Zúčtování

Hledám varianty 'zúčtování' [ zúčtování (11) ]. Nalezeno 11 veršù.
Exodus 32:34... můj anděl půjde před tebou. však přijde den zúčtování, potrestám je za jejich hřích." Hospodin pak...
Izaiáš 34:8...lepkavý. Ano, Hospodin chystá den pomsty, léto zúčtování ve sporu o Sion! Edomské potoky se v dehet obrátí...
Jeremiáš 6:15... Proto padnou mezi padlými, zhroutí se v čas zúčtování, praví Hospodin." Tak praví Hospodin: "Zastavte...
Jeremiáš 10:15...nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni,...
Jeremiáš 48:44...tím se sklapne past. Přivedu totiž na Moáb čas zúčtování, praví Hospodin. Ve stínu Chešbonu se zastaví...
Jeremiáš 50:21...vzpoury)! I na ty, kdo bydlí v Pekodu (tom kraji Zúčtování)! Za nimi! Pobij je jako proklaté, praví Hospodin...
Jeremiáš 51:18...nesmysly, směšné výtvory; na přijde čas zúčtování, budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni,...
Ezechiel 21:30...Izraele, ty sprostý lotře, nadešel tvůj den, čas zúčtování s tvým zločinem! Tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 21:34...lotrům na šíje - nadešel jejich den, čas zúčtování s jejich zločinem! Meči, zpět do pochvy! Na místě...
Ezechiel 35:5...meči, když přišel čas jejich neštěstí, čas zúčtování s jejich vinami. Proto, jakože jsem živ, praví...
Ozeáš 9:7... v jejich příbytcích bude bodláčí. Přišly dny zúčtování, přišly dny odplaty. Izrael ale vykřikuje:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |