Zabitý

Hledám varianty 'zabitý' [ zabitých (3) zabitý (3) zabití (6) zabitému (1) zabitého (9) zabité (2) ]. Nalezeny 24 verše.
Leviticus 14:6...a namočí to i s tím živým ptákem v krvi ptáka zabitého nad pramenitou vodou. Sedmkrát tou krví stříkne na...
Leviticus 14:51...látku a živého ptáka, namočí to v krvi zabitého ptáka s pramenitou vodou a sedmkrát stříkne na dům...
Leviticus 14:52...vodou a sedmkrát stříkne na dům. Poté, co krví zabitého ptáka, pramenitou vodou, živým ptákem, cedrovým...
Numeri 19:16... bude nečistá. Kdokoli se na poli dotkne člověka zabitého mečem nebo zemřelého nebo jeho kostí nebo hrobu,...
Numeri 19:18...tak postříká toho, kdo se dotkl kostí nebo zabitého nebo zemřelého nebo hrobu. Třetího a sedmého dne...
Numeri 25:18...své sestry Kozbi, dcery midiánského vůdcezabité v den zhoubné rány kvůli Peorovi." Po této ráně...
Numeri 31:19...zabili, a všichni, kdo jste se dotkli něčeho zabitého, se budete třetího a sedmého dne očišťovat - jak...
Deuteronomium 19:6...jej mohl zabít. On však nebyl hoden smrti, neboť zabitého nikdy předtím neměl v nenávisti. A proto ti...
Deuteronomium 21:1...Bůh, dává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý člověk a nezjistí se, kdo ho zabil, vyjdou tvoji...
Deuteronomium 21:2...a soudci, aby změřili vzdálenost od toho zabitého k okolním městům a zjistili, které město je k...
Deuteronomium 21:6...) Všichni stařešinové města, které budezabitému nejblíže, si pak umyjí ruce nad jalovicí, jíž byl...
1. Samuel 17:57... čí je syn," poručil král. Jakmile se David po zabití toho Filištína vrátil, Abner ho vzal a přivedl před...
2. Samuel 3:37... Onoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití Abnera, syna Nerova, nevzešlo od krále. Král tehdy...
2. Samuel 8:2...a odměřoval je šňůrou. Odměřil vždy dvě šňůryzabití a jednu celou šňůru k ponechání naživu. Moábci se...
1. Letopisů 5:22...000 oslů a 100 000 zajatců. Mnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za . Bydleli tam pak místo...
Ester 9:11...kořisti se však ani nedotkli. Téhož dne se počet zabitých v sídelním městě Súsách donesl ke králi. "V...
Žalmy 44:23...zabíjeni v kteroukoli chvíli, mají nás za ovcezabití! Probuď se, Pane, proč ještě spíš? Procitni,...
Izaiáš 14:19...pohozen jako zavržená ratolest, tak jako roucho zabitých, mečem zohavených, jako pošlapaná zdechlina mezi...
Izaiáš 26:21...na prolitou krev, přestane přikrývat své zabité. V ten den ztrestá Hospodin mečem hrozným, mocným a...
Izaiáš 34:3...proklaté je vyhladí, vydá je krveprolití. Jejich zabití budou pohozeni, zapáchat budou jejich mrtvoly, hory...
Marek 9:31...lidských rukou, zabijí ho a třetího dne po svém zabití vstane z mrtvých." Oni ta slova nechápali, ale báli...
Zjevení 5:6...a uprostřed těch starců stojí Beránek jako zabitý a sedm rohů a sedm očí, což je sedm duchů Božích...
Zjevení 5:12...a miliardy a volali mocným hlasem: "Hoden je ten zabitý Beránek přijmout moc a bohatství, moudrost a sílu,...
Zjevení 13:8...není od stvoření světa zapsáno v knize života zabitého Beránka. Má-li někdo uši,...

Slova obsahující zabitý: zabitý (3) zabitých (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |