Zachránce

Hledám varianty 'zachránce' [ zachránci (1) zachráncem (2) zachránce (11) ]. Nalezeno 14 veršù.
Soudců 3:9...synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce, aby je vysvobodil. Byl to Otniel, syn Kenaze,...
Soudců 3:15...synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce. Byl to levák Ehud, syn Benjamínce Gery. Po něm...
1. Samuel 14:39...hřích byl dnes spáchán. Jakože je živ Hospodinzachránce Izraele, i kdyby šlo o mého syna Jonatana, musí...
2. Královská 13:5...král Izrael sužoval. Hospodin tehdy Izraeli dal zachránce, takže se synové Izraele z moci Aramu vymanili a...
Nehemiáš 9:27...z nebe v nesmírném slitování, dával jsi jim zachránce z rukou nepřátel. Když si však vydechli, znovu ...
Žalmy 7:11...i svědomí! Nejvyšší Bůh je můj štít - on je zachráncem upřímných! Bůh je spravedlivý soudce, Bůh plane...
Žalmy 17:7... své ucho nakloň mi, slova slyš! Svou láskuZachránce, prokaž svou pravicí těm, kdo před útočníky k...
Žalmy 25:5...Veď a pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den! Pamatuj, Hospodine,...
Žalmy 35:3... kdo táhnou proti mně. Řekni mi: " jsem tvůj zachránce!" jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo ...
Izaiáš 19:20...svým utiskovatelům volat k Hospodinu, pošle jim zachránce a obhájce, aby je vysvobodil. Hospodin se ...
Izaiáš 42:22...uvěznění v žalářích. Stali se kořistí a nebylo zachránce, uloupeni byli a nikdo neřekl: "Vrať je zpět!"...
Ozeáš 13:10...ses! Kdo ti pomůže? Kde je tvůj král, tvůj zachránce? Kde je ve všech tvých městech? Kde jsou tví...
Abakuk 3:18...budu veselit, budu šťastný v Bohu, svém Zachránci. Mou silou je můj Pán, Hospodin, on dává mým...
Efeským 5:23...hlavou církve, která je jeho tělem a on jejím zachráncem. Jako se tedy církev poddává Kristu, tak se i...

Slova obsahující zachránce: zachránce (11) zachráncem (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |