Zítra

Hledám varianty 'zítra' [ zítra ]. Nalezeny 52 verše.
Exodus 8:6...i od tvých domů odejme. Zůstanou jen v Nilu." "Zítra," odpověděl farao. Mojžíš tedy řekl: "Abys poznal, že...
Exodus 8:19...mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě...
Exodus 8:25...much opustí faraona, jeho dvořany i jeho lid  zítra. se nás ale farao nepokouší znovu obelstít a...
Exodus 9:5...i dobu, když řekl: "Hospodin to v zemi učiní  zítra." A nazítří to Hospodin učinil. Všechna egyptská...
Exodus 9:18...lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozorZítra touto dobou způsobím hrozné krupobití, jaké v Egyptě...
Exodus 10:4...však můj lid odmítáš propustit, dávej pozorZítra přivedu na tvůj kraj kobylky. Pokryjí každý kousek...
Exodus 16:23... Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvilZítra bude den odpočinku, svatá sobota pro Hospodina....
Exodus 17:9...a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl...
Exodus 19:10... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dneszítra je posvěcuj. si vyperou šaty a připraví se na...
Exodus 32:5... postavil před sochou oltář. Potom oznámil: "Zítra bude Hospodinova slavnost!" Nazítří pak vstali časně...
Numeri 14:25...prý ‚v nížině bydlí Amalekovci a Kananejci,' zítra se obraťte a táhněte pouští zpět k Rudému moři!"...
Numeri 16:7...si kadidelnice, Korach a celá jeho tlupaZítra do nich dejte žhavé uhlí a na před Hospodinem...
Numeri 16:16...řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a také Áron. Každý...
Jozue 3:5...nešli." Jozue lidu řekl: "Posvěťte se, neboť zítra mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci." Potom...
Jozue 11:6...ale řekl Jozuovi: "Neboj se jich. Způsobím, že zítra touto dobou budou všichni ležet před Izraelem mrtví....
Jozue 22:18...Vy se dnes bouříte proti Hospodinu, a on se zítra rozhněvá na celou izraelskou obec! Jestli je vaše...
Soudců 19:9...noc. Vždyť se smráká. Přespi tu a pohov siZítra si přivstanete, vydáte se na cestu a dorazíte domů."...
Soudců 20:28...máme přestat?" "Jděte," odpověděl Hospodin. "Zítra je vydám do vašich rukou." Izrael tehdy rozestavil...
Růt 3:13...příbuzný než . Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou povinnost, budiž, vykoupí. Pokud...
1. Samuel 9:16...příchodem Hospodin Samuelovi prozradil: "Zítra touto dobou k tobě pošlu muže z kraje Benjamín a ty...
1. Samuel 11:9...řekli: "Toto vzkažte obyvatelům Jábeš-gileáduZítra okolo poledne k vám přijde záchrana." Poslové se tedy...
1. Samuel 11:10...Jábeše. Ti se zaradovali a vzkázali Amoncům: "Zítra se vám vzdáme a vy s námi naložíte, jak uznáte za...
1. Samuel 19:2...Davida varoval: "Můj otec Saul chce zabítZítra ráno si prosím dávej pozor. Schovej se a zůstaň v...
1. Samuel 19:11...si život a ještě dnes v noci uteč; jinak budeš zítra mrtev." Míkal pak spustila Davida oknem; ten se dal...
1. Samuel 20:5...chtít." David tedy Jonatanovi řekl: "Jak víšzítra je slavnost novoluní a bych měl sedět s králem u...
1. Samuel 20:18...miloval jako sám sebe. Pak mu Jonatan pověděl: "Zítra je novoluní. Všimnou si tvé nepřítomnosti, protože...
1. Samuel 28:19... i s Izraelem vydá do rukou FilištínůZítra budeš ty i tví synové se mnou, neboť Hospodin vydá...
1. Samuel 29:10...velitelé řekli: ‚Nesmí s námi do boje!' Proto zítra brzy vstaň - ty i sluhové tvého pána, kteří přišli s...
2. Samuel 11:12...řekl: "Zůstaň tu ještě jeden den. Odešlu  zítra." Toho dne tedy Uriáš ještě zůstal v Jeruzalémě....
1. Královská 19:2...potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak jako ty s nimi!" Eliáš...
1. Královská 20:6...‚Dáš mi své stříbro a zlato i své ženy a děti.' Zítra touto dobou k tobě navíc pošlu své služebníky, aby...
2. Královská 6:28...mi řekla: ‚Dej sem svého syna. Dnes ho snímezítra sníme zase mého.' A tak jsme mého syna uvařily a...
2. Královská 7:1..." řekl na to Elíša. "Tak praví HospodinZítra touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra...
2. Královská 7:18...přišel. Tak se stalo, co Boží muž předpověděl: "Zítra touto dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě...
2. Královská 10:6... vezměte hlavy všech synů svého pána a přijďte zítra touto dobou za mnou do Jizreelu." Oněch sedmdesát...
2. Letopisů 20:16... ohromné přesily. Ten boj není váš, ale BožíZítra vytáhněte proti nim. Uvidíte, jak stoupají do svahu...
2. Letopisů 20:17... Nebojte se ani se nelekejte, Judo a JeruzalémeZítra vytáhněte proti nim a Hospodin bude s vámi!" Nato se...
Ester 5:8...král přijde s Hamanem na hostinu, kterou jim zítra vystrojím. Tehdy králi odpovím na jeho otázku." Toho...
Ester 5:12...! Dokonce jsem k spolu s králem pozván i na zítra! Jenže to všechno je mi na nic, když se musím dívat,...
Ester 9:13...mohli podle zákona pro dnešek jednat ještě zítra. A těch deset Hamanových synů nechť pověsí na kůly."...
Žalmy 90:5...Spláchneš je - jsou pouhý sen, tráva, jež zítra pomine: ráno roste a rozkvétá, večer skosena...
Přísloví 27:1...ústa zkázu chystají. Nechlub se tím, co bude zítra - netušíš ani, co bude dnes! chválí druzí, a ne...
Izaiáš 22:13... masné hody, vinné pitky: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!" Hospodin zástupů mi řekl do uší: "Ten hřích...
Matouš 6:30...Bůh takto obléká polní trávu, která dnes jezítra bude hozena do pece, neoblékne snad mnohem spíš vás,...
Lukáš 12:28...Bůh takto obléká trávu, která je dnes na loucezítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy malověrní?!...
Lukáš 13:32...Odpověděl jim: "Jděte a vyřiďte lišce: Dneszítra budu vymítat démony a uzdravovat; třetího dne skončím...
Lukáš 13:33...démony a uzdravovat; třetího dne skončím. Dneszítra i pozítří musím pokračovat v cestě. Kde jinde by měl...
Skutky 23:20...mu řekl: "Židé se dohodli, že požádají, abys zítra přivedl Pavla do Velerady, jako by chtěli jeho věc...
Skutky 25:22...člověka bych si také rád poslechl." "Uslyšíš ho zítra," odpověděl Festus. Druhého dne přišli Agrippa a...
1. Korintským 15:32...nebudou vzkříšeni, pak: "Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!" Nepleťte se: "Špatné vztahy kazí mravy...
Jakub 4:13...svého bližního? A teď vy, kdo říkáte: "Dnes nebo zítra se vypravíme do tamtoho města. Strávíme tam rok a...
Jakub 4:14...si obchodem" - vy přece ani nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Nic než pára. Na chvilku se ukáže a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |