Závistí

Hledám varianty 'závistí' [ závistí (3) závisti (5) závist (11) ]. Nalezeno 19 veršù.
Job 5:2...Hlupáka zahubí rozhořčení, omezenec umře závistí. Viděl jsem hlupáka zapustit kořeny, jeho dům ale...
Přísloví 14:30...hlouposti. Krotké srdce dodává tělu na životězávist je ale jako kostižer. Kdo utiskuje chudáka, uráží...
Přísloví 23:17...se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivěZávist k hříšníkům v srdci nechovej, v úctě k Hospodinu žij...
Přísloví 24:1... dám si víc! K zlým lidem nechovej žádnou závist, po jejich společnosti nedychti. V srdcích...
Přísloví 27:4...je krutá a hněv prudký, kdo však obstojí před závistí? Lepší otevřené pokárání nežli tajené milování...
Kazatel 4:4...pachtění a snaha o úspěch pramení z lidské závisti vůči bližnímu. I to je marnost a honba za větrem!...
Izaiáš 11:13...Judu posbírá ze čtyř světových stran. Efraimova závist vymizí, Judova nevraživost bude skončena. Efraim ...
Ezechiel 35:11... praví Panovník Hospodin, tvůj nenávistný hněvzávist vůči nim ti odplatím a dám se mezi nimi poznat, ...
Matouš 20:15... co chci? Anebo snad kvůli štědrosti trpíš závistí?' Takto budou poslední první a první poslední...
Marek 7:22... chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatostzávist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci...
Skutky 13:45...město. Když Židé uviděli ty davy, naplnila je závist a začali rouhavě popírat, cokoli Pavel řekl. Pavel a...
Římanům 1:29... podlostí, chamtivostí a záští; jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivosti, lsti a zlomyslnosti;...
Římanům 13:13... ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárechzávisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána...
1. Korintským 3:3...po lidských cestách, když mezi sebou máte závist a svár? Když jeden říká: " jsem Pavlův" a druhý...
Filipským 1:15...a beze strachu. Někteří sice kážou Krista ze závisti a soupeřivosti, jiní však s dobrým úmyslem. Jedni...
Titus 3:3...jsme vášním a rozkoším, žili jsme v záštizávisti, byli jsme odporní a plní vzájemné nenávisti. Když...
Jakub 3:14...ve vlídné moudrosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě....
Jakub 3:16...ale ta pozemská, pudová a ďábelská. Kde je totiž závist a svárlivost, tam vzniká nepokoj a kdejaká špatnost....
1. Petr 2:1...proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectvízávist i všechno pomlouvání a jako čerství novorozenci se...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |