Začátků

Hledám varianty 'začátků' [ začátků (1) začátku (14) začátkem (2) začátek (4) začátcích (2) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 11:6...zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim nezabrání vykonat, cokoli...
Exodus 34:22...i v době orání či žně. Konej Slavnost týdnů na začátku pšeničné žně a Slavnost dožínek na konci roku....
Numeri 10:10...také ve dnech svých oslav, při slavnostech, při začátcích měsíců, při zápalných obětech a při pokojných...
Numeri 28:11...zápalné oběti a úlitby každou sobotu." "Při začátcích vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť...
Deuteronomium 16:9...si sedm týdnů. napočítáš sedm týdnů od začátku obilné žně, uspořádej Hospodinu, svému Bohu,...
Deuteronomium 31:24..." Když Mojžíš sepsal slova tohoto Zákona od začátku do konce, přikázal levitům nosícím Truhlu...
Deuteronomium 31:30...shromáždění přednesl slova této písně od začátku do konce: Naslouchejte, nebesa, neboť promluvím...
Soudců 7:19...na rohy a křičet: Za Hospodina a Gedeona!" Na začátku půlnoční hlídky, právě když se rozestavěly stráže,...
1. Samuel 3:12...všechno, co jsem vyslovil proti jeho domu, od začátku do konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům navěky...
Nehemiáš 8:18...Nunova. Byla to obrovská radost. Každý den od začátku slavnosti do konce se četlo z Knihy Božího...
Přísloví 17:14...zlem za dobro, jeho dům nikdy neopustí zloZačátek hádky je protržení hráze - raději přestaň, než spor...
Přísloví 20:21...svíce zhasne v temnotě. Rychlé zbohatnutí na začátku, žádné požehnání na konci. Nikdy neříkej: "Tu...
Ezechiel 42:12...tedy vedla chodba podél příslušné zdi a na jejím začátku byl vstup, kterým se do na východní straně...
Zachariáš 4:10...Hospodin zástupů. Kdo by pohrdal dnem malých začátků? Takoví se zaradují, uvidí ten znamenitý kámen v...
Matouš 12:45...se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku. Tak tomu bude i s tímto zlým pokolením." A zatímco...
Lukáš 11:26...se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku." Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla:...
Lukáš 23:54...nikdo pochován. Byl den příprav a blížil se začátek soboty. Přidaly se k němu i ženy, které s Ježíšem...
Jan 8:25..."A kdo jsi?" zeptali se ho. "Říkám vám to od začátku," odpověděl jim Ježíš. "Mám o vás mnoho co říci a...
Galatským 4:13...jako vy. Nijak jste mi neublížili. Jak víte, na začátku jsem vám kázal evangelium v tělesné slabosti. I...
2. Timoteus 1:9...milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní projevila v příchodu...
Titus 1:2...který nikdy nelže, nám tento život zaslíbil před začátkem věků a toto své slovo zjevil v pravý čas skrze...
1. Petr 4:17...je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?...
2. Petr 2:20...a podlehnou , budou na tom nakonec hůře než na začátku. Bylo by pro lepší nepoznat cestu spravedlnosti,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |