Zázrak

Hledám varianty 'zázrak' [ zázraky (59) zázrakům (1) zázraků (13) zázrak (14) zázracích (8) ]. Nalezeno 95 veršù.
Deuteronomium 26:8...paží, ve veliké hrůze, uprostřed znamenízázraků. Přivedl nás sem a dal nám tuto zemi, zemi...
1. Letopisů 16:9...Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce se...
1. Letopisů 16:12...hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky, a co rozhodl. Vy, símě Izraele, jeho služebníka,...
2. Letopisů 32:24...a ten k němu promluvil a udělal pro něj zázrak. Ezechiáš ale za prokázané dobrodiní nebyl vděčný a...
2. Letopisů 32:31...vládcové vypravili posly, aby se vyptali na ten zázrak, který se v zemi odehrál, Bůh ho v zkoušce nechal...
Nehemiáš 9:10...moře jsi slyšel jejich křik. Seslal jsi divyzázraky na faraona, na jeho dvořany i na všechen jeho lid,...
Job 5:9...svou při. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Sesílá deště na zemi, potoky pouští...
Job 9:10...na jihu. On koná věci veliké a tajemné, jeho zázraky jsou nesčetné. Když projde kolem, ho nespatřím,...
Žalmy 9:2...celým srdcem svým, vypravovat chci o všech tvých zázracích! Z tebe se raduji, pro tebe jásám, tvému jménu,...
Žalmy 26:7...vzdával díky, abych vyprávěl o všech tvých zázracích. Miluji, Hospodine, dům, kde přebýváš, místo, kde...
Žalmy 40:6... Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V úmyslech, které o nás máš, se tobě nikdo...
Žalmy 65:9...řev moře, jekot jeho vln, bouřící národy, svými zázraky ohromuješ celý svět, od východu k západu jásot...
Žalmy 71:17..., Bože, od mládí, dosud vyprávím o tvých zázracích. Neopouštěj , Bože, když stárnu a šedivím,...
Žalmy 77:12... co Hospodin učinil - ano, připomenu tvé dávné zázraky! O všem, co vykonals, přemýšlím, přemítám o tom,...
Žalmy 77:15...je veliký jako ty? Ty jsi ten Bůh, jenž koná zázraky, svou sílu zjevil jsi mezi národy! Svou paží...
Žalmy 78:4...vyprávět o chvále Hospodinově, o jeho síle, o zázracích, jež učinil. Svědectví stvrdil Jákobovi, Izraeli...
Žalmy 78:11...jeho Zákonem. Zapomněli na jeho mocné činy, na zázraky, jež jim projevil. Před jejich otci konal zázraky,...
Žalmy 78:12... jež jim projevil. Před jejich otci konal zázraky, v Egyptě, na poli soanském. Rozdělil moře, převedl...
Žalmy 78:32...Oni však hřešili stůj co stůj a nevěřili jeho zázrakům. Proto své dny skončili v marnosti, když jejich...
Žalmy 78:43...Egyptu dal svá znamení, na soanském poli když zázraky působil. Jejich řeky tehdy ve krev obrátil, ze...
Žalmy 86:10...jméno, Pane, oslaví! Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný Bůh jsi ty! Svou cestu, Hospodine, ukaž mi,...
Žalmy 88:13...a o tvé věrnosti v záhubě? Copak se ukáže tvůj zázrak v temnotě a tvá spravedlnost v zemi bez vzpomínek?...
Žalmy 89:6...trůn upevním." séla Nebesa, Hospodine, slaví tvé zázraky, shromáždění svatých tvou věrnost velebí. Rovná se...
Žalmy 98:1...Zpívejte Hospodinu novou píseň, vždyť přece činí zázraky! Svojí pravicí, paží své svatosti vydobyl sobě...
Žalmy 105:2...Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce se...
Žalmy 105:5...hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky a co rozhodl. Vy, símě Abrahama, jeho služebníka,...
Žalmy 105:27...předváděli jeho znamení, v Chamově zemi konali zázraky! Poslal tmu a přišlo zatmění, jeho příkazům se...
Žalmy 106:22...spasitele, jenž konal veliké věci v Egyptězázraky činil v zemi Chamově, u Rudého moře věci předivné....
Žalmy 107:24...řemeslem, takoví viděli skutky Hospodinovy, jeho zázraky na hlubině. Na jeho slovo se strhla bouře, vítr...
Žalmy 111:4...spravedlnost navždy zůstane! Vykonal památné zázraky, milostivý a soucitný je Hospodin! Potravu dává těm...
Žalmy 119:27.... Dej mi rozumět cestě svých pravidel, o tvých zázracích abych přemýšlel. duše smutkem hroutí se, svým...
Žalmy 135:9...Egyptě prvorozené, od lidí po dobytek. Divyzázraky seslal, Egypte, proti tobě, na tebe, faraone, na...
Žalmy 145:5... slávě a velebnosti, zatímco přemýšlím o tvých zázracích. hovoří o tvé ohromující moci, zatímco o tvé...
Jeremiáš 21:2...král Nabukadnezar. Snad pro nás Hospodin udělá zázrak tak jako tolikrát a Nabukadnezar od nás odtáhne."...
Jeremiáš 32:20...si za své skutky zaslouží. Konal jsi znamenízázraky v Egyptě a konáš je dodnes v Izraeli i mezi všemi...
Jeremiáš 32:21... Vyvedl jsi svůj lid Izrael z Egypta znamenímizázraky, mocnou rukou, vztaženou paží a uprostřed veliké...
Daniel 3:32...vám! S potěšením vám dávám na vědomost divyzázraky, které při mně vykonal Nejvyšší Bůh. Jak nesmírné...
Daniel 3:33...Bůh. Jak nesmírné jsou jeho divy, jak mocné jeho zázraky! Jeho království trvá navěky, jeho vláda nad všemi...
Daniel 6:28... On umí vysvobodit a zachránit, on koná divyzázraky jak na nebi tak i na zemi. On Daniela zachránil ze...
Joel 2:26... svého Boha, velebit, toho, jenž pro vás koná zázraky: Můj lid navěky nedojde potupy! A tehdy poznáte,...
Joel 3:3...otrokyně vyliji svého Ducha v oněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající dým....
Micheáš 7:15...tehdy, když jste opustili Egypt, ukážu vám své zázraky." se národy zastydí, to uvidí, jsou...
Matouš 7:22...jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků?' A tehdy jim jasně řeknu: ‚Nikdy jsem vás neznal....
Matouš 11:20..." Městům, ve kterých se stalo nejvíce jeho zázraků, tehdy začal vyčítat, že nečinila pokání: "Běda...
Matouš 11:21...tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno...
Matouš 11:23...nebe? do pekla se propadneš! Vždyť kdyby se zázraky, které se dějí v tobě, staly v Sodomě, zůstala by...
Matouš 13:58...domě." A kvůli jejich nevíře tam nevykonal mnoho zázraků. V tu dobu uslyšel zprávu o Ježíši i tetrarcha...
Matouš 14:2... "Vstal z mrtvých, a proto se skrze něj dějí zázraky." Herodes totiž Jana zatkl, spoutal a uvěznil kvůli...
Matouš 24:24...a falešní proroci a budou dělat veliké divyzázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené....
Marek 6:2...A jak to, že se jeho rukama dějí takové zázraky? Není to snad ten tesař, syn Marie a bratr Jakuba,...
Marek 6:5...a ve vlastním domě." A nemohl tam vykonat žádný zázrak, jen na několik nemocných vložil ruce a uzdravil je....
Marek 6:14...vstal z mrtvých! To proto se skrze něj dějí zázraky." Jiní říkali: "Je to Eliáš," a další: "Je to...
Marek 9:39...mu!" odpověděl Ježíš. "Nikdo nemůže vykonat zázrak v mém jménu a hned nato o mně mluvit zle. Kdo není...
Marek 13:22...mesiášové a falešní proroci a budou dělat divyzázraky, aby sváděli (kdyby to bylo možné) dokonce i...
Lukáš 10:13...tobě, Korozaim, běda tobě, Betsaido! Kdyby se zázraky, které se dějí u vás, staly v Týru a Sidonu, dávno...
Lukáš 19:37...hlasitě a radostně chválit Boha za všechny zázraky, které viděli. Volali: "Požehnaný král, jenž...
Lukáš 23:8...slyšel, a těšil se, že ho uvidí udělat nějaký zázrak. Kladl mu spoustu otázek, ale Ježíš mu vůbec...
Jan 2:11...udělal v Káně Galilejské jako počátek svých zázraků. Tehdy zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj...
Jan 2:18...tvůj dům pohltí.") Židé mu na to řekli: "Jaký zázrak nám ukážeš, když děláš tyto věci?" "Zbořte tento...
Jan 2:23...toho svátku uvěřili v jeho jméno, neboť viděli zázraky, které dělal. Ježíš se jim ale nesvěřoval, protože...
Jan 3:2...jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním." Ježíš mu...
Jan 4:48... protože umíral. "Dokud neuvidíte divyzázraky, neuvěříte," řekl mu Ježíš. "Pane, pojď, než ...
Jan 4:54...návratu z Judska vykonal v Galileji druhý zázrak. Potom byl další židovský svátek, a tak se Ježíš...
Jan 6:2...a šel za ním veliký zástup, protože viděli zázraky, které konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu...
Jan 6:14...zbyly po těch, kdo jedli. Když lidé viděli, jaký zázrak udělal, říkali: "Je to opravdu ten Prorok, který měl...
Jan 6:26... říkám vám: Nehledáte proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni....
Jan 6:30...abyste věřili v toho, kterého on poslal." "Jaký zázrak uděláš, abychom ho viděli a uvěřili ti?" zeptali se...
Jan 7:31... " přijde Mesiáš," říkali, "udělá snad více zázraků než on?" Jakmile farizeové uslyšeli, že zástup o...
Jan 9:16...z farizeů. Jiní zas říkali: "Jak by takové zázraky mohl dělat hříšník?" A tak se rozdělili na dva...
Jan 10:41...ním mnoho lidí. Říkali: "Jan sice neudělal žádný zázrak, ale všechno, co řekl o tomhle muži, byla pravda." A...
Jan 11:47...budeme dělat?" říkali. "Ten člověk dělá spoustu zázraků! Když ho necháme, všichni v něj uvěří! Přijdou...
Jan 12:18...ho z mrtvých. Když slyšeli, že udělal ten zázrak, vyšli mu lidé naproti v celých zástupech. Farizeové...
Jan 12:37...se před nimi. Ačkoli před nimi udělal tolik zázraků, přece v něj neuvěřili. Tak se naplnilo slovo...
Jan 20:30...ovšem před svými učedníky udělal i mnoho jiných zázraků, které v této knize nejsou zapsány. Tyto jsou ale...
Skutky 2:19...vyliji svého Ducha a budou prorokovat. Ukážu zázraky na nebi a znamení na zemi, krev a oheň a oblaka...
Skutky 2:22...Nazaretský, když skrze něj mezi vámi konal divyzázraky a znamení, jak sami dobře víte. Když vám ho Bůh...
Skutky 4:16...Celý Jeruzalém , že se skrze stal zjevný zázrak, a my to nemůžeme popřít. Aby se to ale mezi lidmi...
Skutky 4:30...tvého svatého služebníka Ježíše dějí divyzázraky!" Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich...
Skutky 5:12... Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho divůzázraků a všichni spolu svorně trávili čas v Šalomounově...
Skutky 6:8...plný víry a moci, konal mezi lidmi veliké divyzázraky. Tehdy povstali někteří z takzvané synagogy...
Skutky 7:36...Tento Mojžíš je vyvedl na svobodu a konal divyzázraky v egyptské zemi, na Rudém moři a po čtyřicet let na...
Skutky 8:6...v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velikým křikem...
Skutky 8:13...držel Filipa. Když viděl, jak veliké divyzázraky se dějí, byl ohromen. Apoštolové v Jeruzalémě...
Skutky 14:3...o své milosti a působil skrze jejich ruce divyzázraky. Obyvatelstvo města se rozdělilo: jedni byli s Židy...
Skutky 15:12...Barnabáše a Pavla, kteří vyprávěli, jaké divyzázraky skrze Bůh konal mezi pohany. Když domluvili,...
Skutky 19:11...slovo. Bůh konal skrze Pavlovy ruce neobyčejné zázraky. Lidé dokonce odnášeli šátky a zástěry z jeho těla...
Římanům 15:19...k poslušnosti slovem i skutkem, v moci divůzázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od Jeruzaléma ...
1. Korintským 1:22...uvěří tomuto bláznivému kázání. Židé požadují zázraky, Řekové hledají moudrost, ale my kážeme Krista...
1. Korintským 12:10...dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému konání zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému...
1. Korintským 12:28... druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé...
1. Korintským 12:29...Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky? Mají všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni...
2. Korintským 12:12... co jsem vydržel, na všechna znamení, divyzázraky. O co jste přišli oproti jiným církvím? Jen o to,...
Galatským 3:5...ničemu? Uděluje vám Bůh Ducha a působí mezi vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste...
2. Tesalonickým 2:9...působení, všechna jeho lživá moc, divyzázraky. Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do...
Židům 2:4...zároveň dosvědčoval znameními a divy, různými zázraky a udílením Ducha svatého. Ten budoucí svět, o němž...

Slova obsahující zázrak: zázrak (14) zázraků (13) zázrakům (1) zázraky (59)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |