Zabije

Hledám varianty 'zabije' [ zabiti (6) zabita (6) zabít (59) zabit (15) zabili (43) zabila (2) zabil (86) zabijte (3) zabijme (1) zabijí (16) zabiji (3) zabijete (3) zabiješ (3) zabijeme (7) zabije (45) zabij (9) ]. Nalezeny 293 verše.
Genesis 4:8...na poli, Kain se na svého bratra Ábela vrhlzabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina...
Genesis 4:14...tulákem a štvancem a kdokoli najde, ten  zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese...
Genesis 4:15... ten zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese sedminásobnou pomstu." Hospodin pak na...
Genesis 4:23...poslouchejte , ženy Lámechovy, slyšte mou řečZabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem...
Genesis 4:25...mi dal jiného potomka náhradou za Ábela, kterého zabil Kain." Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno...
Genesis 12:12... Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi ...
Genesis 20:11...určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je dcerou...
Genesis 27:41...nad mým otcem. Potom svého bratra Jákoba zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího...
Genesis 27:42...mu: "Pohleď, tvůj bratr Ezau se těší, že  zabije! Nyní tedy, synu můj, poslechni: vstaň a uteč k...
Genesis 34:26...pohlaví. Také Chamora a jeho syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali Dínu z Šechemova domu a odešli....
Genesis 34:30... Mám jen hrstku mužů; spojí-li se proti mnězabijí a budu vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli:...
Genesis 37:18... a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli si spolu: "Podívejme, přichází mistr...
Genesis 37:20...spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho...
Genesis 37:26...navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho prodat...
Genesis 37:31...teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknicizabili kozla a namočili ji do krve. Potom tu zdobenou...
Genesis 42:37...svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřiveduzabij dva syny! Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho...
Exodus 1:16...pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude synzabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní...
Exodus 2:12...na obě strany, a když viděl, že tam nikdo nenízabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Když k nim pak...
Exodus 2:14... udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy dostal...
Exodus 2:15...Když se o tom doslechl farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když...
Exodus 4:23...' Ty jsi ho však odmítl propustit. Hle, nyní zabiji tvého syna, tvého prvorozeného!" Na místě, kde...
Exodus 4:24... se s ním střetl Hospodin a chystal se ho zabít. Sipora však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku...
Exodus 12:6...ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou obě veřeje i...
Exodus 12:21..."Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodinyzabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu,...
Exodus 21:29...majitel byl varován, ale nehlídal ho a ten býk zabije muže nebo ženu, bude býk ukamenován a zemře i jeho...
Exodus 21:37...si nechá. Když někdo ukradne býka nebo beránkazabije ho nebo prodá, nahradí býka pěti dobytčaty a beránka...
Exodus 29:11...pak před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání zabiješ. Vezmeš trochu býčkovy krve a prstem potřeš rohy...
Exodus 29:16...a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš oltář ze všech...
Exodus 29:20...a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš lalůček...
Leviticus 1:5...jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou...
Leviticus 1:11...- z ovcí nebo koz - přivede samce bez vadyzabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží,...
Leviticus 3:2...samici bez vady. Vloží ruku na hlavu své obětizabije ji u vchodu do Stanu setkávání; kněží, synové...
Leviticus 3:8...před Hospodina, vloží ruku na hlavu své obětizabije ji před Stanem setkávání; Áronovi synové pak její...
Leviticus 3:13...je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavuzabije je před Stanem setkávání; Áronovi synové pak jeho...
Leviticus 4:4...do Stanu setkávání, vloží mu ruku na hlavuzabije ho před Hospodinem. Pomazaný kněz pak vezme trochu...
Leviticus 4:15...před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit před Hospodinem. Pomazaný kněz přinese trochu jeho...
Leviticus 4:24... samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavuzabije ho před Hospodinem na místě, kde se zabíjí zápalná...
Leviticus 4:29...vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hříchzabije ji na místě pro zápalné oběti. Kněz pak prstem...
Leviticus 4:33...vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hříchzabije ji jako oběť za hřích na místě, kde se zabíjí...
Leviticus 7:2...Bude svatosvatá. Oběť odškodnění bude zabita na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Její krví ...
Leviticus 8:15...na hlavu býčka obětovaného za hřích, Mojžíš jej zabil. Pak vzal jeho krev a prstem potřel rohy oltáře ze...
Leviticus 8:19...syny vložili ruce na hlavu berana, Mojžíš jej zabil. Potom pokropil oltář ze všech stran krví. Berana...
Leviticus 8:23...Áron se svými syny vložili ruce na hlavu beranazabil jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krve a potřel ...
Leviticus 9:8...Hospodin." Áron tedy přistoupil k oltářizabil své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové...
Leviticus 9:12...kůži však spálil na ohni venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběť. Jeho synové mu podali krev a on ...
Leviticus 9:15...dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích liduzabil jej a obětoval jej za hřích tak jako předešlou oběť....
Leviticus 9:18...dýmat na oltáři vedle ranní zápalné oběti. Potom zabil býka a berana pokojné oběti za lid. Jeho synové mu...
Leviticus 14:5...látku a yzop. Kněz nechá jednoho ptáka zabít nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme...
Leviticus 14:13...zvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť...
Leviticus 14:19...být očištěn, od jeho nečistoty. Nakonec kněz zabije zápalnou oběť a obětuje ji spolu s moučnou obětí na...
Leviticus 14:25...a zvedáním to nabídne Hospodinu. Potom beránka zabije jako oběť odškodnění, nabere trochu jeho krve a...
Leviticus 14:50...dřeva, šarlatovou látku a yzop. Jednoho ptáka zabije nad hliněnou nádobou s pramenitou vodou. Pak vezme...
Leviticus 16:11...aby vykonal obřad smíření za sebe a za svůj důmzabije ho jako oběť za hřích. Nabere plnou kadidelnici...
Leviticus 16:15...sedmkrát stříkne prstem trochu krve. Potom zabije kozla oběti za hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř...
Leviticus 17:3...přikázal Hospodin: Kdokoli z domu Izraele by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozu v táboře nebo...
Leviticus 20:15...se zvířetem, musí zemřít. Rovněž to zvíře zabijte. Kdyby žena přistoupila ke zvířeti, aby se s ...
Leviticus 20:16...zvířeti, aby se s pářilo, pak tu ženu i zvíře zabij. Musejí zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli...
Numeri 11:15...takto, prokaž mi prosím laskavost a raději  zabij. se nemohu dívat na své neštěstí!" Hospodin...
Numeri 19:3...odvede ven za tábor, kde bude v jeho přítomnosti zabita. Kněz Eleazar pak prstem nabere trochu krve a tou...
Numeri 22:29...si ze blázny! Mít po ruce meč, bych  zabil!" Oslice mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil...
Numeri 22:33...přede mnou uhnula. Kdyby mi neuhnula, bych  zabil, ale ji bych nechal žít!" Balaám Hospodinovu andělu...
Numeri 25:14...dosáhl smíření." Onen izraelský muž, který byl zabit spolu s Midiánkou, se jmenoval Zimri, syn Salův. Byl...
Numeri 31:8...Mojžíšovi, a pobili je do posledního mužeZabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a...
Numeri 31:19...dní venku za táborem. Všichni, kdo jste někoho zabili, a všichni, kdo jste se dotkli něčeho zabitého, se...
Numeri 35:6... Tam se bude moci uchýlit ten, kdo někoho zabil. K nim přidáte levitům další čtyřicet dvě města -...
Numeri 35:11...do nich moci uchýlit ten, kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám budou sloužit jako útočiště před...
Numeri 35:12...útočiště před mstitelem, aby ten, kdo někoho zabil, nezemřel dříve, než se dostaví k soudu před obcí....
Numeri 35:15... aby se tam uchýlil každý, kdo někoho neúmyslně zabil. Udeří-li někdo někoho železným předmětem tak, že...
Numeri 35:17...musí zemřít. Vezme-li do ruky kámen, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a...
Numeri 35:18... Vezme-li do ruky dřevěný předmět, kterým lze zabít, a udeří někoho tak, že dotyčný zemře, je to vrah a...
Numeri 35:19...zemře, je to vrah a jako vrah musí zemřít. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho....
Numeri 35:21...ten, kdo ho udeřil, zemřít - je to vrah. Vraha zabije krevní mstitel; jakmile ho dopadne, zabije ho....
Numeri 35:23...z nepozornosti shodí jakýkoli kámen, který může zabít, a dotyčný zemře, ačkoli viník nebyl jeho nepřítelem...
Numeri 35:25...těchto soudních pravidel. Obec ochrání toho, kdo zabil, před krevním mstitelem a umožní mu návrat do...
Numeri 35:26...svatým olejem. Pokud se ale ten, kdo někoho zabil, odváží vyjít za hranice svého útočištného města a...
Numeri 35:27...a krevní mstitel ho najde mimo jeho hranicezabije ho, nebude mstitel vinen prolitou krví. Ten, kdo...
Numeri 35:28...mstitel vinen prolitou krví. Ten, kdo někoho zabil, totiž pobývat ve svém útočištném městě do...
Numeri 35:30... kdekoli se usadíte. Každý vrah, který někoho zabil, bude popraven, ovšem pouze na základě výpovědi...
Deuteronomium 4:42...se tam směl uchýlit každý, kdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti. Uchýlí se do...
Deuteronomium 19:3...její území na tři díly, aby se každý, kdo někoho zabil, měl kam uchýlit. Když někdo někoho zabije a uteče,...
Deuteronomium 19:4...někoho zabil, měl kam uchýlit. Když někdo někoho zabije a uteče, aby si zachránil život (v případě, že svého...
Deuteronomium 19:6...pronásledoval, a ve své zuřivosti by jej mohl zabít. On však nebyl hoden smrti, neboť zabitého nikdy...
Deuteronomium 21:1...Bůh, dává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý člověk a nezjistí se, kdo ho zabil, vyjdou tvoji...
Deuteronomium 27:24...lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo tajně zabije svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!"...
Jozue 11:10...dobu se Jozue vrátil, dobyl Chacor a jeho krále zabil mečem. (Chacor byl předtím hlavou všech těch...
Jozue 13:22... Kromě těch, které pobili v boji, synové Izraele zabili mečem také věštce Balaáma, syna Beorova. Hranici...
Jozue 20:3...uchýlil ten, kdo někoho nedopatřením nechtěně zabil. Budou vám sloužit za útočiště před krevní mstou....
Jozue 20:5...mstitel, nevydají mu ho, poněvadž svého bližního zabil nechtěně, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti. Bude v...
Jozue 20:6...době nejvyšším knězem. Teprve tehdy se ten, kdo zabil, bude moci vrátit zpět domů do města, odkud uprchl."...
Jozue 20:9...pobývajícím mezi nimi; kdokoli někoho nechtěně zabil, uchýlí se tam, aby nezemřel rukou krevního mstitele,...
Jozue 21:13...dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Hebron a tato města s jejich pastvinami: Libna,...
Jozue 21:21...dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Šechem v pohoří Efraim a tato města s jejich...
Jozue 21:27...Manases jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Golan v Bášanu i s jeho pastvinami. Dále to byla...
Jozue 21:32...dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Kedeš v Galileji a tato města s jejich pastvinami:...
Jozue 21:38...dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Rámot v Gileádu a tato města s jejich pastvinami:...
Soudců 8:20...Načež řekl Jeterovi, svému prvorozenému: "Pojďzabij je!" On ale nebyl s to vytasit meč, protože se bál;...
Soudců 8:21...se pozná podle síly!" Přistoupil tedy a oba je zabil. Vzal si také ozdobné půlměsíce z krků jejich...
Soudců 9:24... i na šechemské měšťany, kteří ho podpořili, aby zabil své bratry. Šechemští mu na vrcholcích hor nastražili...
Soudců 9:54...mládence, který mu nosil zbroj: "Vytas mečzabij ! se o mně neříká: Žena ho zabila!" Zbrojnoš ho...
Soudců 13:23...jsme viděli Boha!" "Kdyby nás Hospodin chtěl zabít," odpověděla mu jeho žena, "nepřijal by od nás...
Soudců 15:13..." řekli mu. "Chceme jen spoutat a vydat jimZabít nechceme." A tak ho spoutali dvěma novými provazy...
Soudců 16:2... Celou noc ale byli v klidu, protože si říkali: "Zabijeme ho, se rozední." Samson ale zůstal ležet jen do...
Soudců 16:30...na vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého života. Potom tam...
Soudců 20:13...věc? Hned nám ty gibejské ničemy vydejte, je zabijeme a vymýtíme zlo z Izraele." Benjamínci ale své...
1. Samuel 11:12...nám bude kralovat Saul?' Dej nám ty muže, je zabijeme!" Saul ale prohlásil: "V tento den nebude nikdo...
1. Samuel 11:13...Saul ale prohlásil: "V tento den nebude nikdo zabit; Hospodin dnes přece Izraeli daroval vítězství."...
1. Samuel 16:2...mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saulzabije ." Hospodin mu odpověděl: "Vezmeš s sebou jalovici...
1. Samuel 17:9... přijde sem ke mně. Jestli v boji přemůžezabije, budeme vám sloužit. A jestli přemůžu a zabiju...
1. Samuel 17:25...Izraelci. "Jde urážet Izrael. Kdyby ho někdo zabil, král by ho zahrnul spoustou bohatství, dal by mu...
1. Samuel 17:26...zeptal: "Cože dostane ten, kdo toho Filištína zabije a zbaví Izrael ostudy? Kdo je tenhle filištínský...
1. Samuel 17:27...stejně jako předtím, co čeká toho, kdo by ho zabil. Jeho nejstarší bratr Eliab ale zaslechl, jak s nimi...
1. Samuel 17:36...ho, dokud jsem ho nezabil. Tvůj služebník  zabil lva i medvěda. A tenhle filištínský neobřezanec...
1. Samuel 17:50...Filištína prakem a kamenem. Zasáhl Filištínazabil ho, i když neměl žádný meč. Potom David přiběhl a...
1. Samuel 18:6...dvořany se těšil oblibě. Když se poté, co David zabil Filištína, vojáci vraceli z boje, ženy ze všech...
1. Samuel 19:2... a tak Davida varoval: "Můj otec Saul chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej pozor. Schovej se a...
1. Samuel 19:5...svou službou prospěl. Nasadil vlastní život, aby zabil toho Filištína, a tak Hospodin daroval celému Izraeli...
1. Samuel 19:6...a přísahal: "Jakože je živ Hospodin, nebude zabit!" Jonatan pak Davida zavolal a všechno mu to vyprávěl...
1. Samuel 19:11...své muže, aby ho hlídali. Ráno ho chtěl nechat zabít. Davidova žena Míkal ho ale varovala: "Zachraň si...
1. Samuel 20:7... Pokud se ale rozzuří, pak věz, že se rozhodl zabít. Tehdy , svému služebníku, prokaž laskavost - vždyť...
1. Samuel 20:8...Hospodinem vstoupil do smlouvy. Jsem-li vinenzabij sám. Proč bys vodil ke svému otci?" "To nikdy!"...
1. Samuel 20:9... "Pokud zjistím, že se můj otec rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti...
1. Samuel 20:33...Jonatan poznal, že jeho otec je odhodlán Davida zabít. Jonatan vstal od stolu, rozpálen hněvem, a toho...
1. Samuel 21:10..."Je tu meč Filištína Goliáše, kterého jsi zabil v údolí Ela. Je zabalen v plášti za efodem. Jestli...
1. Samuel 22:18...Doeg Edomský se na vrhl a pobil je. Toho dne zabil osmdesát pět mužů, kteří nosili plátěný efod. Také...
1. Samuel 31:2...na svazích Gilboa. Když se Filištínům podařilo zabít Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu,...
2. Samuel 1:10... ještě neopouští.' A tak jsem šel k němuzabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění nepřežije. Vzal...
2. Samuel 1:14..." odpověděl. "A to ses nebál vztáhnout rukuzabít Hospodinova pomazaného?!" řekl mu na to David. Tehdy...
2. Samuel 1:15... Tehdy zavolal na jednoho z mládenců: "Pojď semzabij ho!" A tak ho udeřil, zemřel. Ještě předtím mu...
2. Samuel 1:16...Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To jsem zabil Hospodinova pomazaného." David pak nad Saulem a jeho...
2. Samuel 1:19...v Knize Upřímného: Ach, Izraeli, tvá ozdoba zabita leží na tvých výšinách! Jak padli hrdinové! se to...
2. Samuel 3:27...promluvil o samotě. Tam ho ale ranou do břicha zabil, aby pomstil krev svého bratra Asaela. Když se o tom...
2. Samuel 3:30...a jeho bratr Abišaj zavraždili Abnera za to, že zabil jejich bratra Asaela v bitvě u Gibeonu. David pak...
2. Samuel 4:10...ho ale za tu zprávu odměnil tak, že jsem ho dal zabít. Čím spíše když nějací zlosynové zavraždí nevinného...
2. Samuel 4:12...Nato David rozkázal svým mládencům, aby je zabili. Usekali jim ruce i nohy a pověsili je u rybníka v...
2. Samuel 11:21...k městu - to nevíte, že se z hradeb střílí? Kdo zabil Abimelecha, syna Jerub-baalova? Copak nezemřel, když...
2. Samuel 11:24...lučištníci a několik královských služebníků zabili. Také tvůj služebník Uriáš je mrtev." David na to...
2. Samuel 12:9... co je v jeho očích zlé. Uriáše Chetejského jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku. Zavraždil jsi...
2. Samuel 13:28...po víně rozveselí, zavelím: ‚Na Amnona!' a vy ho zabijete. Nebojte se. Je to přece na můj rozkaz. Buďte...
2. Samuel 13:32...Šimey: " se můj pán a král nedomnívá, že byli zabiti všichni mladí královští synové. Zemřel jen Amnon!...
2. Samuel 14:6...je od sebe odtrhl, a tak jeden druhého udeřilzabil. Teď se ale všichni příbuzní obrátili proti tvé...
2. Samuel 14:7...tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho bratrovrahaZabijeme ho za to, že zavraždil svého bratra.' Tak chtějí...
2. Samuel 14:32...Jestli na mně zůstává vina, raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom...
2. Samuel 17:2...a skleslý. Všichni jeho muži se rozutečou, takže zabiji samotného krále. Tak přivedu všechen lid k tobě,...
2. Samuel 21:4...nebo zlato ani nemáme právo někoho v Izraeli zabít." "Splním vám, o co si řeknete," prohlásil král....
2. Samuel 21:16...také novou výzbroj), tehdy prohlásil, že Davida zabije. Abišaj, syn Ceruji, ale Davidovi přispěchal na...
2. Samuel 21:17...přispěchal na pomoc; zasáhl toho Filištínazabil ho. Davidovi muži tehdy Davida zapřísahali: " s...
2. Samuel 21:18...válka s Filištíny. Tehdy Sibechaj Chušatský zabil Safa, dalšího potomka Refajců. Když pak v Gobu začala...
2. Samuel 21:19... tehdy Elchanan, syn Jaíra Betlémskéhozabil bratra Goliáše Gatského, jehož kopí mělo násadu jako...
2. Samuel 21:21... ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito čtyři potomci gatských Refajců padli rukou...
2. Samuel 23:20... byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl...
2. Samuel 23:21...v lva, tenkrát, když napadl sníh. Jindy šelzabil Egypťana jen s holí v ruce. Egypťan vypadal hrozivě,...
1. Královská 2:29...Benajáše, syna Jojadova, se slovy: "Jdi ho zabít." Benajáš přišel k Hospodinovu stánku a řekl Joábovi:...
1. Královská 2:31...tak." Král na to prohlásil: "Udělej, jak řeklzabij ho. Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze i z domu mého...
1. Královská 11:40...ne natrvalo.'" Šalomoun se pak snažil Jeroboáma zabít. Ten ale uprchl do Egypta k egyptskému vládci...
1. Královská 12:27...králi Rechoboámovi, vrátí se k němu a  zabijí!" Král se tedy poradil a pak nechal zhotovit dvě...
1. Královská 13:24...osla a on odjel. Na cestě ho ale potkal levzabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestu a osel stál u něj...
1. Královská 13:26... Hospodin ho vydal lvu. Ten ho roztrhalzabil, jak ho Hospodin svým slovem varoval." Potom ten...
1. Královská 15:28...izraelským vojskem obléhal Gibeton, Baaša ho zabil a začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat...
1. Královská 16:10...tirského paláce. Vtom přišel Zimri, udeřil hozabil a začal v sedmadvacátém roce judského krále Asy...
1. Královská 16:16...v táboře doslechli: "Zimri zosnoval spiknutízabil krále," ještě téhož dne na místě prohlásili...
1. Královská 17:18... "To jsi mi přišel připomenout můj hříchzabít mi syna?" "Podej mi svého syna," řekl . Vzal ho...
1. Královská 17:20... u které bydlím, nakládat tak zle? To chceš zabít syna?" Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a...
1. Královská 18:9...svého služebníka do rukou Achabovi? Vždyť  zabije! Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani...
1. Královská 18:12...zprávou přijdu k Achabovi, a když nenajdezabije . Přitom tvůj služebník od mládí hluboce ctí...
1. Královská 18:14...oznámit svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť  zabije!" Eliáš mu odpověděl: "Jakože je živ Hospodin...
1. Královská 19:17...místo sebe. Kdo unikne před mečem Chazaela, toho zabije Jehu, a kdo unikne před mečem Jehua, toho zabije...
1. Královská 20:20...vytáhlo celé izraelské vojsko. Každý z nich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na útěk a...
1. Královská 20:36...jsi neposlechl Hospodina, půjdeš ode zabije lev." A když pak šel od něj, potkal ho lev a...
2. Královská 7:4... Když nás nechají naživu, přežijeme. Když nás zabijí, beztak zemřeme." Ještě za šera se tedy zvedli, že...
2. Královská 10:9... jsem zosnoval spiknutí proti svému pánuzabil jsem ho. Kdo ale povraždil všechny tyhle?! Proto...
2. Královská 11:2...před Ataliou ukryla v ložnici. Díky tomu nebyl zabit. Ukrýval se s v Hospodinově chrámu šest let, dokud...
2. Královská 11:15... toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když vešla...
2. Královská 11:16...když vešla Koňskou bránou do královského palácezabili ji. Jojada zavázal krále i lid Hospodinovou smlouvou...
2. Královská 11:18...a sochy rozbili napadrť a Baalova kněze Matana zabili před těmi oltáři. Kněz Jojada pak ustanovil dohled...
2. Královská 12:21... Proti Joašovi se spikli jeho vlastní dvořanézabili ho poblíž Bet-mila na cestě do Sily. Dvořané, kteří...
2. Královská 14:5...v rukou, nechal pobít ty své dvořany, kteří zabili jeho královského otce. Syny těch vrahů ale...
2. Královská 14:19... ale i tam za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho v Jeruzalémě, ve...
2. Královská 21:23...cest. Amonovi dvořané se proti němu spiklizabili krále v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny...
2. Královská 23:29...Eufrat. Král Jošiáš vytáhl proti němu, ale on ho zabil v Megidu, jakmile se tam objevil. Jeho služebníci...
2. Královská 25:25...dalšími muži Gedaliáše zavraždil. Kromě něj zabili i všechny Židy a Babyloňany, kteří s ním byli v...
1. Letopisů 7:21...syn Zabad a jeho syn Šutelach. Ezera a Eleada zabili domorodci z Gatu, když jim přišli pobrat dobytek....
1. Letopisů 10:2...Saula a jeho syny. Když se jim podařilo zabít Saulovy syny Jonatana, Abinadaba a Malki-šuu,...
1. Letopisů 11:22... byl udatný bojovník mocných činů. To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl...
1. Letopisů 11:23...k němu přišel s holí, vytrhl mu to kopí z rukyzabil ho jím. Takové činy konal Benajáš, syn Jojadův, a tak...
1. Letopisů 19:18...Aramejci pobil 7 000 jezdců a 40 000 pěšákůZabil i jejich vojevůdce Šofacha. Když Hadad-ezerovi...
1. Letopisů 20:4...válka s Filištíny. Tehdy Sibechaj Chušatský zabil Sipaje, potomka Refajců, a tak se podrobili. Elchanan...
1. Letopisů 20:5... Elchanan, syn Jaírův, v jiné bitvě s Filištíny zabil Lachmiho, bratra Goliáše Gatského. Jeho kopí mělo...
1. Letopisů 20:7... ale Jonatan, syn Davidova bratra Šimey, ho zabil. Tak tito potomci gatských Refajců padli rukou Davida...
2. Letopisů 22:9... ale tam ho zajali, přivedli ho k Jehuovizabili. Potom ho pohřbili, neboť si řekli: "Byl to syn...
2. Letopisů 23:14... toho popravte." (Kněz totiž nechtěl, aby byla zabita u Hospodinova chrámu.) Chopili se , a když prošla...
2. Letopisů 23:15...prošla Koňskou bránou do královského palácezabili ji. Jojada uzavřel se vším lidem a s králem smlouvu,...
2. Letopisů 23:17...jeho oltáře i sochy a Baalova kněze Matana zabili před těmi oltáři. Jojada pak svěřil dohled nad...
2. Letopisů 24:25...spikli, protože prolil krev syna kněze Jojady, a zabili ho na lůžku. Když zemřel, pochovali ho ve Městě...
2. Letopisů 25:3...v moci, nechal popravit ty své dvořany, kteří zabili jeho královského otce. Jejich syny ale nepopravil,...
2. Letopisů 25:27... ale i tam za ním poslali vrahy, kteří ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho ve Městě...
2. Letopisů 28:7... Boha svých otců. Efraimský bojovník Zichri zabil králova syna Maasejáše, správce paláce Azrikama i...
2. Letopisů 33:24...mnohem víc. Jeho dvořané se proti němu spiklizabili ho v jeho vlastním domě. Lid země ale všechny...
Job 13:15...nosit chci a vlastní život nasadit? I kdyby  zabil, i kdybych neměl naději, své cesty chci před ním...
Job 20:16...vyžene. Bude nasávat hadí jed, jazyk zmijí ho zabije. Nikdy nezažije proudy oleje, nebude se koupat v...
Žalmy 59:1... když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít. Zbav mých nepřátel, Bože můj, před útočníky ...
Žalmy 119:95...tvá pravidla. Ničemové na číhají, aby  zabili, zatímco přemýšlím o tvých svědectvích. Vidím, že...
Žalmy 139:19...zas s tebou, se probudím! Kéž bys , Božezabil ty ničemy - "Odstupte ode , vy vrahouni!" - Když...
Izaiáš 22:2...a bouření, město hýření? Tví mrtví nebyli mečem zabiti, v boji nepadli. Všichni tví vůdci se rozprchli, bez...
Izaiáš 27:1...hada, Leviatana, svinutého hada, LeviatanaZabije toho mořského netvora! V ten den zpívejte o vinici...
Izaiáš 27:7...ty, kdo bili jej? Copak ho zabíjel, jako jsou zabiti jeho vrahové? Zahnal jsi je do vyhnanství, vedl jsi...
Jeremiáš 11:21...říkají: "Neprorokuj Hospodinovým jménem, nebo  zabijeme." Nuže, toto praví Hospodin zástupů: " s nimi...
Jeremiáš 18:23... ty sám víš o všech jejich plánech, aby  zabili. Neodpouštěj jim jejich viny, nepřehlížej jejich...
Jeremiáš 21:6...lidi, tak dobytek, raním těžkým morem, který je zabije. Potom, praví Hospodin, vydám judského krále...
Jeremiáš 26:15...uznáte za dobré a správné, ale vězte, že když  zabijete, uvalíte na sebe i na toto město a jeho obyvatele...
Jeremiáš 26:19...ho snad judský král Ezechiáš a všechen Juda zabít? Naopak, ulekl se Hospodina a snažil se ho usmířit,...
Jeremiáš 26:21...uslyšeli jeho slova, chtěl ho král nechat zabít. Uriáš se o tom ale doslechl a ve strachu utekl do...
Jeremiáš 26:24... takže nepadl do rukou lidu, který ho chtěl zabít. Na počátku vlády judského krále Cidkiáše, syna...
Jeremiáš 38:16..."Jakože je živ Hospodin, který nám dal život, nezabiji ani nevydám do rukou těch, kdo chtějí zabít...
Jeremiáš 38:25...králi a co král tobě. Nic nám netaj, nebo  zabijeme!' Odpověz jim: ‚Prosil jsem krále o slitování, aby...
Jeremiáš 40:14...Baalis poslal Išmaela, syna Netaniášova, aby  zabil?" Ale Gedaliáš, syn Achikamův, jim nevěřil. Jochanan,...
Jeremiáš 40:15..."Když dovolíš, půjdu Išmaela, syna Netaniášovazabít. Nikdo se to nedozví. Proč by měl zabít on tebe?...
Jeremiáš 43:3... aby nás vydal do rukou Babyloňanů, aby nás zabili anebo odvlekli do Babylonu!" A tak Jochanan, syn...
Jeremiáš 49:26...v ulicích, všichni bojovníci budou v ten den zabiti, praví Hospodin zástupů. Zapálím na damašských...
Jeremiáš 50:30...v ulicích a všichni bojovníci budou v ten den zabiti, praví Hospodin. Hle, jsem proti tobě, nadutče!...
Ezechiel 23:10... Ti ji vysvlékli donaha, vzali syny i dceryzabili ji mečem. Kvůli popravě se stala pověstnou mezi...
Ezechiel 33:4...polnice, ale nedá na varování a ten meč přijdezabije ho, jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel zvuk...
Ezechiel 33:6... aby lid varoval, a meč přijde a někoho z nich zabije, pak takový zemře za své viny, ale za jeho krev budu...
Daniel 5:19...ctili lidé všech národů a jazyků. Koho chtělzabil, a koho chtěl, ušetřil. Koho chtěl, povýšil, a koho...
Daniel 5:30... Ještě noci pak byl babylonský král Belšasar zabit. Království pak obdržel Darjaveš Médský ve věku...
Daniel 7:11...malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo vydáno zkáze v plamenech. Ostatní šelmy...
Daniel 9:26...zlé. dvaašedesát týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit a opuštěn. To město i svatyni uvrhne do zkázy lid...
Jonáš 4:3...od zla upouští. Radši teď, Hospodine, rovnou zabij! To radši zemřu, než abych žil!" Hospodin mu...
Matouš 2:13... Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil." Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a...
Matouš 5:21...bylo řečeno: ‚Nezabíjej,' a kdokoli by někoho zabil, bude vydán soudu. vám však říkám, že každý, kdo...
Matouš 10:21...na smrt, děti povstanou proti svým rodičůmzabijí je. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět,...
Matouš 10:28...Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo...
Matouš 14:5...sňatek s je nezákonný!" Herodes ho tedy chtěl zabít, ale bál se zástupu, protože ho měli za proroka....
Matouš 16:21...od starších, vrchních kněží a znalců Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal...
Matouš 17:23...řekl: "Syn člověka bude vydán do lidských rukouZabijí ho, ale třetího dne bude vzkříšen." Učedníci z toho...
Matouš 21:35...služebníků chopili a jednoho ztloukli, jiného zabili a dalšího kamenovali. Poslal tedy ještě jiné...
Matouš 21:38...uviděli, řekli si: ‚Tohle je dědic. Pojďme ho zabít a zmocnit se dědictví!' Chopili se ho, vyvlekli z...
Matouš 21:39...Chopili se ho, vyvlekli z vinice venzabili. Co tedy pán vinice udělá s oněmi vinaři, ...
Matouš 22:6...se pak chopili jeho služebníků, ztýrali jezabili. Král se rozhněval. Poslal svá vojska a ty vrahy...
Matouš 23:34...proroky, mudrce a učitele Písma. Vy některé zabijete a ukřižujete, jiné budete bičovat ve svých...
Matouš 26:4... jakou lstí by se mohli Ježíše zmocnitzabít ho. Dohodli se jen, že to nebude o svátcích, aby mezi...
Marek 6:19...Herodias mu to měla za zlé a chtěla ho zabít, ale nemohla. Herodes se totiž Jana bál, neboť věděl,...
Marek 8:31...staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. Protože ty věci...
Marek 9:22... "Často s ním házel i do ohně a do vody, aby ho zabil. Můžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz...
Marek 9:31...jim: "Syn člověka bude vydán do lidských rukouzabijí ho a třetího dne po svém zabití vstane z mrtvých."...
Marek 10:34... budou se mu vysmívat, zbičují ho, poplivouzabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých." Tehdy k němu...
Marek 12:5...a zohavili. A tak poslal ještě dalšího. Toho zabili a stejně tak mnoho jiných. Některé tloukli a jiné...
Marek 12:7...Vinaři si ale řekli: ‚Tohle je dědic. Pojďme ho zabít, a dědictví bude naše!' Chopili se ho, zabili a...
Marek 12:8...ho zabít, a dědictví bude naše!' Chopili se hozabili a vyvlekli ho z vinice ven. Co tedy udělá pán...
Marek 13:12...vydá na smrt a děti povstanou proti rodičůmzabijí je. Kvůli mému jménu vás budou všichni nenávidět,...
Marek 14:1...hledali způsob, jak by se ho lstí zmocnilizabili ho. Říkali si totiž: "O svátcích ne, aby mezi lidmi...
Lukáš 9:22...staršími, vrchními kněžími i znalci Písma, být zabit a třetího dne vstát z mrtvých." Všem pak řekl:...
Lukáš 11:47... Běda vám, že stavíte hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen dosvědčujete a schvalujete...
Lukáš 11:49...‚Pošlu k nim proroky a apoštoly; některé z nich zabijí a jiné budou pronásledovat.' Toto pokolení se proto...
Lukáš 12:5...vám, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se...
Lukáš 13:4... že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloezabila je, byli větší viníci než všichni ostatní obyvatelé...
Lukáš 13:31...odsud," říkali mu. "Jdi pryč, Herodes chce zabít!" Odpověděl jim: "Jděte a vyřiďte lišce: Dnes i...
Lukáš 18:33...bude zesměšněn, pohaněn a popliván. Zbičují hozabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých." Oni však nic z...
Lukáš 20:14...uviděli, domluvili se spolu: ‚Tohle je dědicZabijme ho, a dědictví bude naše!' Pak ho vyvlekli z vinice...
Lukáš 20:15...bude naše!' Pak ho vyvlekli z vinice venzabili. Co tedy s nimi udělá pán vinice? Přijde, ty vinaře...
Lukáš 22:2...kněží a znalci Písma hledali způsob, jak ho zabít, ale báli se lidu. Tehdy vstoupil satan do Jidáše...
Lukáš 22:7... Tak přišel Den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit beránek. Ježíš poslal Petra a Jana se slovy: "Jděte...
Jan 5:18...proto pracuji i ." A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě...
Jan 7:1...v Judsku, protože ho židovští představení chtěli zabít. Blížila se židovská Slavnost stánků...
Jan 7:19...Přitom nikdo z vás Zákon neplní. Proč chcete zabít?" "Jsi posedlý!" odpověděl mu zástup. "Kdo chce...
Jan 7:20..."Jsi posedlý!" odpověděl mu zástup. "Kdo chce zabít?" Ježíš jim odpověděl: "Udělal jsem jeden skutek a...
Jan 7:25...začali říkat: "Není to snad ten, kterého chtějí zabít? Podívejte se, mluví svobodně a nikdo nic nenamítá....
Jan 8:22...nemůžete." Židé na to říkali: "To se snad chce zabít, že říká: ‚Jdu tam, kam vy nemůžete'?" Odpověděl jim:...
Jan 8:37... Vím, že jste Abrahamovo símě, ale chcete  zabít, protože slovo u vás nemá místo. mluvím o tom,...
Jan 8:40...byste Abrahamovy skutky. Vy ale chcete zabít - člověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od...
Jan 11:53...jedno.) Od toho dne tedy byli rozhodnuti, že ho zabijí. Ježíš proto nechodil mezi Židy veřejně, ale...
Jan 12:10...z mrtvých. Vrchní kněží se proto rozhodli zabít i Lazara. Mnozí Židé totiž kvůli němu odcházeli a...
Skutky 3:15...něj jste si vyžádali vraha. Dárce života jste zabili, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky...
Skutky 5:30...Ježíše, kterého jste vy přibili na křížzabili. Právě jeho Bůh vyvýšil na svou pravici jako Vůdce a...
Skutky 5:33...uslyšeli, rozzuřili se a začali se radit, jak je zabít. Tehdy vstal ve Veleradě jeden farizeus jménem...
Skutky 5:36...se k němu okolo čtyř set mužů. Když byl zabit, všichni jeho přívrženci se rozutekli a nic z toho...
Skutky 7:24...zastal se ho, pomstil toho ubožáka a Egypťana zabil. Myslel si, že jeho bratři porozumí, že jim Bůh skrze...
Skutky 7:28...ustanovil naším vůdcem a soudcem? Chceš snad zabít, jako jsi včera zabil toho Egypťana?' Kvůli těm...
Skutky 9:23... to trvalo dost dlouho, Židé se dohodli, že ho zabijí. Saul se ale o jejich úkladech dozvěděl. Brány byly...
Skutky 9:24...byly hlídány dnem i nocí, protože ho chtěli zabít, a tak ho učedníci v noci vzali a spustili ho v koši...
Skutky 16:27...dveře vězení otevřené, vytáhl meč a chtěl se zabít v domnění, že vězňové utekli. Pavel však hlasitě...
Skutky 21:31...Dveře se za ním ihned zavřely. se ho chystali zabít, když k veliteli římské posádky dorazila zpráva, že...
Skutky 23:15... Ještě než k vám dojde, jsme připraveni ho zabít." O léčce se však doslechl syn Pavlovy sestry....
Skutky 23:27...Felixe. Tohoto muže se zmocnili Židé a chtěli ho zabít. Když jsem se dozvěděl, že je to římský občan, zasáhl...
Skutky 25:3...Jeruzaléma (chystali totiž léčku, že ho po cestě zabijí). Festus odpověděl: "Pavel je ve vazbě v Cesareji,...
Skutky 26:21...se Židé v chrámu chopili a pokoušeli se  zabít. Díky Boží pomoci, kterou dodnes zakouším, tu však...
Římanům 7:11...přikázání skýtalo, oklamal a jeho pomocí  zabil. Zákon je ovšem svatý, přikázání je svaté,...
1. Tesalonickým 2:15...svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás vyhnali, Bohu...
Zjevení 2:13...v těch dnech, kdy byl Antipas, můj věrný svědekzabit u vás, kde bydlí satan. Mám proti tobě jen to, že u...
Zjevení 5:9...tu knihu a otevřít její pečeti, neboť jsi byl zabit a vykoupils Bohu svou krví lidi z každého pokolení a...
Zjevení 6:11...spoluslužebníků, jejich bratrů, kteří mají být zabiti tak jako oni. Když otevřel šestou pečeť, spatřil...
Zjevení 11:7...proti nim povede válku, zvítězí nad nimizabije je. Jejich mrtvoly budou ležet na ulici toho...
Zjevení 13:10... jít do zajetí, do zajetí půjde. Kdo být zabit mečem, ten mečem padne. Zde je zapotřebí vytrvalosti...
Zjevení 13:15...život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým,...

Slova obsahující zabije: nezabijeme (1) nezabiješ (1) zabije (45) zabijeme (7) zabiješ (3) zabijete (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |