Zachoval

Hledám varianty 'zachoval' [ zachovejte (1) zachovej (13) zachováte (2) zachovat (7) zachováš (4) zachovány (1) zachováni (1) zachována (2) zachován (1) zachováme (3) zachovám (6) zachovaly (3) zachovali (24) zachovala (2) zachoval (30) zachovají (5) zachová (7) ]. Nalezeno 107 veršù.
Genesis 6:20... Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která se...
Genesis 19:32... opijme svého otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly símě našeho otce." A tak noci opily svého otce...
Genesis 19:34...také dnešní noc. Potom jdi a spi s ním, abychom zachovaly símě svého otce." I noci tedy opily svého otce...
Genesis 21:23... budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se zachoval k tobě." Abraham řekl: "To odpřisáhnu...
Genesis 24:49...příbuzného. Nyní tedy, chcete-li se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte...
Genesis 26:5...zemi.' To proto, že Abraham uposlechl můj hlaszachoval, co jsem mu svěřil - přikázání, ustanovení a...
Genesis 31:28... Nenechal jsi ani políbit syny a dceryzachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám býval ublížit, ale...
Genesis 33:15...však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau téhož dne vrátil svou...
Genesis 38:24...bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce je z toho smilstva...
Genesis 39:19...slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán...
Genesis 42:25...a dají jim také jídlo na cestu. Tak se k nim zachoval. Naložili tedy zrní na osly a odešli...
Exodus 9:16...tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem však zachoval, a to z jediného důvodu - abych ti ukázal svou moc...
Exodus 12:28...padl na kolena a klaněl se. Synové Izraele šlizachovali se přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O...
Exodus 12:35...do šatů a nesl je na ramenou. Synové Izraele se zachovali podle Mojžíšova slova a požádali Egypťany o...
Exodus 12:50...stejný zákon." A všichni synové Izraele se zachovali přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi a...
Exodus 32:28...bratry, přátele a příbuzné!" Leviho synové se zachovali podle Mojžíšova slova, a toho dne padlo z lidu na...
Leviticus 10:7... neboť je na vás olej Hospodinova pomazání." Zachovali se tedy podle Mojžíšova slova. Hospodin promluvil...
Numeri 15:14...oběť příjemně vonící Hospodinu, musí se při tom zachovat stejně jako vy. Pro shromáždění i pro...
Deuteronomium 17:10...oněch dnech bude, a oni ti oznámí soudní výrokZachovej se pak podle výroku, který ti oznámí z místa,...
Deuteronomium 17:11...vyvolil. Pečlivě dodrž všechny jejich pokynyZachovej se podle pravidla, o němž poučí, a podle...
Deuteronomium 26:14...mrtvému. Poslechl jsem Hospodina, svého Bohazachoval jsem se přesně, jak jsi mi přikázal. Shlédni tedy...
Deuteronomium 33:9...zřetel a ke svým dětem neznal se. Ano, tvé slovo zachovali, tvou smlouvu budou střežit levité. Jákoba budou...
Jozue 2:14...úmluvu vyzradit. nám Hospodin tuto zemzachováme se k tobě milosrdně a věrně." Spustila je tedy...
Jozue 8:8...do rukou. se města zmocníte, zapálíte hozachováte se podle Hospodinova slova. Držte se mých příkazů...
Soudců 1:24... "Ukaž nám, prosím, kudy do města," řekli mu, "a zachováme se k tobě milosrdně." Ukázal jim tedy, kudy do...
Soudců 9:16...oheň vyšlehne, libanonské cedry sežehne! Nužezachovali jste se oddaně a čestně, když jste Abimelecha...
Soudců 9:19...- je to přece váš příbuzný! Pokud jste se dnes zachovali k Jerub-baalovi a jeho domu oddaně a čestně,...
1. Samuel 8:8... opouštěli a sloužili cizím bohům - tak se zachovali i k tobě. Proto je teď poslechni. Důrazně je ale...
1. Samuel 13:13... Proto jsem se odhodlal přinést tu oběť sám." "Zachoval ses jako hlupák!" zvolal Samuel. "Nesplnil jsi...
1. Samuel 15:6...s nimi. Vy jste se přece ke všem Izraelcům zachovali laskavě, když vycházeli z Egypta." A tak se...
1. Samuel 15:19...Hospodina neposlechl? Proč ses vrhl na kořistzachoval se v Hospodinových očích zle?" "Vždyť jsem...
1. Samuel 24:20...odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď vím, že se jistě staneš králem a izraelské...
2. Samuel 19:38...doprovodit zde tvůj služebník Kimham. K němu se zachovej, jak uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se...
2. Samuel 21:11... jak se Saulova družka Ricpa, dcera Ajovazachovala, šel a vzal si od měšťanů Jábeš-gileádu ostatky...
2. Samuel 24:10..., Hospodine, odpusť vinu svého služebníkaZachoval jsem se jako hrozný hlupák." Ráno, když David...
1. Královská 2:6...pás na svých bedrech i obuv na svých nohouZachovej se tedy podle své moudrosti, ale nenech ho v...
1. Královská 2:7...je mezi své spolustolovníky, neboť se ke mně zachovali jako přátelé, když jsem prchal před tvým bratrem...
1. Královská 3:6...srdcem stál při tobě. Tuto velikou přízeň jsi mu zachoval, když jsi dal, aby jeho syn seděl na jeho trůnu,...
1. Královská 12:7...radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník lidu," řekli mu, "pokud jim vyhovíš...
1. Královská 17:5...jsem přikázal, aby tam živili." Odešel tedyzachoval se podle Hospodinova slova: šel a usadil se u...
1. Královská 18:5...snad se někde ještě najde čerstvá tráva, abychom zachovali naživu koně i mezky a nepřišli o dobytek."...
1. Letopisů 12:33... kteří pochopili dobu a věděli, jak se Izrael zachovat. Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v...
1. Letopisů 21:8... "Prosím ale, odpusť vinu svého služebníkaZachoval jsem se jako hrozný hlupák." Hospodin tehdy...
1. Letopisů 29:18... Bože našich otců Abrahama, Izáka a Izraelezachovej navěky tu touhu v srdci svého lidu! jsou jejich...
2. Letopisů 10:7...Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se k lidu zachováš dobrotivě," řekli mu, "pokud k nim budeš přívětivý...
2. Letopisů 16:9... kdo jsou mu oddáni celým srdcem. Ty ses teď ale zachoval jako hlupák, a tak budeš od nynějška čelit válkám...
Ezdráš 10:3... že všechny ty ženy i s jejich dětmi propustímeZachováme se, jak nám radíš, pane, ty i ti, kdo se třesou...
Ezdráš 10:5...přední kněze, levity i všechen Izrael, že se tak zachovají. Teprve když to odpřisáhli, Ezdráš odešel od...
Nehemiáš 1:7...zhřešili; i a můj otcovský dům jsme zhřešiliZachovali jsme se k tobě hrozně - nedodrželi jsme přikázání...
Nehemiáš 5:12...zavázal knížata i hodnostáře přísahou, že se tak zachovají. Pak jsem vytřásl kapsu svého pláště a prohlásil:...
Nehemiáš 5:13..."Amen," a chválili Hospodina. Lid se pak zachoval podle tohoto slova. Celých těch dvanáct let ode...
Žalmy 6:5...jak dlouho ještě?! Obrať se, Hospodine, život mi zachovej, pro svoji lásku zachraň ! V hrobě na tebe...
Žalmy 13:6...svou píseň zazpívám: Jak dobrotivě se ke mně zachoval! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Blázen myslí...
Žalmy 31:20...a potupně! Jak veliká je tvá dobrota, kterou jsi zachoval těm, kdo ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe...
Žalmy 37:28... nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí. Spravedliví ale...
Žalmy 66:9... hlas jeho chvály nechte znít. Vždyť naši duši zachoval při životě, našim nohám nedal klopýtnout! Ano,...
Žalmy 71:2...zahanben! Pro svou spravedlnost vysvoboďzachovej, nakloň mi ucho své, zachraň ! Mou skálou buď,...
Žalmy 79:11...dospěje - odsouzené k smrti svou mocnou paží zachovej! Našim sousedům sedmkrát naplň klín urážkami,...
Žalmy 86:2... vždyť jsem tak nuzný a ubohý! Naživu prosím zachovej, vždyť jsem ti oddaný! Svému služebníku spásu dej...
Žalmy 89:29...bude z králů na zemi. Svou lásku k němu zachovám navěky, smlouva s ním se nikdy nezmění. Jeho...
Žalmy 119:129... Tvá svědectví jsou úžasná, to proto je chci zachovat! Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává...
Žalmy 125:4...páchání špatnosti. K dobrým se, Hospodine, dobře zachovej, k těm, kteří mají srdce upřímné. Ty, kdo se...
Žalmy 132:12...tobě na tvůj trůn. Když tvoji synové mou smlouvu zachovají a svědectví, jimž je vyučím, i jejich synové...
Přísloví 11:13...tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat. Kde schází jasný směr, lid upadá, ve množství...
Přísloví 22:18...své srdce věnuj mému vědění. Příhodné bude, když zachováš je v nitru, budou-li pohotově vždy na tvých rtech....
Přísloví 24:29...nic; chceš snad oklamávat svými rty? Neříkej: "Zachovám se k němu jak on ke mně, každému jeho skutky...
Přísloví 28:18... od takového ruce pryč! Kdo žije poctivě, ten zachován bude, kdo jde křivolakou cestou, náhle upadne. Kdo...
Izaiáš 12:5...prohlašujte jako nejvyšší! Zpívejte Hospodinuzachoval se vznešeně - se to dozví celý svět! Jásej a...
Jeremiáš 32:14...vlož je do hliněné nádoby, aby zůstaly nadlouho zachovány.' Neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele:...
Jeremiáš 34:15...nevšímali. Vy jste ale nedávno činili pokánízachovali jste se, jak je v mých očích správné: Každý jste...
Jeremiáš 38:9...pane a králi! Ti muži se k proroku Jeremiášovi zachovali naprosto zločinně. Hodili ho do jímky, aby tam...
Jeremiáš 50:20...hříchy Judy, ale nebudou nalezeny. Těm, které zachovám, totiž odpustím. Vzhůru na Merataim (tu zemi Dvojí...
Ezechiel 16:59... praví Hospodin. Toto praví Panovník HospodinZachovám se k tobě podle toho, jak ses chovala, neboť jsi...
Ezechiel 23:25...zvyklostí. na tebe dopadne můj žárlivý hněvzachovají se k tobě zběsile: Uřežou ti nos a uši a tvé...
Daniel 8:26... které ti bylo sděleno, je pravdivé. Ty ho však zachovej v tajnosti, neboť se týká vzdálené budoucnosti."...
Daniel 12:4...hvězdy navždy, navěky! Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas....
Ozeáš 11:8...napospas? Copak s tebou jak s Admou naložímZachovám se k tobě jako k Cebojim? Srdce se ve mně obrací,...
Jonáš 3:10... takže nezahyneme. A když Bůh uviděl, jak se zachovali a jak se odvrátili od svých zlých cest, slitoval...
Malachiáš 2:4... že jsem vám poslal toto varování, aby byla zachována smlouva s Levim, praví Hospodin zástupů. ...
Matouš 1:24...překládá: Bůh je s námi. Když se Josef probudilzachoval se, jak mu přikázal Hospodinův anděl, a vzal si...
Matouš 9:17...víno se lije do nových měchů, a tak se obojí zachová." Zatímco k nim takto mluvil, náhle k němu...
Marek 7:9..."Opravdu pěkně zavrhujete Boží přikázání, abyste zachovali svou vlastní tradici! Mojžíš řekl: ‚Cti otce i...
Marek 15:8... Dav přistoupil k Pilátovi a žádal, aby se zachoval jako obvykle. Pilát se jich zeptal: "Chcete, abych...
Lukáš 1:25...měsíců to tajila. Říkala si: "Takto se ke mně zachoval Hospodin - přišel čas, kdy na pohlédl a zbavil...
Lukáš 17:33... ten jej ztratí. Kdokoli by jej ztratil, ten jej zachová. Říkám vám: V tu noc budou dva na jednom loži;...
Lukáš 23:56...vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovaly sobotní odpočinek. Brzy ráno prvního dne v týdnu...
Jan 2:10...a když jsou hosté opilí, podává to horší. Ty jsi zachoval nejlepší víno do konce." Toto Ježíš udělal v...
Jan 8:51...ji hledá a soudí. Amen, amen, říkám vám: Kdokoli zachová slovo, navěky nespatří smrt." "Teď víme jistě,...
Jan 8:52...zemřel, stejně tak proroci, a ty říkáš: ‚Kdokoli zachová slovo, navěky nezakusí smrt.' Jsi snad větší než...
Jan 13:15...vám příklad, abyste se chovali, jako jsem se  zachoval k vám. Amen, amen, říkám vám: Služebník není větší...
Jan 15:10... tak jsem i miloval vás. Zůstaňte v lásceZachováte-li přikázání, zůstanete v lásce, tak jako...
Jan 15:20..., budou pronásledovat i vás; jestliže zachovali slovo, zachovají i vaše. To všechno vám ale...
Jan 17:6...mi dal ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mněZachovali tvé slovo a nyní poznali, že všechno, co jsi mi...
Jan 17:11...oni jsou na světě a jdu k tobě. Svatý Otčezachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno...
Skutky 19:36...věci jsou nepopiratelné, a tak je třeba, abyste zachovali klid a neprovedli nic unáhleného. Přivedli jste...
Skutky 27:24...císaře. A hle, Bůh se z dobroty k tobě rozhodl zachovat všechny, kdo se plaví s tebou.' Proto se vzchopte,...
Skutky 28:2...se ten ostrov jmenuje Malta. Domorodci se k nám zachovali neobyčejně laskavě. Zapálili oheň a všechny nás k...
Galatským 2:5...jim neustoupili a nepoddali se, aby pro vás byla zachována pravda evangelia. Pokud jde o ty, kdo jsou...
Filipským 4:14...mohu v Kristu, který posilujeZachovali jste se ale krásně, že jste mi pomohli v tísni....
1. Tesalonickým 5:23...varujte. Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětízachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony do...
2. Timoteus 1:12...jsem uvěřil. A jsem si jist, že on je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, do onoho dne. To, co jsi...
2. Timoteus 2:21...některé jsou na ozdobu a jiné na smetí. Kdo si zachová čistotu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou...
2. Timoteus 4:7...dobrý boj, svůj běh jsem dokončil, víru jsem zachoval. Teď na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mi v...
2. Timoteus 4:18...lví tlamy. A Pán vysvobodí od všeho zléhozachová pro své nebeské království. Jemu buď sláva na...
1. Petr 4:8...a probuďte se k modlitbám, především si ale zachovejte vzájemnou lásku, vždyť "láska přikryje množství...
Zjevení 3:8...nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi slovo a nezapřel jsi jméno. Hle, dávám...
Zjevení 3:10...a poznají, že jsem si zamiloval. Protože jsi zachoval slovo vytrvalosti, i zachovám od hodiny...

Slova obsahující zachoval: nezachovali (2) zachoval (30) zachovala (2) zachovali (24) zachovaly (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |