Zachovávat

Hledám varianty 'zachovávat' [ zachovávejte (23) zachovávej (16) zachovávat (25) zachováváš (2) zachováváme (1) zachovávám (1) zachovávali (3) zachovával (6) zachovávají (9) zachovává (6) ]. Nalezeno 90 veršù.
Genesis 17:9...jejich Bohem." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve všech...
Genesis 17:10...s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat: každý, kdo je u vás mužského pohlaví, bude...
Genesis 18:19...aby přikázal svým synům a své budoucí rodině,  zachovávají Hospodinovu cestu konáním spravedlnosti a práva...
Exodus 12:17...připravit, co každý potřebuje k jídlu. Budete zachovávat svátek nekvašených chlebů, neboť právě toho dne...
Exodus 12:25...do země, kterou vám Hospodin , jak zaslíbilzachovávejte tento obřad. se vás vaši synové zeptají:...
Exodus 13:10...Hospodin vyvedl z Egypta mocnou rukou. Proto zachovávej toto ustanovení v patřičný čas rok co rok. ...
Exodus 15:26...považuje za správné, řídit se jeho přikázánímizachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe nedopustím...
Exodus 16:28...Mojžíšovi řekl: "Jak dlouho budete odmítat zachovávat přikázání a pokyny? Nechápete, že vám...
Exodus 19:5...tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlaszachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako...
Exodus 20:6...tisícům pokolení těch, kdo milujízachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého...
Exodus 23:15...ročně mi budeš slavit slavnostZachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez...
Exodus 23:16... Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnouZachovávej Slavnost žní, kdy sklidíš prvotiny své práce,...
Exodus 31:13...Mojžíšovi řekl: "Promluv k synům IzraeleZachovávejte soboty, neboť to je znamení mezi mnou a...
Exodus 31:14...věděli, že jsem Hospodin, váš PosvětitelZachovávejte sobotu; je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí...
Exodus 31:16...nějakou práci, musí zemřít. synové Izraele zachovávají sobotu; sobotu dodržují jako věčnou smlouvu...
Exodus 34:11... neboť to, co s tebou učiním, bude ohromujícíZachovávej, co ti dnes přikazuji. Hle, chystám se před...
Exodus 34:18...si sochy bohůZachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez...
Leviticus 18:4...jejich zvyklosti. Chovejte se podle mých zákonůzachovávejte pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin,...
Leviticus 18:5...a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh.  Zachovávejte pravidla a zákony. Ten, kdo je plní,...
Leviticus 18:26...její hřích a země vyvrhne své obyvatele. Vy však zachovávejte pravidla a zákony a nedopouštějte se žádné...
Leviticus 18:30...ohavností, bude vyobcován ze svého lidu. Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a nechovejte se podle...
Leviticus 19:3...Každý mějte v úctě svou matku a svého otcezachovávejte soboty. jsem Hospodin, váš Bůh....
Leviticus 19:19...svého bližního jako sám sebe. jsem HospodinZachovávejte pravidla. Nedávej spolu pářit dvojí druh...
Leviticus 19:30...jinak propadla smilstvu a naplnila se zvrhlostíZachovávejte soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem...
Leviticus 19:37...Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z EgyptaZachovávejte všechna pravidla a všechny zákony plňte....
Leviticus 20:8...a buďte svatí - vždyť jsem Hospodin, váš BůhZachovávejte pravidla a plňte je. jsem Hospodin, váš...
Leviticus 20:22... Zostudil svého bratra - budou bezdětníZachovávejte všechna pravidla a zákony. Plňte je, aby...
Leviticus 22:9...zdechlého nebo rozsápaného. jsem Hospodin.  zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili...
Leviticus 22:31... nenechte z nic do rána. jsem HospodinZachovávejte přikázání a plňte je. jsem Hospodin....
Leviticus 23:32...do následujícího večera se budete postitzachovávat sobotní odpočinek." Hospodin promluvil k...
Leviticus 25:2... přijdete do země, kterou vám dávám, bude země zachovávat Hospodinův sobotní odpočinek. Šest let osívej...
Leviticus 25:18...Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a zákony zachovávejte a plňte; tehdy budete v zemi bydlet v...
Leviticus 26:2...se mu klaněli. Vždyť jsem Hospodin, váš BůhZachovávejte soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem...
Leviticus 26:3... Jestliže budete následovat pravidlazachovávat přikázání a plnit je, dám vám vydatné deště...
Numeri 3:10...zcela odevzdáni. Árona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství. Nepovolaný, jenž by se přiblížil,...
Deuteronomium 4:2... nic nepřidávejte a nic z nich neubírejte, ale zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, která vám...
Deuteronomium 4:40...srdci, že Hospodin je Bůh; kromě něj žádný neníZachovávej tedy jeho pravidla a přikázání, která ti dnes...
Deuteronomium 5:10...tisícům pokolení těch, kdo milujízachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého...
Deuteronomium 5:12...jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestuZachovávej sobotní den, aby ti byl svatý, jak ti přikázal...
Deuteronomium 5:29...takové srdce, aby mne po všechny dny ctilizachovávali všechna přikázání, aby se jim i jejich dětem...
Deuteronomium 6:2...dny svého života ctili Hospodina, svého Boha, a zachovávali všechna jeho pravidla a přikázání, která ti...
Deuteronomium 6:17...Boha, jako jste jej pokoušeli v Masse. Pečlivě zachovávejte přikázání Hospodina, svého Boha, i jeho...
Deuteronomium 7:11...váhat - tomu, kdo jej nenávidí, odplatí osobněZachovávej tedy přikázání, pravidla a zákony, jež ti dnes...
Deuteronomium 7:12...a dodržuj je. Budeš-li tato pravidla poslouchatzachovávat a dodržovat, pak Hospodin, tvůj Bůh, vůči tobě...
Deuteronomium 8:2...a aby poznal, co je v tvém srdci - zda budeš zachovávat jeho přikázání, nebo ne. Pokořoval a...
Deuteronomium 8:6...syna, tak Hospodin, tvůj Bůh, vychovává tebeZachovávej přikázání Hospodina, svého Boha, choď po jeho...
Deuteronomium 8:11...pozoru, abys nezapomněl na Hospodina a nepřestal zachovávat jeho přikázání, pravidla a ustanovení, která ti...
Deuteronomium 10:13...Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší a abys zachovával Hospodinova přikázání a ustanovení, která ti...
Deuteronomium 11:1...miluj Hospodina, svého Boha, a po všechny dny zachovávej, co ti uložil - jeho pravidla, přikázání a...
Deuteronomium 13:5...Boha, následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se...
Deuteronomium 13:19...otcům. Proto poslouchej Hospodina, svého Bohazachovávej všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, a...
Deuteronomium 16:1...jeho krev - nech ji vytéci na zem jako vodu.  Zachovávej měsíc aviv, kdy budeš Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 26:17...Bohem, že budeš kráčet po jeho cestách, že budeš zachovávat jeho pravidla, přikázání a zákony a že mu budeš...
Deuteronomium 26:18...zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li zachovávat všechna jeho přikázání, pak vyvýší, abys měl...
Deuteronomium 27:1...Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele přikázal liduZachovávejte všechna přikázání, která vám dnes udílím. V...
Deuteronomium 28:9...zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat přikázání Hospodina, svého Boha, a kráčet po...
Deuteronomium 29:8...Rubenovým, Gádovým a polovině kmene ManasesovaZachovávejte slova této smlouvy. Plňte je, a bude se dařit...
Deuteronomium 30:16...Hospodina, svého Boha, kráčej po jeho cestáchzachovávej jeho přikázání, pravidla a zákony. Pak budeš žít...
Jozue 24:17... On před našima očima konal ta veliká znamenízachovával nás po celou cestu, kterou jsme šli, a mezi...
1. Královská 2:3...pozemské, ty ale jednej statečně a mužnězachovávej, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh. Choď po jeho...
1. Královská 8:23...ani dole na zemi není bůh podobný tobě, jenž by zachovával smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří...
2. Letopisů 6:14...dole na zemi není Boha podobného tobě, jenž by zachovával smlouvu a milosrdenství svým služebníkům, kteří...
2. Letopisů 13:11...co večer zažehují zlatý svícen se svítilnami. My zachováváme Hospodinovu službu, ale vy jste ho opustili....
Nehemiáš 1:5..."Ach, Bože nebes, Bože veliký a hrozný, jenž zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo milují a...
Nehemiáš 1:9...národy. Pokud se ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit přikázání, pak i kdybyste byli...
Ester 9:21... rozeslal listy, aby jim uložil každoročně zachovávat čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru. V tyto dny...
Ester 9:27...se k nim připojí. Přijali, že budou každoročně zachovávat oba ty dny předepsaným způsobem a ve stanovený...
Žalmy 119:145...žil! Celým srdcem volám, Hospodine, slyš: Chci zachovávat tvé zákony! Volám k tobě, prosím zachraň ,...
Izaiáš 56:2...který tak jedná, lidskému synu, který na to dbáZachovává sobotu, aby ji neznesvěcoval, zdržuje svou ruku...
Izaiáš 56:4..." Neboť toto praví Hospodin: Kleštěncům, kteří zachovávají soboty, kteří se pro mou vůli rozhodli a...
Jeremiáš 5:24...On dává podzimní i jarní deště v pravý časzachovává nám týdny určené pro sklizeň.' Vaše viny to ale...
Zachariáš 3:7...zástupů: Budeš-li chodit po mých cestáchzachovávat, co jsem ti svěřil, staneš se správcem mého domu...
Matouš 23:3...posadili znalci Písma a farizeové. Proto plňtezachovávejte všechno, co vám řeknou, ale neřiďte se jejich...
Matouš 28:20...ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, jsem s...
Jan 8:55... byl bych podobný vám, lhář. Ale znám hozachovávám jeho slovo. Abraham se těšil, že uvidí můj den;...
Jan 14:15...mém jménu, to udělám." "Jestliže milujetezachovávejte přikázání. pak požádám Otce a vám...
Jan 14:21...vy ve mně a ve vás. Kdo přijal přikázánízachovává je, ten miluje. A kdo miluje, bude milován...
Jan 14:23...světu?" Ježíš mu odpověděl: "Kdo miluje, bude zachovávat slovo; můj Otec ho bude milovat a přijdeme k...
Jan 17:12... aby byli jedno jako my. Dokud jsem byl s nimizachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil...
Skutky 15:5...se musí obřezávat a že se jim přikázat,  zachovávají Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy...
Skutky 15:24... když vám říkali, že se musíte dát obřezatzachovávat Zákon. K ničemu takovému jsme je nepověřili. My...
Skutky 21:24...o tobě nic není a že naopak žiješ řádnězachováváš Zákon. Pokud jde o věřící z pohanů, těm jsme...
Efeským 4:3...trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno...
1. Timoteus 5:22...ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříšíchzachovávej si čistotu. Nepij samotnou vodu, ale s...
1. Timoteus 6:14...Pilátem, ti kladu na srdce, abys toto přikázání zachovával bez poskvrny. Zůstaň bez úhony do příchodu...
1. Jan 2:5... ten je lhář a není v něm pravda. Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se láska k Bohu opravdu...
Zjevení 2:26...ale toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo vítězízachovává skutky do konce, tomu dám vládu nad národy....
Zjevení 12:17...svést boj s ostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání a drží se Ježíšova svědectví....
Zjevení 22:7...brzy stát. "Hle, přijdu brzy! Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy." Jan jsem to...
Zjevení 22:9...jako ty a tvoji bratři proroci a jako ti, kdo zachovávají slova této knihy. Klaněj se Bohu." Potom mi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |