potom si ale na toho chudáka nikdo nevzpomněl...
Izaiáš 10:20... V ten den pozůstatek Izraele a ti, kdo se zachrání z domu Jákobova, nebudou spoléhat na toho, kdo je...
Izaiáš 12:2...jsi však svůj hněv a potěšil jsi . Hle, Bůh  zachránil - doufám a se nebojím. síla a píseň je jen...
Izaiáš 15:7...uvadla, zeleň zmizela. A proto vše, co mohli zachránit, odnesli s sebou přes potok Arabim. Moábskou zemí...
Izaiáš 25:9... toto je náš Bůh, v něj jsme doufali a on nás zachránil. Toto je Hospodin, v něj jsme doufali; jásejme a...
Izaiáš 31:5...Jeruzalém; zaštítí jej a vysvobodí, ušetří jejzachrání. Synové Izraele, vraťte se k Tomu, od něhož jste...
Izaiáš 35:4...Bůh s pomstou přichází, se svou odplatou vás jde zachránit!" Oči slepých tehdy prohlédnou, uši hluchých se...
Izaiáš 37:32...vzejde pozůstatek a z hory Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto...
Izaiáš 37:35... praví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj...
Izaiáš 43:12...a není spasitele kromě mne. jsem oznámil,  zachránil a ohlásil, když jste žádné cizí bohy neměli. Vy...
Izaiáš 44:17...se klaní a pokleká, a říká svou modlitbu: "Zachraň ! Vždyť jsi můj bůh!" Vůbec nechápou! Vůbec...
Izaiáš 45:17... s hanbou a potupou. Izraele však Hospodin zachrání věčným spasením. Nebudete zahanbeni ani potupeni...
Izaiáš 46:2... Hroutí se, spolu padají, nemohou to břímě zachránit, musejí odejít do zajetí. Slyšte , dome Jákobův...
Izaiáš 46:4...vás učinil a vás nosím, vás podpořímzachráním. Ke komu tedy chcete přirovnat? Kdo je podle...
Izaiáš 47:13... hvězdopravci se svou předpovědí na měsíc,  zachrání z toho, co na tebe přichází. Hle - jsou pouhá...
Izaiáš 49:25...sám se postavím tvému odpůrci, sám tvé děti zachráním! Ty, kdo utiskovali, jejich vlastním masem...
Izaiáš 57:13...ti nebudou. budeš volat o pomoc, nech se zachránit tou svou sebrankou! Všechny ty modly přece vítr...
Izaiáš 63:9...jejich trápením, posílal svého anděla, aby je zachránil. Ve své lásce a smilování je sám vykoupil, zvedal...
Jeremiáš 2:27... jakmile je však stihne bída, volají: ‚Přijďzachraň nás!' Kde jsou ti tví bohové, které sis pořídil?...
Jeremiáš 2:28... které sis pořídil? Jen přijdou z tvé bídy zachránit! Máš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na...
Jeremiáš 4:14..."Omyj své srdce od zla, Jeruzaléme, a budeš zachráněn. Jak dlouho ještě budeš přemýšlet zvráceně?...
Jeremiáš 8:20...marnostmi?" Minuly žně, léto je pryč, a my jsme zachráněni nebyli. Zranění mého lidu zraňuje i , truchlím...
Jeremiáš 14:9...zaskočený člověk, jako bojovník, co nedovede zachránit? Jsi přece, Hospodine, vprostřed nás! Tobě...
Jeremiáš 17:14...vody živé. Uzdrav , Hospodine, a budu zdrávzachraň , a budu zachráněn - chvála patří tobě! Hle,...
Jeremiáš 21:9...Babyloňanům, kteří na vás útočí, ten přežijezachrání si život. Rozhodl jsem o tomto městě - avšak ne v...
Jeremiáš 23:6...zemi právo a spravedlnost. Za jeho dnů bude Juda zachráněn a Izrael bude žít v bezpečí. A toto je jméno,...
Jeremiáš 30:7...jiný, čas Jákobova soužení - bude z něj ale zachráněn. Toho dne, praví Hospodin zástupů, zlámu jho na...
Jeremiáš 30:10... a ty, Izraeli, neděs se, praví Hospodin. Hlezachráním z dálné ciziny a tvé potomky z jejich...
Jeremiáš 30:11... Vždyť jsem s tebou, praví Hospodin,  zachráním. Skoncuji se všemi národy, do kterých jsem ...
Jeremiáš 31:7...národy, hlasitě oslavujte a říkejte: ‚Hospodin zachránil svůj lid, zachránil pozůstatek Izraele!' Hle,...
Jeremiáš 33:16...právo a spravedlnost. V těch dnech bude Juda zachráněn a Jeruzalém bude žít v bezpečí. A takto jej budou...
Jeremiáš 38:2...ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, ten přežijezachrání si život; takový zůstane naživu. Tak praví...
Jeremiáš 38:17...dobrovolně vzdáš velitelům babylonského králezachráníš si život a toto město nebude vypáleno; tak...
Jeremiáš 39:18...do rukou těch, kterých se děsíš. Ano, opravdu  zachráním. Nepadneš mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal...
Jeremiáš 42:11...praví Hospodin - vždyť jsem s vámi, abych vás zachránil a vysvobodil vás z jeho ruky. Dopřeji vám...
Jeremiáš 45:5...Hospodin. Tobě však dám, že kamkoli půjdešzachráníš se a přežiješ." Slovo Hospodinovo, které dostal...
Jeremiáš 46:27...služebníku Jákobe, a ty, Izraeli, neděs se. Hlezachráním z dálné ciziny a tvé potomky z jejich...
Jeremiáš 48:6...nad tou zkázou křičí úzkostí: ‚Utečte! Život si zachraňte! Přežijte jako křoví v pustině!' Protože spoléháš...
Pláč 4:17...věží jsme vyhlíželi lid, jenž nebyl s to nás zachránit. Sledovali naše kroky, nemohli jsme ani vyjít ven...
Ezechiel 3:18...ty ho nevaruješ, nepromluvíš, abys tomu ničemovi zachránil život tím, že bys jej varoval před jeho zlou...
Ezechiel 3:19...své zlé cesty - pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. Podobně když se spravedlivý odvrátí od své...
Ezechiel 3:21...zůstane živ, protože přijal varování, a i ty se zachráníš." Tehdy na mně spočinula ruka Hospodinova. "Vstaň...
Ezechiel 7:19...odpadky. Jejich stříbro ani zlato je nebude moci zachránit v den Hospodinova zuření. Nebudou se jím moci...
Ezechiel 13:18... že můžete hubit můj lid, a svou vlastní duši zachránit? Zneuctíváte před mým lidem za hrst ječmene a...
Ezechiel 14:14...v byli tito tři muži: Noe, Daniel a Jobzachránili by svou spravedlností pouze sami sebe, praví...
Ezechiel 14:16...- i kdyby v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny nebo dcery. Zachránili by pouze...
Ezechiel 14:18...- i kdyby v byli tito tři muži, nemohli by zachránit ani vlastní syny a dcery. Zachránili by pouze...
Ezechiel 14:20...i kdyby v byli Noe, Daniel a Job, nemohli by zachránit ani vlastního syna nebo dceru. Zachránili by svou...
Ezechiel 18:27...od své ničemnosti a jedná poctivě a spravedlivězachrání se a bude žít. Prohlédl a odvrátil se ode všech...
Ezechiel 33:5...padne na něj. Kdyby dal na varování, mohl se zachránit. Pokud však strážce uvidí, že jde meč, ale...
Ezechiel 33:9... neodvrátil - pak zemře za své viny, ale ty se zachráníš. Synu člověčí, řekni domu Izraele - Mluvíte...
Ezechiel 34:22... jste je odehnali pryč, proto své ovce zachráním, aby nebyly za kořist. Budu soudit mezi...
Ezechiel 36:29... budu vaším Bohem. Ode vší vaší nečistoty vás zachráním. Přivolám také obilí a rozmnožím je. Nedopustím...
Ezechiel 37:23...nechutnými obrazy a všemi ostatními hříchyZachráním je odevšad, kde žili a hřešili, a očistím je....
Daniel 3:15...rozpálené ohnivé pece! A který bůh by vás mohl zachránit z moci?" "Na to ti, Nabukadnezare,...
Daniel 3:17... "Jestli nás Bůh, kterého ctíme, bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé...
Daniel 3:28...Mešachův a Abednegův, jenž poslal svého andělazachránil své služebníky, kteří se na něj spolehli!...
Daniel 3:29...v smetiště. Žádný jiný Bůh přece nedokáže zachránit jako tento!" Král se pak postaral, aby se...
Daniel 6:15... velice se zarmoutil. Rozhodně chtěl Daniela zachránit, a usiloval o jeho záchranu do západu slunce....
Daniel 6:17...řekl: "Kéž tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíšzachrání!" Když pak přinesli kamennou desku a přikryli s ...
Daniel 6:21...Boha! Dokázal tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíšzachránit před lvy?" " žiješ, králi, navěky!" odpověděl...
Daniel 6:28...a jeho vláda nikdy neskončí. On umí vysvoboditzachránit, on koná divy a zázraky jak na nebi tak i na zemi...
Daniel 11:41...národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a přední z Amonců. Zmocní se mnoha...
Daniel 12:1... kdy se stali národem. V tom čase bude tvůj lid zachráněn - každý, kdo je zapsán ve knize. Tehdy se probudí...
Ozeáš 1:7...jim neodpustím. Nad domem Judy se ale smilujizachráním je - nikoli ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či...
Joel 3:5... Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn. Na hoře Sion, v Jeruzalémě vyvázne, jak Hospodin...
Micheáš 7:7... ale Hospodina vyhlížím, čekám na Boha - on  zachrání, můj Bůh vyslyší! Nejásej, nepříteli, nade mnou...
Abakuk 3:13...zemí, ve svém hněvu šlapeš národy. Vyšel jsi zachránit svůj lid, svého pomazaného zachránit. Vůdce zlého...
Sofoniáš 3:17... tvůj Bůh, je vprostřed tebe - hrdina, jenž  zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, svou láskou...
Sofoniáš 3:19...- v ten čas skoncuji se všemi, kdo trápiliZachráním ale kulhavou a zahnanou zpět přivedu. Způsobím...
Zachariáš 2:11...světových stran, praví Hospodin. Pojď, SioneZachraň se, kdo ses zabydlel u Dcery babylonské!" Neboť tak...
Zachariáš 8:7...zástupů. Tak praví Hospodin zástupů: Hlezachráním svůj lid ze země na východě i ze země, kde zapadá...
Zachariáš 8:13...izraelský, tak také budete požehnáním, vás zachráním. Nebojte se a vzchopte se! Tak praví Hospodin...
Zachariáš 9:16...ke skrápění rohů oltáře. Hospodin, jejich Bůhzachrání v onen den svůj lid jak stádo ovcí. Jak drahokamy...
Zachariáš 10:6...na koních. Dům Judy učiním mocným a dům Josefův zachráním. Přivedu je zpět, vždyť je lituji, a budou, jako...
Zachariáš 12:7...zůstane na svém místě netknutý. Hospodin ovšem zachrání nejprve judské příbytky, aby sláva domu Davidova a...
Matouš 1:21... Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů." To vše se stalo, aby...
Matouš 8:25...ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Panezachraň nás, vždyť umíráme!" "Proč se bojíte, malověrní?"...
Matouš 10:22...nenávidět, ale kdo vytrvá do konce, bude zachráněn. Když vás budou pronásledovat v jednom městě,...
Matouš 14:30...je vítr, dostal strach a začal se topit. "Panezachraň !" vykřikl. Ježíš ihned vztáhl ruku a chytil ho....
Matouš 16:25...svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj...
Matouš 24:13...vychladne. Kdo však vytrvá do konce, bude zachráněn. Toto evangelium o Království bude kázáno po...
Matouš 27:40...když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavitzachraň sám sebe! Jestli jsi Boží Syn, slez z kříže!"...
Matouš 27:42...i vrchní kněží se znalci Písma a staršími: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže! Jestli je král...
Marek 3:4...zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zloZachránit život, nebo zničit?" Oni však mlčeli. S hněvem se...
Marek 8:35...svůj kříž a následuje . Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí, ale kdokoli by ztratil...
Marek 13:13...nenávidět, ale kdo vytrvá do konce, bude zachráněn." " uvidíte onuotřesnou ohavnost', jak stojí,...
Marek 15:30...Když umíš zbořit chrám a za tři dny ho postavitzachraň sám sebe! Slez z toho kříže!" Podobně se vysmívali...
Marek 15:31...kněží se znalci Písma. Společně říkali: "Jiné zachránil, ale sám se zachránit nemůže! ten Mesiáš, ten...
Lukáš 6:9...Ježíš. "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zloZachránit život, nebo zničit?" Potom se po nich všech...
Lukáš 7:50...odpouští?" On ale ženě řekl: "Tvá víra  zachránila. Jdi v pokoji." Potom procházel jednotlivá...
Lukáš 8:36... jak byl ten, který býval posedlý démonyzachráněn. Všichni obyvatelé gadarenského kraje ho potom...
Lukáš 8:50...zaslechl a řekl mu: "Neboj se, jenom věř. Bude zachráněna." Když pak vcházel do toho domu, nepustil...
Lukáš 9:24...každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj...
Lukáš 17:33...na Lotovu ženu! Kdokoli by si chtěl zachránit život, ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil,...
Lukáš 19:10...syn Abrahamův! Syn člověka totiž přišel hledatzachránit, co bylo ztracené." Tehdy vyprávěl svým...
Lukáš 23:35...Kromě jiných se mu vysmívali také vůdcové: "Jiné zachránil, tak zachrání sám sebe, když je to Mesiáš, ten...
Lukáš 23:37...také. Přistupovali, nabízeli mu ocet a říkali: "Zachraň se, jestli jsi židovský král!" Visel nad ním totiž...
Lukáš 23:39...tam viseli, se mu vysmíval: "Když jsi Mesiášzachraň sebe i nás!" Ten druhý ho však okřikl: "To se ani...
Skutky 2:21... Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, však bude zachráněn.' Slyšte slova, Izraelité: Bůh vám dokázal,...
Skutky 2:40...to ještě mnoha jinými slovy a vyzýval je: "Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!" Ti, kdo ochotně...
Skutky 23:27...to římský občan, zasáhl jsem se svým oddílemzachránil ho. Protože jsem chtěl zjistit, z čeho jej...
Skutky 27:20... se nakonec ztrácela všechna naděje, že se zachráníme. Když dlouho ani nemohli jíst, Pavel se...
Skutky 27:43...jim ale v tom úmyslu zabránil, protože chtěl zachránit Pavla. Nařídil, aby ti, kdo umí plavat, vyskočili...
Skutky 28:1...všichni v pořádku dostali na břeh. Když jsme se zachránili, zjistili jsme, že se ten ostrov jmenuje Malta....
Skutky 28:4...visí had, říkali si: "Ten člověk je určitě vrahZachránil se z moře, ale Spravedlnost ho nenechala naživu."...
Římanům 5:9...jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme zachráněni před Božím hněvem! Jestliže jsme ještě jako...
Římanům 5:10...smrtí jeho Syna, čím spíše nás, již smířenézachrání jeho život! A nejen to; chlubíme se samotným Bohem...
Římanům 9:27...bylo jak písku v moři, jen hrstka z nich se zachrání. Hospodin učiní rázný konec, vykoná svůj soud nad...
Římanům 10:13... Vždyť "Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn." Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A...
1. Korintským 3:15... Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice bude zachráněn, ale jen jako skrze oheň. Copak nevíte, že jste...
1. Korintským 7:16... Bůh vás povolal k pokoji. Copak víš, ženo, zda zachráníš manžela? Copak víš, muži, zda zachráníš manželku?...
1. Korintským 9:22...vším, abych jakýmkoli způsobem aspoň některé zachránil. A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm...
2. Tesalonickým 2:10... protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby uvěřili...
Židům 11:7...vidět, v Boží bázni postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se dědicem...
Jakub 2:14...neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst...
Jakub 4:12... Zákonodárce a soudce je ale jen jeden! On může zachránit i zničit. Kdo vůbec jsi, že soudíš svého...
Jakub 5:20...ten, kdo odvrátí hříšníka od jeho bludné cestyzachrání jeho duši před smrtí a přikryje množství hříchů. ...
1. Petr 3:20...čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší. Naplněním tohoto...
2. Petr 2:5...kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním zachránil. Města Sodomu a Gomoru obrátil v popel, když je...

Slova obsahující zachraň: zachraň (36) zachraňoval (3) zachraňovali (1) zachraňováni (1) zachraňovat (2) zachraňte (4) zachraňuj (2) zachraňuje (5) zachraňuješ (3) zachraňujte (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |