Začínám

Hledám varianty 'začínám' [ začínáme (1) začínám (3) začínalo (2) začínala (3) začínal (1) začínají (1) začíná (11) ]. Nalezeny 22 verše.
Genesis 32:27...tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl: "Pusť začíná svítat!" "Nepustím , dokud mi nepožehnáš!"...
Deuteronomium 2:25... Začni ji obsazovat, dej se s ním do boje! Dnes začínám na národy pode vším nebem pouštět strach a hrůzu z...
Deuteronomium 2:31...je tomu dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho zem. Začni si ji...
Jozue 15:5...Mrtvé moře po ústí Jordánu. Severní hranice začíná od zálivu, kde se Jordán vlévá do Mrtvého moře,...
Jozue 18:12...Judovými a syny Josefovými. Na severní straně začíná jejich hranice u Jordánu, odkud pokračuje přes...
Jozue 18:15...Judových). To je západní strana. Jižní strana začíná na západě okrajem Kiriat-jearimu, odkud hranice...
Růt 1:22...Rút, její snacha. Když dorazily do Betlémazačínala právě sklizeň ječmene. Noemi měla příbuzného z...
1. Samuel 13:8...do Gilgalu stále nepřicházel a Saulovo vojsko se začínalo rozprchávat. Proto řekl: "Přineste ke mně oběť...
2. Samuel 21:9...sedm naráz. Zemřeli v prvních dnech žní, když se začíná sklízet ječmen. Ricpa, dcera Ajova, vzala pytlovinu...
Nehemiáš 4:1...rostou do výšky a že to, co bylo pobořeno, se začíná zacelovat, nesmírně je to rozhněvalo. Ti všichni se...
Nehemiáš 13:19...Izraeli!" Když se tedy v jeruzalémských branách začínalo šeřit před sobotou, přikázal jsem, zavřou vrata...
Job 33:2...naslouchej. Pozor, ústa otvírám, slova mi začínají proudit z jazyka. Z upřímného srdce řeč pramení...
Job 38:14...se země tvaruje jak jíl pod pečetí, jak roucho začíná hýřit barvami. Ničemové tehdy své světlo ztrácejí,...
Kazatel 7:8...člověka. Lepší je, když něco končí, než když to začíná; lepší je trpělivý než ten, kdo se nadýmá. Nebuď...
Jeremiáš 25:29...Musíte pít! Hle, na město, jež nese jménozačínám přivádět neštěstí, a vy byste měli vyváznout?...
Daniel 7:1...To, co v mysli spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho snu: Daniel jsem v noci měl toto...
Ozeáš 1:2...izraelského krále Jeroboáma, syna Jehoašova. Zde začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi...
Amos 7:1...toto: Když skončila senoseč pro krále a tráva začínala růst k pozdnímu sečení, hle - nachystal roje...
Lukáš 3:23...Syn, v tobě jsem našel zalíbení." Když Ježíš začínal své působení, bylo mu asi třicet let. Byl to (jak...
2. Korintským 3:1...Kristu z upřímných pohnutek, z Božího pověření.  Začínáme se opět chválit? Myslíte, že potřebujeme...
2. Timoteus 4:6...evangelia, naplň svou službu. totiž začínám být obětován; přišel čas mého odchodu. Bojoval jsem...
Zjevení 12:2...hvězd. Byla těhotná a křičela bolestí, neboť začínala rodit. Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle,...

Slova obsahující začínám: začínám (3) začínáme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |