Zacházejí

Hledám varianty 'zacházejí' [ zacházíme (1) zachází (2) zacházet (3) zacházelo (1) zacházejte (1) zacházejí (1) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 34:31...můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh Jákobovi řekl:...
Leviticus 22:2...k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům,  zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové Izraele...
Deuteronomium 21:14...na svobodu. Nesmíš ji prodat za peníze ani s  zacházet jako s otrokyní, neboť jsi ji zneuctil. Když někdo...
2. Samuel 18:5...tehdy přikázal Joábovi, Abišajovi a Itajovi: "Zacházejte mi s Abšalomem šetrně - vždyť je to můj...
Žalmy 113:3... tak i navěky! Od východu slunce tam, kde zachází, buď sláva jménu Hospodin! Hospodin je vznešený nad...
Daniel 4:32... jsou před ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbízachází s nebeskými zástupy i s těmi, kdo bydlí na zemi....
2. Korintským 8:20...aby nám někdo vyčítal, jak s tímto štědrým darem zacházíme. Snažíme se totiž být bezúhonní nejen před Pánem,...
1. Tesalonickým 4:4... Vyhýbejte se smilstvu. Každý se naučte zacházet se svým tělem v posvěcení a úctě, nikoli v...
Židům 10:33...jste se sami postavili za ty, s nimiž se takto zacházelo. Poznali jste utrpení vězňů a s radostí jste...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |