Zůstával

Hledám varianty 'zůstával' [ zůstávejte (4) zůstávej (4) zůstáváte (2) zůstávat (5) zůstáváš (1) zůstáváme (2) zůstávám (5) zůstávalo (7) zůstávali (8) zůstávala (1) zůstával (8) zůstávají (8) zůstává (51) ]. Nalezeny 104 verše.
Exodus 13:9...mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin vyvedl z Egypta...
Exodus 25:15... aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudou z nich vytahovány. Do ...
Leviticus 16:16... Totéž učiní se Stanem setkávání, který s nimi zůstává uprostřed jejich nečistot. Když vejde do...
Numeri 4:7... číše a konvice pro úlitby; na stole bude zůstávat každodenní chléb. Na to vše pak rozprostřou přehoz...
Deuteronomium 25:18...a pobil tvůj zadní voj, všechny, kdo pro slabost zůstávali pozadu. ti Hospodin, tvůj Bůh, odpočinout...
Deuteronomium 33:12...řekl: "Hospodinův miláček to je - kéž zůstává u něj v bezpečí! On jej ochraňuje každý den, vždyť...
Jozue 10:1...a že obyvatelé Gibeonu s Izraelem uzavřeli mírzůstávají mezi nimi. Tehdy dostali hrozný strach, protože...
Jozue 23:7...se nesměšujte s národy, které tu s vámi ještě zůstávají. Jména jejich bohů nepřipomínejte ani při nich...
Jozue 23:12...odvrátíte a spojíte se ze zbytkem národů, které zůstávají mezi vámi, a budete se s nimi příznit, mísit se s...
Růt 2:23... dokud neskončila sklizeň ječmene a pšenice. A zůstávala dál se svou tchyní. Její tchyně Noemi pak...
1. Samuel 21:8...i jeden ze Saulových služebníků, který toho dne zůstával před Hospodinem. Jmenoval se Doeg Edomský a byl to...
2. Samuel 7:2...se, bydlím v cedrovém paláci, a Boží truhla zůstává mezi plachtami." "Jdi a udělej vše, co máš na srdci...
2. Samuel 9:13...stali Mefibošetovými služebníky. Mefibošet ovšem zůstával v Jeruzalémě, neboť vždy jídal u královského stolu...
2. Samuel 11:11...mu odpověděl: "Boží truhla a Izrael s Judou zůstávají pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s...
2. Samuel 14:32...tam zůstal! Chci krále vidět! Jestli na mně zůstává vina, raději zabít." Joáb tedy šel za...
2. Samuel 17:17...i všemi jeho muži konec!'" Jonatan a Achimaac zůstávali u pramene En-rogel. Chodívala tam služebná a...
1. Královská 8:12...Hospodinova sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin. jsem ti ale...
1. Královská 8:16...nevyvolil město k postavení chrámu, v němž by zůstávalo jméno. Vyvolil jsem však Davida, aby vedl...
1. Královská 9:3...tento chrám, který jsi vystavěl, aby tam navěky zůstávalo jméno. oči i srdce tam zůstanou navždy....
1. Královská 11:36... městě, které jsem si vyvolil, aby tam zůstávalo jméno. Tebe ale vezmu a budeš kralovat,...
1. Královská 12:19...naskočit do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes....
1. Královská 14:21...vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Jeho matka, Amonka, se jmenovala...
2. Královská 3:3...Baalův sloup, který nechal vztyčit jeho otecZůstával ale v hříších Jeroboáma, syna Nebatova, který...
2. Královská 8:22... Vojsko se mu pak rozuteklo domů. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se...
2. Královská 23:27...vyvolil, i chrám, o němž jsem řekl, že tam bude zůstávat jméno." Ostatní Jošiášovy skutky - co všechno...
1. Letopisů 5:26...do Chalachu, Chaboru, Hary a k řece Gozanu, kde zůstávají dodnes. Synové Leviho: Geršon, Kehat a Merari...
1. Letopisů 9:27...svěřeny komory a pokladnice Božího domu. V noci zůstávali okolo Božího domu; měli za úkol ho hlídat a ráno...
1. Letopisů 17:1...v cedrovém paláci, a Truhla Hospodinovy smlouvy zůstává pod plachtami." "Udělej vše, co máš na srdci,"...
2. Letopisů 6:1...Boží sláva. Tehdy Šalomoun prohlásil: "‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin. jsem ti ale...
2. Letopisů 6:5...nevyvolil město k postavení domu, v němž by zůstávalo jméno, ani jsem nevyvolil nikoho, aby se stal...
2. Letopisů 6:6...Izraele. Vyvolil jsem však Jeruzalém, aby v něm zůstávalo jméno, a vyvolil jsem Davida, aby vedl můj lid...
2. Letopisů 10:19...naskočit do vozu a ujet do Jeruzaléma. Tak zůstává Izrael ve vzpouře proti domu Davidovu dodnes. ...
2. Letopisů 12:13...vyvolil ze všech izraelských kmenů, aby tam zůstávalo jeho jméno. Rechoboámova matka, Amonka, se...
2. Letopisů 21:10...on v noci vstal a obklíčení prolomil. Edom tedy zůstává ve vzpouře proti Judovi dodnes. V téže době se...
2. Letopisů 32:10...Senacherib, král Asýrie: V co to doufáte, že zůstáváte obležení v Jeruzalémě? Když Ezechiáš tvrdí:...
Job 37:8...jeho jednání. I zvěř tehdy zalézá do skrýšízůstává ležet v peleších. Jen vichřice vychází ze své...
Žalmy 23:6... budou provázet po všechny dny mého životazůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý, věčný čas. ...
Žalmy 26:8...Miluji, Hospodine, dům, kde přebýváš, místo, kde zůstává sláva tvá! Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy...
Žalmy 27:4... po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se...
Žalmy 30:6...přízeň však celý život provází. Večerní pláč zůstává přes noc, ráno jej ale střídá jásání! Když se mi...
Žalmy 37:7...na denní světlo, tvou nevinu na slunce poledníZůstávej v klidu před Hospodinem, trpělivě na něj vyčkávej....
Žalmy 90:17...tvé nádheře! Vlídnost našeho Pána Boha s námi zůstává, dílo našich rukou mezi námi rozkvétá, dílo...
Žalmy 102:13...jako tráva uvadám. Ty však, Hospodine, navěky zůstáváš, po všechna pokolení trvá tvá památka. Vstaneš,...
Žalmy 112:9...štědře, chudým rozdává, jeho spravedlnost navždy zůstává, jeho roh se slavně pozvedá. Při pohledu na to zuří...
Žalmy 119:90...trvá věrnost tvá, zemi jsi založil, a tak zůstává. Vše je tu dodnes, jak jsi nařídil, vždyť všechny...
Žalmy 127:2...jeho ochránci. Marné je, abyste časně vstávalizůstávali vzhůru do noci. Proč byste jedli chléb bolesti?...
Žalmy 146:6...a také moře i všechno v nich. Navěky věrný zůstává, utlačovaným právo zjednává, dává chléb těm, kdo...
Přísloví 8:30...když vyměřoval, po jeho boku věrně stála jsemZůstávám jeho rozkoší den za dnem, svým hrám se před ním...
Kazatel 6:7... nasytit lidská ústa, duše však přesto zůstává hladová. Jakou výhodu moudrý před hlupákem? K...
Izaiáš 42:14...nepřátele se oboří: příliš dlouho mlčel jsemzůstával tiše, držel se. Teď ale vykřiknu jako při porodu,...
Izaiáš 59:12...našich vin, svědčí proti nám náš vlastní hříchzůstávají nám naše provinění, uznáváme své zločiny: Vzpouru...
Jeremiáš 2:22...přidala sebevíc, skvrna tvé viny přede mnou zůstává, praví Panovník Hospodin. Jak můžeš říkat: ‚Jsem...
Jeremiáš 8:5...se odvrátí, nevrátí se zpět? Proč tedy tento lid zůstává odvrácený? Proč se Jeruzalém stále odvrací? Drží se...
Jeremiáš 40:10...králi a povede se vám dobře. Hle,  zůstávám zde v Micpě, abych vás zastupoval před Babyloňany,...
Daniel 2:49...Šadracha, Mešacha a Abednega. Sám Daniel ovšem zůstával na královském dvoře. Král Nabukadnezar nechal...
Ageus 2:5...vám dal, když jste vycházeli z Egypta. Můj Duch zůstává vprostřed vás. Nebojte se! Tak praví Hospodin...
Marek 1:45... že Ježíš nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A lidé se k němu...
Lukáš 1:22... a tak poznali, že musel mít v chrámu viděníZůstával totiž němý a dorozumíval se s nimi posunky. Po...
Lukáš 10:7...na něm; a pokud ne, navrátí se k vám. V tom domě zůstávejte a jezte a pijte, co nabízejí - dělník si přece...
Jan 3:36...život; kdo Synu nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv. Když se Ježíš dozvěděl, že...
Jan 6:27...o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám Syn člověka. Na něj...
Jan 6:56...opravdu nápoj. Kdo tělo a pije mou krevzůstává ve mně a v něm. Jako poslal živý Otec a ...
Jan 8:35...každý, kdo hřeší, je otrokem hříchu. A otrok nezůstává v domě navždy, navždy zůstává syn. Když vás Syn...
Jan 15:5...ve mně. jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a v něm, ten nese mnoho ovoce; beze ...
Jan 15:10...tak jako jsem zachoval přikázání svého Otcezůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby radost...
Skutky 2:42...a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidíZůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání...
Skutky 2:46...a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a...
Skutky 11:23...se a všechny povzbuzoval, aby s oddaným srdcem zůstávali věrní Pánu. (Byl to dobrý muž, plný Ducha svatého...
Skutky 13:43...a Barnabášem. Ti je pak v rozhovoru nabádali,  zůstávají v Boží milosti. Příští sobotu se ke slyšení...
Skutky 14:22... Posilovali duše učedníků a vyzývali je, aby zůstávali ve víře a že do Božího království musíme vejít...
1. Korintským 7:20... ale na poslušnosti Božích přikázání. každý zůstává v postavení, ve kterém byl povolán. Byl jsi povolán...
1. Korintským 7:24...se lidskými otroky. Bratři, každý před Bohem zůstává tak, jak byl povolán. Pokud jde o neprovdané, nemám...
1. Korintským 13:13...poznám plně, tak jako Bůh zná . Do doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z...
1. Korintským 14:2...Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říkázůstává tajemstvím. Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem,...
1. Korintským 14:34...svatí. (Vaše ženy při shromážděních zůstávají tiše. Nemají povídat, ale být poslušné, jak...
2. Korintským 3:11...přišlo se slávou, slavnější je to, co zůstává! Právě díky této naději jsme tak směle otevření...
2. Korintským 3:14...myšlení se ovšem zatvrdilo. do dnešního dne zůstává při čtení Staré smlouvy ta rouška neodkrytá -...
2. Korintským 5:9...opustíme, abychom byli doma u Pána. tedy zůstáváme doma anebo odcházíme, jde nám o to, abychom se mu...
2. Korintským 9:9...štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává." Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu,...
Galatským 4:2...sice pánem všeho, ale do času určeného otcem zůstává pod poručníky a správci. Dokud jsme byli nedospělí,...
Koloským 1:23...svaté, bez poskvrny a úhony - pokud ovšem zůstáváte pevně ukotveni ve víře a neuchylujete se od...
Koloským 4:2...vy máte Pána v nebi. V modlitbě buďte vytrvalízůstávejte v bdělí a vděční. Modlete se přitom i za nás,...
1. Timoteus 4:15...rukou staršovstva. O tom přemýšlej, v tom zůstávej, a všichni uvidí, jak rosteš. Všímej si sebe a...
2. Timoteus 1:13...ode slyšel, měj za příklad zdravého učeníZůstávej ve víře a lásce, která je v Kristu Ježíši. Skrze...
2. Timoteus 2:13...zapřeme, i on nás zapře. Jestli jsme nevěrní, on zůstává věrný - nemůže přece popřít sám sebe! Tyto věci...
2. Timoteus 3:14...- budou svádět druhé, sami svedeni. Ty však zůstávej v tom, čemu ses naučil. Víš, že je to pravda,...
Židům 4:9...o jiném dni. Proto tedy Božímu lidu nadále zůstává svátek. Vždyť ten, kdo vstoupil do jeho odpočinku,...
Židům 7:3... bez narození a úmrtí, podoben Božímu Synu zůstává knězem navždycky. Považte, jak vznešený musel být,...
Židům 13:1...náš Bůh je stravující oheň. Bratrská láska  zůstává. Nezapomínejte na pohostinnost - díky někteří...
2. Petr 3:4...o jeho příchodu? Otcové zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!" Takoví si...
1. Jan 2:6...se pozná, zda jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on. Nepíšu vám, milovaní, žádné...
1. Jan 2:10...bratra, je dosud ve tmě. Kdo miluje bratrazůstává ve světle a nikomu není kamenem úrazu. Kdo ale...
1. Jan 2:11...není kamenem úrazu. Kdo ale bratra nenávidízůstává ve tmě. Chodí tmou a neví, kam jde, neboť mu oči...
1. Jan 2:14...vám, mládenci, že jste silní a Boží slovo ve vás zůstává a zvítězili jste nad tím Zlým. Nemilujte svět ani...
1. Jan 2:24...však vyznává Syna, ten i Otce. ve vás tedy zůstává, co jste slyšeli od počátku. Když ve vás zůstane,...
1. Jan 2:27...napsal o těch, kteří vás svádějí. Ve vás však zůstává to pomazání, které jste přijali od něj, a...
1. Jan 2:28...Jak vás naučilo, zůstávejte v něm. Ano drazízůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou...
1. Jan 3:6...hříchy sňal, a v něm žádný hřích není. Kdo v něm zůstává, tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani...
1. Jan 3:9...se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává Boží símě; nemůže hřešit, protože se narodil z Boha...
1. Jan 3:14... protože milujeme své bratry. Kdo nemilujezůstává ve smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že...
1. Jan 3:24... jak nám přikázal. Kdo dodržuje jeho přikázánízůstává v něm a on zas v něm. A jak můžeme vědět, že v nás...
1. Jan 4:13...láska v nás došla naplnění. Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že nám dal díl...
2. Jan 1:2...kteří poznali pravdu), kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi navěky: Milost, milosrdenství a pokoj...
2. Jan 1:9...se připravit o plnou odplatu. Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo...

Slova obsahující zůstával: zůstával (8) zůstávala (1) zůstávali (8) zůstávalo (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |