Zúčtuje

Hledám varianty 'zúčtuje' [ zúčtuji (27) zúčtuje (6) zúčtoval (2) ]. Nalezen 31 verš.
Deuteronomium 18:19... slova, která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil...
1. Samuel 20:16...uzavřel smlouvu s domem Davidovým: "Hospodin  zúčtuje s Davidovými nepřáteli!" Jonatan z lásky k Davidovi...
2. Letopisů 24:22... Ten, když umíral, řekl: "Hospodin to vidízúčtuje." Než se rok s rokem sešel, vytáhlo proti Joašovi...
Jeremiáš 8:12...Proto padnou mezi padlými, zhroutí se, s nimi zúčtuji, praví Hospodin. Nadobro je sklidím, praví...
Jeremiáš 9:24..." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji se všemi, kdo jsou obřezáni na těle - s Egyptem,...
Jeremiáš 11:22..." Nuže, toto praví Hospodin zástupů: " s nimi zúčtuji. Jejich mládenci padnou mečem, jejich synové a...
Jeremiáš 11:23...synové a dcery pomřou hladem. V čase, kdy s nimi zúčtuji, přivedu na muže z Anatotu neštěstí a nepřežije ani...
Jeremiáš 23:2... ovce a nestaráte se o , hle, s vámi zúčtuji za vaše zločiny, praví Hospodin. Zbytky svého stáda...
Jeremiáš 23:12... na dopustím neštěstí v čase, kdy s nimi zúčtuji, praví Hospodin. U proroků v Samaří jsem viděl...
Jeremiáš 23:34...‚ortelem od Hospodina', s takovým i s jeho domem zúčtuji. Jeden druhého se máte ptát: ‚Co Hospodin...
Jeremiáš 29:32...nadějí. A proto tak praví Hospodin: Hlezúčtuji s Šemajášem Nechlamským i s jeho potomky! Protože o...
Jeremiáš 30:20...se znovu ustaví, se všemi, kdo je utiskují, ale zúčtuji. Jejich vládcem bude jeden z nich, z jejich středu...
Jeremiáš 44:13...Stanou se kletbou a hrozbou, nadávkou a ostudouZúčtuji s těmi, kdo se usadili v Egyptě, jako jsem zúčtoval...
Jeremiáš 44:29...znamením, praví Hospodin: Na tomto místě s vámi zúčtuji. Tak poznáte, že slova proti vám obstojí - k...
Jeremiáš 46:21...- přišel den jejich běd, čas, kdy se s nimi zúčtuje! Jak prchající had Egypt zasyčí, na něj...
Jeremiáš 46:25...Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: "Hlezúčtuji s Amonem, bohem Théb, s faraonem i s celým Egyptem,...
Jeremiáš 49:8...Na Ezaua totiž přivedu neštěstí v čas, kdy s ním zúčtuji. Přijdou-li na tvé hrozny česáči, nechají aspoň...
Jeremiáš 50:18...tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hlezúčtuji s babylonským králem a jeho zemí, jako jsem...
Jeremiáš 50:27... Běda jim! Přišel jejich den, čas, kdy se s nimi zúčtuje! Slyšíš? To uprchlíci vyvázlí z Babylonie na Sionu...
Jeremiáš 50:31... totiž nadešel tvůj den, čas, kdy se s tebou zúčtuje! Nadutec klopýtne a zhroutí se tak, že ho nikdo...
Jeremiáš 51:44...bez obyvatel, kudy neprojde žádný smrtelníkZúčtuji s Bélem v Babylonu, vyrvu mu z úst, co pohltil....
Jeremiáš 51:47...stojí proti vladaři. Hle, přicházejí dny, kdy zúčtuji s babylonskými modlami! Celá jejich zem se zastydí,...
Jeremiáš 51:52..." "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy zúčtuji s jejich modlami a po celé zemi budou sténat...
Ezechiel 22:14...zůstaneš tak smělé a silné ve dnech, kdy s tebou zúčtuji? To říkám Hospodin; to učiním. Rozptýlím ...
Amos 3:2...vyvolil ze všech čeledí na zemi, a proto s vámi zúčtuji za všechen váš hřích! Mohou snad jít dva společně,...
Amos 3:14...Hospodin, Bůh zástupů: V den, kdy s Izraelem zúčtuji za jeho vzbouření, zúčtuji také s betelskými...
Micheáš 7:4...přichází ten vyhlížený den - den, kdy se s tebou zúčtuje! Teď přijde zmatek nad zmatek! Nespoléhejte na...
Sofoniáš 1:8...pozvané posvětil. "V den Hospodinovy oběti zúčtuji s knížaty a princi i se všemi, kdo se oblékají...
Sofoniáš 1:9... kdo se oblékají rouchy z ciziny. V ten den zúčtuji s každým, kdo přeskakuje práh a kdo plní chrám...
Sofoniáš 1:12...V ten čas prohledám Jeruzalém s lucernamizúčtuji s těmi, kdo si hoví jak víno v sedlině, s těmi, kdo...
Zachariáš 10:3...těm pastýřům hněvem hořím, s těmi vůdci teď zúčtuji! Ano, Hospodin zástupů své stádo navštíví a z domu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |