Zřídit

Hledám varianty 'zřídit' [ zřízeny (1) zřízena (1) zřídit (4) zřídím (1) zřídili (5) zřídil (4) ]. Nalezeno 15 veršù.
1. Královská 6:19...vidět. V nejvnitřnější části chrámu Šalomoun zřídil svatostánek pro umístění Truhly Hospodinovy smlouvy....
1. Královská 20:34...můj otec vzal tvému otci. A v Damašku si můžeš zřídit trhy, jako si je zřídil můj otec v Samaří." "Za...
2. Královská 10:27...ho. Strhli Baalův sloup, strhli Baalův chrámzřídili tam veřejné záchody, které tam jsou dodnes. Tak...
2. Královská 17:32... K tomu pak ještě uctívali Hospodinazřídili si ale své vlastní kněze posvátných výšin, kteří za...
2. Královská 23:12...vozy. Rozbořil oltáře, které si judští králové zřídili na střešní terase poblíž Achazovy komnaty, stejně...
2. Letopisů 28:24...chrámu a na kdejakém jeruzalémském nároží si zřídil oltáře. V každém z judských měst nadělal obětní...
2. Letopisů 31:11..." Ezechiáš proto nechal v Hospodinově chrámu zřídit komory. Když je připravili, svědomitě do nich snesli...
Izaiáš 10:28... Přitáhli do Ajatu, prošli Migronem, v Michmasu zřídili si skladiště. Prošli průsmykem: "Přenocujeme v...
Jeremiáš 37:15...a uvěznili ho v domě písaře Jonatana, ve kterém zřídili vězení. Tak se Jeremiáš ocitl v klenuté žalářní...
Jeremiáš 41:9...do jímky. Je to ta jímka, kterou nechal zřídit král Asa za války s izraelským králem Baašou. Išmael...
Jeremiáš 49:16... a pýcha tvého srdce. V rozeklaných skalách sis zřídil obydlí, obsadils horské vrcholy. I kdyby ses vysoko...
Ezechiel 37:26...s nimi. Zasadím je a rozmnožím a uprostřed nich zřídím navěky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi, ...
Ezechiel 46:23...dokola kamennou římsu, pod níž byla kolem dokola zřízena ohniště. "To jsou kuchyně," řekl mi, "kde chrámoví...
Skutky 7:46...oblíbil a který prosil, aby mohl Bohu Jákobovu zřídit příbytek. Šalomoun mu potom postavil dům...
Římanům 13:1...moc je totiž od Boha, takže současné vlády jsou zřízeny od Boha. Kdo odmítá vládu, bouří se tedy proti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |