Získáte

Hledám varianty 'získáte' [ získejte (1) získej (5) získáte (4) získat (7) získáš (5) získáni (1) získáme (1) získám (2) získalo (1) získali (22) získala (5) získal (50) získají (4) získá (12) ]. Nalezeny 112 verše.
Genesis 4:1...Evou a ta počala a porodila Kaina. Tehdy řekla: "Získala jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábela, jeho...
Genesis 12:5...a všechen majetek, jehož nabyli, i čeleď, kterou získali v Cháranu. Vydali se na cestu do kanaánské země a...
Genesis 16:2... abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní - snad získám syny skrze ni." A Abram ji poslechl. Deset let poté,...
Genesis 30:3..." řekla mu. "Spi s , rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za...
Genesis 31:18... jehož nabyl, s dobytkem vlastního chovu, který získal v Padan-aramu, se vydal ke svému otci Izákovi do...
Genesis 32:14...když na tom místě strávil noc, vybral z toho, co získal, dar pro svého bratra Ezaua: 200 koz a 20 kozlů,...
Genesis 46:28...70 osob. Juda byl vyslán napřed, aby od Josefa získal pokyny k cestě do Gošenu. A když tam dorazili, Josef...
Genesis 47:20...pole, neboť na doléhal hlad. Všechnu zem tedy získal pro faraona a lid od jednoho konce Egypta ke druhému...
Genesis 48:22...země víc než tvým bratrům - Šechem, který jsem získal z rukou Emorejců svým mečem a lukem." Jákob tenkrát...
Leviticus 25:26...někdo vykupitele, ale později se vzmůžezíská, co je potřeba k jeho vykoupení, spočítá léta od...
Numeri 14:24...uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho símě ji získá za dědictví. Jelikož prý ‚v nížině bydlí Amalekovci a...
Numeri 32:32...vyzbrojeni před Hospodinem do země Kanaánzískáme dědičné vlastnictví v Zajordání." Mojžíš tedy...
Numeri 34:15...pokolení Manasesova. Tato dvě a půl pokolení  získala dědictví na východní straně Jordánu naproti Jerichu...
Deuteronomium 30:5...Hospodin, tvůj Bůh, přivede do země, kterou získali tví otcové, a znovu ji získáš. Způsobí, aby se ti...
Jozue 11:19... které by se syny Izraele uzavřelo mír. Vše získali bojem. Sám Hospodin totiž zatvrdil jejich srdce,...
Jozue 14:1... A toto jsou dědictví, která synové Izraele získali v kanaánské zemi, jak jim je přidělil kněz Eleazar...
Jozue 14:2...pokolení Izraele. Devět a půl pokolení získalo své dědictví losem, jak to Hospodin přikázal skrze...
Jozue 16:4... dosáhne ke Středozemnímu moři. Toto dědictví získali Josefovi synové Manases a Efraim. A toto je území,...
Jozue 16:5...a Efraim. A toto je území, které pro své rody získali synové Efraimovi: Hranice jejich dědictví vede na...
Jozue 21:4... Ti levité, kteří byli potomky kněze Áronazískali losem třináct měst od pokolení Juda, Šimeon a...
Jozue 21:5...Juda, Šimeon a Benjamín. Ostatní Kehatovi synové získali losem deset měst od pokolení Efraim a Dan a od...
Jozue 21:6...a od poloviny pokolení Manases. Synové Geršonovi získali losem třináct měst od pokolení Isachar, Ašer a...
Jozue 22:9...do kraje Gileád, do své vlastní země, kterou získali podle Hospodinova rozkazu skrze Mojžíše. Ještě v...
Růt 4:5...je." Tehdy Boáz dodal: "V den, kdy od Noemi získáš nárok na to pole, získáš i Moábku Rút, vdovu po...
Růt 4:9...prohlásil: "Dnes jste svědkové, že jsem od Noemi získal všechno, co patřilo Elimelechovi, i všechno, co...
Růt 4:10... Ano, i Moábku Rút, ženu po Machlonovi, jsem získal za manželku, abych mrtvému vzbudil dědice, aby jméno...
Růt 4:11...zbudovaly dům Izraele! Buď úspěšný v Efratězískej si jméno v Betlémě! Kéž ti Hospodin skrze tuto dívku...
1. Samuel 14:45...ozval: "Jonatan že zemřít? Ten, který Izraeli získal to veliké vítězství? To tedy ne! Jakože je živ...
1. Samuel 16:22..." u David zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň." Kdykoli potom na Saula přišel ten duch...
1. Samuel 18:30...než všichni Saulovi hodnostáři. Tak si David získal slavnou pověst. Saul řekl Jonatanovi a všem svým...
1. Samuel 30:19...a ze všeho, co jim vzali. David to všechno získal zpět. Pobral také všechen brav a skot. Hnali to...
1. Samuel 30:22...nešli! Nedáme jim nic z kořisti, kterou jsme získali. si každý vezme svou ženu a děti a jdou!" David...
2. Samuel 7:23... který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lid, a získal si tak jméno? Vykonal jsi pro veliké věci,...
2. Samuel 8:13... syna Rechobova, krále Cóby. David si získal proslulost, když se vrátil ze Solného údolí, kde...
2. Samuel 15:6... kteří chodili hledat zastání u krále. Tak si získal srdce Izraelců. Po čtyřech letech pak Abšalom řekl...
2. Královská 15:19...Menachem mu odevzdal 1 000 talentů stříbra, aby získal jeho podporu a udržel si královskou moc. Menachem to...
1. Letopisů 17:21... který si Bůh přišel vykoupit jako svůj lidZískal sis jméno velikými a ohromnými divy, když jsi...
2. Letopisů 26:15...do daleka, neboť zakoušel neobyčejnou pomoc,  získal značný vliv. Když ale takto zesílil, k vlastní...
2. Letopisů 32:29...dobytek a ohrady pro stáda. Vystavěl si městazískal veliká stáda bravu i skotu, protože ho Bůh obdařil...
Ezdráš 7:16...doneseš na místo spolu se stříbrem a zlatem, jež získáš kdekoli v babylonské provincii, stejně jako dary,...
Ezdráš 7:28...Hospodinův chrám v Jeruzalémě! Svou milostí mi získal přízeň krále, jeho rádců i všech královských velmožů...
Nehemiáš 9:10...jeho lid, neboť jsi věděl, jak je krutě trápiliZískal sis jméno, jaké dodnes máš. Moře jsi před nimi...
Nehemiáš 9:22...a národy, každý kout jsi jim přidělilZískali zemi Sichona, krále Chešbonu, i zemi Oga, krále...
Ester 2:9...strážce žen Hegaje. Ta dívka se mu líbilazískala si jeho přízeň. Hned ji dal krášlit, obstaral ...
Ester 2:17...zamiloval nade všechny ženy; ze všech panen získala jeho přízeň a lásku právě ona. Nasadil ...
Ester 5:2...spatřil královnu Ester, jak stojí v dvoranězískala si jeho srdce. Ukázal na ni svým zlatým žezlem,...
Ester 8:1...židobijce Hamana královně Ester a Mordechaj získal přístup k samému králi. Ester totiž prozradila, kým...
Job 20:18...To, co ukořistil, vrátí netknuté, neužije to, co získal obchodem. To proto, že chudákům bořil chýše a...
Job 35:3...spravedlivější než Bůh'? Říkáš totiž, co prý tím získáš: ‚Co z toho mám, být bez hříchu?' Na tyhle řeči ti...
Žalmy 74:2...bez konce? Vzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi, na kmen, jenž vykoupils jako své dědictví, na...
Žalmy 105:44...jásáním! Potom jim daroval země pohanů, dědičně získali úsilí národů, aby se řídili jeho pravidly a...
Přísloví 3:13... jenž nalezl moudrost, blaze člověku, jenž získal rozvahu! Přináší lepší zisk než stříbro, její výnosy...
Přísloví 4:1... synové, otcovské poučení, dávejte pozor a rozum získáte. Skvělé poznání vám totiž nabízím; neopouštějte ...
Přísloví 4:5...vezmi k srdci, dbej na příkazy a budeš žítZískej moudrost, rozumnost získej, slova nezapomeň,...
Přísloví 4:7...ji - bude o tebe pečovat. Moudrost předevšímZískávej moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost....
Přísloví 13:15...z osidel smrti pomohou uniknout. Zdravý rozum si získá přízeň, cesta proradných vede k záhubě. Rozvážně...
Přísloví 16:16...život, jeho přízeň - dešťový oblak na jařeZískat moudrost je nad ryzí zlato, nad stříbro nejčistší je...
Přísloví 17:27... natož bít urozené, když jednají poctivě. Kdo získal poznání, ten šetří slova, rozumný člověk se umí...
Přísloví 19:8...slova, ale zbytečně. Kdo se rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí dosáhne....
Přísloví 23:23... nepohrdej svou matkou, zestárne. Pravdu získej, za nic ji neprodávej, rovněž tak moudrost, kázeň,...
Kazatel 2:19..., zda bude moudrý, anebo bláhový? Tak či tak získá vše, pro co jsem se lopotně pachtil a nač jsem...
Kazatel 10:12...zaříkávače nic nezmohou. Moudrý svou řečí získá přízeň, tupce však zahubí jeho vlastní rty. Hloupost...
Izaiáš 61:7...budete jásat nad svým dědictvím. V jejich zemi získáte dvojitý podíl, budete obdařeni věčnou radostí. ...
Izaiáš 63:12...pravici; který před nimi vody rozdělil, aby si získal jméno navěky; který je vedl skrze hlubiny bez...
Jeremiáš 32:20...je dodnes v Izraeli i mezi všemi lidmi - tak sis získal jméno, které stále máš. Vyvedl jsi svůj lid Izrael z...
Ezechiel 18:31...Odhoďte všechny hříchy, které jste páchali, a získejte nové srdce a nového ducha. Proč máte umírat, dome...
Ezechiel 28:4...ti není záhadné. Moudrostí a poznáním jsi získal bohatství, zlatem a stříbrem sis truhly naplnil. V...
Ezechiel 33:24...v izraelské zemi říkají: ‚Abraham byl sámzískal tuto zemi. Nás je mnoho a ta země nám patří!' Nuže,...
Ezechiel 39:13...zem. Všichni obyvatelé země je budou pohřbívatzískají si tím pověst v den, kdy se oslavím, praví Panovník...
Daniel 2:8..." Král však řekl: "Je mi to jasné! Snažíte se získat čas, protože víte, že jsem prohlásil: ‚Pokud mi...
Daniel 8:24...dovršení vzpoury král nesmírně surový a záludnýZíská obrovskou moc, ale ne svou vlastní silou. Způsobí...
Daniel 9:15... ty jsi mocnou rukou vyvedl svůj lid z Egyptazískal sis jméno, které máš dodnes; my jsme však...
Ozeáš 14:8...a vyraší jako obilí. Jak vinná réva rozkvetouzískají si slávu, jako víno z Libanonu. Co je mi,...
Amos 3:10...Hospodin. To, co hromadí ve svých palácíchzískali násilím a loupeží! Nuže, toto praví Panovník...
Abdiáš 1:17...záchrana a ta hora bude svatá. Dům Jákobův pak získá zpět svůj dědičný majetek. Dům Jákobův pak bude ohněm...
Abdiáš 1:19...Tak promluvil Hospodin. Obyvatelé Negevu získají Ezauovu horu, obyvatelé podhůří pak filištínský...
Matouš 16:26..., ten jej nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk na...
Matouš 18:16...ho mezi čtyřma očima. Jestliže poslechnezískal jsi bratra. Pokud neposlechne, vezmi s sebou...
Matouš 19:29...sestry nebo otce nebo matku nebo děti nebo polezíská stokrát více a obdrží za dědictví věčný život. Mnozí...
Matouš 23:15...jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj dvakrát většího zatracence, než jste...
Matouš 25:16...pět hřiven, ihned šel, nechal je vydělávatzískal jiných pět. Podobně ten, který dostal dvě hřivny,...
Matouš 25:17...pět. Podobně ten, který dostal dvě hřivnyzískal jiné dvě. Ten, který dostal jednu, ale šel, zakopal...
Matouš 25:20...a řekl: ‚Pane, dal jsi mi pět hřiven a podívejzískal jsem pět dalších.' Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý...
Matouš 25:22... a řekl: ‚Pane, dal jsi mi dvě hřivny a podívejzískal jsem další dvě.' Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a...
Marek 8:36... ten jej zachrání. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co člověk na...
Lukáš 9:25... ten jej zachrání. Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě...
Lukáš 21:19...ani vlásek z vaší hlavy se neztratí. Vydržte, a získáte život!" " uvidíte Jeruzalém obležený vojskem,...
Skutky 1:18...na této službě." (Jidáš za své špinavé peníze získal pole. Poté, co se oběsil, roztrhl se v půli a...
Skutky 12:20... Proto se za ním svorně vypravili, a když si získali královského komořího Blasta, žádali o smír (jejich...
Skutky 14:21...tomuto městu zvěstovali evangelium. Poté, co tu získali mnoho učedníků, vydali se na zpáteční cestu do...
Skutky 22:28..." odpověděl Pavel. Velitel mu řekl: " jsem získal občanství za spoustu peněz!" " jsem se tak ...
Římanům 4:1...Naopak, Zákon potvrzujeme. Co na to řekneme? Co získal náš tělesný praotec Abraham? Kdyby byl Abraham uznán...
Římanům 5:2...Pána, Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se...
Římanům 15:27...proto, že jsou jejich dlužníky. Když jako pohané získali podíl na jejich duchovních věcech, musí jim zase...
1. Korintským 3:14...člověka. Zůstane-li něčí dílo, které postavilzíská odplatu. Shoří-li něčí dílo, utrpí škodu; sám sice...
1. Korintským 9:18...vlastní vůli, ale svěřený úkol. Zač tedy mohu získat odměnu? Za to, že kážu evangelium zadarmo, aniž bych...
1. Korintským 9:19...jsem se vydal jako otrok, abych jich co nejvíce získal. Pro Židy jsem jako Žid, abych získal Židy; pro lidi...
1. Korintským 9:20...co nejvíce získal. Pro Židy jsem jako Žid, abych získal Židy; pro lidi pod Zákonem jsem jako pod Zákonem,...
1. Korintským 9:21... Pro lidi bez Zákona jsem jako bez Zákona, abych získal ty, kdo jsou bez Zákona (sám ovšem nejsem bez Božího...
1. Korintským 9:22...zákonu Kristovu). Pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoli...
1. Korintským 9:23...A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl. Copak nevíte, že všichni závodníci běží,...
1. Korintským 9:24...všichni závodníci běží, ale jen jeden zvítězízíská odměnu? Běžte tak, abyste ji získali. Každý závodník...
2. Korintským 8:22...Teď je však ještě mnohem horlivější, neboť k vám získal velikou důvěru. Pokud jde o Tita, je to můj...
Filipským 3:8...to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista! V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti...
Filipským 3:13...Ježíšem. Nemyslím si, bratři, že bych to  získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za...
Židům 6:4... jednou osvíceni, kdo okusili ten nebeský darzískali podíl na Duchu svatém, okusili dobrotu Božího slova...
Židům 11:8...Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu. Vírou...
Židům 12:9... neměli bychom se tím spíše poddat Otci duchůzískat život? Oni nás vychovávali krátce a podle svého...
Jakub 1:12...člověku, který prochází zkouškou! se osvědčízíská korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují...
1. Petr 3:1... Někteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen, když uvidí, jak čistý...
2. Petr 1:4...vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze  získali účast na Boží povaze a unikli zkáze, do níž se svět...
1. Jan 4:9... poslal Bůh na svět, abychom skrze něj získali život. V tom je láska, ne že my jsme milovali Boha,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |