Zůstal

Hledám varianty 'zůstal' [ zůstat (40) zůstanu (7) zůstaňte (22) zůstanou (44) zůstanete (12) zůstaneš (10) zůstaneme (6) zůstane (99) zůstaň (29) zůstaly (12) zůstalo (20) zůstali (53) zůstala (28) zůstal (103) ]. Nalezeno 469 veršù.
Genesis 7:23...havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze zeměZůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše. Voda se na zemi...
Genesis 12:13...se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu." Abram tedy přišel do Egypta a Egypťané...
Genesis 18:22...odtud pokračovali k Sodomě, ale Abraham ještě zůstal před Hospodinem. Přistoupil blíž a řekl: "Cožpak...
Genesis 19:20... prosím utéct do něj - vždyť je tak malé - a zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i v této věci jsem ...
Genesis 20:7... neboť je to prorok. Bude se za tebe modlitzůstaneš naživu. Jestliže ji však nevrátíš, věz, že jistě...
Genesis 22:5...to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem. a chlapec půjdeme tam, pokloníme...
Genesis 24:54...jedli a pili, on i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou noc. Když pak ráno vstali, řekl:...
Genesis 24:55...bratr a matka však odpověděli: " s námi dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim...
Genesis 28:11...a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místozůstal tam přes noc, neboť slunce zapadlo. Vzal na tom...
Genesis 29:14...jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj...
Genesis 29:19..."Dám ti ji raději než komukoli jinémuZůstaň u ." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a...
Genesis 30:27...ti odvedl." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosímzůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě...
Genesis 31:54...svolal své druhy, aby hodovali. A tak hodovalizůstali na hoře celou noc. Časně ráno Lában vstal,...
Genesis 32:22... snad přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal své dvě...
Genesis 32:25...přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, dokud nezačalo...
Genesis 37:7...jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstalzůstal stát a hle, vaše snopy obklopily ten můj a klaněly...
Genesis 38:11...zemřít i jeho. Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj...
Genesis 39:2...však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilozůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl,...
Genesis 42:2...je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte,  zůstaneme naživu a nezemřeme!" A tak šlo deset Josefových...
Genesis 42:19... co říkám, budete žít. Když jste tak slušnízůstane v tomto vězení jen jeden z vás. Vy ostatní jděte a...
Genesis 42:38..."Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtevzůstal jen on sám. Kdyby se mu na vaší cestě přihodilo něco...
Genesis 43:8...toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít,  zůstaneme naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se...
Genesis 44:20... jež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtevZůstal z dětí své matky sám a otec ho velmi miluje.' Tehdy...
Genesis 44:33...nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a chlapec ...
Genesis 45:26...se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce zůstalo zprvu netečné, neboť jim nevěřil. Když mu ale...
Genesis 47:19... a budeme faraonovými otroky! Dej nám osivo,  zůstaneme naživu a nezemřeme a naše půda nezpustne!" Tak...
Genesis 49:10...hůl nevzdálí se od Judy, žezlo v jeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož budou...
Genesis 49:24... stříleli, lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou...
Exodus 2:21...Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, že u něj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když...
Exodus 7:22...ale svými kouzly dokázali totéž, a tak farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je....
Exodus 8:5...Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů odejmeZůstanou jen v Nilu." "Zítra," odpověděl farao. Mojžíš tedy...
Exodus 8:7...Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i lidZůstanou jen v Nilu." Mojžíš s Áronem odešel od faraona a...
Exodus 8:15...faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je....
Exodus 8:21... "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale zůstaňte v této zemi!" "To by nebylo vhodné," odpověděl...
Exodus 9:7... z izraelských stád nepošel ani kus! Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi...
Exodus 9:19...a vše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, člověk nebo zvíře, toho to krupobití...
Exodus 9:35...ve svém hříchu, stejně jako jeho dvořané. Farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin skrze Mojžíše předpověděl,...
Exodus 10:24...Mojžíše. "Jděte a služte Hospodinu!" řekl. "Zůstane tu jen váš brav a skot. Smíte vzít s sebou i své...
Exodus 14:13...na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte seZůstaňte stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrání....
Exodus 16:29...on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den nikdo nevychází." A tak...
Exodus 17:12...ruce každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě do západu slunce. Tak Jozue porazil...
Exodus 19:13...šípem. to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.' Na horu budou smět vystoupit, teprve ...
Exodus 20:21...ho měli v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k mračnu, v...
Exodus 21:4...pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dceryzůstane žena s dětmi u svého pána a on odejde sám. Jestliže...
Exodus 21:6...nebo k veřeji, probodne mu ucho šídlem a on zůstane navždy jeho otrokem. Když někdo prodá svou dceru...
Exodus 21:21...rukou, musí být dotyčný pomstěn. Jestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je jeho...
Exodus 22:29...tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí...
Exodus 24:12...Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horuzůstaň tam. Dám ti kamenné desky - zákon a přikázání -...
Exodus 24:14...Mojžíš vystoupil na Boží horu. Stařešinům řekl: "Zůstaňte tu, dokud se k vám nevrátíme. Hle, Áron a Hur...
Exodus 29:34...z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco zůstane do rána, spálíš ty zbytky na ohni. Nebude se to...
Exodus 30:32...olej podobného složení. Je svatý a svatý pro vás zůstane. Každý, kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na...
Exodus 33:8...Mojžíš vycházel ke Stanu, všechen lid vstávalZůstali stát každý u vchodu do svého stanu a dívali se za...
Exodus 33:20...mou tvář. Žádný člověk nemůže spatřitzůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo,...
Leviticus 6:2... Toto je zákon o zápalné oběti: Zápalná oběť  zůstane celou noc do rána v ohništi na oltáři, kde bude...
Leviticus 6:9... Áron a jeho synové budou jíst, co z  zůstane. Budou to jíst nekvašené, a sice na svatém místě,...
Leviticus 8:35...obřad smíření tak, jak byl vykonán dnešního dneZůstanete u vchodu do Stanu setkávání dnem i nocí po sedm...
Leviticus 11:11...však pro vás budou ohavností a ohavností pro vás zůstanou. Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se...
Leviticus 11:35...budou zbořeny - jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanou. Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čisté....
Leviticus 11:36...vás zůstanou. Pramen nebo jímka na vodu ovšem zůstanou čisté. Cokoli se však dotkne takových zdechlin,...
Leviticus 11:37... Když taková zdechlina upadne na jakékoli osivozůstane osivo čisté. Bylo-li však předtím, než na něj...
Leviticus 13:23...- je to rána malomocenství. Pokud skvrna zůstane na místě a nerozšíří se, je to jizva po vředu -...
Leviticus 13:28...- je to rána malomocenství. Pokud ale skvrna zůstane na místě, nerozšíří se po kůži a bude matná, je to...
Leviticus 13:46...Nečistý!' Po celou dobu svého postižení zůstane nečistý. Jako nečistý musí bydlet o samotě, ve...
Leviticus 14:8... Potom vejde do tábora, ale po sedm dní ještě zůstane mimo svůj stan. Sedmého dne si znovu oholí veškeré...
Leviticus 19:9...své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo. Ani svou vinici úplně neobírej a nepaběrkuj, co na...
Leviticus 22:27..."Když se narodí tele, jehně nebo kůzle,  zůstane po sedm dní u své matky. Teprve počínaje osmým dnem...
Leviticus 23:22...své pole do kraje a nepaběrkuj, co po sklizni zůstalo; nech to chudákovi a přistěhovalci. jsem...
Leviticus 25:28...Nezíská-li však, co je potřeba k jeho navrácenízůstane prodaný pozemek v rukou kupce do léta milosti. V...
Leviticus 25:30... Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rokzůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i...
Leviticus 27:14...nebo horší. Na kolik jej kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít...
Leviticus 27:17... Zasvětí-li své pole hned od léta milostizůstane při určené ceně. Zasvětí-li své pole po létě...
Leviticus 27:19... přidá k určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu...
Numeri 4:19...kmen kehatských rodů vyhlazen z řad levitů. Aby zůstali naživu a nezemřeli, když přistupují k nejsvětějším...
Numeri 9:21...Hospodinova rozkazu pak táhli dál. Když oblak zůstal jen od večera do rána a ráno se opět vznesl, hned...
Numeri 11:26... prorokovali, ale pak nikdy. Dva muži ovšem zůstali v táboře; jeden se jmenoval Eldad a druhý Medad....
Numeri 11:35...pak lid vytáhl do Chacerotu a v Chacerotu zůstali. Miriam pak s Áronem pomlouvala Mojžíše kvůli...
Numeri 14:38...náhlá rána. Z těch, kdo šli prozkoumat zemzůstal naživu jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův....
Numeri 17:3...přinesli před Hospodina, a tak jsou posvěcenyZůstanou pak synům Izraele jako znamení." Kněz Eleazar tedy...
Numeri 19:13...očistnou vodou. Bude nečistý, jeho nečistota zůstane na něm. Toto je zákon o člověku, který by zemřel ve...
Numeri 21:9...had a on se podíval na toho bronzového hadazůstal naživu. Synové Izraele pak táhli dál a utábořili se...
Numeri 22:8... vyřídili mu Balákova slova. On jim řekl: "Zůstaňte tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi...
Numeri 22:19...Boha, a udělat cokoli, malého či velkéhoZůstaňte tu ale na noc. zatím zjistím, co dalšího mi...
Numeri 31:19...nepoznaly muže, si nechte živé. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste...
Numeri 32:6..."Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde? Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu...
Numeri 32:17...je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti zatím zůstanou v opevněných městech, chráněny před obyvateli země...
Numeri 32:26... naše ženy, náš dobytek a všechna naše zvířata zůstanou v gileádských městech, zatímco tvoji služebníci,...
Numeri 36:12...synů Manasese, syna Josefova, a jejich dědictví zůstalo v jejich otcovském kmeni a rodu. To jsou přikázání...
Deuteronomium 1:46...vám sluchu. Proto jste museli tak dlouho zůstat v Kádeši. Potom jsme se obrátili a táhli jsme na...
Deuteronomium 3:19...a váš dobytek (vím, že máte množství dobytkazůstanou ve městech, která jsem vám přidělil. Hospodin, váš...
Deuteronomium 3:29... za dědictví zem, kterou spatříš." A tak jsme zůstali v roklině naproti Bet-peoru. Nyní tedy, Izraeli,...
Deuteronomium 4:27...vás uprostřed pohanů, kam vás Hospodin zaženezůstane jen hrstka. Tam budete sloužit bohům vytvořeným...
Deuteronomium 4:33...z prostředku ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živ? Zkusil kdy nějaký bůh přijít a za velikých...
Deuteronomium 4:42...v nenávisti. Uchýlí se do jednoho z těch městzůstane naživu: Becer na pusté náhorní rovině pro pokolení...
Deuteronomium 5:24...viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten může zůstat naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten...
Deuteronomium 5:26...hlas živého Boha mluvícího z prostředku ohnězůstal naživu? Přistup k němu sám a vyslechni vše, co...
Deuteronomium 5:31...a řekni jim, se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zde u mne. Sdělím ti všechna přikázání, pravidla a...
Deuteronomium 6:6...silou. tato slova, která ti dnes svěřujizůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich...
Deuteronomium 9:9...desky smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavřelzůstal jsem na hoře čtyřicet dní a čtyřicet nocí bez chleba...
Deuteronomium 10:10... tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet nocí. I...
Deuteronomium 13:18... Nic z toho, co propadlo klatbě, ti nesmí zůstat v rukou. Pak se Hospodin odvrátí od svého planoucího...
Deuteronomium 15:17...vezmeš šídlo, na dveřích mu jím probodneš uchozůstane ve službě navždy. Totéž uděláš, půjde-li o tvou...
Deuteronomium 21:13...nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajataZůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce...
Deuteronomium 22:2...neznáš, přiveď to zvíře k sobě domů, u tebe zůstane, dokud se po něm tvůj bratr nebude ptát. Tehdy mu...
Deuteronomium 22:19...sto šekelů stříbra a dají je otci dívky. Ta zůstane jeho manželkou a on ji po celý svůj život nesmí...
Deuteronomium 24:11... nevstupuj do jeho domu, aby sis vybral zástavuZůstaň venku, než ti věřitel přinese zástavu ven. Bude-li...
Deuteronomium 28:62... Protože jsi neposlouchal Hospodina, svého Bohazůstane vás jen nepatrný počet, ačkoli vás bylo jako hvězd...
Jozue 1:14...vám tuto zem. Vaše ženy, vaše děti i vaše stáda zůstanou v zemi, kterou vám Mojžíš dal v Zajordání. Vy muži...
Jozue 2:22...šňůru. Zvědové vyrazili, a když přišli do horzůstali tam tři dny, dokud se jejich pronásledovatelé...
Jozue 3:4...svá místa a půjdete za . Mezi vámi a ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte se k ...
Jozue 5:8... Když pak byli všichni v celém národě obřezánizůstali na místě v táboře, dokud se nezotavili. Hospodin...
Jozue 6:17...i se vším, co je v něm! Pouze nevěstka Rachab zůstane naživu a s i všichni v jejím domě, protože...
Jozue 6:25... kdo k patřili, ale Jozue nechal naživuZůstala uprostřed Izraele dodnes, neboť ukryla posly, které...
Jozue 7:6... padl před Hospodinovou truhlou tváří na zemzůstal tak do večera spolu se stařešiny Izraele a sypali...
Jozue 8:9...Bet-elem a Ajem, na západ od Aje. noci Jozue zůstal uprostřed lidu. Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu...
Jozue 9:21...jsme jim dali." Vůdcové tehdy prohlásili: " zůstanou naživu," a tak se z nich podle rozhodnutí vůdců...
Jozue 15:63...Jebusejce bydlící v Jeruzalémě. Proto Jebusejci zůstali v Jeruzalémě s Judovými syny dodnes. Díl, který...
Jozue 16:10...ale Kananejce bydlící v Gezeru. Proto Kananejci zůstali uprostřed Efraima dodnes a vykonávají nucené...
Jozue 17:12...Kananejci totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když synové Izraele později zesílili, podrobili...
Jozue 18:5...ke mně vrátí, rozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve svých hranicích na jihu a dům Josefův zůstane ve...
Soudců 1:27... Kananejci totiž byli rozhodnuti v zemi zůstat. Když Izrael později zesílil, podrobil Kananejce...
Soudců 1:29...s to vyhnat Kananejce bydlící v Gezeru, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi. Zabulon nebyl s to...
Soudců 1:30...to vyhnat obyvatele Kitronu ani Nahalolu, a tak zůstali Kananejci bydlet mezi nimi; byli však podrobeni...
Soudců 1:35...sestoupit do nížiny. Emorejci byli rozhodnuti zůstat v Har-cheresu, v Ajalonu i v Šaalbimu. Teprve když...
Soudců 2:21...a proto před nimi nevyženu žádný národ, který zůstal po Jozuově smrti. Skrze budu Izrael zkoušet, zda...
Soudců 3:4...pohoří od hory Baal-hermon k Lebo-chamátu. Ti zůstali, aby skrze byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo,...
Soudců 5:16...rodech byly velké domluvy. Pročpak jsi zůstal mezi ohradami? Abys poslouchal dobytka bučení? V...
Soudců 5:17...a Dan - proč stěhoval se k lodím? Ašer si zůstal na pobřeží, u svých přístavů hoví si. Zabulon je lid...
Soudců 7:3...Gilboa!'" 22 000 mužů se tehdy vrátilo a 10 000 zůstalo. Hospodin řekl Gedeonovi: "Vojsko je stále příliš...
Soudců 9:21...před svým bratrem Abimelechem do Beeru a tam zůstal. Abimelech panoval nad Izraelem tři roky...
Soudců 11:17...moábskému králi, ale i on je odmítl. Izrael tedy zůstal v Kádeši. Potom se vydali na cestu pouští. Vyhnuli...
Soudců 16:3...říkali: "Zabijeme ho, se rozední." Samson ale zůstal ležet jen do půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata...
Soudců 17:10...Betléma. Hledám si místo k bydlení," on na to. "Zůstaň u ," řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset...
Soudců 17:11...k tomu ošacení a stravu." A levita u něj ochotně zůstal; ten mladík pak byl pro Míku jako jeden z jeho synů....
Soudců 18:16... jak se daří. Šest set ozbrojenců z Danova kmene zůstalo stát u brány a těch pět, kteří propátrali zem,...
Soudců 19:4...tchán, dívčin otec, ho zdržoval, takže u něj zůstal tři dny. Jedli tam, pili a nocovali. Čtvrtého dne...
Soudců 19:7...půjde, ale tchán na něj naléhal, takže tam znovu zůstal na noc. Ráno pátého dne si přivstal, že půjde....
Soudců 19:9...ale řekl: "Podívej se, den se chýlí k večeruZůstaňte prosím na noc. Vždyť se smráká. Přespi tu a...
Soudců 19:26... Nad ránem se žena vrátila. do rozednění zůstala ležet u dveří domu, kde byl její pán. Její pán ráno...
Soudců 20:47...podařilo utéct do pouště k Rimonské skále, kde zůstali čtyři měsíce. Izraelci se pak vrátili a vybíjeli...
Růt 1:3...tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřel a ona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy; jedna...
Růt 1:5... zemřeli také Machlon a Kiljon. A tak ta žena zůstala sama, bez svých dvou synů a bez muže. Když se pak v...
Růt 1:16...a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým...
Růt 3:13...je tu ale ještě bližší příbuzný než Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou...
1. Samuel 1:22..." řekla svému muži, "přivedu ho před Hospodinazůstane tam navždy." "Dělej, jak myslíš," řekl na to...
1. Samuel 1:23..." "Dělej, jak myslíš," řekl na to Elkána. "Zůstaň tu, než ho odkojíš, a kéž Hospodin přivede tvůj slib...
1. Samuel 2:11...Elkána se pak vrátil domů do Rámy, ale chlapec zůstal u kněze Elího, aby sloužil Hospodinu. Elího synové...
1. Samuel 2:30...Ano, řekl jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou v službě navěky. Teď ale Hospodin praví: V...
1. Samuel 2:35...srdce a podle duše. Jemu zbuduji trvalý důmzůstane ve službě před mým pomazaným navždycky. Každý, kdo...
1. Samuel 3:15...nikdy přikryta žádnou obětí ani darem!" Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít dveře...
1. Samuel 5:4...Dágonova hlava i obě ruce leží ulomeny na prahuZůstal z něj jenom trup. (Proto Dágonovi kněží a vůbec...
1. Samuel 5:7... říkali: "Truhla izraelského boha u nás nemůže zůstat. Jeho ruka drtí nás i našeho boha Dágona!" Obeslali...
1. Samuel 6:1...města stoupal k nebi. Hospodinova truhla zůstala ve filištínském kraji sedm měsíců. Filištíni...
1. Samuel 13:15...Gibeje Benjamínovy. Saul spočetl vojsko, které zůstalo při něm - asi 600 mužů. Saul se svým synem...
1. Samuel 13:16...svým synem Jonatanem a s muži, kteří s ním ještě zůstali, se tedy drželi v Gibeji Benjamínově, zatímco...
1. Samuel 14:9...řeknou: ‚Zastavte se, dokud k vám nedorazíme!' zůstaneme na místě a nebudeme k nim šplhat. Jestliže...
1. Samuel 16:22... Saul potom vzkázal Jišajovi: " u David zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň." Kdykoli potom...
1. Samuel 19:2... Zítra ráno si prosím dávej pozor. Schovej sezůstaň v úkrytu. půjdu se svým otcem na pole, kde budeš,...
1. Samuel 20:19...rychle přijď k tomu místu, kde ses ukryl prve, a zůstaň tam u kamene Ezel. poblíž vystřelím tři šípy,...
1. Samuel 20:25...a po Saulově boku zasedl Abner. Davidovo místo zůstalo prázdné. Toho dne Saul neříkal nic, myslel si: Něco...
1. Samuel 22:4...Bůh naloží?" Odvedl je tedy k moábskému králizůstali u něj celou dobu, kdy se David zdržoval ve skalní...
1. Samuel 22:23... To kvůli mně zemřeli všichni tví příbuzníZůstaň se mnou, neboj se. Ten, kdo usiluje o můj život,...
1. Samuel 23:18...před Hospodinem uzavřeli smlouvu. David pak zůstal v Choreši a Jonatan se vrátil domů. K Saulovi do...
1. Samuel 23:25... a tak se přesunul do skal na poušti Maon, kde zůstal. Když se to Saul dozvěděl, začal Davida v maonské...
1. Samuel 25:13...čtyři sta mužů vyrazilo za Davidem. Dvě stě jich zůstalo u zásob. Jeden z Nábalových mládenců mezitím řekl...
1. Samuel 25:29...a usilovat ti o život, tvůj život, můj panezůstane pevně ve svazku živých, při Hospodinu, tvém Bohu....
1. Samuel 27:12..."Ten se svému lidu Izraeli nadobro zprotivilZůstane mým služebníkem napořád." V době Filištíni...
1. Samuel 30:2... který dobyli a vypálili. Všechny, kdo tam zůstali, ženy, děti i starce, zajali. Nikoho nezabili, ale...
1. Samuel 30:9...muži. Když přišel k potoku Besor, část jich tam zůstala. David pak pokračoval v pronásledování se čtyřmi...
1. Samuel 30:10...pronásledování se čtyřmi sty muži; dvě stě jich zůstalo u potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než...
1. Samuel 30:21..." Tak David dorazil k těm dvěma stům mužů, kteří zůstali u potoka Besor, protože byli příliš vyčerpáni, než...
1. Samuel 30:24...by s tou vaší řečí souhlasil? Podíl toho, kdo zůstal u zásob, bude stejný jako podíl toho, kdo šel do...
2. Samuel 2:13...a setkali se s nimi u Gibeonského rybníka. Jedni zůstali na jedné straně rybníka a druzí na druhé. Abner...
2. Samuel 6:11...do domu Obed-edoma Gatského. Hospodinova truhla zůstala v domě Obed-edoma Gatského tři měsíce a Hospodin...
2. Samuel 6:23...Saulova dcera Míkal pak celý život do smrti zůstala bez dětí. Jednou, když se král zabydlel ve svém...
2. Samuel 7:16...od tvého předchůdce. Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne."...
2. Samuel 9:1...synové byli knížata. Jednou se David zeptal: "Zůstal ještě někdo ze Saulova domu naživu? Kvůli Jonatanovi...
2. Samuel 9:3...ho král. "Chtěl bych mu projevit Boží přízeň." "Zůstal ještě jeden Jonatanův syn, chromý na nohy,"...
2. Samuel 10:5...ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete...
2. Samuel 11:1...rozdrtil Amonce. Oblehli tedy Rabu, ale David zůstal v Jeruzalémě. Jednou pozdě odpoledne, když David...
2. Samuel 11:12...bych neudělal!" David tedy Uriášovi řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den. Odešlu zítra." Toho dne...
2. Samuel 13:20...je to tvůj bratr. Neber si to tak." Támar pak zůstala opuštěná v domě svého bratra Abšaloma. Když se o...
2. Samuel 13:38...oplakával. Abšalom nalezl útočiště v Gešuru, kde zůstal tři roky. Když král David konečně Amnonovu smrt...
2. Samuel 14:32...vrátit z Gešuru. Bylo by mi lépe, kdybych tam zůstal! Chci krále vidět! Jestli na mně zůstává vina, ...
2. Samuel 15:19...Gatskému: "Proč bys odcházel s námi? Vrať sezůstaň u nového krále. Jsi přece cizinec, který opustil...
2. Samuel 15:29...s Abiatarem vrátili Boží truhlu do Jeruzalémazůstali tam. David pak stoupal na Olivetskou horu a celou...
2. Samuel 16:18...a celý tento izraelský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako...
2. Samuel 17:3...přece o život jediného muže - všechen lid může zůstat v pokoji." Abšalomovi i všem izraelským stařešinům...
2. Samuel 18:3...deset tisíc z nás. Teď nám lépe pomůžeš, když zůstaneš ve městě." "Udělám, co chcete," svolil tedy král....
2. Samuel 18:9...uvízl za vlasy. Mezek pod ním běžel dál, ale on zůstal viset mezi nebem a zemí. Jeden z mužů to viděl a...
2. Samuel 20:3...se o , ale sám s nimi nic neměl. do smrti zůstaly v ústraní a žily jako vdovy. Potom král přikázal...
2. Samuel 22:24...jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálilzůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů...
1. Královská 9:3...navěky zůstávalo jméno. oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a...
1. Královská 9:21...Izraele, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit,...
1. Královská 11:16...muže. Joáb tam s celým izraelským vojskem zůstal šest měsíců, dokud všechny Edomce nevyhladil. Hadad,...
1. Královská 11:32...z ruky Šalomounovy a tobě dám deset kmenů. Jemu zůstane jeden kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli...
1. Královská 11:40...uprchl do Egypta k egyptskému vládci Šišakovizůstal v Egyptě, dokud Šalomoun nezemřel. Ostatní...
1. Královská 17:9...Hospodinovo: "Vstaň, jdi do Sarepty Sidonskézůstaň tam. Hle, přikázal jsem jedné tamější vdově, aby ...
1. Královská 19:10... zbořili tvé oltáře a tvé proroky popraviliZůstal jsem jen , ale i teď chtějí připravit o život."...
1. Královská 19:14... zbořili tvé oltáře a tvé proroky popraviliZůstal jsem jen , ale i teď chtějí připravit o život."...
1. Královská 22:30...řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň v královském rouchu." A tak se král Izraele před...
1. Královská 22:35...Bitva ale zuřila celý den, a tak král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze. Krev crčící z...
2. Královská 2:2... Ten byl právě s Elíšou na cestě z Gilgalu. "Zůstaň tu," řekl Eliáš Elíšovi. "Hospodin posílá do...
2. Královská 2:4...vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin posílá do Jericha." On ale...
2. Královská 2:6...vím, mlčte," odpověděl. Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin posílá k Jordánu." On ale odpověděl:...
2. Královská 3:25...pokáceli. Jedině kamenné hradby v Kir-charešetu zůstaly stát, a tak to město obklíčili prakovníci a...
2. Královská 7:4...je ve městě hlad? Tam bychom zemřeli. Když tu zůstaneme sedět, zemřeme zrovna tak. Přeběhněme raději do...
2. Královská 7:10...nikdo! Po nikom ani vidu ani slechu. Na místě zůstali kromě stanů jen uvázaní koně a osli." Strážní tu...
2. Královská 8:1..."Ihned se s celou rodinou odstěhuj a nějaký čas zůstaň, kde to půjde. Hospodin do této země přivolal hlad a...
2. Královská 9:37...psi z celého jizreelského okolí. Mrtvola Jezábel zůstane jako hnůj na jizreelském poli, aby nikdo nemohl...
2. Královská 11:7...zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu odejítzůstanete na stráži Hospodinova chrámu při králi. Obklopíte...
2. Královská 11:8...Kdokoli se přiblíží k vašim řadám, zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Setníci to provedli...
2. Královská 14:10...Edoma, srdce se ti dme. Jen se chlub, ale raději zůstaň doma. Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a...
2. Královská 19:4...se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k...
2. Královská 19:36...Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryčzůstal v Ninive. Jednou, když se klaněl v chrámu svého boha...
2. Královská 25:2...a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku krále Cidkiáše....
2. Královská 25:11...hradby okolo Jeruzaléma. Zbytek lidí, kteří zůstali ve městě, odvlekl velitel gardistů Nebuzaradan...
2. Královská 25:22... syna Šafanova, správcem lidu, který směl zůstat v Judsku. Když všichni velitelé se svými muži...
2. Královská 25:24...zapřísahal: "Nebojte se sloužit BabyloňanůmZůstaňte v zemi, služte babylonskému králi a povede se vám...
1. Letopisů 12:40...byli v srdci zajedno, že Davida učiní králemZůstali u Davida a tři dny tam jedli a pili, protože jim...
1. Letopisů 13:14...ji do domu Obed-edoma Gatského. Boží truhla zůstala v domě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a...
1. Letopisů 19:5...ti muži byli velmi zostuzeni, král jim vzkázal: "Zůstaňte v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete...
1. Letopisů 20:1...Amonců, přitáhl k Rabě a oblehl ji. David zatím zůstal v Jeruzalémě. Joáb Rabu dobyl a zbořil ji. David pak...
2. Letopisů 7:16...tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm jméno zůstalo navěky. oči i srdce tam zůstanou navždy....
2. Letopisů 8:8...k Izraeli, totiž jejich potomky, kteří po nich zůstali v zemi a které synové Izraele nedokázali vyhladit,...
2. Letopisů 14:6...je hradbami s věžemi, branami a závorami. Země zůstala nám, protože jsme hledali Hospodina, svého Boha....
2. Letopisů 18:29...řekl: " půjdu do bitvy v přestrojení, ty ale zůstaň ve svém rouchu." A tak se král Izraele před bitvou...
2. Letopisů 18:34...ale zuřila celý den, a tak izraelský král musel zůstat před Aramejci podepřen na svém voze do večera....
2. Letopisů 21:17... stejně jako jeho syny a ženy. Jediný, kdo mu zůstal, byl nejmladší syn Achaziáš. Po tom všem ho ještě...
2. Letopisů 23:7... Kdokoli se přiblíží k chrámu, zemře. Musíte zůstat při králi, kamkoli se pohne." Levité i všichni...
2. Letopisů 25:19...jsem Edoma! Srdce se ti dme chloubou. Raději ale zůstaň doma! Proč si říkáš o neštěstí? Chceš padnout a...
Ezdráš 9:4...vlasy i vousy. V naprostém zděšení jsem usedlzůstal zděšen sedět do večerní oběti. Všichni, kdo se...
Nehemiáš 5:13...z jeho domu i z jeho vlastnictví. Takto  zůstane vytřesen a prázdný." Celé shromáždění na to...
Nehemiáš 11:1...ve svatém městě Jeruzalémě, a zbylých devět zůstalo v ostatních městech. Lidé žehnali všem, kdo se sami...
Nehemiáš 13:22...očistili a přišli hlídat brány, aby sobotní den zůstal svatý. I za to na pamatuj, Bože můj, a ve své...
Ester 7:6..." řekla Ester, "je tenhle zlosyn Haman!" Haman zůstal před králem a královnou jako omráčený. Král v návalu...
Ester 7:7...od vína a vyšel ven do zámecké zahrady. Haman zůstal, aby královnu Ester prosil o život. Bylo mu jasné,...
Job 11:2...Naámský mu na to řekl: " ta spousta slov zůstat bez odpovědi? se dát za pravdu mluvkovi? Myslíš,...
Job 20:26... Pohltí ho oheň, jenž nebyl rozdmýchán, cokoli zůstalo u něj doma, spolyká. Nebesa odhalí jeho vinu, země...
Job 29:20...bude nocovat v koruně. sláva stále čerstvá zůstane, můj luk stále pevný v ruce .' Naslouchali mi...
Žalmy 18:24...jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálilzůstal jsem před ním bez úhony, varoval jsem se hříchů...
Žalmy 19:4... Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen; jejich zvuk ozývá se celou zemí, do krajů...
Žalmy 36:13...! Tam, kde zlosynové padnou, ležet zůstanou, nevstanou! Žalm Davidův. Nezlob se kvůli...
Žalmy 39:3... dokud je se mnou ničemník." Jako němý jsem zůstal tiše, nadobro jsem se odmlčel, svou bolest však jen...
Žalmy 39:10...mých provinění, se mi prosím blázni nesmějíZůstanu tiše, neotevřu ústa, protože tys to způsobil!...
Žalmy 42:9...svou lásku ukáže, v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane - tak zní modlitba k Bohu mého života! Zeptám se...
Žalmy 48:6... společně k městu přitáhli. Když na pohlédlizůstali ohromeni, vyděsili se, náhle utekli. Zděšením byli...
Žalmy 68:17...zvolil za svůj příbytek? Hospodin na věčně zůstane! Božích vozů jsou myriády, jsou jich tisíce a...
Žalmy 69:26...prchlivosti je zachvátí. Jejich příbytek  zůstane pustý, v jejich stanech nikdo nebydlí! Koho jsi...
Žalmy 69:37... Potomci jeho služebníků tu zemi obdržízůstanou v , kdo jeho jméno milují! Pro předního zpěváka...
Žalmy 74:9... proroky nemáme, nikdo z nás neví, jak dlouho to zůstane. Jak dlouho se, Bože, smí rouhat protivník? Bude se...
Žalmy 85:6...proti nám! To budeš navěky rozhněván? Rozlícen zůstaneš napořád? Nechceš nám znovu život darovat, aby se...
Žalmy 92:15...vzkvétají. Ovoce ponesou ještě ve stáří, čerství zůstanou a plní sil. Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost...
Žalmy 103:17...byl. Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty...
Žalmy 109:9... jeho pověření jiný převezme! jeho děti zůstanou sirotky, jeho žena ovdoví! jeho synové po...
Žalmy 111:3...je slavné a nádherné, jeho spravedlnost navždy zůstane! Vykonal památné zázraky, milostivý a soucitný je...
Žalmy 112:6...nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane. Ze zlých zpráv nemá strach, srdce pevné, na...
Přísloví 2:21...Poctiví přece budou obývat zemi a bezúhonní v  zůstanou. Ničemové však budou ze země vymýceni, proradní z...
Přísloví 13:25... Spravedlivý se nají do sytosti, břicho ničemů zůstane o hladu. Moudrá žena buduje svůj domov, hloupá jej...
Přísloví 14:13...smíchu bolí srdce; když skončí radost, smutek zůstane. Zvrácený dojde odplaty za své skutky a dobrý...
Přísloví 14:24...moudrých je jejich bohatství, tupost hlupáků zůstane tupostí. Pravdomluvný svědek může zachránit život,...
Přísloví 19:15... Lenost ukolébá člověka k spánku; kdo je váhavýzůstane o hladu. Kdo dbá na přikázání, dbá na vlastní duši;...
Přísloví 28:16...více utlačuje; ten, komu nejde o zisk, tu dlouho zůstane. Člověk obtížený vraždou se řítí do jámy, od...
Kazatel 6:4...než on! Přišlo nazmar a ve tmě zmizí, jeho jméno zůstane skryto v tmách, nevidí slunce a o ničem neví,...
Kazatel 7:23... Říkal jsem si, že zmoudřím, moudrost mi ale zůstala vzdálená. Vzdálená je, je jakákoli! Kdo jen...
Kazatel 11:3... průtrž se na zemi vylije. Když spadne stromzůstane ležet, padl k jihu nebo na sever. Kdo čeká vítr,...
Izaiáš 1:8...je z pustina, cizáky zcela zničená. Opuštěna zůstala Dcera sionská jako chýše vprostřed vinice, jako...
Izaiáš 4:3...a ozdobou pro ty z Izraele, kteří vyváznou. Kdo zůstane na Sionu, kdo bude ponechán v Jeruzalémě, bude...
Izaiáš 6:13...pryč, takže tu zemi všichni opustí. Kdyby v  zůstala i jen desetina, musí být znovu vypleněna. Ale jako...
Izaiáš 7:4... u silnice k Valchářovu poli, a řekneš muZůstaň klidný, neboj se! Nenech se děsit těmi dvěma...
Izaiáš 7:21... ba i bradu vám ostříhá. V ten den člověku zůstane jen kravka a pár ovcí, nadojí mu však tolik mléka,...
Izaiáš 9:19...hltá maso vlastních příbuzných. Krájel napravozůstal hladový, hltal nalevo, a chce víc. Manases Efraima,...
Izaiáš 10:19... jako když choré sklátí choroba. Z lesů jim zůstane tak málo stromů, že by je i dítě mohlo spočítat. V...
Izaiáš 15:9...na ty, kdo z Moábu prchli, i na ty, kdo v zemi zůstali. Pošlete beránky vládci země ze Sely u pouště na...
Izaiáš 18:6...noži, odstraní vinoucí se výhonky. Všechno to zůstane dravým ptákům z hor a divokým zvířatům; dravé...
Izaiáš 24:12...veselí, radost odešla do vyhnanství. Z města zůstaly pusté trosky, brána roztříštěna na kusy. Toto se...
Izaiáš 24:23...žaláři; po dlouhé době pak budou souzeni. Měsíc zůstane užaslý i samo slunce se zastydí, se Hospodin...
Izaiáš 27:10...kůly ani kadidlové oltáře. Opevněné město zůstalo opuštěné, jak pustá poušť jsou prázdné příbytky....
Izaiáš 28:5...a krásnou čelenkou pro ty, kdo z jeho lidu zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou pro...
Izaiáš 29:9...hoře Sionu. Trňte a ustrňte! Děláte slepé, slepí zůstaňte! Opilí jste, i když ne po víně, potácíte se jako...
Izaiáš 30:17... když zakřičí pět, všichni prchnete, nakonec zůstanete sami jak vlajkový stožár na vrcholu hory, jako...
Izaiáš 32:14...domy veselí, nad tímto městem hýření! Palác zůstane opuštěn, hluk města utichne, z pevnosti a věže bude...
Izaiáš 37:4...se proto za tu hrstku, která tu z nás ještě zůstala." Služebníci krále Ezechiáše tedy přišli k...
Izaiáš 37:37...Asyrský král Senacherib se sebral, odtáhl pryčzůstal v Ninive. Jednou, když se klaněl v domě svého boha...
Izaiáš 38:16... Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi uzdravil a oživil! Hle,...
Izaiáš 45:18...a upevnil, který ji nestvořil, aby prázdná zůstala, ale k bydlení ji zformoval: jsem Hospodin a...
Izaiáš 59:14...zplodila. Právo je zpátky zahnáno, spravedlnost zůstala kdesi daleko; pravda ulicemi klopýtá, poctivost...
Izaiáš 60:11...své přízni se ale nad tebou slituji. Tvé brány zůstanou stále otevřeny, nebudou zavírány ve dne ani v noci...
Izaiáš 65:5...hrncích je hnusná polévka! Přitom říkají: "Zůstaň tam a nechoď blíž, neboť jsem svatější než ty!"...
Izaiáš 66:22... Jako to nové nebe a nová zem, které učinímzůstanou přede mnou, praví Hospodin, tak zůstane i vaše...
Jeremiáš 3:5...jsi provázel! Snad se nebudeš hněvat věčněZůstaneš navždy rozzloben?' Takto mluvíš, a přitom hle -...
Jeremiáš 4:19...Srdce mám sevřené, srdce se chvěje - nemohu zůstat mlčet! Slyšíš, duše, hlas polnice? Troubí na...
Jeremiáš 8:2...klaněli. Nikdo je neposbírá, nikdo je nepohřbízůstanou ležet jako hnůj na zemi. A kamkoli zaženu tu...
Jeremiáš 16:4...smrtí. Nikdo je neopláče ani nepohřbí, takže zůstanou ležet jako hnůj na zemi. Meč a hlad s nimi...
Jeremiáš 20:17...v lůně, aby se mi matka stala hrobem a břicho  zůstalo navždy těhotné? Proč jen jsem vyšel z lůna matčina?...
Jeremiáš 21:9... předkládám vám cestu života a cestu smrti. Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo...
Jeremiáš 24:8... jeho velmože a ty, kdo zbyli v Jeruzalémězůstali v této zemi anebo se usadili v Egyptě, ty všechny...
Jeremiáš 25:33...je neopláče, nikdo je neposbírá ani nepohřbízůstanou ležet jako hnůj na zemi. Kvílejte, pastýři,...
Jeremiáš 27:12...babylonského krále, poddejte se mu i jeho liduzůstanete naživu! Proč bys měl i se svým lidem umírat mečem...
Jeremiáš 27:17...je. Poddejte se babylonskému králizůstanete naživu. Proč by se toto město mělo stát...
Jeremiáš 27:18... v paláci judského krále a v Jeruzalémě ještě zůstaly! Toto praví Hospodin zástupů o sloupech, o...
Jeremiáš 27:19...ostatních cennostech, které v tomto městě ještě zůstaly (babylonský král Nabukadnezar je totiž nepobral,...
Jeremiáš 27:21...zástupů, Bůh Izraele, o cennostech, které ještě zůstaly v Hospodinově domě, v paláci judského krále a v...
Jeremiáš 27:22...a v Jeruzalémě: Budou odneseny do Babylonu a tam zůstanou do dne, kdy si jich znovu povšimnu, praví...
Jeremiáš 29:16...na Davidově trůnu a o veškerém lidu, který zůstal v tomto městě, o vašich bratrech, kteří s vámi nešli...
Jeremiáš 32:5...očima. Ten odvede Cidkiáše do Babylonu, kde zůstane, dokud si ho znovu nevšimnu, praví Hospodin.' Prý:...
Jeremiáš 32:14...opis - a vlož je do hliněné nádoby, aby zůstaly nadlouho zachovány.' Neboť tak praví Hospodin...
Jeremiáš 33:9... uslyší o všem dobrodiní, které jim prokážiZůstanou v úžasu a rozechvění nad vším tím dobrodiním a nad...
Jeremiáš 37:10...na vás útočí, pobili, takže by v jejich táboře zůstali jen těžce ranění, přece by se všichni zvedli a toto...
Jeremiáš 38:2...říkal všemu lidu: "Tak praví Hospodin - Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo...
Jeremiáš 38:22... co mi Hospodin ukázal: Hle, všechny ženy, které zůstaly v paláci judského krále, budou vyvedeny k velitelům...
Jeremiáš 38:28...jeho rozhovor s králem neslyšel. Jeremiáš pak zůstal na strážním nádvoří do dne, kdy byl Jeruzalém...
Jeremiáš 39:9...Nebuzardan odvlekl do Babylonu zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo k němu přeběhli, a všechen...
Jeremiáš 39:14... syna Šafanova, aby ho vzal domů. Tak Jeremiáš zůstal mezi svým lidem. Když byl Jeremiáš ještě držen na...
Jeremiáš 40:6...Micpy a bydlel tam u něj mezi lidem, který směl zůstat v zemi. Když všichni polní velitelé se svými muži...
Jeremiáš 40:9...muži zapřísahal: "Nebojte se poddat BabyloňanůmZůstaňte v zemi, poddejte se babylonskému králi a povede se...
Jeremiáš 41:10...- královské dcery i všechny ostatní, kteří tam zůstali a které velitel gardistů Nebuzardan svěřil...
Jeremiáš 42:10... abych mu předložil vaši prosbu: Jestliže zůstanete v této zemi, vybuduji vás a nezbořím, zasadím vás...
Jeremiáš 43:4...z lidu neposlechl Hospodinův příkaz, že mají zůstat v judské zemi. Jochanan, syn Kareachův, pak s...
Jeremiáš 49:13...bude posměškem a nadávkou a všechna její města zůstanou v troskách na věčnost." Od Hospodina jsem slyšel...
Jeremiáš 50:3...na něj národ severní, obrátí jeho zemi v spoušťZůstanou bez obyvatele - lidé i zvěř se dají na útěk. V...
Jeremiáš 51:26...z tebe kámen úhelný ani kámen pro základy. Anozůstaneš pustý navěky, praví Hospodin." Zvedněte v zemi...
Jeremiáš 51:30...nikdo nebydlí. Babylonští hrdinové dobojovalizůstali ve svých opevněních. Síly je opustily, jsou jako...
Jeremiáš 51:37...žijí jen šakali, bude vzbuzovat děs a posměchzůstane bez obyvatele. Jsou jako řvoucí smečka lvů, lačně...
Jeremiáš 51:62...takže v něm nikdo nezbude - lidé ani dobytek - a zůstane navždy zpustošené!' tu knihu dočteš, přivaž k ...
Jeremiáš 52:5...a začali kolem něj stavět obléhací val. Město zůstalo obleženo do jedenáctého roku vlády krále...
Jeremiáš 52:15...odvlekl část chudiny, zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo přeběhli k babylonskému králi,...
Pláč 1:1...dny svého života, dokud nezemřel. Ach, jak zůstalo opuštěno to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo...
Pláč 1:16...by potěšil, kdo by mi život navrátil. děti zůstaly opuštěny - nepřítel zvítězil. Sion své ruce...
Ezechiel 3:15...Tel-aviv u průplavu Kebar a sedm dní jsem tam zůstal sedět otřesen. Když těch sedm dní uplynulo, dostal...
Ezechiel 3:21... aby nehřešil, a on hřešit přestane - pak zůstane živ, protože přijal varování, a i ty se zachráníš."...
Ezechiel 6:6...okolo vašich oltářů. Kdekoli teď bydlítezůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z vašich...
Ezechiel 9:8...tak vyšli do města a pobíjeli. Zatímco pobíjelizůstal jsem sám. Padl jsem na tvář a úpěl: "Ach ne,...
Ezechiel 10:16...zem, ani tehdy se od nich kola nevzdálila, ale zůstala u nich. Když stáli, stála, když se zvedali, zvedala...
Ezechiel 12:10...vládce v Jeruzalémě a celého domu Izraele, který zůstal ve městě. Řekni jim: jsem znamení pro vás!...
Ezechiel 12:20...násilí všech jejích obyvatel. Obydlená města zůstanou ležet v troskách a země bude zničena. Tehdy...
Ezechiel 14:22...z něj vyhladil lidi i dobytek! Přesto v něm ale zůstane hrstka přeživších, kteří odtud vyvedou své syny a...
Ezechiel 17:21...z celého jeho vojska padnou mečem a ti, kdo zůstanou, budou rozehnáni do všech stran. Tehdy poznáte, že...
Ezechiel 22:14...a nad krví prolitou uprostřed tebe! Zdalipak zůstaneš tak smělé a silné ve dnech, kdy s tebou zúčtuji?...
Ezechiel 35:9... že z tebe zbude věčná pustina; tvá města zůstanou neobydlena. Tehdy poznáte, že jsem Hospodin....
Ezechiel 39:5...připojí. Nakrmím tebou dravé ptáky i divou zvěřZůstaneš ležet venku na poli. Ano, tak jsem promluvil,...
Ezechiel 44:2... obrácené k východu. Byla zavřená. "Tato brána zůstane zavřená," řekl mi Hospodin. "Nebude se otevírat a...
Ezechiel 46:16...ze svých synů, bude to patřit i jeho potomkůmzůstane jim to jako dědičné vlastnictví. Když ale ze svého...
Ezechiel 46:17... Je to přece dědictví pro jeho syny - musí to zůstat jim. Vládce nesmí brát nic z dědičného podílu lidu,...
Ezechiel 47:11... Jeho bažiny a mokřiny ale nebudou uzdravenyzůstanou kvůli soli. Na obou březích porostou nad řekou...
Daniel 1:21...v celém jeho království. Daniel tam pak zůstal do prvního roku krále Kýra. Ve druhém roce své...
Daniel 7:12... Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své moci. Potom to noční...
Daniel 10:8...padla na taková hrůza, že se utíkali schovatZůstal jsem tedy sám. Jakmile jsem to veliké vidění spatřil...
Daniel 12:9..."Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova zůstanou tajemstvím zapečetěným pro poslední čas. Mnozí...
Ozeáš 3:3...půldruhého chomeru ječmene. Potom jsem řekl: "Zůstaneš se mnou nadlouho; nebudeš smilnit ani spát s mužem...
Ozeáš 3:4...s mužem a ani s tebou." Synové Izraele totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez oběti a posvátného...
Ozeáš 8:7...Protože vítr zasévali, sklidí vichřici. Klasy zůstanou bez zrní, budou bez úrody, bez mouky. Pokud se...
Ozeáš 8:8...to cizáci. Izrael bude pohlcen - mezi pohany teď zůstane jako nepotřebný odpadek. Chodili totiž do Asýrie...
Amos 5:3...Městu, jež vytáhne s tisícem, jen sto jich zůstane a tomu, jež se stem vytáhne, zůstane jen deset....
Amos 5:15... Bůh zástupů, smiluje nad tím, co z Josefa zůstane. Nuže, toto praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů:...
Abakuk 2:8...Protože jsi plenil mnohé národy, ti, kdo zůstanou, zas tebe vyplení - za to, že jsi vraždil lidi a...
Abakuk 3:11... do výšky se vlny vzdouvají. Slunce i měsíc zůstaly ve svém obydlí, před září tvých šípů utekly, před...
Sofoniáš 3:6...zničil, že tudy nikdo nechodí. Z jejich měst zůstaly rozvaliny, z jejich obyvatel nezbyl jediný. Myslel...
Zachariáš 5:4...toho, kdo křivě přísahá mým jménem, a v tom domě zůstane, dokud nebude zničen - jak dřevo, tak i kámen!...
Zachariáš 6:14...knězem - a to obojí bude ve shodě.' Koruna pak zůstane na památku v Hospodinově chrámě, kde bude svěřena...
Zachariáš 9:7...sousto z úst, ohavný pokrm ze zubů! Kdo z nich zůstanou, připadnou našemu Bohu a stanou se jedním z...
Zachariáš 12:6...vlevo všechny národy v okolí, ale Jeruzalém zůstane na svém místě netknutý. Hospodin ovšem zachrání...
Zachariáš 13:8...budou dvě třetiny vyhlazeny a pomřou, takže v  zůstane jen třetina. I tu třetinu ale zavedu do ohně....
Zachariáš 14:2...města půjde do vyhnanství, zbytek lidu ale zůstane ve městě. Tehdy Hospodin vytáhne a bude bojovat s...
Zachariáš 14:10...se změní v pustou pláň. Jeruzalém však zůstane nepohnutelně stát a bude se tyčit od Benjamínské...
Matouš 2:13... vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egyptazůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě...
Matouš 2:15... vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin...
Matouš 6:4...levice neví, co dělá pravice. Tak tvé dobrodiní zůstane vskrytu a tvůj Otec, který vidí vskrytu, odmění....
Matouš 10:11...nebo vesnice, najděte tam hodného člověkazůstaňte u něj, dokud neodejdete. Když budete vcházet do...
Matouš 11:23...zázraky, které se dějí v tobě, staly v Sodomězůstala by stát dodnes. Říkám vám: Sodomské zemi bude v...
Matouš 14:23...o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď byla daleko od břehu, zmítána vlnami,...
Matouš 23:38...křídla, ale nechtěli jste. Hle, váš dům vám teď zůstane pustý. Říkám vám, že od této chvíle neuvidíte,...
Matouš 26:38...a tíha. "Je mi úzko k smrti," řekl jim. "Zůstaňte tu a bděte se mnou!" Kousek poodešel, padl na tvář...
Matouš 28:4...jako sníh. Strážní se strachem z něj roztřáslizůstali jako mrtví. "Nebojte se," řekl anděl ženám. "Vím,...
Marek 3:31...ducha.) Tehdy dorazili jeho bratři a matkaZůstali venku a vzkázali mu, že ho volají. Kolem něj seděl...
Marek 5:18...ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl zůstat. On mu to ale nedovolil. Řekl mu: "Jdi domů ke svým...
Marek 6:10... "Když vejdete do něčího domu," řekl jim, "zůstaňte tam, dokud neodejdete. Kdyby vás ale někde...
Marek 9:26...A tak s křikem a velikým zmítáním vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že zemřel. Když ho...
Marek 12:17...císařovo, a Bohu, co je Boží," řekl jim JežíšZůstali nad tím v úžasu. Potom k němu přišli saduceové...
Marek 14:34...hrůza a tíha. Řekl jim: "Je mi úzko k smrtiZůstaňte tu a bděte." Kousek poodešel, padl na zem a modlil...
Lukáš 1:56...a jeho semeni navěky. Marie pak u  zůstala asi tři měsíce a potom se vrátila domů. Alžbětě se...
Lukáš 2:43...skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že je v...
Lukáš 8:38... ze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby mohl zůstat s ním. Ježíš ho ale propustil. "Vrať se domů," řekl...
Lukáš 9:4...náhradní košile. Do kteréhokoli domu vejdetezůstaňte tam a odtud zas jděte dál. Kdekoli by vás...
Lukáš 9:36...ten hlas dozněl, našli tam jen samotného JežíšeZůstali zticha a v těch dnech nikomu neprozradili, co...
Lukáš 9:45..." Oni však ten výrok nepochopili. Jeho smysl jim zůstal skryt, takže mu nerozuměli, ale báli se ho zeptat....
Lukáš 13:25...moci. Když hospodář vstane a zavře dveřezůstanete venku. Budete tlouci na dveře: ‚Pane, otevři nám...
Lukáš 17:12...vesnici, setkalo se s ním deset malomocnýchZůstali stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši, Mistře,...
Lukáš 18:13...dávám ze všech svých příjmů...' Výběrčí daní zůstal úplně vzadu. Neodvažoval se ani vzhlédnout k nebi,...
Lukáš 18:34...nic z toho nepochopili. Smysl toho výroku jim zůstal skryt, takže nerozuměli, o čem mluví. Když přicházel...
Lukáš 19:5...a řekl mu: "Zachee, pojď rychle dolů. Dnes musím zůstat u tebe doma." Rychle tedy slezl a radostně ho přijal...
Lukáš 22:28...jako ten, který slouží. Vy jste ti, kdo se mnou zůstali v mých zkouškách, a vám odkazuji království,...
Lukáš 24:29... že půjde dál. Oni ho však přemlouvali: "Zůstaň s námi, se připozdívá; chýlí se k večeru." Šel...
Lukáš 24:49... Hle, na vás sešlu zaslíbení svého OtceZůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečeni mocí shůry."...
Jan 1:32...jsem Ducha, jak sestoupil z nebe jako holubicezůstal na něm. jsem ho neznal, ale Ten, který poslal...
Jan 1:33... mi řekl: ‚Na koho spatříš sestoupit Duchazůstat na něm, to je ten, který křtí Duchem svatým.' ...
Jan 1:39...se šli podívat, kde bydlí, a toho dne u něj zůstali. Bylo to kolem čtvrté odpoledne. Jeden z těch dvou,...
Jan 4:40...ti Samaritáni přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. Zůstal tam tedy dva dny a díky jeho slovu jich...
Jan 6:22... k němuž pluli. Druhého dne si zástup, který zůstal na protějším břehu jezera, uvědomil, že tam byla jen...
Jan 7:9...můj čas se ještě nenaplnil." To jim řeklzůstal v Galileji. Později, když jeho bratři odešli, vydal...
Jan 8:9... počínaje od nejstarších. Nakonec tam Ježíš zůstal sám s tou ženou stojící uprostřed. Ježíš se zvedl a...
Jan 8:31... Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: "Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky....
Jan 10:40...za Jordán, na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali: "Jan...
Jan 11:6...i Lazara. Když uslyšel, že Lazar onemocnělzůstal ještě dva dny tam, kde byl. Potom řekl svým...
Jan 11:20... že přichází Ježíš, vyšla mu naproti, ale Marie zůstala doma. "Pane, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!"...
Jan 12:24...Pokud zrno pšenice nepadne do země a nezemřezůstane samo. Pokud však zemře, přinese hojnou úrodu. Kdo...
Jan 12:34..."My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěky. Proč tedy říkáš, že Syn člověka musí být...
Jan 14:16...Otce a vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže...
Jan 15:4...již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvilZůstaňte ve mně a ve vás. Jako ratolest nemůže nést...
Jan 15:7...posbírány, hozeny na oheň a shoří. Jestliže zůstanete ve mně a slova zůstanou ve vás, proste, o...
Jan 15:9...Jako Otec miloval , tak jsem i miloval vásZůstaňte v lásce. Zachováte-li přikázání, zůstanete v...
Jan 15:10... Zůstaňte v lásce. Zachováte-li přikázánízůstanete v lásce, tak jako jsem zachoval přikázání...
Jan 15:16...vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; aby vám Otec dal, o cokoli ho poprosíte v mém...
Jan 18:16...jít za Ježíšem do veleknězova dvora. Petr ale zůstal venku u dveří. Onen druhý učedník, který se znal s...
Jan 19:31...sobotu. Židovští představení nechtěli, aby těla zůstala na křížích do soboty, a tak požádali Piláta, aby...
Jan 20:11...tak se ti učedníci vrátili zpět. Marie ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do...
Skutky 1:20...) "V knize Žalmů je psáno: ‚Jeho příbytek  zůstane pustý a v něm nikdo nebydlí' a dále: ‚Jeho...
Skutky 2:24...a zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci. David o něm říká: ‚Hospodina vidím před...
Skutky 3:21...ohlášeného Mesiáše - Ježíše, který zatím musí zůstat v nebi do času nápravy všech věcí, jak o tom Bůh...
Skutky 9:7...dozvíš, co máš dělat." Muži v Saulově doprovodu zůstali stát bez hlesu; slyšeli totiž hlas, ale nikoho...
Skutky 9:28...směle mluvil v Ježíšově jménu. A tak s nimi zůstal v Jeruzalémě. Hovořil a přel se také s pořečtěnými...
Skutky 12:19...popravit a odebral se z Judska do Cesareje, kde zůstal. Herodes se tehdy velmi hněval na Týrské a Sidonské....
Skutky 14:28...skrze učinil a že otevřel dveře víry pohanůmZůstali tam s učedníky po delší čas. Potom přišli někteří...
Skutky 15:35...vyslali zpět k apoštolům. Pavel a Barnabáš zůstali v Antiochii také a spolu s mnoha dalšími vyučovali...
Skutky 17:14...hned poslali k moři, ale Silas a Timoteus tam zůstali. Ti, kdo Pavla doprovázeli, ho dovedli do Athén....
Skutky 18:11...v tomto městě totiž patří mně." A tak tu Pavel zůstal půldruhého roku a vyučoval mezi nimi Boží slovo....
Skutky 18:20...se Židy. Přemlouvali ho, aby ještě nějaký čas zůstal, ale on nesvolil. Při loučení jim řekl: "Bude-li Bůh...
Skutky 19:22...a Erasta, tehdy poslal do Makedonie, ale sám zůstal ještě načas v Asii. Někdy v době nastal kvůli ...
Skutky 21:4... vyhledali jsme místní učedníky a týden u nich zůstali. Ti Pavla skrze Ducha varovali, nechodí do...
Skutky 21:8...evangelistu Filipa (jednoho z oněch sedmi) a zůstali u něj v domě. Filip měl čtyři mladé dcery, které...
Skutky 25:21...soud projednat. Pavel se však odvolal, že chce zůstat ve vazbě do rozhodnutí Jeho Veličenstva. Nařídil...
Skutky 25:24...zde žádala celá židovská obec s křikem, že nesmí zůstat naživu. Shledal jsem, že neprovedl nic, za co by...
Skutky 28:11...lodi se znakem Blíženců, která na tom ostrově zůstala přes zimu. Na tři dny jsme zastavili v Syrakusách...
Skutky 28:14...bratry a na jejich pozvání jsme u nich týden zůstali. A tak jsme dorazili do Říma. Když o nás uslyšeli...
Skutky 28:30...byla poslána pohanům. Oni uslyší!" Pavel pak zůstal celé dva roky ve vlastním pronájmu a přijímal...
Římanům 11:3... tvé proroky pobili a tvé oltáře rozbořilizůstal jsem jen , a i mně usilují o život!" Jak mu tehdy...
Římanům 11:5... kteří neklekali před Baalem." Stejně tak i nyní zůstala hrstka vyvolených milostí. Je to díky milosti, ne...
Římanům 11:22...Boží laskavost, pokud ovšem v této laskavosti zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou...
1. Korintským 1:20...moudrost moudrých, zavrhnu rozum rozumných." Kde zůstal mudrc? Kde je učenec? Kde zůstal světový myslitel?...
1. Korintským 3:14...ohněm, neboť oheň vyzkouší dílo každého člověkaZůstane-li něčí dílo, které postavil, získá odplatu....
1. Korintským 7:8... Svobodným a vdovám říkám, že je pro lepší zůstat, jako jsem . Pokud se však nemohou ovládnout, ...
1. Korintským 7:11... od muže neodchází. Pokud přece odejde,  zůstane nevdaná anebo se smíří s manželem. Stejně tak...
1. Korintským 7:12...bratr nevěřící manželku a ta je ochotná s ním zůstat, ji neopouští. Stejně tak, má-li některá žena...
1. Korintským 7:13...žena nevěřícího manžela a ten je ochoten s  zůstat, ho neopouští. Nevěřící manžel je totiž posvěcen...
1. Korintským 7:26...vzhledem k současné tísni je pro člověka lepší zůstat, jak je. Jsi v manželském svazku? Nesnaž se o rozvod...
1. Korintským 7:40... Osobně si ale myslím, že bude šťastnější, když zůstane, jak je. A mám za to, že i mám Božího Ducha. ...
1. Korintským 12:1...jde o duchovní dary, bratři, nechci, abyste zůstali v nevědomosti. Víte, že jste ještě jako pohané...
1. Korintským 14:11... Mluví-li však někdo řečí, které nerozumímzůstaneme jeden druhému cizincem. Stejné je to s vámi. Když...
1. Korintským 16:6...totiž jen procházím, ale u vás snad nějakou dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste mohli vypravit,...
1. Korintským 16:8... že u vás nějaký čas pobudu. do Letnic ale zůstanu v Efesu, neboť se mi tu otevírají veliké a slibné...
2. Korintským 13:2... se k vám vrátím, nebudu brát ohled na ty, kdo zůstali v hříchu, ani na nikoho jiného. Žádáte přece důkaz,...
Efeským 4:14...míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem...
Efeským 6:13...abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnitzůstat stát. Stůjte přepásáni na bedrech pravdou, oblečeni...
Filipským 1:22...- to je pro Kristus, a umřít - to je ziskZůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro plodnou...
Filipským 1:24...odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepšízůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám. Proto vím...
Filipským 1:25...prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu, aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě...
1. Tesalonickým 3:1...odloučení nemohli déle snést, rozhodli jsme se zůstat v Athénách sami a poslali jsme Timotea, našeho...
1. Timoteus 1:3...Pána. Jak jsem prosil cestou do Makedoniezůstaň v Efesu a zakaž jistým lidem šířit odlišná učení. ...
1. Timoteus 6:14... abys toto přikázání zachovával bez poskvrnyZůstaň bez úhony do příchodu našeho Pána Ježíše Krista,...
2. Timoteus 4:11...Galacie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš se mnou zůstal. Vyzvedni Marka a přiveď ho s sebou; velmi potřebuji...
2. Timoteus 4:20...Priscillu s Akvilou i Onesiforův dům. Erastos zůstal v Korintu, Trofima jsem nechal nemocného v Milétu....
Židům 4:15...který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se...
Židům 7:23...kněží muselo být mnoho, protože jim smrt bránila zůstat v úřadu, ale jeho kněžství je trvalé, protože žije...
Židům 12:27... co je otřesitelné (to jest udělané), aby tak zůstalo to, co je neotřesitelné. My však přijímáme...
1. Jan 2:19...nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k námzůstali by s námi; oni však od nás odešli, aby se ukázalo,...
1. Jan 2:24...zůstává, co jste slyšeli od počátku. Když ve vás zůstane, co jste slyšeli od počátku, pak i vy zůstanete v...
Zjevení 17:10...je a další ještě nepřišel; a přijde, musí zůstat na krátký čas. Šelma, která byla a není, ta je osmý...
Zjevení 18:10... uvidí dým jejího pálení. Pro hrůzu jejích muk zůstanou stát zdálky a řeknou: "Běda, běda, město veliké,...
Zjevení 18:17... námořníci a všichni, kdo pracují na mořizůstali stát v povzdálí, a když viděli dým jejího pálení,...
Zjevení 22:15... čarodějové, smilníci, vrahové a modláři však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje...

Slova obsahující zůstal: nezůstal (21) nezůstala (5) nezůstali (2) nezůstalo (1) nezůstaly (2) pozůstalé (4) pozůstali (2) pozůstalí (1) pozůstalých (1) pozůstalým (1) zůstal (103) zůstala (28) zůstali (53) zůstalo (20) zůstaly (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |