Zabíjí

Hledám varianty 'zabíjí' [ zabíjíte (3) zabíjíš (4) zabíjí (8) zabíjet (7) zabíjeni (2) zabíjeli (10) zabíjel (6) zabíjejí (5) zabíjej (2) ]. Nalezeno 46 veršù.
Genesis 20:4...ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to ...
Leviticus 4:24...a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se zabíjí zápalná oběť; je to oběť za hřích. Kněz pak prstem...
Leviticus 4:33...a zabije ji jako oběť za hřích na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Kněz pak prstem nabere trochu krve z...
Leviticus 6:18...Toto je zákon o oběti za hřích: Na místě, kde se zabíjí zápalná oběť, se bude před Hospodinem zabíjet i oběť...
Leviticus 7:2... Oběť odškodnění bude zabita na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Její krví se pokropí oltář ze všech...
Leviticus 14:13...Hospodinu. Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť, na svatém místě. Jak...
Leviticus 17:5...synové Izraele přinášeli své oběti, jež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu ke vchodu...
Leviticus 17:7...jako příjemnou vůni Hospodinu. Nebudou již tedy zabíjet své oběti běsům, za nimiž chodili smilnit. Toto...
1. Samuel 19:5...člověku? Proč bys Davida pro nic za nic zabíjel?" Saul tedy Jonatana poslechl a přísahal: "Jakože...
2. Samuel 21:1..."Na Saulovi a jeho rodině lpí krev, protože dal zabíjet Gibeonce." Král si je tedy zavolal a promluvil s...
2. Královská 17:25...Hospodinu, a tak na poslal lvy, kteří je zabíjeli. Asyrský král tehdy dostal zprávu: "Národy, které...
2. Královská 17:26...Boha země, a tak na poslal lvy, kteří je zabíjejí. Je to proto, že neznají způsoby Boha země."...
2. Letopisů 30:17...ale nebyli posvěceni. Za všechny nečisté proto zabíjeli jejich velikonoční beránky levité, aby je...
2. Letopisů 35:1...Hod beránka Hospodinu. Velikonočního beránka zabíjeli čtrnáctého dne prvního měsíce. Kněžím svěřil...
2. Letopisů 35:11...stejně jako levité po svých oddílech. Levité pak zabíjeli beránky a podávali krev kněžím, kteří s kropili...
Job 24:14...se nedrží. Vrah vstává, když se zešeří, aby zabíjel ubohé chudáky; jako zloděj se nocí odplíží....
Job 27:8...Copak bezbožný nějakou naději, když ho Bůh zabíjí, obírá o duši? Copak Bůh vyslyší jeho volání, když...
Žalmy 44:23... cožpak by na to Bůh nepřišel? Pro tebe jsme zabíjeni v kteroukoli chvíli, mají nás za ovce k zabití!...
Kazatel 3:3...a čas umírat, čas sázet a čas sadbu vytrhat, čas zabíjet a čas uzdravovat, čas bořit a čas budovat, čas...
Izaiáš 27:7...Bůh Izrael tak jako ty, kdo bili jej? Copak ho zabíjel, jako jsou zabiti jeho vrahové? Zahnal jsi je do...
Izaiáš 57:5...hájích a pod kdejakým stromem košatýmzabíjíte své děti v roklích pod skalními útesy! Mezi...
Izaiáš 66:3...se chvějí před slovem mým. Kdo poráží býkazabíjí člověka, kdo obětuje beránka, rdousí psa, kdo nese...
Jeremiáš 15:3...na čtvero trestů, praví Hospodin. Meč, aby zabíjel; psy, aby vláčeli; ptáky a divou zvěř, aby žrali a...
Ezechiel 13:19...Lžete mému lidu, který poslouchá vaše lži, a tak zabíjíte ty, kdo neměli zemřít, a držíte naživu ty, kdo...
Ezechiel 21:20...jatka - ach ne, je vyleštěn, nabroušen, aby zabíjel! Rubej zprava, sekej zleva, kamkoli se podíváš...
Ezechiel 34:3...Tvaroh jíte, vlnou se oblékáte, vykrmené kusy zabíjíte, ale o ovce se nestaráte. Nemohoucí neposilujete,...
Zachariáš 11:5...ovce určené na porážku. Ti, kdo je kupují, je zabíjejí bez výčitek svědomí. Ti, kdo je prodávají, říkají:...
Matouš 10:28...ucha, hlásejte ze střech! Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho...
Matouš 23:37...na toto pokolení! Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posíláni!...
Matouš 24:9...porodních bolestí. Tehdy vás budou trápitzabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny...
Marek 12:5...stejně tak mnoho jiných. Některé tloukli a jiné zabíjeli. Nakonec mu zbýval jen jediný - jeho milovaný...
Lukáš 11:48...a schvalujete skutky svých otců. Oni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby. Proto také Moudrost Boží...
Lukáš 12:4... Vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc. Ukážu vám,...
Lukáš 13:34...než v Jeruzalémě? Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni!...
Jan 10:10...nalezne pastvu. Zloděj přichází, jen aby kradlzabíjel a ničil; jsem přišel, aby měly život - život v...
Jan 16:2... Ano, přichází doba, kdy každý, kdo vás bude zabíjet, si bude myslet, že tím slouží Bohu. Budou to dělat...
Skutky 7:52...Kterého z proroků vaši otcové nepronásledovaliZabíjeli ty, kdo předpovídali příchod toho Spravedlivého, a...
Skutky 10:13...a ptáci. Vtom k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petřezabíjej a jez!" Petr odpověděl: "To ne, Pane! Nikdy jsem...
Skutky 11:7...a ptáky. Tehdy jsem uslyšel hlas: ‚Vstaň, Petřezabíjej a jez!' Odpověděl jsem: ‚To ne, Pane! Nikdy jsem...
Skutky 22:20...tam, schvaloval to a hlídal pláště těch, kdo ho zabíjeli.' Na to mi Pán řekl: ‚Jen jdi. Pošlu k dalekým...
Římanům 8:36... nebezpečí nebo meč? Jak je psáno: "Pro tebe nás zabíjejí v kteroukoli chvíli, za ovce na porážku mají nás."...
2. Korintským 3:6...smlouvy - ne litery, ale Ducha. Litera totiž zabíjí, ale Duch oživuje. Litera tesaná do kamene měla svou...
Židům 11:37...okovy a vězení. Bývali kamenováni, řezáni pilouzabíjeni mečem, chodili v ovčích a kozlích kůžích -...
Jakub 2:11... Tentýž, kdo řekl: "Necizolož," řekl také: "Nezabíjej." Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ...
Zjevení 6:8... Byla jim dána moc nad čtvrtinou země, aby zabíjeli mečem, hladem, morem a divokými šelmami. Když...
Zjevení 9:5... kteří nemají na čele Boží znamení. Nemohly je zabíjet, ale trýznily je po pět měsíců a jejich trýznění...

Slova obsahující zabíjí: zabíjí (8) zabíjíš (4) zabíjíte (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |