Zabraň

Hledám varianty 'zabraň' [ zabránit (2) zabránili (1) zabránil (7) zabrání (5) zabráněno (2) zabraň (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 36:6... přispívat na stavbu svatyně!" Tak bylo lidu zabráněno přinášet více. Materiálu na veškeré potřebné dílo...
Numeri 11:28...pomocníkem, na to řekl: "Mojžíši, pane můjzabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně...
Numeri 30:6... neplatí. Hospodin slib odpustí, neboť  zabránil její otec. Vdá-li se poté, co na sebe vzala slib...
1. Samuel 25:26...živ Hospodin a živ jsi ty - protože ti Hospodin zabránil prolít krev a vzít pomstu do vlastních rukou, ...
1. Samuel 25:34... Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys mi nepřišla tak rychle...
1. Samuel 25:39...Nábalovým urážkám! Hospodin svému služebníku zabránil spáchat zlo, ale Nábalovo zlo obrátil zpátky na...
2. Samuel 14:11...král prohlásí při Hospodinu, svém Bohu, že zabrání krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí zabitím mého...
Job 9:12...dál, i když to netuším. Když něco vezme, kdo mu zabrání? Kdopak mu řekne: ‚Co to provádíš?' Svůj hněv Bůh...
Job 11:10...on zasáhne, když uvězní, když svolá soud, kdo mu zabrání? Podvodníky zná a vidí zlo, jak by mu mohlo...
Job 33:17...člověka od skutku odvrátil, aby mu v jeho pýše zabránil, aby jeho duši uchránil od jámy, aby jeho život...
Izaiáš 14:27...národy. Hospodin zástupů rozhodl - kdo mu zabrání? Jeho ruka je vztažená - kdo ji odvrátí? V roce,...
Marek 9:38...jménu vymítá démony. Snažili jsme se mu v tom zabránit, protože nechodí s námi." "Nebraňte mu!" odpověděl...
Lukáš 11:52...Sami jste nevešli a těm, kdo vcházeli, jste zabránili." Když pak odešel, začali ho znalci Písma a...
Skutky 13:8...jim však odporoval a snažil se prokonzulovi zabránit ve víře. Saula, zvaného také Pavel, naplnil Duch...
Skutky 16:6...Frygii a Galacii, protože jim Duch svatý zabránil kázat Slovo v Asii. Když se přiblížili k Mysii,...
Skutky 27:43...neuplaval a neunikl. Setník jim ale v tom úmyslu zabránil, protože chtěl zachránit Pavla. Nařídil, aby ti,...
Římanům 1:13...chtěl navštívit (ale dosud mi v tom vždy bylo zabráněno), abych přinesl užitek i mezi vámi tak jako mezi...
2. Petr 1:8...k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a neplodnosti. Komu však tyto věci...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |