Za

Hledám varianty 'za' [ za ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:29... na němž je ovoce vydávající semeno. To vám bude za pokrm. Také veškeré polní zvěři, všem nebeským ptákům i...
Genesis 1:30... zkrátka všemu, co v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se. Bůh viděl...
Genesis 3:8...uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku. Tehdy se Adam a jeho žena skryli...
Genesis 3:14..." odpověděla. Hospodin Bůh tehdy řekl hadovi: "Za to, cos udělal, budeš zlořečený mezi vším dobytkem i...
Genesis 4:23...poslouchejte , ženy Lámechovy, slyšte mou řečZabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil jsem...
Genesis 4:25...si totiž: "Bůh mi dal jiného potomka náhradou za Ábela, kterého zabil Kain." Také Setovi se pak narodil...
Genesis 6:2...viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin...
Genesis 7:4...samici, pro zachování jejich semene na zemi.  za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet...
Genesis 7:16...tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak během čtyřiceti...
Genesis 9:3...do rukou. Všechno živé, co se hýbe, vám bude za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny...
Genesis 9:5...budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za lidský život budu volat...
Genesis 10:25...jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval...
Genesis 12:19...jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!"...
Genesis 15:6...Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž ...
Genesis 15:7... jenž vyvedl z chaldejského Uru, abych ti dal za dědictví tuto zem." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane...
Genesis 16:3...let poté, co se Abram usadil v kanaánské zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar...
Genesis 16:5...svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do...
Genesis 17:12...pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene...
Genesis 17:13...obřezán, je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude smlouva na tvém těle smlouvou...
Genesis 17:23... vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i...
Genesis 17:27... jak narození v domě, tak koupení od cizince za peníze, byli obřezáni s ním. Hospodin se pak Abrahamovi...
Genesis 18:6...řekl," odpověděli. Abraham odspěchal do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky,...
Genesis 18:10...ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá...
Genesis 18:14...Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný časza rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna."...
Genesis 19:6...jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do vchoduzavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte...
Genesis 19:16...nesmetl trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť...
Genesis 20:3...přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného muže!" Abimelech...
Genesis 20:7...vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Jestliže ji však nevrátíš...
Genesis 22:13...jediného." Abraham tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel,...
Genesis 23:8...svou mrtvou, poslyšte mne a přimluvte se za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni...
Genesis 23:9...konci jeho pole. mi ji uprostřed vás poskytne za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště." Efron Chetejský...
Genesis 23:13..."Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze. Přijmi je ode mne, tam pochovám svou...
Genesis 24:56...dal cestě zdar. Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se,...
Genesis 25:6...svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna Izáka, do...
Genesis 25:21...z Padan-aramu, sestrou Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlil k Hospodinu, protože byla neplodná....
Genesis 25:26...z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, ChlupáčZa ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu....
Genesis 26:1...hlad (podobný hlad jako ten dřívější, který byl za dnů Abrahamových), a tak se Izák vydal do Geraru k...
Genesis 26:15...studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce Abrahama, Filištíni zasypali a naplnili...
Genesis 26:18... Izák pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti...
Genesis 26:34...jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy. Když bylo Ezauovi čtyřicet let, vzal si za ženu Juditu, dceru Chetejce...
Genesis 27:37..."Copak ti nezbylo žádné požehnání pro ?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny...
Genesis 27:46...se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč...
Genesis 28:4... tobě a s tebou tvému semeni, abys přijal za dědictví zem svého putování, kterou Bůh daroval...
Genesis 28:9...šel k Izmaelovi a kromě žen, které měl, si vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna Izmaele,...
Genesis 29:15...jsi můj příbuzný, nebudeš přece u sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě...
Genesis 29:18...byla nápadně krásná, překrásná dívka.) Jákob si zamiloval Ráchel, a tak řekl: "Budu ti sloužit sedm let za...
Genesis 29:20...jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle,...
Genesis 29:25...ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti nesloužil za Ráchel? Proč jsi obelstil?" "V našem kraji není...
Genesis 29:27... strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhouza to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy...
Genesis 29:28...Strávil svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában daroval děvečku...
Genesis 30:2...Jákob se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka...
Genesis 30:4...skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a Bilha počala a porodila mu syna...
Genesis 30:9... Můj boj. Když Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. Její...
Genesis 30:15...syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka,...
Genesis 30:16..."Musíš spát se mnou! Dostala jsem odměnou za mandragoru od svého syna." A tak noci spal s . A...
Genesis 30:18...pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu...
Genesis 30:26...domů do své země. Dej mi ženy a dětiza něž jsem ti sloužil, a nech odejít. Víš přece, jakou...
Genesis 30:33... a každé jehně, jež nebude načernalé, počítá za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá, je po tvém...
Genesis 31:8...nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za odměnu, co bude skvrnité,' všechen dobytek vrhal...
Genesis 31:15...ještě nějaký podíl nebo dědictví? Copak nás nemá za cizí? Vždyť nás prodal a všechny peníze shrábl! Všechno...
Genesis 31:23...se o Jákobově útěku dozvěděl třetího dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než...
Genesis 31:41...oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě dcery a šest let za tvůj dobytek, ale ty jsi mou...
Genesis 31:52...památník jsou svědky, že se k tobě nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty se ke mně za tuto mohylu a za...
Genesis 32:19...služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i...
Genesis 32:21... ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník Jákob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který ...
Genesis 33:2...s jejich dětmi dopředu, Léu s jejími dětmi za a Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimi a...
Genesis 33:19...svůj stan, koupil od synů Šechemova otce Chamora za sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem...
Genesis 34:4...svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho...
Genesis 34:8...dcerou - to se přece nesmí! Chamor s nimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři...
Genesis 34:10...před vámi. Bydlete v , obchodujte a mějte ji za svou!" Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům řekl: "Moc...
Genesis 34:12... dám, kolik mi řeknete, jen mi tu dívku dejte za ženu!" Jákobovi synové odpověděli Šechemovi a Chamorovi...
Genesis 34:21...prostorná i pro ; berme si tedy jejich dcery za ženy a své dcery dávejme jim. Vyhoví nám ovšem a budou s...
Genesis 35:21... dodnes). Izrael táhl dál a vztyčil svůj stan za Migdal-ederem. A když se Izrael zdržoval v tom kraji,...
Genesis 37:10...otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme klanět k...
Genesis 37:13...tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu  za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl:...
Genesis 37:17...říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými bratry a poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho ...
Genesis 37:28... vytáhli Josefa z jámy a prodali ho Izmaelitům za dvacet šekelů stříbra. Ti tedy Josefa odvedli do Egypta....
Genesis 37:35... ale on se nedal utěšit a říkal: "Nikoli! Půjdu za svým synem do hrobu v zármutku!" A tak ho jeho otec...
Genesis 38:14...své ovce." Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do...
Genesis 38:15...provdána.) A když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, neboť měla zahalenou tvář. Uchýlil se tedy...
Genesis 38:16...totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona...
Genesis 38:24... přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se...
Genesis 38:26...než - vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A víckrát s nespal. Když pak...
Genesis 38:28...porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni chytila a uvázala na ni červenou nit se slovy: "Tento...
Genesis 39:10...proti Bohu?" A i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si k lehl a pobyl s , neposlechl ji....
Genesis 39:12...nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její...
Genesis 40:13...výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny.  za tři dny farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš...
Genesis 40:15...ze země Hebrejů a ani zde jsem neudělal nicza co bych měl být vsazen do jámy!" Když vrchní pekař viděl...
Genesis 40:19...je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny.  za tři dny farao připraví o hlavu - pověsí na kůl a...
Genesis 41:3...a tučných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně...
Genesis 41:6...vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním...
Genesis 41:19...krásných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných krav, churavých, nápadně...
Genesis 41:23...vyrostlo sedm klasů, bohatých a pěkných. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů planých, hubených a sežehlých...
Genesis 41:27... Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupujících za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných klasů...
Genesis 41:55...byl hlad, ale v celém Egyptě byl chléb. A když začala hladovět i celá egyptská zem a lid volal k faraonovi...
Genesis 42:22...Jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!" Josef s nimi mluvil skrze tlumočníka, a tak...
Genesis 42:30... pán země, s námi mluvil tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní lidé, nikdy...
Genesis 43:9...a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k tobě a...
Genesis 44:2...navrch vaku toho nejmladšího spolu se stříbrem zaplaceným za zrní." Učinil tedy, jak mu Josef řekl. Ráno...
Genesis 44:3...za zrní." Učinil tedy, jak mu Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni. Sotva vyšli...
Genesis 44:4...i se svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň,...
Genesis 44:5...pán a používá ho k věštění! Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova...
Genesis 44:32... zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem:...
Genesis 45:20...i svého otce. A neohlížejte se s lítostí za svým majetkem - vždyť vám bude patřit to nejlepší z...
Genesis 46:31...svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli moji bratři a otec s rodinou....
Genesis 47:14... které se jen v Egyptě a Kanaánu našly, neboť za kupovali zrní. Ty peníze Josef odváděl do faraonova...
Genesis 47:16...odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze došly." Přiváděli tedy k Josefovi...
Genesis 47:17...k Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen jejich dobytek je...
Genesis 47:19...půdou umírat před očima? Kup nás i s naší půdou za chléb, a budeme faraonovými otroky! Dej nám osivo, ...
Genesis 48:5...do věčného vlastnictví.' Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým...
Genesis 49:19...se na něj nahrne, on se však v patách vrhne za . Ašer bude mít tučný pokrm, královské lahůdky obstará...
Genesis 50:3...plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek po sedmdesát dní....
Genesis 50:10... Po sedm dní tam Josef pořádal smuteční slavnost za svého otce. Když kananejští obyvatelé země viděli tu...
Genesis 50:15...nás Josef stále nenávidí? Určitě se nám pomstí za všechno zlé, co jsme mu provedli!" Vzkázali tedy...
Genesis 50:19...Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však...
Exodus 2:10... odvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno Mojžíš, neboť řekla: "Vytáhla jsem...
Exodus 2:17...pastýři a odháněli je. Tentokrát se však za postavil Mojžíš. Pomohl jim a napojil jejich ovce....
Exodus 4:4... ale Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za ocas." Mojžíš tedy natáhl ruku, chytil ho a had se mu v...
Exodus 4:14...rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám za to, že je výřečný dost! Podívej se, ti jde naproti....
Exodus 4:16...naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu...
Exodus 4:18...tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za svými bratry do Egypta podívat se, zda ještě žijí." "Jdi...
Exodus 6:7...vás vztaženou paží a velikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že ...
Exodus 6:8...dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, a dám vám ji za dědictví. jsem Hospodin.'" Mojžíš to pověděl synům...
Exodus 6:20...levitské rodiny podle svého pořadí. Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a...
Exodus 6:23...Uzielovi: Mišael, Elcafan a Sitri. Áron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru Nachšonovu,...
Exodus 6:25...- to jsou korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových dcer a ta mu...
Exodus 6:26...řekl: "Vyveďte syny Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že...
Exodus 7:15...je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu...
Exodus 8:5..."Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty...
Exodus 8:22... kdybychom jim před očima obětovali, co mají za ohavnost? Vydáme se na třídenní cestu do pouště a tam...
Exodus 8:24...poušti. Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned,...
Exodus 10:17... odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete se za k Hospodinu, vašemu Bohu, jen ode odvrátí tuto...
Exodus 11:8...od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen...
Exodus 12:6...sebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. Pak...
Exodus 12:44...Nesmí ho jíst žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst...
Exodus 12:51...Hospodin syny Izraele z egyptské země houf za houfem. Hospodin k Mojžíšovi znovu...
Exodus 14:14...tak je nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl:...
Exodus 14:17...Izraele projdou skrz moře suchou nohou. sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře za...
Exodus 14:19...kráčel před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž...
Exodus 14:23...faraonovi koně, jeho vozy i jezdci - a tak za nimi vešli doprostřed moře. K ránu pak Hospodin shlédl z...
Exodus 14:25...tábor Egypťanů a uvrhl egyptský tábor do zmatkuZadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout....
Exodus 14:28...vozy i jezdce, celé faraonovo vojsko, jež vešlo za Izraelity do moře. Nezůstal z nich ani jeden. Synové...
Exodus 15:20...nohou. Áronova sestra, prorokyně Miriam, tehdy vzala do ruky tamburínu a všechny ženy s tamburínami šly za...
Exodus 15:26...Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna...
Exodus 16:12..."Slyšel jsem reptání synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno se nasytíte chlebem,...
Exodus 16:15...řekl: "To je ten chléb, který vám Hospodin dal za pokrm. Hospodin přikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo...
Exodus 17:4...volal k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělatZa chvíli ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi...
Exodus 18:25...schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti...
Exodus 21:23... Jestliže však dojde k ublížení, musíš dát život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za...
Exodus 21:24...dojde k ublížení, musíš dát život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu...
Exodus 21:25...za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spáleninu, ránu za ránu, podlitinu za podlitinu. Když...
Exodus 21:26...děvečku do oka tak, že oko poškodí, propustí je za to oko na svobodu. Jestliže vyrazí svému otroku nebo...
Exodus 21:27...otroku nebo děvečce zub, propustí je na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou,...
Exodus 21:30... Jestliže mu bude uloženo výkupné, výplatou za svůj život vše, co mu bude uloženo. býk potrká...
Exodus 21:35...býka tak, že pojde, prodají živého býka a peníze za něj si rozdělí napůl; také o mrtvé zvíře se rozdělí...
Exodus 21:36...ale jeho majitel ho nehlídal, musí nahradit býka za býka a toho mrtvého si nechá. Když někdo ukradne býka...
Exodus 22:2... vinen prolitou krví. Jestliže se to však stane za bílého dne, bude prolitou krví vinen.Zloděj musí...
Exodus 22:8...jakoukoli ztracenou věc, kterou by někdo označil za svou, přijde spor obou stran před Boha. Koho Bůh...
Exodus 22:15... je to zahrnuto v ceně." "Když někdo svede nezasnoubenou pannu a vyspí se s , musí za ni zaplatit věno...
Exodus 23:17... když z pole sklidíš plody své práce. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže...
Exodus 24:14...budou s vámi. Kdo bude něco potřebovat, jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na horu a horu přikryl...
Exodus 26:33...a budou stát na čtyřech stříbrných patkách.  zavěsíš oponu na spony, vneseš dovnitř za oponu Truhlu...
Exodus 28:28...efodu. Náprsník pak bude modrou šňůrou přivázán za své kroužky ke kroužkům efodu. Tak bude spočívat na...
Exodus 29:14... jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za táborem. Je to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního...
Exodus 29:36...dní. Každý den budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na oltáři obřad smíření, abys jej očistil...
Exodus 29:39... Jednoho beránka budeš obětovat ráno a druhého za soumraku. S prvním beránkem obětuješ také desetinu efy...
Exodus 29:41...hinu vína. Druhého beránka budeš obětovat za soumraku spolu s moučnou obětí a úlitbou tak jako ráno....
Exodus 30:8...každé ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před...
Exodus 30:10...oběť, nevylijete na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna...
Exodus 30:12... při tom každý z nich Hospodinu výkupné za svůj život, aby mezi kvůli tomu sčítání nepřišla...
Exodus 32:34... však přijde den zúčtování, potrestám je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si...
Exodus 32:35...je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to, které udělal Áron. ...
Exodus 33:7...ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem, daleko od tábora. Nazval jej Stan setkávání....
Exodus 33:8...stát každý u vchodu do svého stanu a dívali se za Mojžíšem, dokud nevešel do Stanu. Kdykoli Mojžíš vcházel...
Exodus 34:7... odpouštějící nepravost, provinění i hřích. Nezapomíná však trestat, ale za nepravost otců volá k...
Exodus 34:15...smlouvy s obyvateli země! Když půjdou smilnit za svými bohy a přinášet svým bohům oběti, pozvou , abys...
Exodus 34:16...manželky svým synům, půjdou jejich dcery smilnit za svými bohy a svedou tvé syny, aby šli smilnit za jejich...
Exodus 34:23...žně a Slavnost dožínek na konci roku. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže...
Exodus 34:24...vypudím národy a rozšířím tvé hranice, nikdo nezatouží po tvé zemi, když budeš přicházet, aby ses třikrát...
Exodus 39:21...pásem efodu. Náprsník pak modrou šňůrou přivázali za jeho kroužky ke kroužkům efodu. Takto spočíval na...
Leviticus 4:3... co se nesmí, učiňte toto: Prohřeší-li se pomaza kněz, poskvrní vinou všechen lid. tedy za hřích,...
Leviticus 4:8...do Stanu setkávání. Potom z býčka obětovaného za hřích odejme všechen tuk: tuk přikrývající vnitřnosti i...
Leviticus 4:12... nohama, vnitřnostmi a výkaly - vynese ven za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na...
Leviticus 4:14...mladého býčka před Stan setkávání jako oběť za hřích. Stařešinové obce vloží před Hospodinem ruce na...
Leviticus 4:20...býčkem přesně tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za kněz vykoná obřad smíření a bude jim...
Leviticus 4:21...smíření a bude jim odpuštěno. Vynese býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je...
Leviticus 4:24... samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavuzabije ho před Hospodinem na místě, kde se zabíjí zápalná...
Leviticus 4:25... Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; zbytek krve...
Leviticus 4:26...dýmat na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude...
Leviticus 4:28...hřích, jehož se dopustil, přinese jako oběť za svůj hřích kozu, samici bez vady. Vloží ruku na hlavu...
Leviticus 4:29... samici bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji na místě pro zápalné oběti. Kněz pak...
Leviticus 4:31...na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno....
Leviticus 4:32...smíření a bude mu odpuštěno. Chce-li jako oběť za svůj hřích přinést jehně, přivede samičku bez vady....
Leviticus 4:33...samičku bez vady. Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji jako oběť za hřích na místě, kde se...
Leviticus 4:34...oběť. Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu...
Leviticus 4:35...dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se...
Leviticus 5:6... vyzná, v čem se prohřešil. Jako odškodnění za hřích, jehož se dopustil, Hospodinu přinese samici z...
Leviticus 5:7...dovolit jehně, přinese Hospodinu jako odškodnění za svůj prohřešek dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k...
Leviticus 5:8...obětovat nejprve to, které je určeno k oběti za hřích. Nehtem mu zespodu poodštípne hlavu, ale neodtrhne...
Leviticus 5:9...hlavu, ale neodtrhne ji. Trochou krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek krve bude...
Leviticus 5:10...pak připraví zápalnou oběť podle pravidel. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se...
Leviticus 5:11... přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou oběť za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepolije ji olejem a...
Leviticus 5:12...oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu...
Leviticus 5:13...oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se v...
Leviticus 5:16... To je oběť odškodnění. To, co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a to...
Leviticus 5:18...vady o patřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz za něj vykoná obřad smíření kvůli neúmyslnému hříchu, jehož...
Leviticus 5:26...přivede jej ke knězi jako oběť odškodnění. Kněz za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření a bude mu...
Leviticus 6:4...se převlékne a vynese popel na čisté místo ven za tábor. na oltáři plane oheň, nikdy nezhasne! Na...
Leviticus 6:10...ohnivých obětí. Je to svatosvaté, tak jako oběť za hřích a oběť odškodnění. Každý Áronův mužský potomek smí...
Leviticus 6:18...k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na místě, kde se zabíjí zápalná oběť, se bude...
Leviticus 6:23...bude svatosvatá. Nesmí se však jíst žádná oběť za hřích, jejíž krev se vnáší do Stanu setkávání k vykonání...
Leviticus 7:7...jíst na svatém místě a bude svatosvatá. Pro oběť za hřích a oběť odškodnění platí tentýž zákon: Připadne...
Leviticus 7:37...je zákon o zápalné oběti, moučné oběti, oběti za hřích, oběti odškodnění, oběti pověření a pokojné oběti....
Leviticus 8:2...a jejich roucha, olej pomazání, býčka k oběti za hřích, dva berany a koš nekvašeného pečiva a shromáždi...
Leviticus 8:14...přikázal Hospodin. Přivedl býčka k oběti za hřích, a když Áron se svými syny vložil ruce na hlavu...
Leviticus 8:17...kůži, maso a výkaly pak spálil na ohni venku za táborem, jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Pak přivedl...
Leviticus 8:34... Vaše pověřování potrvá sedm dní. Hospodin přikázal, aby za vás byl konán obřad smíření tak, jak byl...
Leviticus 9:2...a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a berana k zápalné oběti, oba bez vady, a obětuj...
Leviticus 9:3... Synům Izraele pak řekni: Vezměte kozla k oběti za hřích, tele a beránka k zápalné oběti (oba roční, bez...
Leviticus 9:7...Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a vykonej tak za sebe i za...
Leviticus 9:8...Hospodin." Áron tedy přistoupil k oltářizabil své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové...
Leviticus 9:10...oltáře. Tuk, ledviny a jaterní lalok z oběti za hřích nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin přikázal...
Leviticus 9:11...Mojžíšovi. Maso a kůži však spálil na ohni venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběť. Jeho synové mu podali...
Leviticus 9:15...se zápalnou obětí. Potom obětoval dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích lidu, zabil jej a obětoval jej za...
Leviticus 9:18...dýmat na oltáři vedle ranní zápalné oběti. Potom zabil býka a berana pokojné oběti za lid. Jeho synové mu...
Leviticus 9:22...ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou oběť a sestoupil z oltáře....
Leviticus 10:4...všeho lidu projevím svou slávu." Mojžíš tedy zavolal Mišaele a Elsafana, syny Uziele, Áronova strýce, a...
Leviticus 10:5...tedy a odnesli je v jejich suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho...
Leviticus 10:16...Mojžíš pak zjišťoval, co se stalo s kozlem oběti za hřích, a ukázalo se, že byl spálen. Rozhněval se tedy na...
Leviticus 10:17... Áronovy zbývající syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a...
Leviticus 10:19... dnes obětovali před Hospodinem svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a postihly takové věci!...
Leviticus 12:6...k zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích. Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za...
Leviticus 12:7... Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad smíření, a tak bude očištěna od svého krvácení....
Leviticus 12:8...holoubata, jedno k zápalné oběti a druhé k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná obřad smíření, a tak bude...
Leviticus 13:3...malomocenství. Po prohlídce jej kněz prohlásí za nečistého. Je-li to však jen bílá skvrna, jež napohled...
Leviticus 13:6...rána matná a nešíří se po kůži, prohlásí jej za čistého - je to jen vyrážka. Vypere svůj oděv a bude...
Leviticus 13:7...bude čistý. Rozšíří-li se vyrážka poté, co se ukázal knězi a byl prohlášen za čistého, musí se knězi ukázat...
Leviticus 13:8...Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej prohlásí za nečistého - je to malomocenství. Když se na člověku...
Leviticus 13:11...pokročilé malomocenství kůže - kněz jej prohlásí za nečistého. Neodloučí ho, neboť je zjevně nečistý....
Leviticus 13:13...celé jeho tělo, prohlásí postiženého za čistého - jestliže všechno zbělelo, je čistý. Kdykoli by...
Leviticus 13:15... Jakmile kněz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso je nečisté - je to malomocenství....
Leviticus 13:17...Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí jej za čistého - je čistý. Když bude na kůži vřed, který se...
Leviticus 13:20...a ochlupení na něm zbělelo, kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána malomocenství, vypukla na vředu....
Leviticus 13:22...dní. Pokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud skvrna...
Leviticus 13:23...se, je to jizva po vředu - kněz jej prohlásí za čistého. Když bude na kůži spálenina od ohně a na jizvě...
Leviticus 13:25... vypuklo na spálenině. Kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána malomocenství. Jestliže však kněz...
Leviticus 13:27...se skvrna po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud ale skvrna...
Leviticus 13:28... je to otok po spálenině - kněz jej prohlásí za čistého, neboť je to jizva po spálenině. Když bude...
Leviticus 13:30...ochlupení nažloutlé a tenké, prohlásí jej kněz za nečistého - je to prašivina, druh malomocenství na hlavě...
Leviticus 13:34...hlubší než okolní kůže, prohlásí jej kněz za čistého. Vypere svůj oděv a bude čistý. Rozšíří-li se...
Leviticus 13:35... Rozšíří-li se prašivina poté, co byl prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina...
Leviticus 13:37...je nečistý. Shledá-li však, že se prašivina zastavila a že na vyrostlo černé ochlupení, prašivina se...
Leviticus 13:44...malomocný. Je nečistý - kněz jej musí prohlásit za nečistého, neboť je postižen na hlavě. Člověk postižený...
Leviticus 13:46...bydlet o samotě, ve zvláštním příbytku venku za táborem." "Když rána malomocenství napadne vlněný nebo...
Leviticus 13:59...koženém předmětu. Podle něj to bude prohlášeno za čisté, nebo nečisté. Hospodin promluvil k...
Leviticus 14:3...Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána malomocenství...
Leviticus 14:7...očišťovaného od malomocenství a prohlásí jej za čistého. Živého ptáka pak vypustí do kraje. Ten, kdo se...
Leviticus 14:13...zvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť...
Leviticus 14:18...kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom kněz...
Leviticus 14:19...vykoná obřad smíření. Potom kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo chce být očištěn, od jeho...
Leviticus 14:20...obětuje ji spolu s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistý. Je-li však ten...
Leviticus 14:22...dvě hrdličky nebo dvě holoubata: jedno k oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Osmého dne svého...
Leviticus 14:29...v dlani kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom podle...
Leviticus 14:31... Podle svých možností přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť spolu s moučnou obětí....
Leviticus 14:40...byly vyňaty a vyhozeny na nečisté místo venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na všech stranách...
Leviticus 14:41...seškrabali, vysypou na nečisté místo venku za městem. Vyňaté kameny nahradí jinými; vezme se také jiná...
Leviticus 14:45...toho domu se odnesou na nečisté místo venku za městem. Kdo by do toho domu vešel v době, kdy bude...
Leviticus 14:48...se v domě po jeho vymazání nešíří, prohlásí dům za čistý. Rána se zhojila. Aby dům očistil od hříchu, vezme...
Leviticus 14:53...očistí dům od hříchu, vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad smíření a ten...
Leviticus 15:15...a je knězi. Ten bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za něj před...
Leviticus 15:30...setkávání. Kněz bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za ni před...
Leviticus 16:2...nepřichází kdykoli do nejsvětější svatyně (totiž za oponu, před slitovnici ležící na Truhle), aby nezemřel,...
Leviticus 16:3...Áron vcházet do svatyně: s mladým býčkem k oběti za hřích a s beranem k zápalné oběti. Oblékne si svatou...
Leviticus 16:5... Od izraelské obce Áron přijme dva kozly k oběti za hřích a jednoho berana k zápalné oběti. Přivede také...
Leviticus 16:6...k zápalné oběti. Přivede také svého býka k oběti za hřích, aby jím vykonal obřad smíření za sebe a za svůj...
Leviticus 16:9...Hospodina', Áron přivede a obětuje ho jako oběť za hřích. Kozla, na něhož vyšel lospro Azazela', však...
Leviticus 16:11...na poušť. Áron tedy přivede svého býka k oběti za hřích, aby vykonal obřad smíření za sebe a za svůj dům,...
Leviticus 16:12...kadidlo z vonných látek a vnese to dovnitř za oponu. Před Hospodinem položí kadidlo na oheň, a...
Leviticus 16:15...sedmkrát stříkne prstem trochu krve. Potom zabije kozla oběti za hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř...
Leviticus 16:17... dokud nevyjde. Tam vykoná obřad smíření za sebe a za svůj dům i za celé izraelské shromáždění....
Leviticus 16:24... aby vykonal svou zápalnou oběť i zápalnou oběť za lid, a tak aby vykonal obřad smíření za sebe i za lid....
Leviticus 16:25...obřad smíření za sebe i za lid. Tuk oběti za hřích pak nechá dýmat na oltáři. Ten, kdo zahnal kozla k...
Leviticus 16:27...teprve pak smí vejít do tábora. Býka oběti za hřích a kozla oběti za hřích, jejichž krev byla vnesena...
Leviticus 16:30...ani přistěhovalec, který žije u vás. V tento den za vás bude vykonáno smíření a budete očištěni; před...
Leviticus 16:34... Toto se vám stane věčným ustanovením. Jednou za rok budou synové Izraele očišťováni ode všech svých...
Leviticus 17:3...přikázal Hospodin: Kdokoli z domu Izraele by zabil kus hovězího dobytka, ovci nebo kozu v táboře nebo...
Leviticus 17:4...oběť, takovému člověku se bude počítat vina za prolitou krev: Prolil krev, proto bude vyobcován ze...
Leviticus 17:7...jako příjemnou vůni Hospodinu. Nebudou již tedy zabíjet své oběti běsům, za nimiž chodili smilnit. Toto...
Leviticus 18:18...i s její sestrou. Trápil bys jednu, když bys za jejího života obcoval s tou druhou. Nesmíš pohlavně...
Leviticus 18:25...Sama země se jimi poskvrnila; proto ji potrestám za její hřích a země vyvrhne své obyvatele. Vy však...
Leviticus 19:22...odškodnění - berana odškodnění. Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho...
Leviticus 20:17...zemřít - jejich krev padne na ! Kdokoli by vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, a...
Leviticus 21:8... neboť kněz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude pro tebe...
Leviticus 21:23...svatých darů. Kvůli své vadě však nesmí vcházet za oponu ani se přiblížit k oltáři - jinak by znesvětil mou...
Leviticus 22:12...z jeho pokrmu. Pokud se kněžská dcera provdá za nekněze, nebude již moci jíst ze svatých obětních...
Leviticus 22:13... Pokud kněžská dcera ovdoví nebo ji její muž zapudí a vrátí se bezdětná do domu svého otce, smí jíst z...
Leviticus 23:5... jež budete vyhlašovat v jejich určený časZa soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach -...
Leviticus 23:19... Obětujte rovněž jednoho kozla jako oběť za hřích a dva roční beránky jako pokojnou oběť. Kněz je...
Leviticus 24:18... musí zemřít. Kdo ubije dobytče, nahradí je kus za kus. Když někdo zmrzačí svého bližního, udělají mu, co...
Leviticus 24:20...bližního, udělají mu, co udělal on: zlomeninu za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Jaké zmrzačení...
Leviticus 25:31...nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat za polní půdu; bude pro platit právo vykoupení a v létě...
Leviticus 25:50... Jeho výkupní cena je úměrná mzdě nádeníka za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho let, zaplatí jako...
Leviticus 25:51...za daný počet let. Zbývá-li ještě mnoho letzaplatí jako své výkupné odpovídající část z ceny, za niž...
Leviticus 26:18...mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více: Zlomím vaši pyšnou...
Leviticus 26:24...mně, postavím se i proti vám. sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více: Přivedu na vás meč pomsty...
Leviticus 26:28...se i zuřivě proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více: Budete jíst maso vlastních...
Leviticus 26:43...s Abrahamem a připomenu si jejich zem. Země zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude užívat...
Leviticus 27:2...k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinu, smí jej za...
Leviticus 27:3...cenu vyplatit. Cena bude určena takto: cena za muže od dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra...
Leviticus 27:5...šekelů. Ve věku od pěti do dvaceti let bude cena za muže 20 šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve věku od jednoho...
Leviticus 27:6... Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena za chlapce 5 a za dívku 3 šekely stříbra. Ve věku od...
Leviticus 27:7...stříbra. Ve věku od šedesáti let výše bude cena za muže 15 a za ženu 10 šekelů. Bude-li však dotyčný na...
Leviticus 27:10... svaté. Nelze je nahradit ani vyměnit lepší kus za horší nebo horší za lepší. Kdyby někdo přece jen vyměnil...
Leviticus 27:16...ceně ještě pětinu peněz navíc a dům bude jehoZasvětí-li někdo Hospodinu část své dědičné polnosti, bude...
Leviticus 27:27...pětinu navíc. Nebude-li vykoupeno, prodá se za určenou cenu. Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku...
Numeri 3:23...starších jednoho měsíce. Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na západní straně. Vůdcem geršonského...
Numeri 3:38...setkávání, Mojžíš, Áron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před svatyní. Nepovolaný, jenž by se...
Numeri 3:46...jsou moji. jsem Hospodin. A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují...
Numeri 3:47...převyšují počet levitů, vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger). To...
Numeri 3:48...pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet." A tak Mojžíš vybral...
Numeri 3:49...počet." A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali počet mužů vykoupených levity....
Numeri 3:50...počet mužů vykoupených levity. Vybral za prvorozené syny Izraele 1 365 šekelů stříbra (měřeno...
Numeri 4:31...své službě při Stanu setkávání budou zodpovědni za tato břemena: desky Příbytku, jejich svlaky, sloupy,...
Numeri 5:8...Hospodinu pro kněze, a to kromě berana, jímž se za něj vykoná obřad smíření. Ze všech svatých darů, které...
Numeri 5:15...či nikoliv, přivede ji ke knězi a přinese za ni jako oběť desetinu efy ječné mouky. Nepolije ji však...
Numeri 6:11...dvě holoubata a kněz přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť. Tak za něj vykoná...
Numeri 6:14...oběť, jednu roční ovečku bez vady jako oběť za hřích a jednoho berana bez vady jako pokojnou oběť, dále...
Numeri 6:16...to přinese před Hospodina a vykoná nazírovu oběť za hřích a jeho zápalnou oběť. Berana pak připraví jako...
Numeri 6:21...o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za jeho zasvěcení bude odpovídat slibu, který učinil (kromě...
Numeri 7:3...Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden býk). Když je...
Numeri 7:16...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:22...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:28...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:34...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:40...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:46...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:52...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:58...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:64...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:70...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:76...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:82...beránek k zápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích, dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních...
Numeri 7:87...12 býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků. K oběti za hřích: 12 kozlů. Souhrn dobytka k pokojné oběti: 24...
Numeri 8:8...býčka spolu s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejem; ty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti...
Numeri 8:12...na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť Hospodinu k vykoupení...
Numeri 8:19...Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za...
Numeri 8:21...je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za obřad smíření, aby byli očištěni. Poté tedy levité...
Numeri 9:3...jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku. Budete jej slavit podle všech jeho ustanovení...
Numeri 9:5...řekl synům Izraele, slaví Hod beránka, a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce slavili Hod...
Numeri 9:11...přesto Hospodinu slaví Hod beránka. jej slaví za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce. beránka s...
Numeri 10:21...v čele pokolení Gád Eljasaf, syn ReuelůvZa nimi táhli Kehatovci, kteří nosili svaté předměty. Než...
Numeri 11:10...pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za druhým. Hospodin vzplanul velikým hněvem. Mojžíš byl z...
Numeri 12:1...pomlouvala Mojžíše kvůli kúšské ženě, kterou si vzal: "Vzal si za ženu Kúšanku!" Říkali také: "Mluví snad...
Numeri 12:11..."Odpusť, můj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak pošetile spáchali. Prosím, ...
Numeri 14:18...laskavý, odpouštějící nepravost i provinění. Nezapomíná však trestat; za nepravost otců volá k...
Numeri 14:24...do země, do níž vstoupil, a jeho símě ji získá za dědictví. Jelikož prý ‚v nížině bydlí Amalekovci a...
Numeri 15:24...podle pravidel a rovněž jednoho kozla k oběti za hřích. Kněz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad...
Numeri 15:25...rovněž jednoho kozla k oběti za hřích. Kněz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a bude jim...
Numeri 15:27...neúmyslně zhřeší jednotlivec, přinese jako oběť za hřích roční kůzle. Kněz pak vykoná obřad smíření za toho...
Numeri 15:28...hřích roční kůzle. Kněz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před Hospodinem...
Numeri 15:35..."Ten muž musí zemřít. jej celá obec za táborem ukamenuje." Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a...
Numeri 15:36...za táborem ukamenuje." Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, zemřel, jak Hospodin...
Numeri 16:14...jsi nás nedovedl, žádnépole a vinici' jsi nám za dědictví nedal. Chceš snad těm mužům vyloupnout oči?...
Numeri 16:25...Dátanovi a Abiramovi; izraelští stařešinové šli za ním. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci....
Numeri 17:11...a na něj kadidlo. Pospěš si k obci a vykonej za obřad smíření. Od Hospodina vzešel hrozný hněv a...
Numeri 17:12...hrozný hněv a vypukla zhoubná rána!" Áron tedy vzal kadidelnici, jak mu Mojžíš řekl, a běžel doprostřed...
Numeri 18:1...celým tvým otcovským domem ponesete zodpovědnost za přestupky vůči svatyni. Za přestupky vůči vašemu...
Numeri 18:7...všem, co souvisí s oltářem a se službou uvnitř za oponou. Kněžskou službu vám dávám jako dar. Nepovolaný,...
Numeri 18:9...jako svatosvatý - každá jejich moučná oběť, oběť za hřích i oběť odškodnění - to připadne tobě a tvým synům....
Numeri 18:16...se budou moci vyplatit. Necháš je vyplatit za určenou cenu 5 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu...
Numeri 18:21...uprostřed synů Izraele. Hle, synům Leviho jsem za jejich službu při Stanu setkávání dal jako dědictví...
Numeri 18:24...mezi syny Izraele. Levitům jsem totiž dal za dědictví desátky, které synové Izraele odevzdávají jako...
Numeri 18:26...přijmete jejich desátky, které jsem vám dal za dědictví, odevzdáte z nich Hospodinu jako příspěvek...
Numeri 18:31...- vy i vaše rodiny - neboť je to vaše mzda za vaši službu při Stanu setkávání. Když z toho odevzdáte...
Numeri 19:3...niž dosud nebylo vloženo jho. Dáte ji knězi Eleazarovi; ten ji odvede ven za tábor, kde bude v jeho...
Numeri 19:9... do večera však bude nečistý. Někdo čistý zatím nabere popel jalovice a uloží jej na čisté místo...
Numeri 19:17...vezmou trochu popela jalovice spálené jako oběť za hřích a nalijí na něj do nádoby pramenitou vodu. Někdo...
Numeri 21:7... nás zbaví těch hadů!" A tak se Mojžíš za lid modlil. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Udělej si...
Numeri 22:1...táhli dál a utábořili se na moábských pláních za Jordánem naproti Jerichu. Balák, syn Ciporův, se...
Numeri 23:20...to, řekne snad něco, a nesplní? Hle, dostal jsem za úkol žehnat; když on žehná, to nezvrátím. Nevidí se...
Numeri 24:12..."Copak jsem neříkal tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný...
Numeri 25:8...se od ostatních a vzal do ruky kopí. Vešel za tím Izraelcem do vnitřní části stanu a oba je probodl...
Numeri 27:21...obec poslouchala. se postaví před kněze Eleazara. Ten se za něj bude dotazovat na Hospodinova...
Numeri 28:4...oběti. Jednoho beránka obětuj ráno a druhého za soumraku. Jako moučnou oběť k němu přidej desetinu efy...
Numeri 28:8...vyliješ ve svatyni. Druhého beránka obětuj za soumraku. Připrav stejnou moučnou oběť i úlitbu jako...
Numeri 28:15...úlitby je obětován také jeden kozel jako oběť za hřích." "Čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach -...
Numeri 28:22...po desetině. Dále přines jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. Toto vše...
Numeri 28:30...po desetině. Přines také jednoho kozla, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše připravíte kromě...
Numeri 29:5...těch sedmi beránků. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření. To vše...
Numeri 29:11...desetině. Dále přineste jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě oběti za hřích při obřadu smíření, kromě...
Numeri 29:16...po desetině. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a...
Numeri 29:19...jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a...
Numeri 29:22...jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a...
Numeri 29:25...jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a...
Numeri 29:28...jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a...
Numeri 29:31...jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a...
Numeri 29:34...jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a...
Numeri 29:38...jejich počtu. Dále jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a...
Numeri 31:19...živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste někoho zabili, a všichni, kdo...
Numeri 32:19...Izraele neujme svého dědictví. Nebudeme s nimi zabírat zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo...
Numeri 32:21... Každý z vašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za Jordán, dokud on před vámi nevyžene své nepřátele. ...
Numeri 34:2... toto budou hranice země, která vám připadne za dědictví: Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél...
Numeri 35:15... synům Izraele, hostům i přistěhovalcům slouží za útočiště, aby se tam uchýlil každý, kdo někoho neúmyslně...
Numeri 35:26...svatým olejem. Pokud se ale ten, kdo někoho zabil, odváží vyjít za hranice svého útočištného města a...
Numeri 35:31...Jediné svědectví k popravě člověka nestačí. Vrah zaslouží smrt. Za jeho život nepřijímejte výkupné; musí...
Numeri 35:32...život nepřijímejte výkupné; musí zemřít. Ani za toho, kdo se uchýlil do útočištného města, nepřijímejte...
Numeri 36:3...přidělil jeho dcerám. Vdají-li se však za někoho z jiných izraelských kmenů, pak jejich dědictví...
Numeri 36:6...dcer přikazuje toto: Mohou se vdávatza koho chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodu a...
Numeri 36:8...izraelskými kmeny dostat dědictví, se vdá za někoho ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si všichni...
Numeri 36:11...Machla, Tirsa, Chogla, Milka a Noa se vdaly za syny svých strýců. Vdaly se do rodin synů Manasese, syna...
Deuteronomium 1:15...jste mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem tedy představitele vašich kmenů, moudré a zkušené...
Deuteronomium 1:30...jde před vámi, bude před vašima očima bojovat za vás. Učiní totéž, co s vámi učinil v Egyptě a na poušti....
Deuteronomium 1:33...a ukazoval vám cestu, kterou máte jítza noci ohněm a za dne oblakem. Když Hospodin uslyšel vaše...
Deuteronomium 1:38... ten tam vejde. Povzbuď ho, neboť on tu zemi  za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že...
Deuteronomium 1:44...těch horách bydleli, vytáhli proti vám, hnali se za vámi jako vosy a rozprášili vás po Seíru k Chormě....
Deuteronomium 2:6...Seír jsem totiž dal do vlastnictví EzauoviZa jídlo, které sníte, i za vodu, kterou vypijete, jim...
Deuteronomium 2:11...Anakovci. Stejně jako Anakovci se i oni počítali za Refajce, ale Moábští je nazývali Emejci. Na Seíru zase...
Deuteronomium 2:28... Potravu k jídlu i vodu k pití od tebe koupím za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi to...
Deuteronomium 3:18...úbočím Pisgy na východě. Tenkrát jsem vám přikázal: "Hospodin, váš Bůh, vám dal tuto zem za dědictví....
Deuteronomium 3:20...obsadí zem, kterou jim Hospodin, váš Bůh, dává za Jordánem, tehdy se vrátíte každý k vlastnictví, které...
Deuteronomium 3:22... Nebojte se jich. Hospodin, váš Bůh, bojuje za vás!" Tenkrát jsem Hospodina úpěnlivě...
Deuteronomium 3:25...Jordán, spatřím tu krásnou zem, která je za ním, ty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na ...
Deuteronomium 3:28...on tam v čele tohoto lidu přejde. On jim  za dědictví zem, kterou spatříš." A tak jsme zůstali v...
Deuteronomium 4:21...krásné země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví. Ano, zemřu v této zemi. Nepřejdu Jordán, ale...
Deuteronomium 4:26...dnes před nebem a zemí, že pak v zemi, kterou se za Jordánem chystáte obsadit, rychle a naprosto vyhynete....
Deuteronomium 4:34...ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijítza velikých zkoušek, znamení a divů si vzít národ zprostřed...
Deuteronomium 4:38...jsi ty, aby uvedl do jejich země a dal ti ji za dědictví, jak se to právě dnes děje. Dnešního dne tedy...
Deuteronomium 5:31...učit, aby je dodržovali v zemi, kterou jim dávám za dědictví." Proto pečlivě dodržujte, co vám Hospodin, váš...
Deuteronomium 7:26...jako ona. Budeš se štítit a pokládat ji za hnusnou ohavnost, neboť propadla klatbě. Pečlivě...
Deuteronomium 8:4...vším, co vychází z Hospodinových úst. Tvůj oděv za těch čtyřicet let nezchátral a tvé nohy neotekly. Věz...
Deuteronomium 8:10...a budeš dobrořečit Hospodinu, svému Bohuza tu krásnou zem, kterou ti dal. Měj se však na pozoru,...
Deuteronomium 9:6... že Hospodin, tvůj Bůh, ti tu krásnou zem nedává za dědictví pro tvou spravedlnost - jste přece tvrdošíjný...
Deuteronomium 9:20... Hospodin se hněval na Árona tak, že jej chtěl zahubit, a proto jsem se tenkrát modlil i za Árona. To vaše...
Deuteronomium 11:6...rodiny, jejich stany i všechno živé, co šlo za nimi! Vy sami jste na vlastní oči viděli celé to veliké...
Deuteronomium 11:28...z cesty, kterou vám dnes přikazuji, a vydáte se za cizími bohy, které jste nepoznali. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 11:30...hoře Gerizim a prokletí na hoře Ebal. (Obě jsou za Jordánem, kus cesty směrem na západ, v zemi Kananejců...
Deuteronomium 12:1...v zemi, kterou ti Hospodin, Bůh tvých otců, dal za dědictví. Naprosto zničte všechna místa, kde národy,...
Deuteronomium 12:5...Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů vyvolí za příbytek a kde umístí své jméno. Tam choďte a tam...
Deuteronomium 12:8...jak tu jednáme dnes - každý tak, jak sám pokládá za správné. dosud jste přece nevstoupili do odpočinutí,...
Deuteronomium 12:10...se v zemi, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví, kde vám odpočinout ode všech okolních...
Deuteronomium 12:11... Na místo, které si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, tehdy přinášejte vše, co jsem...
Deuteronomium 12:31...bohy dělají vše, co Hospodin, tvůj Bůh, považuje za ohavnost a co nenávidí. Dokonce pro své bohy pálí své...
Deuteronomium 14:23... svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno. Tak se budeš po všechny dny učit...
Deuteronomium 14:26...k místu, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolilZa ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť - hovězí,...
Deuteronomium 15:4...Bůh, ti bohatě požehná v zemi, kterou ti dává za dědictví, abys ji obsadil. Musíš jen bedlivě poslouchat...
Deuteronomium 15:18...uděláš, půjde-li o tvou děvečku. ti není zatěžko propustit jej na svobodu - vždyť se ti za těch šest...
Deuteronomium 16:2...vyvedl z Egypta. Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno, přines pro tento hod Hospodinu,...
Deuteronomium 16:6...pouze na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při západu slunce, v...
Deuteronomium 16:11... Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno, se pak před Hospodinem, svým...
Deuteronomium 16:16...vší tvé práci, a tak to náležitě oslav! Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže...
Deuteronomium 19:2...uprostřed země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh,  za dědictví, tři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 19:3...města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh,  za dědictví, rozměř vzdálenosti a rozděl její území na tři...
Deuteronomium 19:10...se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, neprolévala nevinná krev. Ta krev by padla na...
Deuteronomium 19:21... nikdy nestane. Neslituješ se nad ním - život za život, oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noha za...
Deuteronomium 20:4...předchází, bude proti vašim nepřátelům bojovat za vás a vám vítězství." Potom k lidu promluví...
Deuteronomium 20:16...národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, však nenech nikoho naživu. Chetejce, Emorejce,...
Deuteronomium 20:19...je ten polní strom člověk, aby před tebou utekl za hradbu? Smíš zničit jen ty stromy, o kterých víš, že...
Deuteronomium 21:1...se v zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý člověk a...
Deuteronomium 21:8...svého lidu Izraele!" Tehdy budou zproštěni viny za tu krev. Takto odstraníš nevinně prolitou krev ze svého...
Deuteronomium 21:11... budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu a zatoužíš po , smíš si ji vzít za...
Deuteronomium 21:14... propustíš ji na svobodu. Nesmíš ji prodat za peníze ani s zacházet jako s otrokyní, neboť jsi ji...
Deuteronomium 21:19...s matkou vezmou a odvedou k bráně jeho města za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento náš syn je...
Deuteronomium 21:23...zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví! Když uvidíš bloudícího býka či ovci svého...
Deuteronomium 22:16...dívky stařešinům řekne: "Dal jsem svou dceru za ženu tomuto muži. On si ji ale zprotivil a teď ji...
Deuteronomium 22:19...města pak onoho muže vezmou a potrestají hoZa to, že pomlouval izraelskou pannu, mu uloží pokutu sto...
Deuteronomium 22:21...otce a muži toho města ji ukamenují k smrti za to, že spáchala v Izraeli hanebnost, když smilnila v...
Deuteronomium 23:11...vámi někdo znečistí noční příhodou, vyjde ven za tábor. Nesmí vkročit do tábora. Kvečeru se pak omyje...
Deuteronomium 23:13...a po západu slunce se vrátí do tábora. Venku za táborem měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu....
Deuteronomium 24:2...pryč z domu. Ona se po odchodu z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten si ji také zprotiví, napíše ...
Deuteronomium 24:4...poslal pryč, si ji pak nebude moci vzít zpět za manželku, neboť byla poskvrněna. Nesváděj k hříchu...
Deuteronomium 24:16...a budeš mít hřích. Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za své rodiče. Každý zaplatí životem...
Deuteronomium 25:5...syna, neprovdá se žena zesnulého ven z rodinyza cizího muže. se s spojí její švagr; ten si ji...
Deuteronomium 25:11... který ho bije. Pokud vztáhne ruku a chytí jej za přirození, pak bez milosti usekni dlaň...
Deuteronomium 25:19...nepřátel, obsadíš zemi, kterou ti dává za dědictví, tehdy musíš vyhladit Amalekovu památku pod...
Deuteronomium 26:1...do země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví, ovládneš ji a usadíš se v , odděl prvotiny...
Deuteronomium 26:2...na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své jméno. přijdeš ke knězi, který tam v...
Deuteronomium 28:14... se neuchyluj napravo ani nalevo - nechoď za cizími bohy a nesluž jim! Nebudeš-li však poslouchat...
Deuteronomium 28:37...národům, mezi něž Hospodin rozptýlí, budeš za strašáka, pořekadlo a posměšek. I když na poli zaseješ...
Deuteronomium 28:68... Tam se budete prodávat svým nepřátelům za otroky a otrokyně, ale nikdo vás ani nebude chtít koupit...
Deuteronomium 29:7...král Og, ale porazili jsme je. Jejich zem jsme zabrali a dali ji za dědictví synům Rubenovým, Gádovým a...
Deuteronomium 29:12... tvůj Bůh, dnes uzavírá, aby si ustavil za lid a stal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak to...
Deuteronomium 30:13...a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdo z nás se vydá za moře, aby nám...
Deuteronomium 30:18...pak vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete; v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit, dlouho nezůstanete....
Deuteronomium 30:19... dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt...
Deuteronomium 31:13... Tak to uslyší i jejich synové, kteří toto vše nezažili, a budou se učit ctít Hospodina, vašeho Boha, po...
Deuteronomium 32:47...němu budete dlouho živi v zemi, kterou jdete za Jordán obsadit." Téhož dne Hospodin promluvil k...
Jozue 1:6... Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že jim...
Jozue 1:11...obsadili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví." Pokolení Rubenovu, Gádovu a polovině...
Jozue 2:5...ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte...
Jozue 2:7...měla rozložené.) Pronásledovatelé tedy vyrazili za nimi směrem k Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili...
Jozue 2:12...mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za milosrdenství, které jsem vám prokázala, i vy prokážete...
Jozue 2:14...nim patří. Zachraňte nás před smrtí!" "Položíme za vás život!" odpověděli ti muži. "Nesmíte ale naši...
Jozue 3:3...těch tří dnů prošli táborem správcové a přikázali lidu: "Jakmile uvidíte Truhlu smlouvy Hospodina,...
Jozue 3:4...tisíc loket - nesmíte se k přiblížit! Půjdete za , abyste poznali cestu, kterou máte jít, neboť tou...
Jozue 6:8...Hospodinem sedm trub z beraních rohů vykročilozačalo troubit na trouby a Truhla Hospodinovy smlouvy se...
Jozue 6:9...kněžími troubícími na trouby kráčeli ozbrojencizatímco zadní voj kráčel za Truhlou za zvuku trub. Jozue...
Jozue 6:13...Hospodinovou truhlou sedm trub z beraních rohůza pochodu troubilo na trouby. Před nimi kráčeli ozbrojenci...
Jozue 6:15...to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali  za svítání a stejným způsobem obešli město, ale sedmkrát....
Jozue 6:23...celé její příbuzenstvo a poskytli jim útočiště za izraelským táborem. To město pak vypálili i se vším, co...
Jozue 6:26... kdo povstane, aby stavěl toto město JerichoZa cenu svého prvorozeného je založí, za svého nejmladšího...
Jozue 7:7...Abys nás vydal do rukou Emorejců? Abys nás zahubil? Mohlo nám přece stačit, abychom se usadili za...
Jozue 8:2...zboží a dobytek si ale můžete nechat pro sebe. Vzadu za městem si proti němu nachystej zálohu." Jozue se...
Jozue 8:4...je v noci s rozkazem: "Dávejte pozor! Budete vzadu za městem číhat v záloze. Nebuďte od města moc daleko....
Jozue 8:6...nám jako prve a my se dáme na útěk. Vydají se za námi, a tak je odlákáme od města. Řeknou si totiž:...
Jozue 8:14...proti Izraeli. Král ovšem nevěděl, že na něj za městem číhá záloha. Jozue s celým Izraelem předstírali...
Jozue 8:16...byl zburcován, aby je pronásledovali. Hnali se za Jozuem, a tak se nechali odlákat od města. V Aji a...
Jozue 8:17...V Aji a Bet-elu nezůstal nikdo, kdo by nevyrazil za Izraelem. Nechali město otevřené a pronásledovali Izrael...
Jozue 8:22...na ajské muže. (Ti se totiž z města vydali za nimi, takže je Izrael měl uprostřed.) Pobíjeli je z...
Jozue 9:12...námi smlouvu.' Tohle je náš chléb. Když jsme se za vámi chystali, balili jsme ho doma ještě teplý - a...
Jozue 9:25...jsme ve tvých rukou. Udělej s námi, co považuješ za dobré a správné." Jozue s nimi tedy naložil takto:...
Jozue 10:14...něčí hlas. To proto, že Hospodin bojoval za Izrael. Jozue se pak s celým Izraelem vrátil do...
Jozue 10:42...rázem, protože Hospodin, Bůh Izraele, bojoval za Izrael. Potom se Jozue s celým Izraelem vrátil do...
Jozue 11:23...přežili jen v Gaze, v Gatu a v Ašdodu. Tak Jozue zabral celou zem, přesně jak Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue...
Jozue 14:6...rozdělili si zem. Synové Judovi přišli v Gilgalu za Jozuem a Káleb, syn Kenizejce Jefuna, k němu promluvil:...
Jozue 14:9... kterou prošly tvé nohy, jistě připadne navěky za dědictví tobě a tvým synům, neboť ses cele vydal...
Jozue 15:16..."Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova...
Jozue 15:17...Kenaze, a tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce...
Jozue 15:18...tak mu Káleb dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o pole....
Jozue 16:7...u Taanat-šíla a míjí ho východně od JanoachuZa Janoachem klesá k Atarotu a Naaratu, dotýká se Jericha a...
Jozue 17:14...Synové Josefovi řekli Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los a jediný příděl? Jsme početný lid...
Jozue 18:6... přinesete popis sem ke mně a tu budu za vás losovat před Hospodinem, naším Bohem. Levité totiž...
Jozue 18:8...popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli jít, přikázal: "Vzhůru, projděte zem, popište ji a vraťte se ke mně....
Jozue 18:10...se vrátili k Jozuovi do tábora v Šílu. Jozue pak za v Šílu před Hospodinem losoval a přidělil synům...
Jozue 19:2...Šimeon pro jejich rody leží na území JudyZa dědictví jim připadla: Beer-šeba (neboli Šeba), Molada,...
Jozue 20:3...uchýlil ten, kdo někoho nedopatřením nechtěně zabil. Budou vám sloužit za útočiště před krevní mstou....
Jozue 23:3...národy před vámi. Sám Hospodin, váš Bůh, bojoval za vás. Hle, rozdělil jsem vašim kmenům do dědictví území...
Jozue 23:10...před vámi nikdo neobstál. Jediný z vás jich zažene tisíc - vždyť za vás bojuje Hospodin, jak vám...
Jozue 24:2... otec Abrahamův a Náchorův, bydleli od pradávna za řekou Eufrat, kde sloužili cizím bohům. Vašeho otce...
Jozue 24:14... Odvrhněte bohy, kterým sloužili vaši otcové za řekou Eufrat a v Egyptě, a služte Hospodinu. Pokud se...
Jozue 24:15...- bohům, kterým sloužili vaši otcové za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. ...
Jozue 24:32...v Šechemu na tom dílu pole, který Jákob koupil za sto mincí od synů Šechemova otce Chamora. Spočinuly tedy...
Soudců 1:12..."Kdo udeří na Kiriat-sefer a dobude ho, tomu dám za ženu svou dceru Aksu." Dobyl ho Otniel, syn Kálebova...
Soudců 1:13...bratra Kenaze, a tak mu dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce...
Soudců 1:14... a tak mu dal svou dceru Aksu za ženu. Jednou za ním přišla a nabádala ho, jejího otce žádá o pole....
Soudců 2:17...však ani své soudce. Odcházeli smilnit za cizími bohy a klaněli se jim. Brzy sešli z cesty svých...
Soudců 2:19... ještě hůře než jejich otcové, a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili a klaněli se jim. Svého...
Soudců 3:6... Hivejců a Jebusejců. Brali si jejich dcery za manželky, své dcery dávali jejich synům a sloužili...
Soudců 3:22...od pravého stehna meč a vrazil mu ho do břichaZa čepelí vnikla dovnitř i rukojeť a tuk se nad zavřel,...
Soudců 3:23...Ehud vyšel ven záchodem a dveře střešního pokoje za sebou zavřel na zástrčku. Po jeho odchodu přišli...
Soudců 3:28...sestoupili z hor s Ehudem v čele. "Rychle za mnou!" zvolal. "Hospodin vydal vašeho nepřítele Moába do...
Soudců 4:14...Hospodin!" A tak Barák vyrazil z hory Táborza ním 10 000 mužů. Hospodin tehdy před Barákem rozprášil...
Soudců 5:6... před Hospodinem ze Sinaje, před Bohem IzraeleZa dnů Šamgara, syna Anatova, za dnů Jaeliných zpustly...
Soudců 5:15...s Barákem, když poslán byl tehdy do údolí, hned za ním šel. V Rubenových rodech byly velké domluvy. Pročpak...
Soudců 5:19...kanaánští v Taanachu u megidské vody, stříbro za kořist však neměli. Z nebe se do boje daly hvězdy, proti...
Soudců 5:23...Hospodinův, "jeho obyvatele vydejte prokletíza to, že nepřišli na pomoc Hospodinu, na pomoc Hospodinu...
Soudců 5:28... svalil se, tam, kde klesl, svalil se zavražděnZa oknem vyhlíží matka Siserova, za okenní mříží naříká:...
Soudců 6:30...řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemřeza to, že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl vedle...
Soudců 7:18...udělejte přesně to, co . Jakmile se svými muži zatroubím na roh, i vy kolem celého tábora začněte troubit...
Soudců 7:20...džbány, které si nesli. Všechny tři oddíly zatroubily na rohy a rozbily džbány. V levé ruce drželi...
Soudců 8:7...Zebacha a Calmunu do rukou," prohlásil Gedeon, "za tohle vás nechám zmrskat pouštním trním a bodláčím!"...
Soudců 8:12...a Calmuna se dali na útěk, ale on se pustil za nimi, zajal je a celé jejich vojsko rozprášil. Gedeon,...
Soudců 8:16...mužům dávat chleba?'" Pak ty stařešiny města vzal a dal Sukotským za vyučenou pouštním trním a bodláčím....
Soudců 8:18...se obrátil k Zebachovi a Calmunovi: "Co to bylo za muže, které jste pobili na hoře Tábor?" "Byli ti podobní...
Soudců 8:27...ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky smilnit, takže se Gedeonovi i jeho...
Soudců 8:28...syny Izraele musel pokořit a hlavu nezvedlZa Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let....
Soudců 8:33...Po Gedeonově smrti Izraelci znovu odešli smilnit za baaly a přijali Baal-berita za svého boha. Synové...
Soudců 9:4...stříbra z Baal-beritova chrámu a Abimelech si za najal ničemy a dobrodruhy, kteří mu dělali doprovod....
Soudců 9:6...u šechemského sloupu, kde Abimelecha prohlásili za krále. Když se to dozvěděl Jotam, vystoupil na vrchol...
Soudců 9:15...stromům: Pokud vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého stínu uchylte. Ale pokud ne, z...
Soudců 9:17...jste se k němu, jak si zasloužil? Můj otec za vás bojoval, nasadil vlastní život, aby vás vysvobodil z...
Soudců 9:33...vyprav a ukryj se v polích do zálohy. Brzy ráno za svítání zaútočíš na město. Gaal se svými muži vyrazí...
Soudců 9:49...po mně!" Každý ve vojsku tedy usekl větev a šli za Abimelechem. Obložili jimi pevnost a zapálili jim ji nad...
Soudců 9:51...všichni muži a ženy, všichni obyvatelé městaZavřeli za sebou a vystoupili na střechu věže. Abimelech...
Soudců 10:8...sužovali všechny Izraelce na emorejském území za Jordánem v Gileádu. Amonci dokonce překročili Jordán,...
Soudců 10:15..."Zhřešili jsme. Udělej s námi, cokoli uznáš za dobré, ale vysvoboď nás, prosím, ještě tentokrát!" Pak...
Soudců 11:7...nevyhnali z domu mého otce? Proč teď jdete za mnou?! Protože jste v úzkých?" Gileádští stařešinové mu...
Soudců 11:11..." Jiftach tedy šel s nimi a lid si ho ustanovil za vůdce a velitele. Všechny své podmínky pak zopakoval...
Soudců 11:26...i ve všech městech podél Arnonu. Proč jste je za tu dobu nedobyli zpět? jsem ti tedy nijak neublížil,...
Soudců 11:34...hle, kdo mu vychází naproti - jeho dcera tančící za zvuku tamburín! Byla to jeho jediná. Neměl syna ani...
Soudců 12:3...a Hospodin mi je vydal do rukou. Proč jste dnes za mnou přišli? Bojovat se mnou?" Jiftach tedy shromáždil...
Soudců 13:6..." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží anděl! Samou hrůzou...
Soudců 13:11...který předtím navštívil!" Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došel k onomu muži, zeptal se ho: "Ty...
Soudců 14:10...ten med nabral ze lví zdechliny. Jeho otec pak zašel za tou ženou, zatímco Samson chystal hostinu, jak se...
Soudců 14:12...vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte a uhodnete, dám vám...
Soudců 15:1...jeden z jeho družbů, který se s ním přátelil.  Za nějaký čas, v době pšeničné sklizně, šel Samson...
Soudců 15:6... "Samson, zeť toho z Timny," doslechli se. "Prý za to, že mu vzal ženu a dal ji jeho družbovi." A tak...
Soudců 16:5...ženy v údolí Sorek. Jmenovala se Dalila. Přišli za filištínští vládci a žádali ji: "Sveď ho a zjisti, v...
Soudců 16:8...bych slabý jako každý jiný." Filištínští vládci za tedy přišli se sedmi novými tětivami, které ještě...
Soudců 16:26...sloupy, Samson požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech sáhnout na sloupy, které drží tenhle...
Soudců 16:28...sílu, Bože! se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!" Pak nahmatal oba prostřední sloupy, které...
Soudců 16:30... " zemřu i s těmi Filištíny" zvolal Samsonzatlačil vší silou, takže se chrám zřítil na vládce i na...
Soudců 17:3...vrátil, prohlásila: "To stříbro slavnostně zasvěcuji Hospodinu za svého syna a nechám z něj odlít...
Soudců 17:10...u ," řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů stříbra ročně a k tomu ošacení a stravu." A...
Soudců 17:13...mně Hospodin určitě bude dobrotivý - vždyť mám za kněze levitu!" Izrael byl tenkrát bez krále. Danův kmen...
Soudců 18:23...se Míkovi sousedé a Danovce dostihli. Volali za nimi, se k nim Danovi synové otočili a řekli Míkovi:...
Soudců 19:3...čtyři měsíce, její muž se rozhodl, že půjde za , vlídně s promluví a přivede ji zpět. Měl s sebou...
Soudců 20:12...vyslaly muže se slovy: "Co se to u vás stalo za hroznou věc? Hned nám ty gibejské ničemy vydejte, je...
Soudců 21:1...v Micpě přísahali: "Nikdo z nás nedá svou dceru za ženu Benjamínci!" Potom se odebrali do Bet-elu a seděli...
Soudců 21:7...při Hospodinu, že jim nikdo nedáme svou dceru za ženu." Potom se ptali: "Kdo z izraelských kmenů nepřišel...
Soudců 21:18...Izraele nevymizel celý kmen. Naše dcery jim ale za ženy dát nemůžeme, protože Izraelci přísahali: Zlořečený...
Růt 1:1...tenkrát bez krále. Každý si dělal, co chtěl.  Za dnů, kdy rozhodovali soudcové, nastal v zemi hlad. Jeden...
Růt 2:2...zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi, dcero," odpověděla...
Růt 2:3... Šla tedy, a když přišla na pole, paběrkovala za ženci. (A ten díl pole náhodou patřil tomu Boázovi z...
Růt 2:7...z moábského kraje. Ptala se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy?' Co přišla, je na nohou,...
Růt 2:9... Sleduj, kde budou na poli sklízet, a choď za nimi. Služebníkům přikážu, se ani nedotknou. Když...
Růt 2:10...a poklonila se k zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně znáš? Vždyť jsem cizinka."...
Růt 2:12...lidu, který jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj skutek odplatí! Kéž hojně odmění Hospodin, Bůh...
Růt 3:3...se, navoň se, vezmi si nejlepší šaty a jdi za ním na mlat. Nedávej mu ale o sobě vědět, dokud se...
Růt 3:10...větší oddanost než předtím, neboť jsi nešla za mládenci - za chudými ani bohatými. Proto se neboj,...
Růt 4:7...dědictví! Vykup to pole místo ; nemohu." (Za starodávna byl v Izraeli při výkupu a směně tento...
Růt 4:10... i Moábku Rút, ženu po Machlonovi, jsem získal za manželku, abych mrtvému vzbudil dědice, aby jméno...
1. Samuel 1:16...duši před Hospodinem. Nepokládej svou služebnici za ničemnou ženu. Modlila jsem se tu z velikého zármutku a...
1. Samuel 1:27...tu poblíž tebe stála a modlila se k HospodinuZa toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co...
1. Samuel 2:27... rostl a byl milý jak Hospodinu, tak i lidemZa Elím přišel Boží muž a řekl mu: "Tak praví Hospodin:...
1. Samuel 2:28...jeho jsem si ze všech izraelských kmenů vyvolil za kněze, aby vystupoval k mému oltáři, aby pálil kadidlo a...
1. Samuel 2:36...před mým pomazaným navždycky. Každý, kdo bude zanechán z tvého domu, se mu půjde poklonit za kousek...
1. Samuel 3:5... "Tady jsem," odpověděl Samuel a rozběhl se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však...
1. Samuel 3:6...A tak si šel lehnout. Vtom na něj Hospodin znovu zavolal: "Samueli!" Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem,...
1. Samuel 3:8...mu ještě nebylo zjeveno. Hospodin ale Samuele zavolal znovu, potřetí. Vstal tedy a šel za Elím. "Tady...
1. Samuel 4:6...pokřik, duněla země. Jakmile ten pokřik zaslechli Filištíni, ptali se: "Co je to v hebrejském...
1. Samuel 4:14...do města, celé město propuklo v nářek. "Co je to za rozruch?" ptal se Elí, když zaslechl ten hlasitý křik...
1. Samuel 6:12...byly ty zlaté krysy a podobizny nádorů. Krávy zamířily rovnou k Bet-šemeši. Šly stále stejným směrem po...
1. Samuel 6:17...Filištíni vrátili jako odškodné Hospodinu: jeden za Ašdod, jeden za Gazu, jeden za Aškelon, jeden za Gat a...
1. Samuel 7:5..."Shromážděte celý Izrael do Micpy, abych se za vás modlil k Hospodinu." Shromáždili se tedy do Micpy....
1. Samuel 7:8...říkali Samuelovi: "Teď nesmíš mlčet! Nepřestávej za nás volat k Hospodinu, našemu Bohu, nás vysvobodí z...
1. Samuel 7:9... nás vysvobodí z ruky Filištínů!" Samuel tedy vzal jedno ještě neodstavené jehně a přinesl je celé jako...
1. Samuel 7:11... Izraelští muži vyrazili z Micpy, pustili se za Filištíny a pobíjeli je pod Bet-kar. Tehdy vzal...
1. Samuel 8:1...Hospodinu. Když potom Samuel zestárl, ustanovil za soudce v Izraeli své syny. Jeho prvorozený syn se...
1. Samuel 8:4...stařešinové Izraele se tehdy sešli a vydali se za Samuelem do Rámy. "Pohleď," řekli mu, "ty jsi starý a...
1. Samuel 8:12...a aby běhali před jeho vozem. Některé ustanoví za velitele nad tisíci nebo nad padesáti, jiné nechá orat...
1. Samuel 8:20... nám vládne vlastní král, nás vede,  za nás bojuje!" Samuel tedy vyslechl všechna slova lidu a...
1. Samuel 9:7...mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme, když za ním půjdeme? Jídlo nám v mošnách došlo. Nemáme pro...
1. Samuel 9:9...se v dávných dobách v Izraeli někdo šel dotázat Boha, říkal: Pojďme, půjdeme za vidoucím. Dnešní prorok...
1. Samuel 9:16...tobě pošlu muže z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj lid z...
1. Samuel 9:26...pohovořil na střešní terase. Brzy ráno, ještě za rozbřesku, pak Samuel na Saula na střeše zavolal:...
1. Samuel 10:1...na chvíli. Uslyšíš ode Boží slovo." Tehdy vzal Samuel nádobku s olejem, vylil mu ji na hlavu a políbil...
1. Samuel 10:3...dubu, kde potkají tři muži putující za Bohem do Bet-elu. Jeden ponese tři kůzlata, druhý tři...
1. Samuel 10:8...jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou, abych tam obětoval zápalné a pokojné oběti. Budeš...
1. Samuel 10:12...Jeden místní k tomu řekl: "A koho mají za otce?" Tak vzniklo přísloví: To i Saul patří k...
1. Samuel 10:14...Když jsme viděli, že nejsou k nalezení, šli jsme za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel...
1. Samuel 11:9...300 000 a judských mužů 30 000. Poslům, kteří za nimi přišli, pak řekli: "Toto vzkažte obyvatelům...
1. Samuel 11:10...to obyvatelům Jábeše. Ti se zaradovali a vzkázali Amoncům: "Zítra se vám vzdáme a vy s námi naložíte,...
1. Samuel 11:15...do Gilgalu, kde Saula před Hospodinem prohlásili za krále. Obětovali před Hospodinem pokojné oběti a Saul...
1. Samuel 12:13... Pohleďte: Hospodin ho nad vámi ustanovil za krále. Budete ctít Hospodina, sloužit mu a poslouchat...
1. Samuel 12:14...se vzpírat Hospodinovým příkazům a půjdete za Hospodinem, svým Bohem - vy i král, který nad vámi...
1. Samuel 12:19...i před Samuelem velikou bázeň. "Modli se za své služebníky k Hospodinu, svému Bohu, abychom...
1. Samuel 12:23...nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za vás modlit. Budu vám ukazovat cestu dobrou a přímou. Jen...
1. Samuel 13:14...si našel muže podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu, protože ty jsi nesplnil, co ti...
1. Samuel 14:12...z hlídky pak na Jonatana a jeho zbrojnoše zavolali: "Vylezte k nám a něco vám ukážeme." Tehdy Jonatan...
1. Samuel 14:13...do rukou!" Jonatan šplhal po čtyřech a zbrojnoš za ním. Filištíni před Jonatanem padali a jeho zbrojnoš je...
1. Samuel 14:36... Potom Saul prohlásil: "Pojďme! V noci vyrazíme za Filištíny a budeme je plenit do svítání. Ani jednoho...
1. Samuel 14:37...k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do rukou?" On mu ale toho...
1. Samuel 14:43... kterou jsem měl v ruce," odpověděl Jonatan. "A za to teď mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne, ...
1. Samuel 15:1...Saulovi: "Hospodin kdysi poslal, abych pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš...
1. Samuel 15:2...praví Hospodin zástupů: Chci potrestat Amaleka za to, co provedl Izraeli - že se proti němu postavil na...
1. Samuel 15:11..."Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode odvrátil a nevyplnil slovo."...
1. Samuel 15:12...celou noc volal k Hospodinu. Brzy ráno se vydal za Saulem. Řekli mu ale: "Saul odešel na Karmel. Víš, že si...
1. Samuel 15:13...vydal dolů do Gilgalu." Když pak Samuel dorazil za Saulem, ten ho pozdravil: "Hospodin ti žehnej! Vyplnil...
1. Samuel 15:17...vůdcem izraelských kmenů. Sám Hospodin pomazal za krále nad Izraelem. A Hospodin vyslal na cestu s...
1. Samuel 15:23... Protožes odmítl slovo Hospodina, on odmítl za krále!" "Zhřešil jsem!" řekl mu na to Saul. "Porušil...
1. Samuel 15:27...se tehdy obrátil k odchodu, ale Saul ho chytil za cíp pláště a ten se odtrhl. Samuel mu na to řekl:...
1. Samuel 15:31...Hospodinu, tvému Bohu." Samuel se tedy vrátil za Saulem a Saul se poklonil Hospodinu. Potom Samuel...
1. Samuel 15:33...končí," říkal si. Samuel tehdy prohlásil: "Za to, že tvůj meč bral ženám děti, bude tvá matka bezdětná...
1. Samuel 16:1... neboť jsem si jednoho z jeho synů vybral za krále." "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to...
1. Samuel 16:5...jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti." Také Jišaje a jeho syny posvětil a pozval...
1. Samuel 17:35...nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním, srazil jsem ho a vyrval mu ji z tlamy. A když se...
1. Samuel 17:52...se na útěk. Izraelští a judští muži vyrazili za nimi a s pokřikem hnali Filištíny ke vchodu do Gatu a...
1. Samuel 17:53...a Ekronu. Když se synové Izraele vrátili z honby za Filištíny, vyplenili jejich tábořiště. David potom vzal...
1. Samuel 18:17...řekl: "Tady je starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje."...
1. Samuel 18:19...svatby s Davidem, provdal Saul svou dceru Merab za Adriela Mecholatského. Saulova dcera Míkal se ale do...
1. Samuel 18:27...jeho zetěm. Saul mu tedy dal svou dceru Míkal za ženu. Když si Saul uvědomil, že Hospodin je s Davidem a...
1. Samuel 19:5...svou službou prospěl. Nasadil vlastní život, aby zabil toho Filištína, a tak Hospodin daroval celému Izraeli...
1. Samuel 19:15... řekla jim: "Je nemocný." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili. Řekl jim:...
1. Samuel 20:21...tomu chlapci řeknu: ‚Podívej se, šípy jsou za tebou, přines je' - pak můžeš přijít, neboť jsi v...
1. Samuel 21:10..."Je tu meč Filištína Goliáše, kterého jsi zabil v údolí Ela. Je zabalen v plášti za efodem. Jestli...
1. Samuel 22:1...jeho bratři, vydali se s celým otcovským rodem za ním. Shromáždili se k němu také všichni, kdo byli v...
1. Samuel 23:6...Keily. Abiatar, syn Achimelechův, utekl za Davidem do Keily a vzal s sebou efod. Když bylo Saulovi...
1. Samuel 23:16...mu o život. Saulův syn Jonatan se tehdy vydal za Davidem do Choreše a pomohl mu najít sílu v Bohu. "Neboj...
1. Samuel 24:9...po cestě. Hned potom vyšel z jeskyně i Davidzavolal za Saulem: "Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David...
1. Samuel 24:20...odejít po dobrém? Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď vím, že se...
1. Samuel 25:7...byli s námi. Chovali jsme se k nim slušněza celou dobu, co byli v Karmelu, se vůbec nic neztratilo....
1. Samuel 25:9... co máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalem a promluvili Davidovým jménem přesně, jak jim...
1. Samuel 25:13...tedy připásali meč a asi čtyři sta mužů vyrazilo za Davidem. Dvě stě jich zůstalo u zásob. Jeden z...
1. Samuel 25:19...řekla svým mládencům: "Jděte napřed, jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic neřekla. Vsedla na...
1. Samuel 25:21...zbytečně - vůbec nic se mu neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Bůh Davida potrestá a ještě...
1. Samuel 25:28...dům, neboť můj pán vede Hospodinovy bojeza celou tu dobu se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby se...
1. Samuel 25:39...smrti, řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se  zastal proti Nábalovým urážkám! Hospodin svému služebníku...
1. Samuel 25:40...si ji vezme za ženu. Davidovi služebníci přišli za Abigail do Karmelu a řekli : "David nás za tebou...
1. Samuel 25:44...ale svou dceru, Davidovu manželku Míkal, provdal za Paltiho, syna Laiše z Galimu. Za Saulem do Gibeje znovu...
1. Samuel 26:1...Míkal, provdal za Paltiho, syna Laiše z Galimu.  Za Saulem do Gibeje znovu přišli Zifejci: "David se přece...
1. Samuel 26:3...u cesty na kopci Chakila před Ješimonem.David se zatím zdržoval v poušti. Když viděl, že za ním Saul přišel...
1. Samuel 26:23...z mládenců přijde. Hospodin odplatí každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin mi dnes vydal...
1. Samuel 28:7...služebníkům: "Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu za a poradím se s ." "Jedna věštkyně je tamhle v...
1. Samuel 28:8... přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji,...
1. Samuel 28:10..."Jakože je živ Hospodin, žádný trest  za to nečeká." Nakonec se ho tedy zeptala: "Koho ti mám...
1. Samuel 29:3... Filištínští velitelé se ptali: "Co to tam je za Hebreje?" "To je přece David, sluha izraelského krále...
1. Samuel 29:10...tvého pána, kteří přišli s tebou - a hned za rozbřesku odejděte." A tak se David i se svými muži hned...
1. Samuel 31:7...jeho muži. Jakmile Izraelci v tom údolíza Jordánem spatřili, že izraelské vojsko uteklo a že Saul...
2. Samuel 2:4... a usadili se v Hebronu a okolních městech. Tam za ním potom přišli judští muži, aby Davida pomazali za...
2. Samuel 2:5...k nim posly se slovy: "Kéž vám Hospodin požehná za to, že jste svému pánu Saulovi prokázali tuto laskavost...
2. Samuel 2:6...a věrnost. Také vám prokáži dobrodiní za to, co jste vykonali. Buďte tedy stateční a silní. Váš...
2. Samuel 2:7...silní. Váš pán Saul je mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner, syn...
2. Samuel 2:15...strany ve stejném počtu: dvanáct Benjamínců za Saulova syna Iš-bošeta proti dvanácti Davidovým vojákům....
2. Samuel 2:16...Davidovým vojákům. Každý popadl svého protivníka za hlavu a vrazil mu do boku meč, takže padli všichni...
2. Samuel 2:19...Asael uměl běhat jako divoká gazela. Pustil se za Abnerem, neuhnul napravo ani nalevo, jen za ním. Abner...
2. Samuel 2:24...Asael padl a zemřel, se tam zastavil. Potom se za Abnerem pustili Joáb s Abišajem. Když slunce zapadalo...
2. Samuel 2:32...360 Benjamínců, kteří byli s Abnerem.) Potom vzali Asaela a pohřbili ho v hrobě jeho otce v Betlémě. Joáb...
2. Samuel 3:14..."Vrať mi mou ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku filištínských předkožek." Iš-bošet ji...
2. Samuel 3:16...Paltiele, syna Lajišova. Její muž ale šel za a plakal celou cestu do Bachurim. Tam mu Abner...
2. Samuel 3:19...vše, co Izrael a celý dům Benjamínův považoval za správné. Když Abner přišel s dvaceti muži za Davidem do...
2. Samuel 3:20...za správné. Když Abner přišel s dvaceti muži za Davidem do Hebronu, David jemu i jeho mužům připravil...
2. Samuel 3:23...se vším svým vojskem dorazil, bylo mu oznámeno: "Za králem přišel Abner, syn Nerův, ale on ho propustil,...
2. Samuel 3:24...ho propustil, takže odešel v pokoji." Joáb šel za králem. "Co jsi to provedl?" řekl mu. "Vždyť za tebou...
2. Samuel 3:26...Jakmile Joáb od Davida odešel, vyslal posly za Abnerem. Ti ho přivedli zpět od studny Sira. David o tom...
2. Samuel 3:30...na chleba!" Tak tedy Joáb a jeho bratr Abišaj zavraždili Abnera za to, že zabil jejich bratra Asaela v...
2. Samuel 3:31...a naříkejte nad Abnerem." Také král David kráčel za márami, a když Abnera v Hebronu pochovávali, král nad...
2. Samuel 3:35...ho oplakávali o to víc. Potom všichni chodili za Davidem, aby se ještě za světla najedl, ale David...
2. Samuel 3:39...v Izraeli padl vojevůdce a velikán? Ale , pomaza král, jsem dnes tak bezmocný! Tito muži, synové Ceruji...
2. Samuel 4:10... si myslel, že nese dobré zprávy. jsem ho ale za tu zprávu odměnil tak, že jsem ho dal zabít. Čím spíše...
2. Samuel 5:1...Abnerova hrobu. Všechny izraelské kmeny přišly za Davidem do Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo!...
2. Samuel 5:2...Hebronu se slovy: "Hle, jsme tvá krev a tělo!  za časů našeho krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a...
2. Samuel 5:3...Izraele, ty budeš Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele,...
2. Samuel 5:12... Tehdy David poznal, že jej Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že vyzdvihl jeho království ve...
2. Samuel 5:17...Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad Izraelem, všichni se ho vypravili hledat....
2. Samuel 6:21...tvého otce a celé tvé rodiny, aby postavil za vůdce Hospodinova lidu, Izraele - před ním jsem se...
2. Samuel 7:11... jej nebudou utiskovat zlosynové jako dříveza dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce...
2. Samuel 10:3...v takové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své služebníky spíše proto, aby prohledali a...
2. Samuel 10:12... přijdu na pomoc tobě. Buď silný! OdvahuZa náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se...
2. Samuel 11:6...Davidovi vzkaz: "Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše Chetejského." Joáb tedy...
2. Samuel 11:8...lidu a jak se daří v boji. Potom Uriášovi řekl: "Zajdi domů a dej si koupel." Jakmile Uriáš opustil palác,...
2. Samuel 11:23...poslal: "Nepřátelé podnikli protiútok, vyrazili za námi do pole, ale my jsme je zatlačili zpět k bráně....
2. Samuel 12:1... ale bylo v Hospodinových očích zlé. Hospodin za Davidem poslal Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: "V...
2. Samuel 12:6..."muž, který to spáchal, musí zemřít! A tu ovečku zaplatí čtyřnásobně - za to, že provedl takovou věc a neměl...
2. Samuel 12:7..."Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: jsem pomazal za krále nad Izraelem a jsem vysvobodil ze...
2. Samuel 12:9... co je v jeho očích zlé. Uriáše Chetejského jsi zabil mečem a jeho ženu sis vzal za manželku. Zavraždil jsi...
2. Samuel 12:10...ho mečem Amonců! Proto, že jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského, se od tvého...
2. Samuel 12:23...měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? půjdu za ním, ale on se ke mně nevrátí." Potom David utěšoval...
2. Samuel 13:4...Šimey, byl velmi chytrý člověk. "Co že tak den za dnem chřadneš, královský synu? Nesvěříš se mi?" vyptával...
2. Samuel 13:17...co jsi mi udělal!" On však nedbal, neslyšelZavolal svého sluhu a přikázal: "Tuhle odsud vyvedou. A...
2. Samuel 13:18... A zamkni za !" Sluha ji tedy vyvedl venzamkl za dveře. Měla na sobě zdobenou suknici; takové...
2. Samuel 13:22...po dobrém, ani po zlém. Nenáviděl totiž Amnona za to, že zneuctil jeho sestru Támar. Dva roky nato pořádal...
2. Samuel 13:24...sezval všechny královské syny. Předtím přišel za králem se slovy: "Mám prosbu. Tvůj služebník slaví...
2. Samuel 14:4...naučil, co říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří k zemi, poklonila se a zvolala:...
2. Samuel 14:7...tvé služebnici. Říkají: ‚Vydej toho bratrovrahaZabijeme ho za to, že zavraždil svého bratra.' Tak chtějí...
2. Samuel 14:26...vlasy (nechával si je stříhat vždy jednou za rok, protože ho tížily), potom je zvážil a bylo to...
2. Samuel 14:31...to pole vypálili. Joáb pak hned přišel za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví služebníci vypálili...
2. Samuel 14:32...ptal se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za...
2. Samuel 14:33...vina, raději zabít." Joáb tedy šel za králem a vyřídil mu to. Král potom Abšaloma k sobě...
2. Samuel 15:4...by každý mohl přijít se svým sporem nebo žalobou za mnou a bych mu zjednal právo." A když k němu někdo...
2. Samuel 16:8... ty vrahu! Táhni, ty bídáku! Hospodin ti oplatil za všechnu krev Saulova domu. Stal ses králem místo něj,...
2. Samuel 16:12...Hospodin pohlédne na trápení a odplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se svými muži...
2. Samuel 17:20...nebylo nic poznat. Abšalomovi služebníci přišli za ženou do domu a ptali se: "Kde je Achimaac a Jonatan?"...
2. Samuel 18:9...větvemi velikého dubu, Abšalom v nich uvízl za vlasy. Mezek pod ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi...
2. Samuel 18:18... každý tam, odkud přišel. Abšalom si ještě za svého života nechal v Královském údolí postavit památný...
2. Samuel 18:22...ale Joába žádal znovu: "Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem." "Proč bys běžel právě ty, synu? Vždyť...
2. Samuel 19:6... synáčku můj! Synáčku můj!" Joáb tehdy šel za králem domů a řekl: "Dnes jsi urazil všechny své muže,...
2. Samuel 19:11...před Abšalomem a Abšalom, kterého jsme si pomazali za krále, padl v boji. Na co tedy čekáte? Proč...
2. Samuel 19:20...k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj služebník provinil...
2. Samuel 19:28...je ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co pokládáš za dobré. Celý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil...
2. Samuel 19:38...doprovodit zde tvůj služebník Kimham. K němu se zachovej, jak uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se...
2. Samuel 19:39...mnou jde Kimham, a pro něj udělám, co uznáš za dobré. Splním ti, cokoli si budeš přát." A tak král se...
2. Samuel 20:7...nějaká opevněná města a zmizí nám z očí." A tak za ním vytáhli Joábovi muži, Kréťané a Pléťané i všichni...
2. Samuel 20:8...byli u toho velikého kamene v Gibeonu, když za nimi přišel Amasa. Joáb byl ve vojenské zbroji; přes...
2. Samuel 20:9...oslovil Joáb Amasu a pravou rukou ho uchopil za vousy, aby ho políbil. Amasa přitom nesledoval meč v...
2. Samuel 20:10... Joáb se potom se svým bratrem Abišajem pustil za Šebou, synem Bichriho. Jeden z Joábových mužů stál nad...
2. Samuel 20:11...a volal: "Kdo rád Joába a kdo je pro Davidaza Joábem!" Amasa zatím ležel v krvi uprostřed cesty. Když...
2. Samuel 20:13...Jakmile ho odklidil z cesty, pokračovali všichni za Joábem a pronásledovali Šebu, syna Bichriho. Ten prošel...
2. Samuel 21:1...Jairský pak byl Davidovým knížetem.  Za Davidových dnů byl po tři roky za sebou hlad, a tak...
2. Samuel 21:5...co si řeknete," prohlásil král. Odpověděli mu: "Za toho muže, který nás chtěl zničit a vyhubit z celého...
2. Samuel 21:14...kraji. Vykonali všechno, co král přikázal. Teprve potom Bůh vyslyšel modlitby za zemi. Mezi...
2. Samuel 22:21...uhájil , vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil....
2. Samuel 22:25...jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil  za moji spravedlnost, za moji čistotu před jeho očima. Ty,...
2. Samuel 23:4...vládne, kdo v Boží bázni panuje, je jako úsvit za východu slunce, jak jasné jitro bezmračné; je jako po...
2. Samuel 23:10...ztuhla, že nemohl pustit meč. Lid jen postupoval za ním a obíral pobité. Hospodin toho dne způsobil veliké...
2. Samuel 24:21...králi k zemi. "Proč můj pán a král přichází za svým služebníkem?" zeptal se Aravna. "Chci od tebe...
2. Samuel 24:24...ne," odpověděl král Aravnovi. "Koupím to od tebe za plnou cenu. Přece Hospodinu, svému Bohu, nepřinesu oběť,...
2. Samuel 24:25...i pokojné oběti. Hospodin vyslyšel modlitby za zemi, a tak se ta rána od Izraele odvrátila. Král David...
1. Královská 1:8...a Šimei, Rei ani Davidovi přední bojovníci ale za Adoniášem nestáli. Adoniáš odešel obětovat ovce, býky a...
1. Královská 1:14...usedne on"? Jak to, že tedy kraluje Adoniáš?' Zatímco budeš mluvit s králem, přijdu tam za tebou a tvá...
1. Královská 1:34... Tam ho kněz Sádok a prorok Nátan prohlásí za krále nad Izraelem. Potom trubte na beraní roh a...
1. Královská 1:35...můj trůn a bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen," odpověděl králi...
1. Královská 1:41...se tak nadšeně, se tím hlukem otřásala zemZaslechl to Adoniáš i všichni jeho hosté. Právě když...
1. Královská 1:43...mu Jonatan. "Náš pán, král David, ustanovil za krále Šalomouna. Poslal s ním kněze Sádoka, proroka...
1. Královská 1:45...a kněz Sádok s prorokem Nátanem ho u Gíchonu pomazali za krále. Vraceli se odtamtud s veselím a celé město...
1. Královská 2:13...Šalomoun a vzal královskou vládu pevně do rukouZa Šalomounovou matkou Batšebou přišel Adoniáš, syn Chagity...
1. Královská 2:17...Šalomouna - tebe přece neodmítne - mi  za ženu Šunemitku Abišag." "Dobrá," odpověděla Batšeba,...
1. Královská 2:19...Batšeba, "promluvím o tobě s králem." Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal...
1. Královská 2:21... Tehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku Abišag?" "Proč žádáš pro Adoniáše...
1. Královská 2:23... Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli Adoniáš za ta slova nezaplatí životem! Jakože je živ Hospodin,...
1. Královská 4:11...Socho a kraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý Náfot-dor;...
1. Královská 4:12...Jizreelem a od Bet-šeanu po Abel-mecholu a  za Jokmeam; Ben-geber spravoval Rámot-gileád, což...
1. Královská 4:15...Idův, spravoval Machanajim; Achimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj Neftalí;...
1. Královská 5:15...k Šalomounovi, jakmile uslyšel, že byl pomazán za krále po svém otci. Chíram byl totiž vždy Davidovým...
1. Královská 7:8... v němž bydlel; ten stál na zvláštním nádvoří za Síní. Podobně jako Síň postavil Šalomoun také palác pro...
1. Královská 8:32...oltářem v tomto chrámu, vyslýchej na nebesíchZasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys viníka označil za...
1. Královská 8:36...déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo...
1. Královská 9:7...ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený?...
1. Královská 9:11...králi Chíramovi dvacet měst v galilejském kraji za to, že mu Chíram dodával cedrové i cypřišové dřevo a...
1. Královská 9:13...nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi to, bratře, dal za města?" A tak se ten kraj dodnes jmenuje Kabul (to...
1. Královská 10:21...nebylo v Šalomounových dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž měl na moři vedle Chíramova loďstva...
1. Královská 10:22...také zámořské lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a...
1. Královská 10:27...umístil do vozových měst i k sobě do JeruzalémaZa jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů...
1. Královská 10:28... Královští obchodníci je v Kilikii nakupovali za dohodnuté ceny. Vozy dováželi z Egypta za 600 šekelů...
1. Královská 10:29...za dohodnuté ceny. Vozy dováželi z Egypta za 600 šekelů stříbra a koně za 150. Také je vyváželi dál...
1. Královská 11:5... jako srdce jeho otce Davida. Šalomoun chodil za sidonskou bohyní Aštartou a za amonskou ohavností...
1. Královská 11:12...Kvůli tvému otci Davidovi to ale neudělám za tvého života. Odtrhnu království z ruky tvého syna....
1. Královská 11:19... Farao si Hadada oblíbil natolik, že mu dal za manželku sestru své ženy, sestru Jejího Veličenstva...
1. Královská 12:3... Jeroboám přišel s celým shromážděním Izraele za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás...
1. Královská 12:5... a budeme ti sloužit." "Jděte a vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel....
1. Královská 12:12...Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři...
1. Královská 13:6...se prosím u Hospodina, svého Boha, a modli se za , abych mohl ruku zase přitáhnout k sobě." Boží muž se...
1. Královská 13:14...Když mu ho osedlali, nasedl na něj a vypravil se za Božím mužem. Zastihl ho, jak sedí pod dubem. "Ty jsi ten...
1. Královská 13:20... pojedl u něj doma a napil se vody. Ještě seděli za stolem, když vtom prorok, který ho přivedl, dostal slovo...
1. Královská 14:3...s sebou deset chlebů, koláče a džbán medu a jdi za ním. On ti oznámí, co bude s chlapcem." Jeroboámova žena...
1. Královská 14:5... Řekneš to a to. přijde, bude se vydávat za někoho jiného." Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk jejích...
1. Královská 14:6...se vydávat za někoho jiného." Jakmile pak Achiáš zaslechl zvuk jejích kroků u dveří, řekl: "Pojď dál, ženo...
1. Královská 14:9... Tys ale jednal hůře než všichni před tebouZašels tak daleko, že sis vyrobil cizí bohy, odlitky, jimiž...
1. Královská 14:15...země, kterou dal jejich otcům, a rozptýlí je  za Eufrat, protože si nadělali posvátné kůly, a tak...
1. Královská 16:19...paláce a zapálil ho nad sebou. Tak zemřel za svůj hřích, že se držel cesty Jeroboámovy a dělal, co je...
1. Královská 16:21...rozdělil na dva tábory. Polovina lidu stála za Tibnim, synem Ginatovým, a chtěli ho prohlásit za krále,...
1. Královská 16:24...let kraloval v Tirse, pak ale koupil od Šemera za dva talenty stříbra kopec Šomron. Na tom kopci postavil...
1. Královská 16:31...držet se hříchů Jeroboáma, syna Nebatova, vzal si za ženu Jezábel, dceru sidonského krále Et-baala....
1. Královská 16:34... Chiel Betelský v jeho době vystavěl JerichoZaložil ho za cenu svého prvorozeného Abirama a za cenu...
1. Královská 17:11...bych se napít." A když otočila, že pro ni půjdezavolal za : "Přines mi prosím také kousek chleba." Na to...
1. Královská 17:21...zle? To chceš zabít syna?" Potom se třikrát za sebou položil na chlapce a volal k Hospodinu: "Prosím,...
1. Královská 18:16...stojím, dnes se mu ukážu." Obadiáš se tedy vydal za Achabem, aby mu to oznámil. Achab ihned vyrazil Eliášovi...
1. Královská 19:2... a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: " bohové potrestají a ještě...
1. Královská 19:15...dál k Damašské poušti. tam dojdeš, pomažeš Chazaela za krále nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšiho,...
1. Královská 19:16...nad Aramem. Pak pomažeš Jehua, syna Nimšihoza krále nad Izraelem a Elíšu, syna Šafatova z Abel-mecholy...
1. Královská 19:20...něj svůj plášť. Elíša tam nechal dobytek a běžel za Eliášem. "Jenom políbím otce a matku," volal za ním, "a...
1. Královská 20:19...rozkázal, " jdou vyjednávat nebo bojovat!" Za mladíky od krajských hejtmanů ale z města vytáhlo celé...
1. Královská 20:20...vytáhlo celé izraelské vojsko. Každý z nich zabil jednoho muže, a tak se Aramejci obrátili na útěk a...
1. Královská 20:22... co máš dělat. Aramejský král totiž proti tobě za rok na jaře vytáhne znovu." Aramejští hodnostáři mezitím...
1. Královská 20:29...sobě a sedmého dne se strhla bitva. Izraelci za jediný den pobili na 100 000 aramejských pěšáků. Ti, kdo...
1. Královská 20:33...to pochopili jako dobré znamení a rychle ho vzali za slovo: "Ano, Ben-hadad je tvůj spojenec!" "Jděte...
1. Královská 20:34...tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec vzal tvému otci. A v Damašku si můžeš zřídit trhy, jako si...
1. Královská 20:39...k cestě čekat na krále. Když ho král míjelzavolal na něj: "Tvůj služebník šel do bitvy. Někdo tam ke...
1. Královská 20:42...Protože jsi nechal odejít mého odsouzencezaplatíš za něj svým životem a svůj lid dáš za jeho."...
1. Královská 21:5... otočil se ke zdi a nechtěl ani jíst. Když za ním přišla za ním jeho žena Jezábel, ptala se ho: "Co že...
1. Královská 21:6...Jizreelským. Říkám mu: ‚Prodej mi svou vinici za stříbro, anebo jestli chceš, dám ti za ni jinou.' Jenže...
1. Královská 21:13..."Nábot zlořečil Bohu i králi!" Vyvedli ho tedy za město a ukamenovali k smrti. Potom poslali Jezábel...
1. Královská 21:21...ti: ‚Hle, uvedu na tebe zlé věci. Vymetu za tebou tak, že Achabovy potomky dočista vyhladím z...
1. Královská 21:29...pokořil, nepřivedu to neštěstí na jeho dům  za jeho dnů, ale za dnů jeho syna." Po tři roky se mezi...
2. Královská 1:9...seděl na vrcholu hory, a tak velitel hned vylezl za ním a přikázal mu: "Boží muži, král praví: Sestup dolů!"...
2. Královská 1:11...poslal dalšího velitele s padesáti vojáky. Ten za ním vylezl a přikázal mu: "Boží muži, tak praví král:...
2. Královská 2:3...!" A tak šli do Bet-elu. Z Bet-elu přišli za Elíšou proročtí učedníci. "Víš, že Hospodin ti dnes...
2. Královská 2:5...do Jericha. Proročtí učedníci z Jericha přišli za Elíšou a řekli mu: "Víš, že Hospodin ti dnes vezme tvého...
2. Královská 2:7...šli dál spolu. Padesát prorockých učedníků šlo za nimi. Zastavili se opodál, na dohled od místa, kde se u...
2. Královská 2:18...dny, ale nenašli. Když se pak vrátili do Jericha za Elíšou, řekl jim: "Copak jsem vám neříkal: Nechoďte?"...
2. Královská 3:12...se tedy spolu s izraelským a edomským králem za ním. Elíša ale izraelskému králi řekl: "Co je mi do...
2. Královská 3:13...králi řekl: "Co je mi do tebe? Jdi si za proroky svého otce nebo své matky!" "To ne," odpověděl...
2. Královská 3:23...a navzájem se povraždit. Nuže, Moábe, vzhůru za kořistí!" Když ale došli k izraelskému táboru, Izraelci...
2. Královská 4:4...prázdné džbány. jich není málo! Pak se vraťzavři za sebou i za svými syny dveře a lij do všech těch...
2. Královská 4:5...olej. Plné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a za svými syny zavřela dveře, oni podávali...
2. Královská 4:16... a když stanula ve dveřích, Elíša řekl: "Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To ne, můj pane,"...
2. Královská 4:17...služebnici!" Ta žena pak ale opravdu počalaza rok tou dobou porodila syna, přesně jak Elíša řekl....
2. Královská 4:18... Když chlapec povyrostl, jednoho dne o žních šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava! Moje...
2. Královská 4:21...ho nahoru a položila na lůžko Božího mužezavřela za sebou a odešla. Potom zavolala manžela: "Pošli...
2. Královská 4:22...Božího muže, zavřela za sebou a odešla. Potom zavolala manžela: "Pošli mi jednoho z mládenců a oslici....
2. Královská 4:23...za Božím mužem. Hned se vrátím." "Proč bys za ním dnes chodila?" namítl . "Není přece novoluní ani...
2. Královská 5:4...by ho jistě malomocenství zbavil." Náman pak šel za svým pánem a vyprávěl mu, co ta dívka z izraelské země...
2. Královská 5:8... že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal mu: "Proč jsi roztrhl své roucho? Pošli ho za mnou, ...
2. Královská 5:20...Náman přinesl. Jakože je živ Hospodin, poběžím za ním a něco si od něj vezmu!" A tak se Gehazi rozeběhl za...
2. Královská 5:21...něco si od něj vezmu!" A tak se Gehazi rozeběhl za Námanem. Jakmile si Náman všiml, že za ním běží,...
2. Královská 6:19...naráz oslepil, jak Elíša řekl. Elíša pak na  zavolal: "To není ta cesta! To není to město! Pojďte za...
2. Královská 6:25...hlad. Obléhání pokračovalo, byla oslí hlava za osmdesát šekelů stříbra a čtvrt dížky "holubího trusu"...
2. Královská 6:32...nepřijde o hlavu!" Pak poslal pro Elíšu. Ten zatím seděl doma se stařešiny Izraele. Ještě než k němu...
2. Královská 6:33...pán." Sotva to dořekl, přišel posel se vzkazem: "Za to neštěstí může Hospodin! Proč bych v něj ještě...
2. Královská 7:1...v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!" Králův pobočník,...
2. Královská 7:5... Když nás zabijí, beztak zemřeme." Ještě za šera se tedy zvedli, že půjdou do tábora Aramejců. Došli...
2. Královská 7:7... táhnou na nás!" A tak se zvedli a ještě za tmy se dali na úprk. Nechali tam své stany, koně, osly i...
2. Královská 7:14...Všechny Izraelce přece stejně čeká smrt." A tak vzali dvě koňská spřežení a král je vyslal za aramejským...
2. Královská 7:17...ušlapal k smrti, přesně jak Boží muž řekl, když za ním onen posel přišel. Tak se stalo, co Boží muž...
2. Královská 7:18...v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak míra jemné mouky." Králův pobočník mu...
2. Královská 8:9...se u něj Hospodina, jestli se uzdravím." Chazael se mu tedy vydal naproti a vzal s sebou dary -...
2. Královská 8:14...jako krále nad Aramem," odpověděl mu Elíša. Chazael se pak od něj vrátil za svým pánem. Ten se ho zeptal:...
2. Královská 8:16...izraelského krále Jorama, syna Achabova, ještě za vlády judského krále Jošafata, začal nad Judou kralovat...
2. Královská 9:2...Jehua, syna Jošafatova, syna Nimšiho. Jdi za ním, odveď ho od jeho druhů a vezmi ho do nejzazšího...
2. Královská 9:3...mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.' Pak otevři dveře a uteč...
2. Královská 9:6...a řekl mu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým lidem Izraelem....
2. Královská 9:12...mnou tak a tak. Že prý: ‚Tak praví Hospodin: Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý...
2. Královská 9:15...léčil z ran, které v boji s aramejským králem Chazaelem utržil.) Jehu prohlásil: "Jestli opravdu chcete...
2. Královská 9:18...pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za !" Strážný tedy ohlásil: "Posel dojel k...
2. Královská 9:19...pokoj?" "Co se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za !" Strážný pak ohlásil: "Dojel k nim, ale...
2. Královská 9:25... "Jen si vzpomeň, jak jsme spolu jeli na vozech za jeho otcem Achabem, když nad ním Hospodin vynesl ortel:...
2. Královská 9:26...Achabem, když nad ním Hospodin vynesl ortel: ‚Za krev Nábota a jeho synů, kterou jsem tu včera viděl...
2. Královská 9:27... ujížděl pryč k Bet-haganu. Jehu se ale pustil za ním a křičel: "Toho taky!" Zasáhli ho ve voze na svahu...
2. Královská 10:3... dosaďte ho na trůn jeho otce a bojujte za dům svého pána!" Oni ale dostali hrozný strach. Řekli...
2. Královská 10:5...se stařešiny a vychovateli proto Jehuovi vzkázali: "Jsme tvoji služebníci! Uděláme, cokoli nám řekneš....
2. Královská 10:6...synů svého pána a přijďte zítra touto dobou za mnou do Jizreelu." Oněch sedmdesát královských synů...
2. Královská 10:24...k obětním hodům a zápalným obětem. Jehu zatím venku rozestavěl osmdesát mužů a varoval je: "Za ty...
2. Královská 11:6... další třetina u brány Sur a další u brány za strážnicí. Tak budete držet stráž kolem chrámu ze všech...
2. Královská 11:12...korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále. Když ho pomazali, začali tleskat a volat: "...
2. Královská 11:13..." žije král!" Jak se všichni sbíhali, Atalia zaslechla hluk. Vešla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle...
2. Královská 11:15...a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte...
2. Královská 12:6...vezme stříbro od jednoho z pokladníků a opraví za něj jakoukoli škodu, která se na chrámu najde." Kněží...
2. Královská 12:12...stříbro pak předávali mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na obnovu Hospodinova...
2. Královská 12:13...a stavitele, zedníky a kameníky. Platili také za dřevo a tesaný kámen na opravu Hospodinova chrámu a za...
2. Královská 12:15... Používalo se totiž na platy dělníků, kteří za opravovali Hospodinův chrám. Mistři, kterým se...
2. Královská 12:17...vyúčtování. Stříbro z obětí odškodnění a z obětí za hřích se ovšem na Hospodinův chrám neodevzdávalo; to...
2. Královská 14:6...Mojžíšova zákona je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za...
2. Královská 14:9...král Jehoaš ale judskému králi Amaciášovi vzkázal: "Jeden bodlák v Libanonu vzkázal cedru v Libanonu: Dej...
2. Královská 14:19...známo, sepsány v Kronice judských králů. V Jeruzalémě proti němu zosnovali spiknutí. Utekl sice do Lachiše...
2. Královská 14:21... k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct let, a prohlásili ho za...
2. Královská 15:18...let a páchal, co je v Hospodinových očích zléZa celou tu dobu se neodvrátil od žádného z hříchů...
2. Královská 15:29... syna Nebatova, který svedl celý IzraelZa vlády izraelského krále Pekacha přitáhl asyrský král...
2. Královská 16:15...oltáře směrem na sever. Potom král Achaz přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém oltáři obětuj...
2. Královská 17:32...si ale své vlastní kněze posvátných výšin, kteří za obětovali ve svatyních na výšinách. Uctívali sice...
2. Královská 18:27..."Copak můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou? Poslal právě za těmi muži na...
2. Královská 19:4... aby urážel živého Boha. Kéž by je ztrestal za ta slova, která Hospodin, tvůj Bůh, slyšel. Modli se...
2. Královská 19:8... že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při obléhání Libny. Vtom se král...
2. Královská 20:14...nebylo nic, co by jim Ezechiáš neukázal. Pak za králem Ezechiášem přišel prorok Izaiáš a ptal se: "Co...
2. Královská 20:19...dobré," odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů přece bude pokoj a bezpečí." Ostatní...
2. Královská 21:24...králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále jeho syna Jošiáše. Ostatní Amonovy skutky - co...
2. Královská 22:5...strážci prahu. Svěří je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu, aby je vypláceli dělníkům...
2. Královská 22:6...dávají tesařům, stavitelům i zedníkům a nakupují za dřevo a tesaný kámen na opravu chrámu. Za vyplacené...
2. Královská 22:7...za dřevo a tesaný kámen na opravu chrámuZa vyplacené stříbro od nich není třeba žádat vyúčtování,...
2. Královská 22:9...uložené v chrámu a svěřili je mistrům odpovědným za práci na Hospodinově chrámu." Dále písař Šafan králi...
2. Královská 22:13...a královskému služebníku Asajášovi: "Jděte se za , za lid a za celé Judsko dotazovat Hospodina ohledně...
2. Královská 22:14... Achikam, Achbor, Šafan i Asajáš tedy šli za prorokyní Chuldou, ženou Šaluma, syna Tikvy, syna...
2. Královská 23:4...všechen lid se k smlouvě připojil. Král přikázal nejvyššímu knězi Chilkiášovi a dalším kněžím i strážcům...
2. Královská 23:6...Také sochu Ašery vynesl z Hospodinova chrámu ven za Jeruzalém k potoku Kidron, kde ji spálil. Rozemlel ji na...
2. Královská 23:22... od dob soudců, kteří kdysi vedli Izrael, ani za celou dobu izraelských a judských králů. Osmnáctého roku...
2. Královská 23:29...se, jak známo, píše v Kronice judských králůZa jeho dnů vytáhl egyptský vládce, farao Nekó, proti...
2. Královská 23:30...převezli jeho tělo na voze z Megida do Jeruzaléma, kde ho pochovali. Lid země pak vzal Jošiášova syna...
2. Královská 24:1...Boha, zlé, přesně jako to dělali jeho otcové.  Za jeho dnů přitáhl babylonský král Nabukadnezar a Joakim...
2. Královská 25:5...k pláni Arava, ale babylonské vojsko se pustilo za ním. Když ho pak na jerišské pláni dostihli, všichni...
2. Královská 25:23...král jmenoval Gedaliáše správcem, přišli za ním do Micpy - Išmael, syn Netaniášův, Jochanan, syn...
1. Letopisů 1:19...jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval...
1. Letopisů 2:35...otroka jménem Jarcha a tomu dal Šešan svou dceru za ženu. Ta mu pak porodila Ataje. Ataj zplodil Nátana a...
1. Letopisů 4:41...obyvatelé byli potomci Chamovi. Tito jmenovitě zapsaní muži za dnů judského krále Ezechiáše přišli a...
1. Letopisů 5:10... k okraji pouště sahající k řece EufratZa Saulových dnů vedli válku s Hagrity, přemohli je a...
1. Letopisů 5:17...pastvinách, kam sahají. Ti všichni byli zapsáni do rodových seznamů za dnů judského krále Jotama a...
1. Letopisů 5:22...000 oslů a 100 000 zajatců. Mnoho dalších padlo zabitých, neboť Bůh bojoval za . Bydleli tam pak místo...
1. Letopisů 5:25... Zradili však Boha svých otců a odešli smilnit za bohy národů země, které před nimi Bůh vyhubil. Proto...
1. Letopisů 7:2... Jibsam a Samuel, vůdcové svých otcovských rodůZa dnů Davidových byli Tolovi potomci zapsáni v rodopisech...
1. Letopisů 9:1...byli Benjamínci. Tak byli všichni Izraelci zahrnuti do rodových seznamů, které jsou zapsány v Knize...
1. Letopisů 9:11...kněží to byl Jedajáš, Jojarib, Jachin, dále Azariáš, syn Chilkiáše, syna Mešulama, syna Sádoka, syna...
1. Letopisů 9:13...rodů, čítali 1 760 udatných mužů zodpovědných za službu v Božím domě. Z levitů Šemajáš, syn Chašuba, syna...
1. Letopisů 9:19...Korachovci z jeho otcovského rodu zodpovídali za stráž prahů Stánku, tak jako jejich otcové bývali...
1. Letopisů 9:22...do Stanu setkávání. Všech, kdo byli vybráni za strážce prahů, bylo 212. Takto byli zapsáni podle svých...
1. Letopisů 9:27...domu. V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat. Někteří z nich...
1. Letopisů 11:2... "Hle, jsme tvá krev a tělo!" prohlásili. " za časů krále Saula jsi vodíval Izrael do boje a znovu jej...
1. Letopisů 11:3... ty budeš mému lidu Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele,...
1. Letopisů 12:1...a Jaasiel Mecobajští. Toto jsou ti, kdo přišli za Davidem do Ciklagu, když se ještě skrýval před Saulem,...
1. Letopisů 12:17...k západu. Také někteří z Benjamína a Judy přišli za Davidem k jeho pevnosti. David jim vyšel vstříc se...
1. Letopisů 12:35...bez váhání pomoci. Z Neftalíma 1 000 velitelůza nimi 37 000 mužů s pavézami a kopími. Z Dana 28 600...
1. Letopisů 13:3...k nám Truhlu našeho Boha - vždyť jsme ji za Saulových dnů nevyhledávali." Celé shromáždění s tím...
1. Letopisů 14:2... Tehdy David poznal, že ho Hospodin potvrdil za krále nad Izraelem a že jeho království bylo pozvednuto...
1. Letopisů 14:8...Jakmile Filištíni uslyšeli, že David byl pomazán za krále nad celým Izraelem, všichni se ho vypravili hledat...
1. Letopisů 15:16...zpěváky, kteří by hlasitě a radostně zpívali za doprovodu hudebních nástrojů, citer, lyr a činelů....
1. Letopisů 15:18... a spolu s nimi jejich bratry, aby stáli za nimi: Zachariáše, Jaaziela, Šemiramota, Jechiela, Uniho,...
1. Letopisů 15:28...doprovázel Truhlu Hospodinovy smlouvy s jásotemza zvuku beraního rohu a trubek, za zvuku činelů, lyr a...
1. Letopisů 16:5...Hospodinu, Bohu Izraele. Vedl je Asafza ním byl Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot, Jechiel, Matitiáš...
1. Letopisů 16:17...složil před Izákem. Jákobovi ten výrok potvrdil za věčnou smlouvu pro Izrael: "Tobě dám kanaánskou zem,...
1. Letopisů 17:10... ho nebudou utlačovat zlosynové jako dříveza dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce...
1. Letopisů 19:3...v takové úctě, že ti poslal těšitele? Neposlal za tebou své služebníky spíše proto, aby prohledali,...
1. Letopisů 19:13...nad tvé síly, pomohu tobě. Buď silný! OdvahuZa náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se...
1. Letopisů 21:22...něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila. Prodej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho,"...
1. Letopisů 21:24..." "To ne," řekl na to král Aravnovi. "Koupím ho za plnou cenu. Nevezmu pro Hospodina nic tvého. Přece mu...
1. Letopisů 21:25...oběť, která je zadarmo." A tak David Aravnovi za ten pozemek odvážil 600 šekelů zlata. Potom tam postavil...
1. Letopisů 22:9...ti ale syn a ten bude mužem pokoje, neboť mu dám zakusit pokoj ode všech nepřátel kolem dokola. Bude se...
1. Letopisů 23:1...Když David zestárl a naplnil svůj čas, ustanovil za krále nad Izraelem svého syna Šalomouna. Shromáždil...
1. Letopisů 23:11...Beria, čtyři synové Šimeiho. Jachat byl vůdce, Ziza byl druhý, ale Jeuš ani Beria neměli mnoho synů, a proto...
1. Letopisů 23:14...navěky. Synové Božího muže Mojžíše se počítali za součást levitského kmene. Synové Mojžíšovi byli Geršom a...
1. Letopisů 25:1...a Jedutunových synů ke službě prorokování za zvuku citer, lyr a činelů. Zde je výčet mužů, kteří...
1. Letopisů 25:3...šest pod vedením svého otce Jedutuna, který za zvuku citery prorokoval ke chvále a oslavě Hospodina. Z...
1. Letopisů 26:22...synové Zetam a jeho bratr Joel zodpovídali za pokladnice domu Hospodinova. Z Amramovců, Jisharovců,...
1. Letopisů 26:26... Tento Šelomit se svými bratry zodpovídal za všechny pokladnice svatých věcí, které zasvětil král...
1. Letopisů 27:16...oddíl čítal 24 000 mužů. Tito muži odpovídali za izraelské kmeny: za Rubena Eliezer, syn Zichriho, za...
1. Letopisů 27:17... syn Zichriho, za Šimeona Šefatiáš, syn Maakyza Leviho Chašabiáš, syn Kemuelův, za Árona Sádok, za Judu...
1. Letopisů 27:18...Leviho Chašabiáš, syn Kemuelův, za Árona Sádokza Judu Elihu z Davidových bratrů, za Isachara Amri, syn...
1. Letopisů 27:19...bratrů, za Isachara Amri, syn Michaelůvza Zabulona Jišmajáš, syn Obadiášův, za Neftalího Jerimot,...
1. Letopisů 27:20...Obadiášův, za Neftalího Jerimot, syn Azrielůvza syny Efraimovy Hošea, syn Azaziášův, za polovinu kmene...
1. Letopisů 27:21...polovinu kmene Manasesova Joel, syn Pedajášůvza gileádskou polovinu Manasesovu Jido, syn Zachariášův, za...
1. Letopisů 27:22...Zachariášův, za Benjamína Jaasiel, syn Abnerůvza Dana Azarel, syn Jerochamův. To byli vůdcové izraelských...
1. Letopisů 27:25...onen počet není uveden v Kronice krále DavidaZa královské příjmy odpovídal Azmavet, syn Adielův; za...
1. Letopisů 27:26... vesnic a tvrzí odpovídal Jonatan, syn Uziášůvza zemědělské práce na polích Ezri, syn Kelubův; za vinice...
1. Letopisů 27:27...zemědělské práce na polích Ezri, syn Kelubůvza vinice Šimei Rámatský; za výnosy vinic a vinné sklepy...
1. Letopisů 27:28...za výnosy vinic a vinné sklepy Zabdi Šifmiskýza olivy a plané fíky v podhůří Baal-chanan Gederský; za...
1. Letopisů 27:29...Baal-chanan Gederský; za příjmy z oleje Joašza skot pasoucí se v Šáronu Šitraj Šáronský; za skot v...
1. Letopisů 27:30...Šáronský; za skot v údolích Šafat, syn Adlajůvza velbloudy Obil Izmaelský; za oslice Jechdeáš Meronotský;...
1. Letopisů 27:31...Obil Izmaelský; za oslice Jechdeáš Meronotskýza brav Jaziz Hagrejský. To všechno byli vedoucí majetkové...
1. Letopisů 28:4...otcovský dům a ze synů mého otce ráčil vybrat za krále nad celým Izraelem právě . Ze všech mých synů -...
1. Letopisů 28:6...vybuduje chrám i nádvoří. Jeho jsem si vyvolil za syna a mu budu otcem. Jeho království upevním ...
1. Letopisů 29:21...jehňat s příslušnými úlitbami a s hojnými oběťmi za celý Izrael. Jedli a pili před Hospodinem s velikou...
1. Letopisů 29:22...prohlásili Davidova syna Šalomouna králem. Pomazali ho před Hospodinem za vůdce a Sádoka za kněze. Tak...
2. Letopisů 1:15...umístil do vozových měst i k sobě do JeruzalémaZa jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra i zlata jako kamení...
2. Letopisů 1:16... Královští obchodníci je v Kilikii nakupovali za dohodnuté ceny. Vozy dováželi z Egypta za 600 šekelů...
2. Letopisů 1:17...za dohodnuté ceny. Vozy dováželi z Egypta za 600 šekelů stříbra a koně za 150 šekelů. Také je...
2. Letopisů 2:17...jich napočítáno 153 600. Z nich určil 70 000 za nosiče, 80 000 za lamače kamene v horách a 3 600 za...
2. Letopisů 6:23...tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej z nebeZasáhni a rozsuď své služebníky tak, abys odplatil viníkovi...
2. Letopisů 6:27...déšť na svou zem, kterou jsi dal svému lidu za dědictví. Kdyby v zemi nastal hlad nebo mor, plíseň nebo...
2. Letopisů 7:12... se zdařilo. Tehdy se Šalomounovi v noci ukázal Hospodin a řekl mu: "Vyslyšel jsem tvou modlitbu....
2. Letopisů 7:20...ze své přítomnosti, takže bude mezi národy za pořekadlo a posměšek. A tento chrám, kdysi tak vznešený?...
2. Letopisů 9:20...nebylo v Šalomounových dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž měl na moři také lodě se služebníky...
2. Letopisů 9:21... Byly to nákladní lodě, které připlouvaly jednou za tři roky a přivážely zlato a stříbro, slonovinu, opice a...
2. Letopisů 9:27...po filištínskou zem k hranici s EgyptemZa jeho vlády bylo v Jeruzalémě stříbra jako kamení a cedrů...
2. Letopisů 10:3...zvali ho zpět. Jeroboám přišel s celým Izraelem za Rechoboámem a společně mu řekli: "Tvůj otec na nás...
2. Letopisů 10:5...naložil, a budeme ti sloužit." "Vraťte se ke mně za tři dny," odpověděl jim Rechoboám. Lid se tedy rozešel....
2. Letopisů 10:12...Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za tři...
2. Letopisů 13:20...Ješanu a Efron i s jejich vesnicemi. Jeroboám se za celou dobu Abiášovy vlády nevzpamatoval. Bůh ho ranil...
2. Letopisů 15:14...žena. S hlasitým voláním to přísahali Hospodinu za zvuku trubek a beraních rohů. Všechen judský lid se z ...
2. Letopisů 22:1...pohřebišti. Na jeho místě si obyvatelé Jeruzaléma určili za krále jeho nejmladšího syna Achaziáše....
2. Letopisů 22:7...pád. Když Achaziáš dorazil k Joramovi, šel s ním za Jehuem, synem Nimšiho, jehož Hospodin pomazal, aby...
2. Letopisů 23:11...korunu, dali mu opis smlouvy a prohlásili ho za krále. Když ho pomazali, začali volat: " žije král!"...
2. Letopisů 23:12...se všichni sbíhali a oslavovali krále, Atalia zaslechla hluk. Přišla za nimi do Hospodinova chrámu, a hle...
2. Letopisů 23:14...a vykřikla: "Spiknutí! Spiknutí!" Kněz Jojada za poslal setníky velící vojsku. Přikázal jim: "Odveďte...
2. Letopisů 24:12... Král s Jojadou je předávali mistrům zodpovědným za práci na Hospodinově chrámu. Ti na obnovu Hospodinova...
2. Letopisů 25:4... totiž v Zákoně, je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou platit životem za své děti ani děti za...
a další...

Slova obsahující za: achuzama (1) achuzatem (1) achzajova (1) amizabad (1) azaniášův (1) azanův (1) azarel (5) azarela (1) azariáš (22) azariáše (12) azariášem (2) azariášova (4) azariášovi (5) azariášovy (1) azariášův (1) azarjáh (1) azaze (1) azazela (2) azazelovi (2) azaziáš (1) azaziáše (1) azaziášův (1) aziza (1) baltazar (7) baltazare (3) balzamovali (1) balzamování (1) birzaitův (1) dokázal (15) dokázali (7) dokázals (1) dokázat (4) dotázat (2) dozadu (2) dozajista (1) eleazar (31) eleazara (15) eleazarem (4) eleazarova (1) eleazarovi (17) eleazarovy (1) eleazarových (1) eleazarův (4) eluzaj (1) elzabad (2) ezau (39) ezaua (19) ezauem (3) ezauova (2) ezauově (3) ezauovi (17) ezauovou (1) ezauovu (1) ezauovy (10) ezauových (4) ezauův (3) gaza (7) gazamovi (2) gazeza (2) genezaretského (1) genezaretu (2) gozan (4) gozanu (1) hrůza (29) hrůzami (5) hryzat (1) chazael (13) chazaela (3) chazaelem (5) chazaelovi (3) chazaelův (1) chazajáše (1) izaiáš (32) izaiáše (14) izaiášovi (5) izaiášovo (1) jaazaniáš (3) jaazaniáše (3) jehozabad (2) jeruzalém (123) jeruzaléma (296) jeruzaléme (19) jeruzalémě (237) jeruzalémem (15) jeruzalémská (7) jeruzalémské (25) jeruzalémského (6) jeruzalémském (4) jeruzalémskému (1) jeruzalémskou (4) jeruzalémský (5) jeruzalémských (12) jeruzalémskými (1) jeruzalémští (7) jeruzalému (56) jozabad (11) jozabada (2) kázal (27) kázali (13) kázat (13) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |