Zabrali

Hledám varianty 'zabrali' [ zabrat (4) zabrali (3) zabral (10) ]. Nalezeno 17 veršù.
Numeri 21:25...(hranice Amonců byla totiž opevněná). Tak Izrael zabral všechna emorejská města a usadil se v nich, včetně...
Deuteronomium 29:7...král Og, ale porazili jsme je. Jejich zem jsme zabrali a dali ji za dědictví synům Rubenovým, Gádovým a...
Jozue 11:16...všeho, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak Jozue zabral celou tu zem - hory, celý Negev, celý kraj Gošen,...
Jozue 11:23...přežili jen v Gaze, v Gatu a v Ašdodu. Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue...
Soudců 1:19... Hospodin však byl s Judou, a tak se mu podařilo zabrat pohoří. Hebron dali podle Mojžíšova slova Kálebovi a...
Soudců 3:13...Amonci i Amalekovci, vytáhl a udeřil na Izraelzabral Palmové město. Izraelci pak sloužili moábskému...
Soudců 7:24..." Všichni Efraimští muži se tedy shromáždilizabrali jordánské brody k Bet-baře. Pronásledovali...
Soudců 11:13...jim odpověděl: "To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku po Jordán. Teď ji vrať...
1. Královská 21:15...Jizreelského, kterou ti odmítal prodat, můžeš zabrat. Nábot není naživu, zemřel." Když Achab uslyšel, že...
1. Královská 21:16... vstal a šel tu vinici Nábota Jizreelského zabrat. Eliáš Tišbejský tehdy dostal slovo...
1. Královská 21:18...králi Achabovi. Hle, je na vinici, kterou přišel zabrat. Řekni mu: ‚Toto praví Hospodin: Vraždil jsi a teď...
2. Královská 10:33... zaútočil po celé hranici východně od JordánuZabral celou zemi Gileád, totiž území Gáda, Rubena a...
2. Královská 15:29...Ijon, Abel-bet-maaku, Janoach, Kedeš a ChacorZabral Gileád, Galileu i celý kraj Neftalí a lid odvlekl do...
2. Královská 24:7...nevytáhl ze své země. Babylonský král totiž zabral všechno, co předtím patřilo vládci Egypta, od...
2. Letopisů 15:8...z celé judské a benjamínské země i z měst, která zabral v Efraimských horách. Obnovil také Hospodinův oltář...
2. Letopisů 17:2...celé judské zemi i v efraimských městech, která zabral jeho otec Asa, rozmístil posádky. Hospodin byl s...
Ezechiel 7:24... přivedu nejhorší mezi národy, aby jejich domy zabrali. S pýchou těch mocných skoncuji a jejich svatyně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |