Zařídíte

Hledám varianty 'zařídíte' [ zařiďte (2) zařídíte (1) zařídit (1) zařídíš (1) zařídili (1) zařídila (2) zařídil (10) zařiď (1) ]. Nalezeno 19 veršù.
Soudců 13:12...na tvá slova, jak se máme ohledně toho chlapce zařídit? Jak s ním máme nakládat?" Hospodinův anděl...
1. Královská 12:15...karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak zařídil Hospodin, aby se naplnilo jeho slovo, které...
1. Královská 20:25...Uvidíš, že je porazíme." Ben-hadad je poslechlzařídil se tak. Po roce pak nechal nastoupit Aramejce a...
2. Královská 8:2...přivolal hlad a ten potrvá sedm let." Žena se zařídila, jak Boží muž řekl. Odstěhovala se s celou rodinou...
2. Královská 8:6...přidělil jednoho ze svých dvořanů a přikázal: "Zařiď, dostane zpátky všechen majetek včetně všech...
2. Letopisů 10:15...Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak Bůh zařídil, aby se naplnilo Hospodinovo slovo, které promluvil...
2. Letopisů 31:20...na jejich rodovém seznamu. Tak to Ezechiáš zařídil po celém Judsku. Jednal dobře, správně a věrně před...
Ezdráš 6:13...i ostatní úředníci se tedy bezodkladně zařídili podle dopisu krále Dareia. Židovští stařešinové...
Ester 1:21...Ta rada se králi i velmožům líbila. Král se zařídil podle Memuchanovy rady a rozeslal listy do všech...
Ester 2:9...ji dal krášlit, obstaral přednostní přídělyzařídil, aby se věnovalo sedm děvčat z králova domu....
Job 38:33...a její mláďata? Ovládáš nebeská pravidlaZařídíš, aby se jimi země řídila? Dokážeš na mrak zavolat,...
Izaiáš 48:5...neřekl: "Stalo se to dík modle, socha to zařídila, můj odlitek!" Slyšel jsi o tom, teď pohleď na to...
Jeremiáš 22:4...na tomto místě nevinnou krev! Pokud se opravdu zařídíte podle těchto slov, budou branami tohoto paláce...
Jonáš 2:1...Hospodinu a zavázali se mu sliby. Hospodin však zařídil, aby Jonáše spolkla jedna veliká ryba, a Jonáš v...
Jonáš 4:6...vyhlížel, co se s tím městem stane. Hospodin Bůh zařídil, aby vzešla jedna popínavá rostlina a rozprostřela...
Jonáš 4:7...radost. Druhého dne za svítání ale Hospodin zařídil, aby tu rostlinu napadl červ, takže uschla. Když...
Jonáš 4:8...červ, takže uschla. Když pak vyšlo slunce, Bůh zařídil, aby od východu přivanul horký vítr. Slunce pražilo...
Jan 6:10... Ale co je to pro tolik lidí?" Ježíš však řekl: "Zařiďte, se lidé posadí." Na tom místě bylo hodně trávy,...
Koloským 4:16...v jejím domě. u vás bude tento dopis přečtenzařiďte, je přečten také v laodikejském sboru, a vy zase...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |