Začal

Hledám varianty 'začal' [ začnu (2) začnou (8) začni (4) začněte (3) začnete (1) začneš (2) začne (20) začít (1) začaly (8) začalo (18) začali (130) začala (20) začal (179) ]. Nalezeny 392 verše.
Genesis 4:26...narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Toto je kniha Adamova...
Genesis 6:1...Sema, Chama a Jáfeta. Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli,...
Genesis 8:3...se zavřely a průtrž z nebe přestala. Voda začala ze země zvolna ustupovat a po sto padesáti dnech...
Genesis 8:13...roku Noemova života, prvního dne prvního měsícezačala voda na zemi vysychat. Noe tedy odsunul příklop...
Genesis 15:12...dravci, ale Abram je odháněl. Když pak slunce začalo zapadat, přišel na Abrama hluboký spánek. Náhle jej...
Genesis 16:4...a ona počala. A když uviděla, že je těhotnázačala svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi řekla: "Za ...
Genesis 16:5...do náručí, ale když uviděla, že je těhotnázačala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí Hospodin!"...
Genesis 19:15...Jeho zeťové si však mysleli, že žertuje. Když začalo svítat, andělé na Lota naléhali: "Vstaň, vezmi svou...
Genesis 26:14...skotu a početné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidět. Všechny studny, které služebníci jeho otce...
Genesis 26:20...pramenité vody. Gerarští pastýři se však začali s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je...
Genesis 27:41... jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba začal nenávidět. Tehdy si Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny...
Genesis 31:36... ale bůžky nenašel. Tehdy se Jákob rozhněvalzačal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem se provinil? Co...
Genesis 34:8...dcerou - to se přece nesmí! Chamor s nimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři...
Genesis 35:16...Bet-elu táhli dál. Když byli nedaleko Efratyzačala Ráchel rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli...
Genesis 37:4...zjistili, že ho jejich otec miluje víc než jezačali ho nenávidět. Nebyli s ním schopni ani klidně...
Genesis 39:14...Přišel a chtěl se se mnou vyspat, ale jsem začala hlasitě křičet. Když uslyšel, jak křičím, nechal své...
Genesis 41:34...a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť farao začne jednat. ustaví nad zemí úředníky a během těch...
Genesis 41:55...byl hlad, ale v celém Egyptě byl chléb. A když začala hladovět i celá egyptská zem a lid volal k faraonovi...
Genesis 42:21..." S tím souhlasili. Jeden druhému tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém bratru!...
Genesis 42:35...bratra a budete sem moci chodit nakupovat.'" Začali vyprazdňovat své pytle a hle, každý ve svém pytli...
Genesis 44:12...rychle složili své vaky na zem a rozvázali jeZačal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u...
Exodus 1:13... Egypťany jímala z Izraelitů hrůza, a tak je začali nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život těžkou...
Exodus 2:13...hle, dva Hebrejové se prali. Řekl tedy tomu, kdo začal: "Proč biješ svého druha?" Ten opáčil: "Kdo udělal...
Exodus 9:23...a vtom Hospodin spustil hromy a kroupy a k zemi začaly šlehat blesky. To Hospodin chrlil na egyptskou zem...
Exodus 14:11...samým strachem úpěli k Hospodinu. Tehdy začali Mojžíšovi vyčítat: "Nebylo snad v Egyptě dost hrobů?...
Exodus 17:2...v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pítZačali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu, máme co...
Numeri 11:1...tisícům Izraele." Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na těžkosti. Když to Hospodin uslyšel,...
Numeri 13:32...silnější než my!" Zemi, kterou prozkoumali, pak začali synům Izraele pomlouvat: "Země, kterou jsme prošli a...
Numeri 14:4...nás lepší vrátit se do Egypta?" Mezi sebou pak začali říkat: "Určeme si vůdce a vraťme se do Egypta!"...
Numeri 20:15...bydleli. Egypťané ale s námi a s našimi otci začali nakládat zle. Volali jsme tedy k Hospodinu a...
Numeri 21:5...moři. Lid ale na cestě ztratil trpělivostzačal Bohu a Mojžíšovi vyčítat: "Proč jste nás odvedli z...
Numeri 25:1...svou cestou. Když Izrael pobýval v Šitimuzačal lid smilnit s místními Moábkami. Ty je pozvaly k...
Numeri 34:3...jižní hranice povede od pouště Cin podél EdomuZačne od konce Mrtvého moře na východě, stočí se jižně od...
Deuteronomium 1:5...krále Oga sídlícího v Aštarotu a v Edreizačal Mojžíš v moábské zemi v Zajordání vysvětlovat tento...
Deuteronomium 1:27...vzepřeli jste se příkazu Hospodina, svého BohaZačali jste ve svých stanech reptat: "Hospodin nás vyvedl z...
Deuteronomium 2:24...krále, Emorejce Sichona, i jeho zemZačni ji obsazovat, dej se s ním do boje! Dnes začínám na...
Deuteronomium 2:31... to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zemZačni si ji podmaňovat a obsaď ji." Sichon se vším svým...
Deuteronomium 3:24...Hospodina úpěnlivě prosil: "Hospodine, Pane můjzačal jsi svému služebníkovi ukazovat svou velikost a svou...
Deuteronomium 4:29...nevidí ani neslyší, nejedí ani necítí. Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat...
Deuteronomium 20:12...ti sloužit. Pokud však tvou nabídku nepřijmouzačnou s tebou bojovat, oblehni je, a je Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 22:14...poté, co s bude spát, se mu znelíbí, a tak ji začne očerňovat a pomlouvat: "Vzal jsem si tuto ženu, ale...
Deuteronomium 27:14...na hoře Ebal, aby zlořečili. Levité tehdy začnou na všechny Izraelity hlasitě volat: "Zlořečený, kdo...
Jozue 3:7... Hospodin tehdy řekl Jozuovi: "Dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele dodávat na vážnosti, aby...
Jozue 5:12...již pak žádnou manu neměli, ale toho roku začali jíst ze sklizně kanaánské země. Jednou, když byl...
Jozue 6:8...Hospodinem sedm trub z beraních rohů vykročilozačalo troubit na trouby a Truhla Hospodinovy smlouvy se...
Jozue 6:20...do Hospodinova pokladu." Zazněly trouby a lid začal křičet. Jakmile lid uslyšel troubení a vyrazili...
Soudců 6:6...zem. Midián Izraelce úplně zbědoval, a tak začali volat k Hospodinu. Když tehdy synové Izraele kvůli...
Soudců 7:18...muži zatroubím na roh, i vy kolem celého tábora začněte troubit na rohy a křičet: Za Hospodina a Gedeona!"...
Soudců 7:21...jak tam stáli seřazeni okolo tábora, celý tábor začal zděšeně pobíhat a s křikem prchat. Jakmile zatroubilo...
Soudců 13:5... od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. On začne zachraňovat Izrael z rukou Filištínů." Žena šla a...
Soudců 13:25... V Machane-dan mezi Coreou a Eštaolem ho pak začal podněcovat Duch Hospodinův. Samson sestoupil do...
Soudců 16:22...kamenem. Vlasy na mu ale na oholené hlavě začaly znovu růst. Filištínští vládci se sešli, aby...
Soudců 19:22...hověli, náhle dům obstoupili místní ničemovéZačali tlouct do dveří a křičet na starého hospodáře:...
Soudců 19:25...týrali celou noc do rána. Pustili ji, když začalo svítat. Nad ránem se žena vrátila. do rozednění...
Soudců 20:31... Vzdálili se od města a jako dvakrát předtím začali pobíjet vojáky. Na bitevním poli a na silnicích do...
Soudců 20:38...meče. Izraelci měli se zálohou domluveno: " začne z města stoupat oblak dýmu, Izraelci se v bitvě otočí...
Soudců 20:39... Izraelci se v bitvě otočí." Benjamínci právě začali Izraelce pobíjet (padlo asi třicet mužů), a tak...
Soudců 20:40...porážíme je jako v předchozí bitvě!" Z města ale začal stoupat oblak dýmu. Benjamínci se otočili a hle - z...
1. Samuel 7:4...Nato synové Izraele odstranili baaly i aštartyzačali sloužit jen Hospodinu. Samuel dále pravil:...
1. Samuel 10:6...z návrší. Tehdy uchvátí Duch Hospodinůvzačneš prorokovat s nimi a proměníš se v jiného člověka. ...
1. Samuel 16:14...do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil Saulazačal ho děsit zlý duch od Hospodina. Saulovi služebníci mu...
1. Samuel 17:43...na jdeš s holí?" křikl Filištín na Davidazačal ho proklínat při svých bozích. "Pojď ke mně," hulákal...
1. Samuel 18:12...zdi!" David mu ale dvakrát uhnul. Saul se Davida začal bát, protože s ním byl Hospodin, kdežto od Saula se...
1. Samuel 19:20...i na Saulovy posly Boží Duch a také oni začali prorokovat. Když se to Saul dozvěděl, vyslal jiné...
1. Samuel 19:21...se to Saul dozvěděl, vyslal jiné posly, ale i ti začali prorokovat. A tak vyslal další posly, ale ti také...
1. Samuel 21:14...krále Achiše bál. Protože byl v jejich mocizačal před nimi předstírat šílenství. Vyrýval značky na...
1. Samuel 23:25...Maon, kde zůstal. Když se to Saul dozvědělzačal Davida v maonské poušti pronásledovat. Saul...
1. Samuel 30:6... David byl tehdy v úzkých, protože muži začali mluvit o tom, že ho ukamenují. Všichni byli...
2. Samuel 2:10...a celého Izraele. Iš-bošet, syn Saulůvzačal kralovat ve věku čtyřiceti let a kraloval dva roky....
2. Samuel 5:8...tunelem!" Velice totiž Davida popudili. Proto se začalo říkat: "Slepec ani mrzák nesmí do paláce." David se...
2. Samuel 9:8...a budeš vždy jíst u mého stolu." Mefibošet se mu začal klanět. "Co je tvůj služebník?" říkal. "Proč se...
2. Samuel 11:24... ale my jsme je zatlačili zpět k bráně. Vtom začali z hradeb střílet lučištníci a několik královských...
2. Samuel 13:11...mu je podávala, aby se najedl, zmocnil se začal ji přemlouvat: "Pojď, lehni si se mnou, sestřičko."...
2. Samuel 13:15...ji a znásilnil. Jakmile se s ale vyspalzačal ji nenávidět. Nenávist, kterou k cítil, byla ještě...
2. Samuel 13:39... Když král David konečně Amnonovu smrt oželelzačalo se mu po Abšalomovi stýskat. Joáb, syn Ceruji,...
2. Samuel 19:44...takhle pohrdnout? My jsme přece byli první, kdo začal mluvit o králově návratu!" A Judští muži pak...
2. Samuel 20:15... na ochranný val. Když celé Joábovo vojsko začalo bořit hradbu, jakási moudrá žena z toho města náhle...
2. Samuel 21:19...Safa, dalšího potomka Refajců. Když pak v Gobu začala další válka s Filištíny, tehdy Elchanan, syn Jaíra...
2. Samuel 24:10...bylo 500 000. Po tom sčítání lidu ale Davida začalo trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký hřích!" volal...
1. Královská 1:5...o něj, ale král s nic neměl. Tehdy se začal pozvedat Chagitin syn Adoniáš. "Kralovat budu ,"...
1. Královská 9:24...Města Davidova do paláce, který pro ni vystavělzačal budovat terasu Milo. Třikrát ročně přinášel Šalomoun...
1. Královská 11:43...ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám. Rechoboám se odebral do...
1. Královská 14:20...dva let. Potom ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat jeho syn Nádab. V Judsku kraloval Rechoboám,...
1. Královská 14:31...amonská matka se jmenovala Naama. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku vlády...
1. Královská 15:1... Osmnáctého roku vlády Jeroboáma, syna Nebatovazačal nad Judou kralovat Abiáš. Kraloval v Jeruzalémě tři...
1. Královská 15:8...otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj začal kralovat jeho syn Asa. Dvacátého roku izraelského...
1. Královská 15:9...Asa. Dvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Asa. Kraloval v Jeruzalémě...
1. Královská 15:24...předky ve městě svého otce Davida. Místo něj začal kralovat jeho syn Jošafat. Druhého roku judského...
1. Královská 15:25...syn Jošafat. Druhého roku judského krále Asy začal kralovat nad Izraelem Nádab, syn Jeroboámův. Kraloval...
1. Královská 15:28...vojskem obléhal Gibeton, Baaša ho zabilzačal ve třetím roce judského krále Asy kralovat místo něj....
1. Královská 15:33...neustálá válka. Třetího roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Baaša, syn Achiášův....
1. Královská 16:6...ke svým otcům, pohřbili ho v Tirse a místo něj začal kralovat jeho syn Ela. Prorok Jehu, syn Chananiho,...
1. Královská 16:8...rukou. Šestadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat nad Izraelem Ela, syn Baašův, a...
1. Královská 16:10...paláce. Vtom přišel Zimri, udeřil ho a zabilzačal v sedmadvacátém roce judského krále Asy kralovat...
1. Královská 16:15...králů. Sedmadvacátého roku judského krále Asy začal v Tirse kralovat Zimri a kraloval sedm dní. Vojsko...
1. Královská 16:23... a tak Tibni zemřel a Omri se stal králem. Omri začal nad Izraelem kralovat v jedenatřicátém roce judského...
1. Královská 16:29...syn Achab. Osmatřicátého roku judského krále Asy začal kralovat Achab, syn Omriho. Kraloval v Samaří nad...
1. Královská 18:27... který udělali. Kolem poledne se jim Eliáš začal posmívat: "Křičte hlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba...
1. Královská 22:40...králů. Tak Achab ulehl ke svým otcům a místo něj začal kralovat Achaziáš. Jošafat, syn Asův, začal kralovat...
1. Královská 22:41...něj začal kralovat Achaziáš. Jošafat, syn Asůvzačal kralovat nad Judou ve čtvrtém roce izraelského krále...
1. Královská 22:51...ve městě svého otce Davida. Místo něj pak začal kralovat jeho syn Jehoram. V sedmnáctém roce judského...
1. Královská 22:52... V sedmnáctém roce judského krále Jošafata začal nad Izraelem kralovat Achaziáš, syn Achabův. Kraloval...
2. Královská 1:17...skrze Eliáše. Neměl syna, a tak na jeho místě začal druhého roku judského krále Jehorama, syna Jošafatova...
2. Královská 3:15... přiveďte mi tedy hudebníka." Když pak hudebník začal hrát, nad Elíšou byla ruka Hospodinova. "Tak praví...
2. Královská 4:19...dne o žních šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava! Moje hlava!" "Odnes ho k matce...
2. Královská 4:33... Elíša šel dovnitř, zavřel se s ním o samotězačal se modlit k Hospodinu. Potom vstal a šel k chlapci....
2. Královská 4:40...všem rozlévali k jídlu. Jakmile ji ale okusilizačali křičet: "Boží muži! V hrnci je smrt!" Nedalo se to...
2. Královská 6:4...odpověděl Elíša a šel s nimi. Přišli k Jordánuzačali kácet stromy. Jednomu z nich při tom náhle sklouzla...
2. Královská 6:18...ohnivých koní a vozů! Když se k němu Aramejci začali stahovat, Elíša se modlil k Hospodinu: "Prosím,...
2. Královská 6:28... král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?" Začala mu vyprávět: "Tahle žena mi řekla: ‚Dej sem svého...
2. Královská 8:6...syn, kterého Elíša vzkřísil!" Král se hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla. Potom přidělil...
2. Královská 8:16... ještě za vlády judského krále Jošafatazačal nad Judou kralovat Jehoram, syn Jošafatův. Stal se...
2. Královská 8:25...roku izraelského krále Jorama, syna Achabovazačal nad Judou kralovat Achaziáš, syn Jehoramův. Stal se...
2. Královská 10:32... který svedl celý Izrael. Hospodin v době začal Izrael ořezávat. Chazael na zaútočil po celé...
2. Královská 11:12...a prohlásili ho za krále. Když ho pomazalizačali tleskat a volat: " žije král!" Jak se všichni...
2. Královská 12:2...se stal králem v sedmi letech.  Začal kralovat sedmého roku Jehuova a kraloval v Jeruzalémě...
2. Královská 13:24...král Chazael pak zemřel a na jeho místě začal kralovat jeho syn Ben-hadad. Jehoaš, syn Joachazův,...
2. Královská 14:1...roku izraelského krále Jehoaše, syna Joachazovazačal kralovat Amaciáš, syn Joaše, krále judského. Stal se...
2. Královská 14:16...Samaří mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jeroboám. Judský král Amaciáš, syn...
2. Královská 14:29...mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Zachariáš. Sedmadvacátého roku...
2. Královská 15:1... Sedmadvacátého roku izraelského krále Jeroboáma začal nad Judou kralovat Azariáš, syn Amaciáše. Stal se...
2. Královská 15:7...jeho předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jotam. Osmatřicátého roku judského...
2. Královská 15:22...Když Menachem ulehl ke svým otcům, na jeho místě začal kralovat jeho syn Pekachiáš. Padesátého roku judského...
2. Královská 15:32...izraelského krále Pekacha, syna Remaliášovazačal nad Judou kralovat Jotam, syn Uziášův. Stal se králem...
2. Královská 15:37...známo, píše v Kronice judských králů. (V době začal Hospodin proti Judovi podněcovat aramejského krále...
2. Královská 16:1... Sedmnáctého roku Pekacha, syna Remaliášovazačal nad Judou kralovat Achaz, syn Jotamův. Stal se králem...
2. Královská 16:20...předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Ezechiáš. Dvanáctého roku judského...
2. Královská 17:25...a zabydleli se v izraelských městech. Když tam začali žít, nesloužili Hospodinu, a tak na poslal lvy,...
2. Královská 17:41...se podle svých starých zvyků. Tyto národy sice začaly uctívat Hospodina, ale nadále sloužily svým modlám....
2. Královská 18:1...roku izraelského krále Hošey, syna Elovazačal nad Judou kralovat Ezechiáš, syn Achazův. Stal se...
2. Královská 18:28...tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavilzačal hlasitě volat v hebrejštině: "Slyšte slovo velkokrále...
2. Královská 19:3...je den soužení, trestání a ponížení. Porod  začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel...
2. Královská 20:21...Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě začal kralovat jeho syn Menaše. Menaše se stal králem ve...
2. Královská 21:18...v Uzově zahradě svého paláce. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem v...
2. Královská 21:26...ho do jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho místě začal kralovat jeho syn Jošiáš. Jošiáš se stal králem v...
2. Královská 22:10..."Velekněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy...
2. Královská 24:10...služebníci babylonského krále Nabukadnezarazačali město obléhat. Během obléhání dorazil k městu i...
2. Královská 25:1...s celým svým vojskem. Utábořili se před městemzačali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo...
1. Letopisů 21:28...Hospodin na mlatu Aravny Jebusejského vyslyšelzačal tam obětovat. (Hospodinův příbytek, který zhotovil...
1. Letopisů 27:24...hvězdy na nebi. Joáb, syn Ceruji, se sčítáním začal, ale nedokončil je, protože kvůli tomu postihl Izrael...
1. Letopisů 29:28...životem, bohatstvím i slávou a na jeho místě začal kralovat jeho syn Šalomoun. Skutky krále Davida jsou...
2. Letopisů 3:1...nad dělníky. Šalomoun pak v Jeruzalémě začal stavět Hospodinův chrám na hoře Moria, kde se...
2. Letopisů 5:13...zazněly trubky, činely a další nástroje, zpěváci začali hlasitě chválit Hospodina písní: "Je tak dobrý! Jeho...
2. Letopisů 9:31...ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám. Rechoboám se odebral do...
2. Letopisů 12:16...a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku Jeroboámovy...
2. Letopisů 13:14... Jakmile zjistili, že se bojuje vepředu i vzaduzačali volat k Hospodinu. Kněží troubili na trubky a...
2. Letopisů 13:23...a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země zažívala...
2. Letopisů 17:1...nesmírně veliký pohřební oheň. Na Asově místě začal kralovat jeho syn Jošafat, který posílil Judu proti...
2. Letopisů 18:2...porazil spoustu ovcí, koz a telat. Potom ho začal podněcovat k tažení proti Rámot-gileádu. "Potáhneš se...
2. Letopisů 20:22...Jeho láska trvá na věky!" Ve chvíli, kdy začali zpívat a oslavovat, Hospodin proti Amoncům, Moábcům...
2. Letopisů 20:25...Nikdo nevyvázl. Jošafat pak se svým vojskem začal sbírat kořist. Našli u nich takové množství výzbroje,...
2. Letopisů 21:1...ke svým předkům ve Městě Davidově, na jeho místě začal kralovat jeho syn Jehoram. Jeho bratři, synové...
2. Letopisů 23:11...a prohlásili ho za krále. Když ho pomazalizačali volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhali a...
2. Letopisů 24:17...judští hodnostáři a klaněli se králi. A král jim začal naslouchat. Tehdy opustili dům Hospodina, Boha svých...
2. Letopisů 24:18...Tehdy opustili dům Hospodina, Boha svých otců, a začali sloužit Ašeřiným kůlům a modlám. Tímto proviněním si...
2. Letopisů 24:27...ve Výkladu ke Knize králů. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amaciáš. Amaciáš se stal králem v...
2. Letopisů 29:12...jeho služebníci pálili kadidlo." Levité tedy začali: ze synů Kehatových Machat, syn Amasajův, a Joel,...
2. Letopisů 29:17...to za město k potoku Kidron. S posvěcováním začali hned prvního dne prvního měsíce. Osmého dne téhož...
2. Letopisů 29:27...přinést na oltáři zápalnou oběť. Ve chvíli, kdy začala oběť, začalo se zpívat a troubit Hospodinu za...
2. Letopisů 31:5... Jakmile se ta zpráva rozšířila, synové Izraele začali přinášet množství prvotin z obilí, vína, oleje, medu...
2. Letopisů 31:7...svému Bohu, a vršili je na hromady. Tyto hromady začali vršit ve třetím měsíci a skončili v sedmém měsíci...
2. Letopisů 31:10...domu Sádokova mu odpověděl: "Od chvíle, kdy lidé začali do Hospodinova chrámu přinášet příspěvky, máme jídla...
2. Letopisů 33:20... pochovali ho u něj doma. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem ve...
2. Letopisů 34:3... V osmém roce své vlády, ještě jako mladíkzačal hledat Boha svého otce Davida.Ve dvanáctém roce začal...
2. Letopisů 34:18...ohlásil: "Kněz Chilkiáš mi dal jistou knihu," a začal z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Zákona,...
Ezdráš 3:2...a Zerubábel, syn Šealtielův, se svými bratry začali stavět oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet...
Ezdráš 3:6...přinášel oběť Hospodinu. Zápalné oběti Hospodinu začali přinášet od prvního dne sedmého měsíce, ačkoli...
Ezdráš 4:12...a chtějí to zlé a odbojné město znovu vystavětZačali budovat hradby a opravili základy. Oznamujeme...
Ezdráš 5:2...syn Šealtielův, a Jošua, syn Jocadakův, pak opět začali stavět Boží chrám v Jeruzalémě a Boží proroci byli s...
Nehemiáš 2:19... úředník Tobiáš Amonský a Gešem Arabskýzačali se nám posmívat. Uráželi nás: "Co to tam provádíte...
Nehemiáš 2:20...jsem jim na to. "My jsme jeho služebnícizačali jsme stavět. Vy ale v Jeruzalémě nemáte žádný podíl,...
Nehemiáš 3:33... že stavíme hradby, rozhněval se, přímo zuřil, a začal Židy urážet. "Co to ti bídní Židé provádějí?"...
Nehemiáš 4:4...ve dne i v noci stavěli stráž. Tehdy se v Judsku začalo říkat: "Ubývá síla nosit, sutin je příliš; ty hradby...
Ester 1:18...médských velmožů doslechnou zprávu o královnězačnou všem královským velmožům odmlouvat! Jako by nebylo...
Ester 2:8...vlastní. Když bylo vyhlášeno královské nařízenízačalo se do paláce v Súsách do Hegajovy péče shromažďovat...
Ester 6:13...ten Mordechaj opravdu Žid, pak tvůj pád teprve začal! Nikdy ho nepřemůžeš; padneš před ním úplně." Ještě...
Ester 9:23...chudým. Tak Židé přijali svátek, který tehdy začali slavit a o kterém jim napsal Mordechaj: Onen...
Job 4:14... když lidi zmáhá těžký sen. Strach přepadlzačal jsem se třást, do morku kostí děs mnou pronikal. Duch...
Job 8:6...o milost, budeš-li čistý a poctivý, hned zase začne nad tebou bdít, rozkvět tvých statků znovu obnoví....
Job 13:22...hrůzami. Potom vyzvi, se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin?...
Žalmy 39:4... oheň mi hořel v myšlenkách, takže můj jazyk začal promlouvat: Můj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dnů...
Žalmy 73:3...ale skoro uklouzly, kroky málem zbloudilyZačal jsem totiž závidět pyšným vida blahobyt ničemných:...
Žalmy 73:17...jsem vešel do Boží svatyně, jejich osudu jsem začal rozumět: Na kluzké cesty jsi je postavil, vydals je...
Žalmy 106:36...se s pohany, naučili se jejich způsobyZačali uctívat jejich modly, do jejich pasti se zapletli. I...
Žalmy 139:16...zapsal do knihy - dny, jež mi byly určeny, než začal první z nich. Jak jsou mi drahé, Bože, tvé myšlenky,...
Přísloví 8:23...věků jsem byla ustavena, od počátku, dříve než začal svět. Než vznikly propasti, zrodila jsem se, než...
Přísloví 20:18...své úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš boj. Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí; s...
Přísloví 30:22...země a čtyři nedokáže snést: když služebník začne kralovat, když se hlupák může jídlem cpát, když se...
Kazatel 12:5...písně však budou zastřené. Tehdy se člověk začne bát výšek a každá cesta hrozbu znamená, mandloň...
Izaiáš 36:13...tak jako vy!" Pak se nejvyšší komoří postavilzačal hlasitě křičet v hebrejštině: "Slyšte slova...
Izaiáš 37:3...je den soužení, trestání a ponížení. Porod  začal, ale není dost sil. Kéž by Hospodin, tvůj Bůh, slyšel...
Izaiáš 66:8...jeden okamžik? Jakmile však Dcera sionská rodit začala, hned svoje děti na svět přivedla! Copak , který...
Jeremiáš 12:16...vlasti. Pokud se totiž naučí cestám mého liduzačnou přísahat v mém jménu: ‚Jakože žije Hospodin' (tak...
Jeremiáš 18:4...tvaroval, se mu ale pod rukama zkazila, a tak začal znovu a dělal z jinou nádobu, která by se mu...
Jeremiáš 36:7...z judských měst do Hospodinova domu. Snad začnou Hospodina prosit o slitování a každý se odvrátí od...
Jeremiáš 36:21... Jehudi jej přinesl ze síně písaře Elišamyzačal z něj předčítat králi i všem velmožům stojícím kolem....
Jeremiáš 38:13...Jeremiášovi. Když to Jeremiáš udělalzačali ho za ty provazy vytahovat, ho z jímky vytáhli...
Jeremiáš 52:4...s celým svým vojskem. Utábořili se před městemzačali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo...
Pláč 2:8... že zničí hradby Dcery sionské. Natáhl šňůruzačal měřit, odvrátit od zkázy nedal se. Hradby i bašty...
Ezechiel 4:2...sebe a vyryj na ni město Jeruzalém. Potom je začni obléhat. Postav proti němu obléhací val, navrš proti...
Ezechiel 8:8...zdi. "Synu člověčí," řekl mi, "prokopej tu zeď." Začal jsem tedy prokopávat zeď a hle - objevil se průchod....
Ezechiel 9:6... kdo nesou ono znamení, se ale nepřibližujteZačněte od svatyně." Začali tedy od stařešinů před...
Ezechiel 18:14...hříchy, které jeho otec páchá, prohlédnezačne jednat jinak: Nehoduje v náhorních svatyních, k...
Ezechiel 33:12... jeho ničemnost ho nezničí. Jakmile spravedlivý začne hřešit, nebude moci žít ze své spravedlnosti....
Ezechiel 33:13...spravedlivému: ‚Jistěže budeš žít,' a on začne spoléhat na svou spravedlnost a páchat bezpráví,...
Ezechiel 33:14...zemřít,' a on se od svého hříchu odvrátízačne jednat poctivě a spravedlivě, takže ten ničema vrátí,...
Ezechiel 33:15...vrátí, co vzal do zástavy, nahradí, co uloupilzačne se řídit životodárnými pravidly a přestane páchat...
Ezechiel 37:7... náhle se ozval hluk: kosti se s rachotem začaly připojovat jedna ke druhé. Viděl jsem, jak se...
Daniel 2:13...mudrců v Babylonu. Jakmile to nařízení vyšlozačali mudrce popravovat a hledali také Daniela a jeho...
Daniel 5:5...přímo před svícnem objevily prsty lidské rukyzačaly psát na omítku královského paláce. Když král spatřil...
Daniel 7:8...deset rohů. Když jsem ty rohy pozoroval, hlezačal mezi nimi růst jiný, malý roh a tři z těch dřívějších...
Daniel 9:23... abych ti zjevil tajemství. Hned, jakmile ses začal modlit, byla vyslána odpověď a jsem ti ji přišel...
Daniel 10:12... od prvního dne, kdy ses ke svému Bohu začal modlit za porozumění a pokořovat se před ním v postu,...
Ozeáš 3:5... bez efodu a bůžků. Potom synové Izraele znovu začnou hledat Hospodina, svého Boha, i svého krále Davida;...
Ozeáš 8:10... je teď ale shromáždím, aby brzy cítit začali břemeno krále nad velmoži. Efraim tolik oltářů k...
Ozeáš 9:15...jim lůno neplodné a prsy bez mléka! V Gilgalu začaly všechny jejich zločiny - tam jsem k nim tehdy pojal...
Ozeáš 10:15...- vaše zločiny jsou tak zlé! Za svítání, než začne den, král Izraele bude zahuben. Když byl Izrael...
Jonáš 1:8...neštěstí." Losovali tedy a los padl na Jonášezačali ho vyslýchat: "Teď nám pověz, proč na nás přišlo to...
Jonáš 3:4... Jonáš vešel do města a prvního dne, kdy jím začal procházet a volat: "Ninive bude za čtyřicet dnů...
Micheáš 1:13...vozů zapřahejte rychle, obyvatelé Lachiše! Zde začal hřích Dcery sionské, zde je zdroj vzpoury Izraele. S...
Ageus 2:15... Jak bylo předtím, než se v Hospodinově chrámu začal pokládat kámen na kámen? Kdo tehdy přišel k hromadě...
Zachariáš 3:6...anděl stál u toho. Potom Hospodinův anděl začal Jošuu nabádat: "Tak praví Hospodin zástupů: Budeš-li...
Zachariáš 11:7...jednu jsem nazval Náklonnost a druhou JednotaZačal jsem pást ty ovce a za jediný měsíc jsem vyhnal tři...
Matouš 3:1... že bude nazýván Nazaretský. V těch dnech začal Jan Křtitel kázat v judské poušti: "Čiňte pokání!...
Matouš 3:8...vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvemZačněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání. A nemyslete,...
Matouš 4:17...stínu smrti světlo se zaskvělo." Od doby začal Ježíš kázat: "Čiňte pokání! Nebeské království je...
Matouš 5:2...se, a když k němu přistoupili jeho učednícizačal je učit: "Blaze chudým v duchu, neboť jim patří...
Matouš 8:15...se její ruky, horečka ji opustila a ona vstalazačala ho obsluhovat. Večer k němu přivedli mnoho lidí...
Matouš 8:29... že tou cestou ani nemohl nikdo choditZačali křičet: "Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás...
Matouš 9:33...démonem. Když pak byl ten démon vyhnán a němý začal mluvit, zástupy užasly a říkaly: "Něco takového je v...
Matouš 11:20... ve kterých se stalo nejvíce jeho zázraků, tehdy začal vyčítat, že nečinila pokání: "Běda tobě, Korozaim,...
Matouš 12:1...obilím. Jeho učedníci dostali hlad, a tak začali trhat klasy a jíst. Když to uviděli farizeové, řekli...
Matouš 14:30...ale viděl, jak silný je vítr, dostal strachzačal se topit. "Pane, zachraň !" vykřikl. Ježíš ihned...
Matouš 14:33...loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkali: "Ty jsi opravdu Boží Syn!" Když se...
Matouš 16:21...aby nikomu neříkali, že on je Mesiáš. Od doby začal Ježíš oznamovat svým učedníkům, že musí jít do...
Matouš 16:22...vstát z mrtvých. Petr ho tehdy vzal stranouzačal ho kárat: "Bůh chraň, Pane, to se ti nesmí stát!"...
Matouš 18:24...chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil deset...
Matouš 18:26...aby se zaplatil dluh. Služebník padl na kolenazačal se mu klanět se slovy: ‚Měj se mnou strpení a všechno...
Matouš 18:28...druha, který mu dlužil sto denárů, popadl hozačal ho škrtit se slovy: ‚Zaplať, co dlužíš!' Ten padl na...
Matouš 20:11...každý po jednom denáru. A když ho dostalizačali reptat na hospodáře: ‚Tihle poslední pracovali jednu...
Matouš 21:25...Odkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebo z lidí?" Začali se tedy mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z...
Matouš 24:32...tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že se blíží léto....
Matouš 24:49...si v srdci řekl: ‚Můj pán je pryč nadlouho,' a začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pít s opilci....
Matouš 25:5...také nádobky s olejem. Když ženich dlouho nešelzačaly všechny podřimovat a usnuly. O půlnoci se strhl...
Matouš 26:37...s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a vtom na něj začala padat úzkost a tíha. "Je mi úzko k smrti," řekl...
Matouš 26:67...o tom soudíte?" " zemře!" vykřikli. Pak mu začali mu plivat do tváře a bít ho pěstmi. Jiní ho tloukli...
Matouš 26:74...patříš. I tvé nářečí prozrazuje!" Tehdy se začal zaklínat a přísahat: "Toho člověka neznám!" A vtom...
Marek 1:27...a vyšel z něj. Všichni byli tak ohromeni, že se začali ptát jeden druhého: "Co to znamenat? Co je to za...
Marek 1:31...za ruku a zvedl ji. Horečka ji opustila a ona je začala obsluhovat. Večer po západu slunce k němu přinesli...
Marek 1:45...Mojžíš, na svědectví pro ." On ale šelzačal hodně mluvit a rozhlašovat tu věc tak, že Ježíš ...
Marek 2:23...Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou trhat klasy. Farizeové mu řekli: "Podívej se!...
Marek 4:1... ten je můj bratr, sestra a matka." Znovu pak začal vyučovat u jezera. Shromáždil se k němu tak obrovský...
Marek 5:17... jak to bylo s tím posedlým a s těmi prasatyzačali ho prosit, opustí jejich kraj. Když pak...
Marek 5:20...Pán a jak se nad tebou slitoval." Odešel tedyzačal v Dekapoli rozhlašovat, co všechno pro něj Ježíš...
Marek 5:42... říkám ti, vstávej." Ta dívka hned vstalazačala se procházet. Bylo dvanáct let. Přítomných se...
Marek 6:2...města; jeho učedníci šli s ním. Když v sobotu začal učit v synagoze, mnozí z posluchačů žasli. "Odkud to...
Marek 6:7...a učil. Potom k sobě svolal dvanáct učedníkůzačal je vysílat po dvou. Dal jim moc nad nečistými duchy a...
Marek 6:34... protože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech. Když se připozdilo, přišli za...
Marek 6:55... lidé ho hned poznali. Zběhali celý ten krajzačali na nosítkách snášet nemocné tam, kde slyšeli, že je....
Marek 7:35...ihned otevřely, pouto jeho jazyka se uvolnilozačal mluvit správně. Ježíš jim zakázal komukoli to říkat,...
Marek 8:11...do dalmanutského kraje. Tehdy přišli farizeovézačali se s ním hádat a pokoušet ho. Chtěli od něj nějaké...
Marek 8:16...se varujte kvasu farizeů a kvasu Herodova." Začali se tedy mezi sebou dohadovat, že nemají chleba....
Marek 8:31... aby to o něm nikomu neříkali. Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen...
Marek 8:32...ty věci říkal otevřeně, Petr ho vzal stranouzačal ho kárat. Ježíš se ale obrátil, podíval se na své...
Marek 9:20... Jakmile ho chlapec uviděl, hned jím ten duch začal zmítat, upadl a s pěnou u úst se válel po zemi....
Marek 10:32... Tehdy vzal těch Dvanáct znovu k sobězačal jim opakovat, co se mu stát: "Hle, blížíme se k...
Marek 11:15... Tak přišli do Jeruzaléma. Když vešel do chrámuzačal vyhánět ty, kdo v chrámě prodávali i kupovali....
Marek 11:18...Když to uslyšeli vrchní kněží a znalci Písmazačali hledat způsob, jak ho zničit, protože se ho báli....
Marek 11:31...Janův křest z nebe, nebo z lidí? Odpovězte mi." Začali se mezi sebou dohadovat: "Když řekneme, že z nebe,...
Marek 12:1...právem to dělám," řekl jim Ježíš. Tehdy jim začal vyprávět podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici,...
Marek 13:5...času, kdy se to všechno naplní?" Ježíš jim začal vysvětlovat: "Dávejte pozor, aby vás někdo nesvedl....
Marek 13:28...tímto podobenstvím: Když jeho větve konečně začnou rašit a nasazovat listí, víte, že léto je blízko....
Marek 14:11... zaradovali se a slíbili, že mu dají penízeZačal tedy hledat příležitost, jak by jim ho vydal. Prvního...
Marek 14:19...se mnou, zradí." Zdrceni se jeden po druhém začali ptát: "Snad ne ?" "Je to jeden ze Dvanácti," řekl...
Marek 14:33...Vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana a vtom na něj začala padat hrůza a tíha. Řekl jim: "Je mi úzko k smrti...
Marek 14:65...rozhodli, že zaslouží smrt. Někteří po něm začali plivat. Zahalili mu tvář, bili ho pěstmi a říkali:...
Marek 14:69...kohout. Potom ho ta služka uviděla znovuzačala říkat kolemstojícím: "Je to jeden z nich!" On to ale...
Marek 14:71...jsi jeden z nich. Vždyť jsi Galilejec!" Tehdy se začal zaklínat a přísahat: "Člověka, o kterém mluvíte,...
Marek 15:3..."Sám to říkáš," odpověděl Ježíš. Vrchní kněží ho začali obviňovat z mnoha věcí. Pilát se ho znovu ptal:...
Marek 15:18...a nasadili mu korunu upletenou z trní. Pak ho začali zdravit: " žije židovský král!" Bili ho holí do...
Lukáš 2:17...i děťátko ležící v jeslích. Poté, co ho uvidělizačali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno, a...
Lukáš 2:44... že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však...
Lukáš 4:21...se. Oči všech v synagoze byly upřeny na nějZačal jim vysvětlovat: "Dnes se toto Písmo naplnilo, když...
Lukáš 4:36...něj, aniž by mu ublížil. Všech se zmocnil úžaszačali se dohadovat: "Co je to za slovo, že v moci a síle...
Lukáš 4:39...horečce a ta ji opustila. Ona pak hned vstalazačala je obsluhovat. Všichni, kdo měli nemocné různými...
Lukáš 5:6... nabrali takové množství ryb, že se jim sítě začaly trhat. Zamávali proto na své společníky na druhé...
Lukáš 5:21...ti odpuštěny." Znalci Písma a farizeové se ale začali dohadovat: "Co je zač, že se tak rouhá? Kdo jiný...
Lukáš 5:26... odešel domů a cestou chválil Boha. Všichni začali v naprostém ohromení oslavovat Boha. Naplněni bázní...
Lukáš 6:11...ruka byla uzdravená. Vzteky bez sebe se tedy začali domlouvat, co s Ježíšem provést. V těch dnech pak...
Lukáš 7:15... říkám ti, vstaň!" a ten mrtvý se posadilzačal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila...
Lukáš 7:16...ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeňzačali oslavovat Boha: "Povstal mezi námi veliký prorok!...
Lukáš 7:38...s mastí, poklekla s pláčem zezadu u jeho nohouzačala mu skrápět nohy slzami a vlastními vlasy je utírala;...
Lukáš 7:49...jsou odpuštěny." Ostatní hosté si mezi sebou začali říkat: "Kdo to vůbec je, že i hříchy odpouští?" On...
Lukáš 8:4...ho podporovaly ze svých prostředků. Když se začal scházet veliký zástup (neboť lidé z jednotlivých měst...
Lukáš 8:23... Vtom se na jezero snesla větrná bouře, takže začali nabírat vodu a hrozilo, že utonou. Přistoupili tedy...
Lukáš 8:53... ale on řekl: "Neplačte! Neumřela, jen spí." Začali se mu vysmívat, protože věděli, že umřela. On ji ale...
Lukáš 9:12...uzdravoval ty, kdo potřebovali uzdravit. Když se začalo chýlit k večeru, přišlo za ním jeho Dvanáct....
Lukáš 9:33...slávu a ty dva muže po jeho boku. Když se od něj začali vzdalovat, Petr Ježíše oslovil: "Mistře, dobře, že...
Lukáš 9:39...jeho! Náhle ho napadá zlý duch a zničehonic začne křičet. Zmítá jím, pěnu u úst. Sotva ho kdy...
Lukáš 9:42...syna." Než k němu došel, démon ho porazilzačal jím zmítat. Ježíš okřikl nečistého ducha, uzdravil...
Lukáš 9:51...Ježíš. "Kdo není proti nám, je s námi." Když se začal blížit čas, kdy měl být vzat vzhůru, pevně se rozhodl...
Lukáš 11:14...démona němoty. Když démon vyšel a ten němý začal mluvit, zástupy užasly. Někteří ale říkali: "Vymítá...
Lukáš 11:53... kdo vcházeli, jste zabránili." Když pak odešelzačali ho znalci Písma a farizeové zle napadat. Stále znovu...
Lukáš 12:45...služebník v srdci řekl: ‚Můj pán dlouho nejde' a začal by bít sluhy a služky a jíst, pít a opíjet se, pak...
Lukáš 13:9...tu ještě rok, pane. Okopám ho a pohnojím, snad začne nést ovoce. Pokud ne, porazíš ho pak.'" V sobotu pak...
Lukáš 14:18...je připraveno.' Všichni se ale jeden jako druhý začali vymlouvat. První řekl: ‚Koupil jsem pole a musím se...
Lukáš 14:30...všichni okolo by se mu posmívali: ‚Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit!' Anebo když nějaký král...
Lukáš 15:14...utratil, nastal v zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana ...
Lukáš 15:24...mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen!' A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se...
Lukáš 18:38...mu pověděli, že tudy jde Ježíš Nazaretskýzačal křičet: "Ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou!"...
Lukáš 19:37...hřebeni Olivetské hory, odkud cesta klesá dolůzačalo celé množství učedníků hlasitě a radostně chválit...
Lukáš 19:45...čas svého navštívení." Potom přišel do chrámuzačal z něj vyhánět ty, kdo tam prodávali. "Je psáno,"...
Lukáš 20:5...Janův křest z nebe, nebo z lidí?" Začali se spolu dohadovat: "Když řekneme, že z nebe, řekne...
Lukáš 21:28...oblaku s mocí a velikou slávou. se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží...
Lukáš 22:6...se s ním, že mu dají peníze. Jidáš souhlasilzačal hledat příležitost, aby jim ho zradil někde mimo...
Lukáš 22:23... jak je určeno, ale běda tomu, kdo jej zrazuje." Začali se tedy dohadovat, kdo z nich že se to chystá udělat...
Lukáš 22:59...opakoval Petr. Když uplynula asi hodinazačal někdo jiný tvrdit: "Tenhle s ním určitě byl také -...
Lukáš 23:2...shromáždění vstalo a odvedli ho k PilátoviZačali ho obviňovat: "Zjistili jsme, že tento muž rozvrací...
Lukáš 23:5...však naléhali: "Bouří lid! Učí po celém JudskuZačal v Galileji a došel sem!" Jakmile to Pilát uslyšel,...
Lukáš 23:18...Dám ho zbičovat a propustím ho." Všechen dav ale začal křičet: "Pryč s ním! Propusť nám Barabáše!" (Ten byl...
Lukáš 24:51...ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnalzačal se jim vzdalovat, jak byl unášen vzhůru do nebe....
Jan 2:3...byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: "Nemají víno...
Jan 5:9...člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátkozačal chodit. Ten den však byla sobota. Židovští...
Jan 5:16... že ho uzdravil Ježíš. Židovští představení tedy začali Ježíše pronásledovat, protože to udělal v sobotu....
Jan 6:18...se setmělo, Ježíš k nim nepřišel. Jezero se začalo vzdouvat silným větrem. Když odpluli asi pětadvacet...
Jan 6:52... které dám za život světa." Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?"...
Jan 7:14... Asi v polovině svátku Ježíš vešel do chrámuzačal učit. Židé jen žasli: "Jak to, že zná Písma, když se...
Jan 7:25...spravedlivým soudem." Někteří z Jeruzalémských začali říkat: "Není to snad ten, kterého chtějí zabít?...
Jan 8:9...se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšelizačali se jeden po druhém vytrácet, počínaje od nejstarších...
Jan 9:28...Chcete se také stát jeho učedníky?" Tehdy mu začali spílat: "Sám jsi jeho učedník! My jsme Mojžíšovi...
Jan 13:5...a opásal se ručníkem. Nalil vodu do umyvadlazačal učedníkům umývat nohy a utírat je ručníkem, jímž byl...
Jan 13:22...říkám vám, že jeden z vás zradí." Učedníci se začali rozhlížet jeden po druhém, netušíce, o kom to mluví....
Jan 16:17... znovu spatříte." Někteří z jeho učedníků se začali jeden druhého ptát: "Co tím chce říci? Prý: ‚Za...
Jan 17:14...byla dokonalá. Dal jsem jim tvé slovo a svět je začal nenávidět, protože nepatří světu, jako ani ...
Jan 18:40...Chcete, abych propustil židovského krále?" Tehdy začali křičet: "Toho ne! Pusť Barabáše!" (A ten Barabáš byl...
Jan 19:15... "Hle, váš král," řekl Pilát Židům. Ti však začali křičet: "Pryč s ním! Pryč s ním! Ukřižuj ho!" "Mám...
Jan 20:27...a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřícízačni věřit." "Můj Pán a můj Bůh!" zvolal Tomáš...
Skutky 1:1...jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co...
Skutky 2:4...z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatýmzačali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat....
Skutky 2:37...jste ukřižovali!" Ta slova je zasáhla do srdceZačali se Petra a ostatních apoštolů ptát: "Co máme dělat,...
Skutky 3:8...a kloubů se ihned vlila síla. Vyskočil na nohyzačal chodit. Pak s nimi vešel do chrámu, kde se procházel,...
Skutky 4:15... Poručili jim, odejdou z radní místnosti, a začali se radit: "Co s těmi lidmi uděláme? Celý Jeruzalém...
Skutky 4:31...zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svatýmzačali směle mluvit Boží slovo. Celé to množství věřících...
Skutky 5:33...poslouchají." Když to uslyšeli, rozzuřili sezačali se radit, jak je zabít. Tehdy vstal ve Veleradě...
Skutky 6:1... době, když se počet učedníků stále rozrůstalzačali si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat, že jejich vdovy...
Skutky 6:9...otroků z Kyrény, Alexandrie, Kilikie a Asie) a začali Štěpánovi odporovat. Nemohli ale obstát proti...
Skutky 7:54...Když to slyšeli, rozzuřili se tak, že na Štěpána začali skřípět zuby. On však, plný Ducha svatého, upřel...
Skutky 7:57...nebe a Syna člověka stojícího po Boží pravici!" Začali hlasitě křičet, zacpali si uši a svorně se na něj...
Skutky 9:20...strávil několik dní s damašskými učedníky a hned začal v synagogách kázat, že Ježíš je Boží Syn. Všichni,...
Skutky 9:29...a přel se také s pořečtěnými Židy a ti mu začali ukládat o život. Když se to dozvěděli bratři,...
Skutky 10:37...všech. Sami víte, co se dělo po celém Judskuzačalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jan. Ježíše z...
Skutky 11:4...k neobřezancům a jedl jsi s nimi!" Petr jim to začal po pořádku vysvětlovat: "Jednou, když jsem se ve...
Skutky 11:15...spasen ty i celý tvůj dům!' A jen, co jsem k nim začal mluvit, sestoupil na Duch svatý stejně jako na...
Skutky 11:18...bránil Bohu?" Po těch slovech se upokojilizačali chválit Boha: "Tak tedy i pohanům dal Bůh pokání k...
Skutky 12:22...rouše posadil na trůn a pronesl k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas boží, ne lidský!" A vtom jej udeřil...
Skutky 13:45... Když Židé uviděli ty davy, naplnila je závistzačali rouhavě popírat, cokoli Pavel řekl. Pavel a Barnabáš...
Skutky 13:48...spásu celému světu.'" Když to pohané uslyšelizačali se radovat a oslavovat Pánovo slovo a všichni, kdo...
Skutky 14:10...se na nohy a stůj rovně!" A on vyskočilzačal chodit. Když lidé viděli, co Pavel udělal, začali...
Skutky 14:11...začal chodit. Když lidé viděli, co Pavel udělalzačali lykaonsky volat: "Bohové sestoupili k nám v lidské...
Skutky 14:12...sestoupili k nám v lidské podobě!" Barnabášovi začali říkat Zeus a Pavlovi Hermes (protože mluvil hlavně...
Skutky 14:13... přivedl k branám ověnčené býky a chtěl s lidmi začít obětovat. Jakmile to apoštolové Barnabáš a Pavel...
Skutky 15:1...po delší čas. Potom přišli někteří z Judskazačali bratry učit: "Pokud se nedáte obřezat podle...
Skutky 16:17...pánům veliké zisky předpovídáním budoucnostiZačala za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: "Tito lidé...
Skutky 17:13...káže Boží slovo i v Beroji, přišli také tamzačali podněcovat a bouřit davy. Bratři proto Pavla hned...
Skutky 17:32...jakmile uslyšeli o vzkříšení z mrtvých, jedni se začali posmívat, ale jiní řekli: "Poslechneme si to od tebe...
Skutky 18:26...učil o Ježíši. Znal však jenom Janův křest. Když začal směle mluvit v synagoze, uslyšeli ho Priscilla s...
Skutky 19:6...položil ruce, sestoupil na Duch svatý, takže začali mluvit v jiných jazycích a prorokovat. Těch mužů...
Skutky 19:28...a celý svět!" Když to uslyšeli, popadl je hněvzačali křičet: "Veliká je efeská Artemis!" Město zachvátil...
Skutky 19:34... Jakmile však poznali, že je to Žid, všichni začali jednohlasně křičet: "Veliká je efeská Artemis!"...
Skutky 22:22...'" po to slovo mu naslouchali. Teď ale začali křičet: "Pryč s ním ze světa! Nemá právo žít!" Když...
Skutky 23:7...zmrtvýchvstání!" Jakmile to řekl, farizeové se začali se saduceji hádat, a tak se shromáždění rozdělilo....
Skutky 23:10...nebo anděl?" Hádka narůstala tak, že se velitel začal obávat, aby Pavla neroztrhali. Poručil tedy vojákům,...
Skutky 26:1...promluvit sám za sebe." Pavel pokynul rukouzačal svou obhajobu: "Jsem šťasten, králi Agrippo, že se...
Skutky 26:11...je k rouhání. Ve svém nepříčetném hněvu jsem je začal pronásledovat dokonce i v jiných městech. Jednou jsem...
Skutky 26:20...Agrippo, nebyl neposlušný tomu nebeskému viděníZačal jsem zvěstovat nejdříve v Damašku, potom v Jeruzalémě...
Skutky 27:18...námi zmítala tak prudce, že jsme druhého dne začali vyhazovat náklad. Třetího dne jsme vlastníma rukama...
Skutky 27:35...vzal chléb, přede všemi vzdal díky Bohu, lámalzačal jíst. Všechny to povzbudilo a něco pojedli...
Skutky 28:6... že se mu nic zlého neděje, změnili názorzačali říkat, že je to bůh. V těch místech měl pozemky...
Skutky 28:9...na něj vložil ruce a uzdravil ho. Po události začali přicházet i ostatní nemocní z toho ostrova a byli...
Skutky 28:25... ale jiní nevěřili. Když se nemohli shodnoutzačali se rozcházet, Pavel jim pověděl ještě toto: "Duch...
1. Korintským 4:18...je učím v každé církvi, kam přijdu. Někteří se začali povyšovat, jako bych k vám neměl přijít. Ale...
2. Korintským 8:10... Před rokem jste přece byli první, kdo s tím začali, ale hlavně jste to chtěli. Nuže, dejte se do díla,...
Galatským 2:12...jedl s pohany, ale když dorazili Jakubovi lidézačal se držet zpátky a odděloval se, protože se bál...
Galatským 2:13...se, protože se bál obřezanců. Stejné divadlo začali hrát i ostatní Židé, se tím jejich pokrytectvím...
Galatským 3:3...víře v to, co jste slyšeli? Přišli jste o rozumZačali jste Duchem, a teď končíte tělem? Tolik jste prožili...
Efeským 4:28...místo ďáblu. Zloděj přestane krástzačne pracovat. se slušně živí vlastníma rukama, aby se...
Filipským 1:6...na evangeliu. Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede do konce v den Krista Ježíše...
2. Timoteus 4:21...v Milétu. Udělej vše, abys ke mně přišel, než začne zima. Pozdravuje Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a...
Zjevení 12:13...času." Když drak uviděl, že byl svržen na zemzačal pronásledovat tu ženu, která porodila toho muže. Žena...
Zjevení 13:15...obrazu šelmy vdechla život, takže obraz šelmy začal mluvit a nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli....
Zjevení 17:16... Těch deset rohů, které jsi viděl na šelmězačne tu nevěstku nenávidět a nechá ji zpustošit a obrat...
Zjevení 18:18...v povzdálí, a když viděli dým jejího pálenízačali volat: "Které bylo podobné tomuto velikému městu?"...

Slova obsahující začal: nezačal (2) nezačalo (1) začal (179) začala (20) začali (130) začalo (18) začaly (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |