Zašel

Hledám varianty 'zašel' [ zašlo (1) zašla (2) zašel (4) zajít (2) zajdou (2) zajdi (2) zajděte (1) zajde (4) ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 2:11...vody." Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu. Viděl...
Soudců 14:10...ten med nabral ze lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinu, jak se...
1. Samuel 24:4...přišel k ovčím ohradám; byla tam jeskyně a Saul zašel dovnitř, aby si ulevil. V zadních koutech jeskyně ale...
2. Samuel 11:8...lidu a jak se daří v boji. Potom Uriášovi řekl: "Zajdi domů a dej si koupel." Jakmile Uriáš opustil palác,...
2. Samuel 13:7...a nakrmit ." David poslal k Támar domů vzkaz: "Zajdi prosím do domu svého bratra Amnona a připrav mu jídlo...
1. Letopisů 10:13...zradil Hospodina. Nedbal totiž na jeho slovozašel dokonce tak daleko, že se radil s věšteckým duchem,...
Přísloví 1:32...navařili, vlastními plány se nasytí! Omezenci zajdou na vlastní umíněnost, spokojenost tupců je jejich...
Jeremiáš 7:12...Jenže to dobře vidím, praví Hospodin. Jen si zajděte do Šíla, na místo, kde jsem kdysi nechal přebývat...
Jeremiáš 14:15...tuto zemi nepřijde meč a hlad: Sami ti proroci zajdou mečem a hladem! Lid, kterému prorokují, pak bude...
Jeremiáš 15:9...dětí zchřadne u konce s dechem, za bílého dne  zajde slunce, v hanbě se bude stydět. Ty, kdo přežijí, pak...
Jeremiáš 48:8...mu žádné z nich. Celá pláň zahyne, rovina zajde, jak řekl Hospodin. Posypte Moáb solí, vždyť bude...
Pláč 4:1... vyhlaď je, Hospodine, zpod nebe! Ach, jak zašlo lesklé zlato, ryzí kov se netřpytí! Drahé kamení...
Ezechiel 5:12...se, neušetřím ! Třetina v tobě pomře moremzajde hladem, třetina kolem tebe padne mečem a třetinu...
Ezechiel 6:12... padne mečem, a kdo přežije a bude ušetřenzajde hladem. Teprve tehdy se můj hněv vybouří a poznáte,...
Ezechiel 23:14...se stejně jako ta druhá! Ve svém smilnění ale zašla ještě dál, když uviděla nástěnné reliéfy mužů, jasně...
Amos 8:9...ten den, praví Panovník Hospodin, nechám slunce zajít v poledne a zatemním zemi vprostřed dne. Vaše...
Jonáš 4:10...a nepěstoval. Přes noc vyrostla, přes noc zašla. A mně nemá být líto Ninive, toho velikého města?...
Skutky 27:3... Julius se k Pavlovi choval vlídně a dovolil mu zajít k přátelům, aby se o něj postarali. Když jsme odtud...

Slova obsahující zašel: zašel (4) zašels (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |