Závorou

Hledám varianty 'závorou' [ závory (19) závoru (1) závorou (1) závorami (5) závora (1) ]. Nalezeno 27 veršù.
Deuteronomium 3:5...města byla opevněná vysokými hradbami, branamizávorami. Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských...
Deuteronomium 33:25... smáčí olejem! Z železa a bronzu jsou tvé závory, po všechny své dny žij v bezpečí. Nikdo není jako...
Soudců 16:3...městské brány a vytrhl je i s oběma veřejemizávorou. Naložil si je na záda a vynesl je na vrchol ...
1. Samuel 23:7...Sám se uvěznil, když vešel do města s vratyzávorami." A tak Saul nechal všechen lid svolat k válečnému...
1. Královská 4:13...- šedesát velkých hrazených měst s bronzovými závorami; Achinadab, syn Idův, spravoval...
2. Letopisů 8:5...Bet-choron, města opevněná hradbami, branamizávorami; dále Baalat a všechna Šalomounova zásobovací...
2. Letopisů 14:6...Judu. "Opevněme je hradbami s věžemi, branamizávorami. Země zůstala nám, protože jsme hledali Hospodina,...
Nehemiáš 3:3...Senaovi. Upevnili trámy a osadili vrata, zámkyzávory. Vedle nich opravoval Meremot, syn Uriáše, syna...
Nehemiáš 3:6... Upevnili trámy a osadili vrata, zámkyzávory. Vedle nich opravoval Melatiáš Gibeonský a Jadon...
Nehemiáš 3:13... Když ji vystavěli, osadili vrata, zámkyzávory; opravili také na tisíc loktů hradby k Hnojné...
Nehemiáš 3:14... Když ji vystavěl, osadil vrata, zámkyzávory. Studniční bránu opravoval Šalun, syn Kol-chozeho,...
Nehemiáš 3:15...ji postavil a zastřešil, osadil vrata, zámkyzávory. Opravil také hradbu u rybníka Šelach poblíž...
Job 38:10...jako do plenek, když jsem mu vytyčil meze svézávory osadil na dveře a řekl: ‚Smíš sem, a dál ne,...
Žalmy 107:16...On přece rozbíjí brány z bronzu, láme železné závory! Blázni se vydali cestou zvrácenosti a za své viny...
Žalmy 147:13...Jeruzaléme, chval svého Boha, Sione! On zpevňuje závory tvých bran, žehná tvým dětem ve tvých zdech. Působí...
Přísloví 18:19...se uzavře jak město, rozepře působí jako hradní závory. Ovocem svých úst si každý naplní břicho, úrodou...
Píseň 5:5...stékala, myrha kanula z prstů mých na rukojeť závory. Milému svému jsem otevřela, můj milý však zmizel,...
Izaiáš 43:14...vám pošlu na Babylon kohosi a srazím všechny závory - z jásotu Chaldejců bude úpění! jsem Hospodin,...
Izaiáš 45:2... rozbiji brány z bronzu, roztříštím železné závory. Vydám ti tajné poklady a skrytá bohatství, abys...
Jeremiáš 49:31...a poklidu! praví Hospodin. Nemají vrata ani závory, žijí o samotě, v bezpečí. Jejich velbloudi jim...
Jeremiáš 51:30... jsou jako ženy. Jejich domovy zapálenyzávory zlomeny. Běžec předhání běžce, posel posla potkává -...
Pláč 2:9... Brány se k zemi zřítily, když rozlámal a rozbil závory. Král i velmoži jsou mezi pohany, Zákon se vytratil....
Ezechiel 38:11...její obyvatelé vůbec nemají hradby, brány ani závory!' Vrhneš se na kořist a budeš plenit, vztáhneš ruku...
Ozeáš 11:6...jejich městech bude řádit meč; roztříští jejich závory, jejich úmysly pohltí. Můj lid se rozhodl ode ...
Amos 1:5...oheň, aby pohltil Ben-hadadovy paláce. Rozlámu závoru Damašku; odstraním trůnícího v Údolí hříchu,...
Jonáš 2:7...tone v chaluhách. Ke kořenům hor se propadámzávora země za mnou navždy zapadla. Tys však z propasti...
Nahum 3:13...země jsou nepřátelům otevřeny, oheň pohltil tvé závory. Čerpej si vodu pro čas obležení, své pevnosti si...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |