Zástupy

Hledám varianty 'zástupy' [ zástupy (53) zástupům (17) zástupů (292) zástupu (30) zástupem (6) zástupech (5) zástup (61) ]. Nalezeny 444 verše.
Exodus 12:17...chlebů, neboť právě toho dne jsem vyvedl vaše zástupy z Egypta. Tento den budete zachovávat ve všech...
Exodus 12:41... kdy uplynulo 430 let, vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž,...
Deuteronomium 4:19...na slunce, měsíc a hvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se strhnout, aby ses jim klaněl a sloužil...
Deuteronomium 17:3...cizím bohům - slunci, měsíci či celému nebeskému zástupu (což jsem nikdy nepřikázal). Bude-li ti to oznámeno...
Soudců 4:7...Jabínova vojska Siseru i s jeho jízdou a s jeho zástupy k potoku Kíšon a vydám ti ho do rukou." Barák ...
Soudců 6:31...skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl zástupu kolem něj: "Co že vy chcete hájit Baala? Že byste...
1. Samuel 1:3...do Šíla, aby se tam klaněl a obětoval Hospodinu zástupů. Hospodinovými kněžími tam byli dva synové Elího,...
1. Samuel 1:11...s velikým pláčem složila tento slib: "Hospodine zástupů, kéž bys laskavě shlédl na trápení své služebnice a...
1. Samuel 4:4... aby odtamtud přinesli Truhlu smlouvy Hospodina zástupů trůnícího na cherubech. S Truhlou Boží smlouvy šli...
1. Samuel 15:2...teď slyš Hospodinova slova. Tak praví Hospodin zástupů: Chci potrestat Amaleka za to, co provedl Izraeli -...
1. Samuel 17:45...šavlí, ale jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupů, Boha izraelských šiků, které jsi urážel. Dnes ...
2. Samuel 5:10... Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin, Bůh zástupů, byl s ním. Chíram, král Týru, pak vyslal k...
2. Samuel 6:2...z Izraele - celkem třicet tisíc - a s celým tím zástupem se vypravil do Baaly v Judsku, aby odtamtud...
2. Samuel 6:18...obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také všechen lid, všechno množství Izraele...
2. Samuel 7:8...mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys byl...
2. Samuel 7:26...jméno navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem!' Kéž je dům tvého služebníka...
2. Samuel 7:27...služebníka Davida před tebou upevněn! Hospodine zástupů, Bože Izraele, ty jsi svému služebníku prozradil:...
2. Samuel 15:17... aby se staraly o dům. Když král s celým tím zástupem odcházel, zastavili se u posledního domu. Všichni...
2. Samuel 15:23...dál. Celá země hlasitě plakala, když celý ten zástup procházel kolem. Král překročil potok Kidron a se...
2. Samuel 15:24...Boží truhlu a nechali ji stát, dokud celý zástup neopustil město. Přišel tam i Abiatar. Král ale...
1. Královská 1:40...zvolali: " žije král Šalomoun!" Celý ten zástup ho pak doprovázel zpět, pískali na píšťaly a...
1. Královská 18:15...Eliáš mu odpověděl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím, dnes se mu ukážu."...
1. Královská 19:10..."Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili...
1. Královská 19:14..."Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili...
1. Královská 22:19...Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo...
2. Královská 3:14..." Elíša mu na to řekl: "Jakože je živ Hospodin zástupů, před jehož tváří stojím - kdybych si nevážil...
2. Královská 6:18... Elíša se modlil k Hospodinu: "Prosím, oslep ten zástup!" A on je naráz oslepil, jak Elíša řekl. Elíša pak...
2. Královská 17:16...si také posvátné kůly, klaněli se všem nebeským zástupům a sloužili Baalovi. Své syny a dcery prováděli...
2. Královská 19:31...Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o asyrském...
2. Královská 21:3...izraelský král Achab. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim. Nastavěl oltáře v Hospodinově...
2. Královská 21:5...Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce provedl vlastního syna ohněm. Věštil,...
2. Královská 23:4...pro Baala, pro Ašeru a pro všechny nebeské zástupy. Spálil je venku za Jeruzalémem u potoka Kidron a...
2. Královská 23:5... slunci, měsíci, souhvězdím a všem nebeským zástupům). Také sochu Ašery vynesl z Hospodinova chrámu ven...
1. Letopisů 11:9...Joáb. Tak se David stále více vzmáhal a Hospodin zástupů byl s ním. Toto jsou vůdcové Davidových hrdinů,...
1. Letopisů 17:7...mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin zástupů - jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys vedl můj...
1. Letopisů 17:24...jméno se navěky proslaví! Kéž se říká: ‚Hospodin zástupů, Bůh Izraele, je Izraeli Bohem.' Kéž je dům Davida,...
2. Letopisů 18:18...Hospodina sedícího na trůnu a všechen nebeský zástup po jeho pravici a levici. Hospodin se ptal: ‚Kdo...
2. Letopisů 33:3...a vztyčil Ašeřiny kůly. Klaněl se všem nebeským zástupům a sloužil jim. Nastavěl oltáře v Hospodinově...
2. Letopisů 33:5...Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce prováděl vlastní syny ohněm v údolí...
Nehemiáš 9:6...jsi nebe učinil, nebesa nebes i všechny jejich zástupy, zemi i se vším, co je na , všechna moře i se...
Žalmy 24:10...slavný Král! Kdo je ten slavný Král? Hospodin zástupů, on je ten slavný Král! séla Žalm Davidův. K tobě,...
Žalmy 33:6...Hospodinovým slovem vznikla nebesa, celý jejich zástup duchem jeho úst. Mořské vody shrnul na hromady,...
Žalmy 42:5... opouští, když na to vzpomínám, jak jsem se zástupy chodíval, do Božího domu se s nimi ubíral se...
Žalmy 46:8...jeho povel se země rozplyne! S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pojďte se...
Žalmy 46:12... svrchovaný jsem na zemi! S námi je Hospodin zástupů, naším útočištěm je Bůh Jákobův! séla Pro předního...
Žalmy 48:9...slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha - kéž je Bůh upevní ...
Žalmy 55:15...jsme se spolu důvěrně, do Božího domu chodilizástupech! Kéž by je smrt náhle přepadla, aby se zaživa...
Žalmy 59:6...mi na pomoc, jen pohlédni! Hospodine Bože zástupů, Bože Izraele, procitni, potrestej všechny ty...
Žalmy 68:11...jsi své zemdlené dědictví. V něm domov našly tvé zástupy, svou hojností jsi, Bože, chudé podělil! Když Pán...
Žalmy 68:28...v čele si vykračuje, vůdcové Judy pak se svým zástupem, vůdcové kmene Zabulon a Neftalí! Projev svou sílu...
Žalmy 69:7... Hospodine, stydět nemusí ti, kteří v tebe, Pane zástupů, doufají. kvůli mně nejsou zahanbeni ti, kteří...
Žalmy 80:5...svoji tvář, buď naše záchrana! Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš modlitby svého lidu s hněvem...
Žalmy 80:8...potupě, každý náš nepřítel se nám vysmívá. Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše...
Žalmy 80:15...kanci ji rozryli, polní zvířata ji spásají! Bože zástupů, navrať se, pohlédni z nebe, jen se podívej - o...
Žalmy 80:20...nás, můžeme tvé jméno uctívat! Hospodine Bože zástupů, navrať nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše...
Žalmy 84:2...nástroj. Žalm synů Korachových. Hospodine zástupů, jak překrásně je ve tvém příbytku! duše dychtí,...
Žalmy 84:4...vyvedla svá mláďata - u tvých oltářů, Hospodine zástupů, Králi můj a Bože můj! Blaze těm, kdo ve tvém domě...
Žalmy 84:9...Bohem na Sionu se všichni ukáží! Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej mi sluchu, Bože Jákobův!...
Žalmy 84:13...Hospodin, neupře žádné dobro upřímným. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž v tobě skládá důvěru! Pro...
Žalmy 89:9...hroznější než všichni kolem něj. Hospodine Bože zástupů, kdo je jako ty - mocný Hospodin? Za všech...
Žalmy 103:21...poslušně! Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, jeho služebníci, kteří jste mu po vůli!...
Žalmy 109:30...svými ústy velmi velebím, oslavuji jej mezi zástupy. Po pravici ubožáka se totiž postavil, aby ho před...
Žalmy 148:2... všichni jeho andělé, chvalte ho, všechny jeho zástupy! Chvalte ho, slunce i měsíci, chvalte ho, všechny...
Kazatel 4:16...nastoupil po králi. Stanul v čele nespočetných zástupů, těm, kdo přišli potom, se ale nelíbil. Ano, i to...
Izaiáš 1:9... jak město, jež se obléhá. Kdyby z nás Hospodin zástupů nenechal aspoň hrstku naživu, bychom byli jako...
Izaiáš 1:24...zastat vdov. Nuže, toto praví Panovník, Hospodin zástupů, Mocný izraelský: Ach, jak si ulevím od svých...
Izaiáš 2:3...všechny výšiny. Pohrnou se k všechny národyzástupy lidí půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu...
Izaiáš 2:4...jeho slovo rozšíří. On bude soudit mezi národyzástupy lidí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze...
Izaiáš 2:12...jen Hospodin bude vyvýšen v ten den. Hospodin zástupů totiž chystá den pro všechny pyšné nadutce, pro...
Izaiáš 3:1...mohl stát? Nuže, pohleďte - Panovník, Hospodin zástupů, z Jeruzaléma a Judy odstraní zdroj i zásobu:...
Izaiáš 3:13...povstal, aby vedl při, stojí, aby soudil zástupy. Hospodin vznáší žalobu proti stařešinům svého lidu...
Izaiáš 3:15...šlapete chudým po tváři? Tak praví Hospodin, Pán zástupů. Hospodin praví: Sionské dcery jsou namyšlené,...
Izaiáš 5:7...poručím, na ni neprší. Vinice Hospodina zástupů je dům izraelský, jeho milovaná réva je judský lid....
Izaiáš 5:9...- copak jste jediní obyvatelé země?! Hospodin zástupů přede mnou prohlásil: Jistěže mnohé domy zchátrají,...
Izaiáš 5:16...ponížen, pohledy pyšných skloní se. Hospodin zástupů se ale soudem vyvýší, svatý Bůh se ukáže svatým ve...
Izaiáš 5:24...a jejich květy vítr rozpráší. Zákon Hospodina zástupů totiž zavrhli, slovy Svatého izraelského pohrdli!...
Izaiáš 6:3...přitom volali: "Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, jeho sláva naplňuje všechnu zem!" Hlasem toho...
Izaiáš 6:5...jsem na vlastní oči spatřil Krále, Hospodina zástupů!" Vtom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce...
Izaiáš 8:13... toho se nebojte a nelekejte se. Jen Hospodin zástupů je vám svatý - před ním mějte bázeň, jen z něho...
Izaiáš 8:18... jsme v Izraeli jako divy a znamení od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sion. Jistě vám řeknou:...
Izaiáš 9:6...od toho dne navěky. Horlivost Hospodina zástupů to způsobí! Pán poslal slovo proti Jákobovi a...
Izaiáš 9:12...však nevrátil k tomu, kdo jej ranil, Hospodina zástupů hledat nechtěli. Proto Hospodin Izraeli odťal hlavu...
Izaiáš 9:18... se sloupy dýmu zvedají. Hněvem Hospodina zástupů proto zčerná zem a tento lid bude plameny pohlcen....
Izaiáš 10:16... že není dřevěná! A proto Panovník, Hospodin zástupů, sešle na jejich vypasence úbytě a pod jejich...
Izaiáš 10:23... spravedlnost přijde jako záplava. Pán, Hospodin zástupů, se rozhodl přivést na celou zemi záhubu. Nuže,...
Izaiáš 10:24...zemi záhubu. Nuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů: "Můj lide, jenž bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů,...
Izaiáš 10:26...a můj hněv se obrátí k jejich záhubě." Hospodin zástupů po nich šlehne bičem, jako když porazil Midiánce u...
Izaiáš 10:33...výšině. Avšak hle, Panovník, Hospodin zástupů, strašlivou silou ty větve oklestí. Pokácí ty...
Izaiáš 11:10...kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy a budou ho vyhledávat národy, neboť jeho odpočinutí...
Izaiáš 13:4...lomoz království a shromážděné národy - Hospodin zástupů chystá vojsko do války! Táhnou ze země daleké, od...
Izaiáš 13:13...a země se pohne v základech horlením Hospodina zástupů v den, kdy vzplane jeho hněv. Jako vyplašená gazela...
Izaiáš 14:22...nešíří! Povstanu totiž proti nim, praví Hospodin zástupů. Vymýtím jméno Babylonu i jeho pozůstatek, jeho...
Izaiáš 14:23...mokřinu; metlou zkázy jej vymetu! praví Hospodin zástupů. Hospodin zástupů přísahá: Co jsem zamýšlel, se...
Izaiáš 14:24...jej vymetu! praví Hospodin zástupů. Hospodin zástupů přísahá: Co jsem zamýšlel, se stane, co jsem...
Izaiáš 14:27...zemi, ruka vztažená na všechny národy. Hospodin zástupů rozhodl - kdo mu zabrání? Jeho ruka je vztažená -...
Izaiáš 17:3...dopadne jako sláva Izraelců - tak praví Hospodin zástupů. V ten den Jákobova sláva uvadne a jeho vypasené...
Izaiáš 18:7...řeči ze země protkané řekami přinese Hospodinu zástupů dary na horu Sion, na místo, kde přebývá jméno...
Izaiáš 19:4...bude vládnout nad nimi, praví Panovník, Hospodin zástupů. Voda se vypaří, než dorazí k moři, řeka se ztratí...
Izaiáš 19:12...Jen ti prozradí, jestli to vědí, co Hospodin zástupů rozhodl o Egyptu! Soanští velmoži přišli o rozum,...
Izaiáš 19:16...se třást strachy před zdviženou rukou Hospodina zástupů, ji pozvedne proti nim. Judská zem bude v...
Izaiáš 19:17...děsit kvůli rozhodnutí, jež o nich Hospodin zástupů učinil. V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit...
Izaiáš 19:18...mluvit řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu zástupů a jedno z nich se bude nazývat Sluneční město. V...
Izaiáš 19:20...bude v Egyptě znamením a svědectvím o Hospodinu zástupů. A budou kvůli svým utiskovatelům volat k...
Izaiáš 19:25...bude požehnáním uprostřed světa, jemuž Hospodin zástupů požehná: "Požehnán buď Egypt, můj lid, Asýrie, dílo...
Izaiáš 21:10... ohlásil jsem vám, co jsem uslyšel od Hospodina zástupů, od Boha Izraele. Ortel nad Dumou: Ze Seíru slyším...
Izaiáš 22:5...nesnažte - můj lid stihla záhuba!" Pán, Hospodin zástupů, způsobil v Údolí vidění den hrůzy, porážky a...
Izaiáš 22:12...si Toho, kdo je odedávna budoval! Pán, Hospodin zástupů, vás volal toho dne: "Plačte a truchlete, oholte...
Izaiáš 22:14..."Jezme a pijme, vždyť zítra zemřeme!" Hospodin zástupů mi řekl do uší: "Ten hřích vám nebude odpuštěn ...
Izaiáš 22:15...Pán, Hospodin zástupů. Toto praví Pán, Hospodin zástupů: Jdi říci tomu slouhovi, správci paláce Šebnovi: Co...
Izaiáš 22:25...pohárků po džbány. V ten den, praví Hospodin zástupů, onen hřeb zapuštěný v pevné zdi povolí, vylomí se...
Izaiáš 23:9...velmoži a kupci slavní všude na zemi? Hospodin zástupů to rozhodl, aby potupil všechnu pyšnou nádheru a...
Izaiáš 24:23...užaslý i samo slunce se zastydí, se Hospodin zástupů na hoře Sion v Jeruzalémě ujme království a zjeví...
Izaiáš 25:6...výheň zastíní - umlkla píseň ukrutných! Hospodin zástupů na této hoře vystrojí bohaté hody pro všechny...
Izaiáš 28:5... jak mu přijdou do ruky! V ten den bude Hospodin zástupů ozdobnou korunou a krásnou čelenkou pro ty, kdo z...
Izaiáš 28:22...vaše okovy neztěžknou ještě víc. Pán, Hospodin zástupů, mi totiž oznámil, že rozhodl o záhubě všude na...
Izaiáš 28:29... přejíždí, koně je ale nedrtí. Od Hospodina zástupů to všechno pochází - jak podivuhodné jsou jeho...
Izaiáš 29:6... Stane se to náhle, v okamžiku od Hospodina zástupů. On je navštíví hromem a zemětřesením, mohutným...
Izaiáš 31:4...hluk ho neplaší - právě tak sestoupí Hospodin zástupů, aby bojoval o horu Sion a její návrší. Jako se...
Izaiáš 31:5...Jako se ptáci vznášejí nad hnízdem, tak Hospodin zástupů zaštítí Jeruzalém; zaštítí jej a vysvobodí, ušetří...
Izaiáš 34:2...na všechny národy, zlobí se na všechny jejich zástupy; jako proklaté je vyhladí, vydá je krveprolití....
Izaiáš 34:4...mrtvoly, hory se jejich krví rozmočí. Nebeský zástup se celý rozplyne, nebe se jako svitek zavine,...
Izaiáš 37:16...se tehdy k Hospodinu modlil: "Hospodine zástupů, Bože Izraele, jenž trůníš na cherubech, ty jsi...
Izaiáš 37:32...Sion ti, kdo se zachrání. Horlivost Hospodina zástupů to učiní! Nuže, toto praví Hospodin o asyrském...
Izaiáš 39:5...na to Ezechiášovi řekl: "Slyš slovo Hospodina zástupů: Hle, přicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci,...
Izaiáš 40:26...stvořil toto vše? Kdo koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jménem, všechny do počtu? nesmírnou...
Izaiáš 44:6...Hospodin, král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů: jsem první a jsem poslední, kromě není...
Izaiáš 45:12... kdo svýma rukama roztáhl nebesa a celý jejich zástup ovládám. ve své spravedlnosti vzbudím Kýra a...
Izaiáš 45:13...vyhnance bez placení a bez darů, praví Hospodin zástupů. Toto praví Hospodin: Egyptské bohatství, habešské...
Izaiáš 47:4...vykupitel je Svatý Izraelův, jméno Hospodin zástupů. Odejdi a seď mlčky v tmách, Dcero chaldejská!...
Izaiáš 48:2...opíráte o Boha Izraele, jehož jméno je Hospodin zástupů: Předem jsem oznamoval věci minulé, vlastními ústy...
Izaiáš 51:15...moře, jeho vlny řvou - mám jméno Hospodin zástupů. Svá slova vložil jsem do tvých úst, ve stínu své...
Izaiáš 54:5... Tvým manželem je přece tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů - to jméno ; Svatý izraelský je ti vykupitelem,...
Izaiáš 55:4...učinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy. Hle, zavoláš národy, které neznal jsi, a národy,...
Jeremiáš 2:19...přede mnou jsi ztratila, praví Hospodin, Pán zástupů. Své jho jsi dávno rozlámala, své postroje jsi...
Jeremiáš 5:14...jim samotným!" Nuže, tak praví Hospodin, Bůh zástupů: "Protože říkají takové věci, hle, ti dám do úst...
Jeremiáš 6:6...Zboříme jejich pevnosti!'" Tak praví Hospodin zástupů: "Kácejte les, proti Jeruzalému násep navršte! To...
Jeremiáš 6:9... v zemi, jež není k bydlení." Tak praví Hospodin zástupů: "Proberte pozůstatek Izraele, jako když se...
Jeremiáš 7:3...přicházíte klanět Hospodinu! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Napravte své cesty a své jednání, a...
Jeremiáš 7:21...země. Vzplane a nezhasne!" Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Jen si hromaďte zápaly k obětem, jen...
Jeremiáš 8:2...je slunci, měsíci a celému tomu nebeskému zástupu, který tak milovali a kterému sloužili, který...
Jeremiáš 8:3...raději zemřít, než aby žili, praví Hospodin zástupů." "Řekni jim - Tak praví Hospodin: Když někdo padne...
Jeremiáš 9:6... praví Hospodin." Nuže, tak praví Hospodin zástupů: "Hle, budu je přetavovat a tříbit. Co si mám počít...
Jeremiáš 9:14...jak je to naučili jejich otcové. Proto Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: Hle, nakrmím tento lid...
Jeremiáš 9:16...nimi meč, abych je vyhladil." Tak praví Hospodin zástupů: "Pochopte to a zavolejte plačky, přijdou!...
Jeremiáš 10:16...kmen Izraele za své dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje. Lide žijící v obleženém městě, seber si...
Jeremiáš 11:17...ale zapálí, její ratolesti zničí oheň! Hospodin zástupů, který sázel, vyslovil nad tebou zlý ortel,...
Jeremiáš 11:20...si na jeho jméno nikdo nevzpomene!" Hospodine zástupů, Soudce spravedlivý, jenž zkoumáš srdce i svědomí,...
Jeremiáš 11:22... nebo zabijeme." Nuže, toto praví Hospodin zástupů: " s nimi zúčtuji. Jejich mládenci padnou mečem,...
Jeremiáš 15:16... vnesla radost do srdce. Hospodine, Bože zástupů, patřím přece tobě! Nesedávám s těmi, kdo se veselí...
Jeremiáš 16:9... abys pojedl a popil, neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, před vašima očima a za vašich...
Jeremiáš 19:3...Judy i obyvatelé Jeruzaléma! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, dopustím na toto místo takové...
Jeremiáš 19:11...šli s tebou, a řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Jako když se rozbije hliněná nádoba a se nedá...
Jeremiáš 19:13...se pálilo kadidlo celému tomu nebeskému zástupu a kde se konaly úlitby cizím bohům.'" Když se pak...
Jeremiáš 19:15...a promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle, přivádím na toto město a na...
Jeremiáš 20:12...hanba, věčná nezapomenutelná potupa. Hospodine zástupů, jenž spravedlivé zkoušíš a vidíš do srdce i...
Jeremiáš 23:15...jsou jako Gomora!" Nuže, toto praví Hospodin zástupů o těch prorocích: "Hle, nakrmím je pelyňkem a k...
Jeremiáš 23:16...bezbožnost do celé země." Toto praví Hospodin zástupů: "Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují...
Jeremiáš 23:36... Takhle převracíte slova živého Boha, Hospodina zástupů, našeho Boha! Máte se ptát proroka: ‚Co ti Hospodin...
Jeremiáš 25:8...svými výtvory. Nuže, toto praví Hospodin zástupů: ‚Protože jste neposlouchali slova, hle, povolám...
Jeremiáš 25:27...král Šešak! "Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Pijte, opijte se, pozvracejte se a...
Jeremiáš 25:28...vzít a napít se, řekni jim - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Musíte pít! Hle, na město, jež nese jméno,...
Jeremiáš 25:29...obyvatele země svolávám meč, praví Hospodin zástupů.' Nuže, prorokuj jim všechna tato slova a řekni...
Jeremiáš 25:32...meči. Tak praví Hospodin.' Tak praví Hospodin zástupů: ‚Hle, od národu k národu se šíří neštěstí, od...
Jeremiáš 26:18...řekl všemu judskému lidu - ‚Tak praví Hospodin zástupů: Sion bude jak pole rozorán, z Jeruzaléma bude...
Jeremiáš 27:4...pro jejich pány a řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele. Toto vyřiďte svým pánům: jsem svou...
Jeremiáš 27:18...a mají slovo Hospodinovo, pak se u Hospodina zástupů přimluví, aby do Babylonu nebyly odneseny i ty...
Jeremiáš 27:19...v Jeruzalémě ještě zůstaly! Toto praví Hospodin zástupů o sloupech, o bronzovém moři, o stojanech a...
Jeremiáš 27:21...do Babylonu). Nuže, toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o cennostech, které ještě zůstaly v...
Jeremiáš 28:2...a přede vším lidem řekl: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Jho babylonského krále zlámu! Do...
Jeremiáš 28:14...jsi ho jhem ze železa! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Na šíji všech těchto národů vložím...
Jeremiáš 29:4...do Babylonu. Stálo v něm: Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, všem vyhnancům, které jsem z...
Jeremiáš 29:8...prospěchu je i váš prospěch. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nenechte se podvádět proroky a věštci...
Jeremiáš 29:17...s vámi nešli do vyhnanství: Tak praví Hospodin zástupů - Hle, sesílám na meč, hlad a mor! Naložím s...
Jeremiáš 29:21...z Jeruzaléma do Babylonu. Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Achabovi, synu Kolajášovu, a o...
Jeremiáš 29:25...Nechlamskému řekni: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Z vlastního popudu jsi všemu lidu v...
Jeremiáš 30:8...z něj ale zachráněn. Toho dne, praví Hospodin zástupů, zlámu jho na jejich šíji a zpřetrhám jejich...
Jeremiáš 31:8... těhotné ženy a rodičky - vrátí se jich sem celé zástupy! Budou přicházet s pláčem, půjdou v modlitbách, ...
Jeremiáš 31:23...žena se bude ucházet o muže." Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: " je přivedu zpět ze zajetí, bude...
Jeremiáš 31:35... jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů: "Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví...
Jeremiáš 32:14...jsem Baruchovi uložil: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Vezmi tyto listiny - zapečetěný...
Jeremiáš 32:15...nadlouho zachovány.' Neboť tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚V této zemi se znovu budou kupovat...
Jeremiáš 32:18... Jsi veliký a mocný Bůh; máš jméno Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých záměrech a mocný ve svých...
Jeremiáš 33:11...domu oběti vděčnosti se slovy: "Hospodinu zástupů vzdejte díky - Hospodin je přece dobrý a jeho láska...
Jeremiáš 33:12...jako kdysi, praví Hospodin. Tak praví Hospodin zástupů: Na tomto zpustlém místě bez lidí a dobytka budou...
Jeremiáš 33:22...levitskými kněžími. Jako se nedá sečíst nebeský zástup ani změřit mořský písek, tak rozmnožím símě svého...
Jeremiáš 35:13...dostal slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Jdi a řekni lidu Judy a obyvatelům...
Jeremiáš 35:17...lid neposlouchá. A proto tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Hle, přivádím na Judu i na všechny...
Jeremiáš 35:18...Rechabitů pak Jeremiáš řekl: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Poslouchali jste, co vám váš otec...
Jeremiáš 35:19... jak vám přikázal. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jonadabovi, synu Rechabovu, nikdy...
Jeremiáš 38:17...Cidkiášovi řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Pokud se dobrovolně vzdáš velitelům...
Jeremiáš 39:16...Habešanu Ebed-melechovi: Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, teď naplním svá slova o tomto...
Jeremiáš 42:15... vy pozůstatky Judy. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jestliže se rozhodnete jít do Egypta...
Jeremiáš 42:18...neštěstí, jež na dopustím. Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jako se vylil můj rozhořčený hněv na...
Jeremiáš 43:10...paláce v Dafné. Řekni jim: ‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele - Hle, povolám a přivedu svého...
Jeremiáš 44:2...Memfisu - i v Horním Egyptě: "Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Sami jste viděli všechno to neštěstí,...
Jeremiáš 44:7...a jsou jimi dodnes. Tak praví Hospodin, Bůh zástupů, Bůh Izraele: Proč na sebe přivádíte tak hrozné...
Jeremiáš 44:11...a vašim otcům uložil. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, rozhodl jsem o vás ve zlém; celý...
Jeremiáš 44:25... všichni Židé v Egyptě! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy a vaše ženy jste dělali, k čemu...
Jeremiáš 46:10...vyzbrojenými luky. Bude to den Hospodina, Pána zástupů, den, kdy na svých nepřátelích vykoná odplatu. Meč...
Jeremiáš 46:18...jsem živ, praví Král, který jméno Hospodin zástupů: Jako se Tábor vyjímá mezi horami, jako se Karmel...
Jeremiáš 46:25...- padne do rukou severního národa!" Hospodin zástupů, Bůh Izraele, praví: "Hle, zúčtuji s Amonem, bohem...
Jeremiáš 48:1...namířil jej proti pobřeží!" Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Moábu: "Běda městu Nebó - bude...
Jeremiáš 48:15...mladých padne při porážce, praví Král - Hospodin zástupů se jmenuje. Zkáza Moábu se přiblížila, řítí se na...
Jeremiáš 49:5...Hle, přivedu na tebe hrůzu, praví Hospodin, Pán zástupů, hrůzu z celého tvého okolí. Budete rozehnáni každý...
Jeremiáš 49:7...změním, praví Hospodin." Toto praví Hospodin zástupů o Edomu: "Copak není moudrost v Temanu? Přišli...
Jeremiáš 49:26...bojovníci budou v ten den zabiti, praví Hospodin zástupů. Zapálím na damašských hradbách oheň, aby pohltil...
Jeremiáš 49:35...prorok Jeremiáš o Elamu. Tak praví Hospodin zástupů: "Hle, lámu luk Elamu - jeho hlavní sílu! Přivedu...
Jeremiáš 50:18...král Nabukadnezar. A proto tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Hle, zúčtuji s babylonským králem a...
Jeremiáš 50:25...a zbraně svého hněvu vynesl. Hospodin, Pán zástupů, totiž práci v zemi Chaldejců. Přitáhněte na něj...
Jeremiáš 50:31... jsem proti tobě, nadutče! praví Hospodin, Pán zástupů. totiž nadešel tvůj den, čas, kdy se s tebou...
Jeremiáš 50:33...oheň a ten pohltí vše kolem. Tak praví Hospodin zástupů: Synové Izraele jsou utlačováni spolu se syny Judy....
Jeremiáš 50:34...Vykupitel je ale silný - jméno Hospodin zástupů! Rázně se ujme jejich pře, dopřeje zemi odpočinek,...
Jeremiáš 51:5...Izraele a Judu však jejich Bůh, Hospodin zástupů, neopustil jako vdovu, ačkoli se jejich zem tolik...
Jeremiáš 51:14...konec nadešel, tvá nit se přetrhne! Hospodin zástupů přísahá sám při sobě: "Naplním vojskem - bude...
Jeremiáš 51:19...kmen Izraele za své dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje. "Ty jsi můj kyj, můj nástroj válečný:...
Jeremiáš 51:33... bojovníci jsou zděšeni! Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Dcera babylonská je jako mlat v čas,...
Jeremiáš 51:57...se nevzbudí, praví Král, jenž jméno Hospodin zástupů." Tak praví Hospodin zástupů: "Hradba Babylonu,...
Jeremiáš 51:58... jméno Hospodin zástupů." Tak praví Hospodin zástupů: "Hradba Babylonu, jakkoli široká, bude do základů...
Ezechiel 33:31...přišlo od Hospodina.' Přichází jich k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si...
Ezechiel 38:4...koně i všechny jezdce v plné výstroji, nesčetný zástup s pavézami a štíty, všechny vyzbrojené meči, Peršany...
Ezechiel 38:7...připojí. Chystej se! Buď připraven i se všemi zástupy shromážděnými k tobě, neboť budeš jejich velitel....
Ezechiel 38:15...k tobě připojí - samí jezdci na koních, nesčetný zástup mocné armády. Přitáhneš na můj lid Izrael jako...
Daniel 4:32...nicotní. Jak se mu zlíbí, zachází s nebeskými zástupy i s těmi, kdo bydlí na zemi. Jeho ruku nemůže nikdo...
Daniel 8:10...i k Nádherné zemi. Rozmohl se k nebeskému zástupu a některé hvězdy toho vojska strhl na zem a...
Daniel 8:11...se postavil dokonce i proti Knížeti nebeského zástupu, když zrušil každodenní oběť a zpustošil jeho...
Daniel 10:6...leštěného bronzu a jeho hlas zněl jako burácení zástupů. Daniel jsem byl jediný, kdo to vidění spatřil....
Ozeáš 12:6...Bet-elu a tam s ním promluvil - Hospodin je Bůh zástupů, jméno Hospodin! Navrať se proto ke svému Bohu,...
Amos 3:13...dům Jákobův, praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: V den, kdy s Izraelem zúčtuji za jeho vzbouření,...
Amos 4:13...překračuje zemské výšiny, jméno Hospodin, Bůh zástupů. Slyšte slovo, jež pronáším nad vámi - žalozpěv...
Amos 5:14...dobré, a ne zlé, žijete! Hospodin, Bůh zástupů, pak s vámi bude, jak říkáte. Zlo nenáviďte a dobro...
Amos 5:15...v bráně právo podpořte - snad se Hospodin, Bůh zástupů, smiluje nad tím, co z Josefa zůstane. Nuže, toto...
Amos 5:16...zůstane. Nuže, toto praví Panovník Hospodin, Bůh zástupů: Nářek bude znít na všech prostranstvích, "Ach,...
Amos 5:27...vás vystěhuji za Damašek, praví Hospodin, Bůh zástupů - tak se jmenuje. Běda těm, kdo mají na Sionu klid...
Amos 6:8...Hospodin přísahá sám při sobě - Hospodin, Bůh zástupů, prohlašuje: Z Jákobovy pýchy se mi dělá špatně,...
Amos 6:14... dome Izraele, jsem to , praví Hospodin, Bůh zástupů, kdo vzbudí proti vám národ, který vás bude...
Amos 9:5...ne v dobrém, ale ve zlém! Panovník, Hospodin zástupů, se dotkne země a ta se roztřese, všichni její...
Micheáš 4:1...nad všechny výšiny. Pohrnou se k lidské zástupy, mnohé národy půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na...
Micheáš 4:3...se jeho slovo rozšíří. On bude soudit lidské zástupy, napraví i daleké mocné národy. Tehdy ze svých mečů...
Micheáš 4:4... je nezděsí - tak promluvila ústa Hospodina zástupů. Všechny národy následují každý jméno svých bohů;...
Nahum 2:14... "Hle, jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Tvé vozy spálím v oblacích kouře, tvá lvíčata...
Nahum 3:5... "Hle, jsem proti tobě!" praví Hospodin zástupů. "Vyhrnu ti sukni nad hlavu; ukážu národům tvou...
Abakuk 2:13...krvi, kdo zakládá obec příkořím! Copak Hospodin zástupů neurčil, že dřina národů přijde do ohně, že se...
Sofoniáš 1:5...- ty, kdo se na střechách klanějí nebeskému zástupu; ty, kdo se klanějí a přísahají Hospodinu, zároveň...
Sofoniáš 2:9...území. Proto, jakože jsem živ, praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele, Moáb dopadne jako Sodoma, Amonovi...
Sofoniáš 2:10... kvůli urážkám a povyšování se nad lid Hospodina zástupů. Hospodin pro bude strašlivý, vysílí všechny...
Sofoniáš 2:14...pak budou léhat v něm, všemožná zvěř v celých zástupech. Pelikán a výr budou hnízdit na sloupech, z oken...
Ageus 1:2...Jošuovi, synu Jocadakovu: "Tak praví Hospodin zástupů - Tento lid říká: ‚Ještě nepřišel ten čas; není čas...
Ageus 1:5...chrám je v troskách? Nuže tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho, a...
Ageus 1:7... nosí to v měšci děravém. Tak praví Hospodin zástupů: Všimněte si, jak se vám vede! Vypravte se do hor,...
Ageus 1:9...domů, to rozfoukám. A proč? praví Hospodin zástupů. Protože můj chrám je v troskách a vy se staráte...
Ageus 1:14... Přišli a dali se do práce na chrámu Hospodina zástupů, svého Boha. Bylo to čtyřiadvacátého dne šestého...
Ageus 2:4...do práce. Vždyť jsem s vámi, praví Hospodin zástupů. To je slovo, které jsem vám dal, když jste...
Ageus 2:6...vprostřed vás. Nebojte se! Tak praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a to brzy, otřesu nebem i zemí,...
Ageus 2:7... a tento chrám naplním slávou, praví Hospodin zástupů. je stříbro a je zlato, praví Hospodin...
Ageus 2:8... je stříbro a je zlato, praví Hospodin zástupů. Sláva tohoto nového chrámu bude větší než toho...
Ageus 2:9...bude větší než toho prvního, praví Hospodin zástupů. Na tomto místě daruji pokoj, praví Hospodin...
Ageus 2:11...Ageus slovo Hospodinovo: "Tak praví Hospodin zástupů - Zeptej se kněží na zákon: Kdyby někdo nesl v cípu...
Ageus 2:23...se navzájem pobijí. V ten den, praví Hospodin zástupů, vezmu, můj služebníku Zerubábeli, synu...
Zachariáš 1:3...rozhněval. Proto řekni lidu: Tak praví Hospodin zástupů - Vraťte se ke mně, praví Hospodin zástupů, a se...
Zachariáš 1:4...kterým volali dávní proroci: ‚Tak praví Hospodin zástupů: Odvraťte se od svých zlých cest, od svého zlého...
Zachariáš 1:6...dostihly! Tehdy se obrátili a uznali: ‚Hospodin zástupů se rozhodl s námi naložit, jak si zasloužíme za své...
Zachariáš 1:12..." Nato Hospodinův anděl zvolal: "Hospodine zástupů, kdy se konečně slituješ nad Jeruzalémem a...
Zachariáš 1:14...mnou mi tedy řekl: "Volej - Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Jeruzalém a Sion velikou horlivostí a...
Zachariáš 1:16...chrám v něm bude znovu vystavěn, praví Hospodin zástupů, a měřicí šňůra změří Jeruzalém. Volej dál - Tak...
Zachariáš 1:17...změří Jeruzalém. Volej dál - Tak praví Hospodin zástupů: města budou znovu přetékat vším dobrým....
Zachariáš 2:12...u Dcery babylonské!" Neboť tak praví Hospodin zástupů, který pro svou slávu poslal k národům, které...
Zachariáš 2:13...otroků." Tehdy poznáte, že poslal Hospodin zástupů. "Jásej a vesel se, Dcero sionská! Hle - ...
Zachariáš 2:15..." Tehdy poznáš, že k tobě poslal Hospodin zástupů. Hospodin se ujme Judy jako svého dědictví ve svaté...
Zachariáš 3:7...anděl začal Jošuu nabádat: "Tak praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co...
Zachariáš 3:10...v jediném dni. Toho dne, praví Hospodin zástupů, budete zvát své druhy k posezení ve stínu révy a...
Zachariáš 4:6...silou ani mocí, ale mým Duchem! praví Hospodin zástupů. Co jsi, ty veliká horo? Před Zerubábelem jsi...
Zachariáš 4:9... Tehdy poznáš, že k vám poslal Hospodin zástupů. Kdo by pohrdal dnem malých začátků? Takoví se...
Zachariáš 5:4...vyhlazen.' Tu kletbu vypustím, praví Hospodin zástupů, a přijde na dům zloděje i na dům toho, kdo křivě...
Zachariáš 6:12... syna Jocadakova, se slovy: ‚Tak praví Hospodin zástupů - Muž jménem Výhonek vyraší zespoda a vystaví...
Zachariáš 6:15...a tehdy poznáte, že k vám poslal Hospodin zástupů. To se stane, ale jen pokud budete opravdu...
Zachariáš 7:3...o přízeň a zeptali se kněží v chrámě Hospodina zástupů a rovněž proroků: "Máme v pátém měsíci truchlit a...
Zachariáš 7:4... tolik let?" Tehdy jsem dostal slovo Hospodina zástupů: "Řekni všemu lidu této země i kněžím: sedmdesát...
Zachariáš 7:9...slovo Hospodinovo: "Takto promlouval Hospodin zástupů: ‚Prosazujte opravdové právo a jedni druhým...
Zachariáš 7:12... aby neslyšeli Zákon ani slova, která Hospodin zástupů posílal svým Duchem skrze dávné proroky. Tak přišel...
Zachariáš 7:13...oni, dělal jsem, že neslyším, praví Hospodin zástupů. Rozprášil jsem je vichřicí mezi všechny národy,...
Zachariáš 8:1...stala pustina!" Dostal jsem slovo Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Sion...
Zachariáš 8:2...slovo Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin zástupů: Horlím pro Sion velikou horlivostí; horlivostí pro...
Zachariáš 8:3...bude nazýván Městem pravdy a hora Hospodina zástupů Horou svatosti. Tak praví Hospodin zástupů: V...
Zachariáš 8:4...zástupů Horou svatosti. Tak praví Hospodin zástupů: V ulicích Jeruzaléma budou znovu sedávat starci a...
Zachariáš 8:6... kteří si tam budou hrát. Tak praví Hospodin zástupů: Zdá-li se to pozůstatku tohoto lidu v těchto dnech...
Zachariáš 8:7...? praví Hospodin zástupů. Tak praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země na východě i ze...
Zachariáš 8:9...Bohem věrně a spravedlivě. Tak praví Hospodin zástupů: Vzchopte se, je chrám dostavěn - vy, kdo v...
Zachariáš 8:11...lidu nakládat tak jako dříve, praví Hospodin zástupů. Setbě se bude dařit, réva vydá své ovoce, země...
Zachariáš 8:14... Nebojte se a vzchopte se! Tak praví Hospodin zástupů: Jako jsem se rozhodl naložit s vámi zle, když ...
Zachariáš 8:18... praví Hospodin." Dostal jsem slovo Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin zástupů: Půst ve čtvrtém,...
Zachariáš 8:19...slovo Hospodina zástupů: "Tak praví Hospodin zástupů: Půst ve čtvrtém, pátém, sedmém i desátém měsíci se...
Zachariáš 8:20...ale milujte pravdu a pokoj! Tak praví Hospodin zástupů: Ještě sem budou přicházet národy a obyvatelé mnoha...
Zachariáš 8:21...Hospodina o přízeň, pojďme hledat Hospodina zástupů! I půjdu!' Tak budou přicházet veliké kmeny a...
Zachariáš 8:22...mocné národy, aby v Jeruzalémě hledaly Hospodina zástupů a prosily Hospodina o přízeň. Tak praví Hospodin...
Zachariáš 8:23...a prosily Hospodina o přízeň. Tak praví Hospodin zástupů: V těch dnech se deset mužů mluvících jazyky...
Zachariáš 9:15...na polnici a vyrazí v jižní vichřici. Hospodin zástupů jim bude záštitou, takže kamení z praku podupou....
Zachariáš 10:3...hořím, s těmi vůdci teď zúčtuji! Ano, Hospodin zástupů své stádo navštíví a z domu Judy učiní slavného...
Zachariáš 12:5..."Obyvatelé Jeruzaléma mají sílu v Hospodinu zástupů, svém Bohu!" V onen den učiním vůdce Judy pánví s...
Zachariáš 13:2...hříchu a nečistot. V onen den, praví Hospodin zástupů, odstraním ze země jména model, takže si na ...
Zachariáš 13:7... na mého blízkého přítele! praví Hospodin zástupů. Bij pastýře, se stádo rozprchne! Obrátím svou...
Zachariáš 14:16...putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili Svátek stánků. Pokud některý lid země...
Zachariáš 14:17...nepůjde do Jeruzaléma klanět se Králi, Hospodinu zástupů, nedostane se jim déšť. A když se na tu pouť nevydá...
Zachariáš 14:21...hrnec v Jeruzalémě a Judsku bude svatý Hospodinu zástupů. Všichni obětující budou přicházet, brát si je a...
Malachiáš 1:4...poraženi, ale znovu vystavíme trosky." Hospodin zástupů však praví: Jen si stavějí, budu bořit! Bude...
Malachiáš 1:6...Pán, kde je bázeň přede mnou? praví Hospodin zástupů vám, kněží, kteří pohrdáte mým jménem. "Jak...
Malachiáš 1:8...tím zalíbíš a zahrne přízní, praví Hospodin zástupů. Jen si nakloňujte Boha, aby se nad vámi slitoval -...
Malachiáš 1:9...svou přízeň komukoli z vás? praví Hospodin zástupů. Kdyby tak někdo z vás zavřel vrata, aby se můj...
Malachiáš 1:10...nezapaloval! Nelíbíte se mi, praví Hospodin zástupů; o oběti z vašich rukou nestojím! Vždyť jméno je...
Malachiáš 1:11... jméno je veliké mezi národy, praví Hospodin zástupů. Vy ho však znesvěcujete, když říkáte: "Stůl Páně...
Malachiáš 1:13...se dřít!" a frkáte své posměšky, praví Hospodin zástupů. Přinášíte ukradené, chromé a churavé kusy a...
Malachiáš 1:14...kus. Vždyť jsem veliký Král, praví Hospodin zástupů, a jméno je obávané mezi národy! Teď tedy,...
Malachiáš 2:2...se vzdávat čest mému jménu, praví Hospodin zástupů, sešlu na vás prokletí a prokleji i vaše žehnání. A...
Malachiáš 2:4...zachována smlouva s Levim, praví Hospodin zástupů. smlouva s ním byla smlouvou života a pokoje....
Malachiáš 2:7...se čerpat poučení, neboť je poslem Hospodina zástupů. Vy jste však z cesty sešli a svým učením jste...
Malachiáš 2:8...Porušili jste Leviho smlouvu, praví Hospodin zástupů. Proto vás také vydám pohrdání a přede všemi lidmi...
Malachiáš 2:12...to provádí, je to kdokoli - i kdyby Hospodinu zástupů přinášel oběti! A provádíte ještě něco: Zaléváte...
Malachiáš 2:16...ho jako plášť potřísněný násilím, praví Hospodin zástupů. Chraňte se tedy a nebuďte nevěrní. Unavujete...
Malachiáš 3:1...němž toužíte. Hle, přichází, praví Hospodin zástupů. Kdo ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, ...
Malachiáš 3:5...a nemají bázeň přede mnou, praví Hospodin zástupů. Hospodin se neměním - proto jste, synové...
Malachiáš 3:7...se ke mně a se vrátím k vám, praví Hospodin zástupů. "Jak se máme vrátit?" ptáte se. Smí snad člověk...
Malachiáš 3:10...jíst. Jen v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na...
Malachiáš 3:11...také réva na vinici vám nezajde, praví Hospodin zástupů. Všechny národy řeknou: "Blaze vám!" a vaše země...
Malachiáš 3:12...vám!" a vaše země bude nádherná, praví Hospodin zástupů. Hrozně urážíte, praví Hospodin. "Jak ...
Malachiáš 3:14...máme, plnit jeho úkoly a chodit před Hospodinem zástupů jako truchlící? Proto říkáme: Blaze nadutcům!...
Malachiáš 3:17... mým zvláštním pokladem, praví Hospodin zástupů, a k nim budu laskavý, jako je laskavý otec k...
Malachiáš 3:19...den, který přichází, je sežehne, praví Hospodin zástupů. Nezůstane z nich kořen ani ratolest! Vám, ctitelům...
Malachiáš 3:21...popel v den, který připravuji, praví Hospodin zástupů. Pamatujte na Zákon mého služebníka Mojžíše, na...
Matouš 4:25...ochrnuté a on je uzdravoval. A šly za ním veliké zástupy nejen z Galileje, ale i z Dekapole, Jeruzaléma,...
Matouš 5:1... Judska a Zajordánska. Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu. Posadil se, a když k němu...
Matouš 7:28...pád byl hrozný." Když Ježíš dokončil tuto řečzástupy žasly nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo...
Matouš 8:1... Když pak sestupoval z hory, šly za ním veliké zástupy. Vtom přišel jeden malomocný a klaněl se mu se...
Matouš 9:8...on vstal a odešel domů. Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžas a vzdaly slávu Bohu, který...
Matouš 9:23...synagogy a uviděl hudebníky a hlučný zástup kvílících, řekl: "Odejděte! Ta dívka neumřela, jenom...
Matouš 9:25... jenom spí." Jen se mu ale vysmívali. Když byl zástup konečně pryč, Ježíš vešel dovnitř, vzal ji za ruku a...
Matouš 9:33...pak byl ten démon vyhnán a němý začal mluvitzástupy užasly a říkaly: "Něco takového je v Izraeli...
Matouš 9:36...každou nemoc a každý neduh. Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení a...
Matouš 11:7..." Když pak ti muži odešli, Ježíš promluvilzástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště...
Matouš 12:15...ale dozvěděl a odešel odtud. Šly za ním veliké zástupy a on je všechny uzdravil. Přísně je však napomínal,...
Matouš 12:23...a on ho uzdravil, takže mluvil a viděl. Všechny zástupy žasly: "Není snad tohle ten Syn Davidův?" Když to...
Matouš 12:46...tímto zlým pokolením." A zatímco ještě mluvilzástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním...
Matouš 13:2...se na břehu jezera. Sešly se k němu tak veliké zástupy, že nastoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup...
Matouš 13:34... nakonec všechno zkvasilo." To všechno Ježíš zástupům vyprávěl v podobenstvích. Jinak než v podobenství...
Matouš 13:36...věci skryté od stvoření světa." Tehdy propustil zástupy a šel domů. Tam za ním přišli jeho učedníci a...
Matouš 14:5...Herodes ho tedy chtěl zabít, ale bál se zástupu, protože ho měli za proroka. Dcera Herodiady pak...
Matouš 14:13...o samotě na pusté místo. Jakmile se to doslechly zástupy, vypravily se za ním pěšky z měst. Když vystoupil z...
Matouš 14:14...z měst. Když vystoupil z loďky a uviděl veliký zástup lidí, byl naplněn soucitem k nim a uzdravoval jejich...
Matouš 14:15...místo je pusté a je dost pozdě. Propusť zástupy, si jdou do vesnic koupit něco k jídlu."...
Matouš 14:19...mi je," řekl jim. Nechal zástup posadit na trávě, vzal těch pět chlebů a dvě ryby,...
Matouš 14:22...a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy. Když zástupy propustil, vystoupil o samotě na horu...
Matouš 14:23...na druhou stranu, než on propustí zástupy. Když zástupy propustil, vystoupil o samotě na horu, aby se...
Matouš 15:10... když učí lidské nauky a příkazy.'" Pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte a rozumějte. Člověka nešpiní to,...
Matouš 15:33...učedníci. "Jak bychom mohli nasytit takový zástup?" "Kolik máte chlebů?" zeptal se Ježíš. "Sedm - a...
Matouš 15:35...pár malých rybek," odpověděli. Ježíš tedy nechal zástupy posadit na zem, vzal těch sedm chlebů a ty ryby,...
Matouš 15:36... vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci zástupům. A tak se všichni najedli do sytosti. Potom...
Matouš 15:39...tisíce mužů kromě žen a dětí. A když propustil zástupy, nastoupil na loď a připlul do magadanského kraje. ...
Matouš 17:14... že jim to řekl o Janu Křtiteli. A když přišlizástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na...
Matouš 19:2...do judského kraje za Jordánem. Šly za ním veliké zástupy a on je tam uzdravil. Tehdy za ním přišli farizeové...
Matouš 20:29...Když pak vycházeli z Jericha, šel za ním veliký zástup. U cesty právě seděli dva slepci. Když slyšeli, že...
Matouš 20:31..."Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Zástup je napomínal, mlčí, ale oni křičeli tím více:...
Matouš 21:8...na pláště a posadili ho na . Veliký zástup pak prostíral své pláště na cestě a jiní sekali...
Matouš 21:9...sekali větve ze stromů a stlali je na cestuZástupy, které šly zepředu i zezadu, volaly: "Hosana, Synu...
Matouš 21:11...se ptali: "Kdo to je?" "Ježíš," odpovídaly zástupy, "ten prorok z galilejského Nazaretu!" Ježíš pak...
Matouš 21:26...Když řekneme, že z lidí, musíme se bát zástupu, protože všichni mají Jana za proroka." Nakonec mu...
Matouš 21:46...mluví o nich, a chtěli ho zatknout. Báli se ale zástupů, protože lidé ho měli za proroka. Ježíš pak...
Matouš 22:33...On není Bohem mrtvých, ale živých!" A když to zástupy uslyšely, žasly nad jeho učením. Když se farizeové...
Matouš 23:1...neodvážil na nic zeptat. Tehdy Ježíš mluvilzástupům a svým učedníkům. Řekl: "Na Mojžíšově místě se...
Matouš 26:47...přišel Jidáš, jeden z Dvanácti, a s ním veliký zástup s meči a holemi, poslaný od vrchních kněží a...
Matouš 26:55... že to musí takhle být?" V oné chvíli řekl Ježíš zástupům: "Jsem snad zločinec, že jste se vypravili...
Matouš 27:17...významného vězně jménem Barabáš. Když se sešly zástupy, Pilát se jich zeptal: "Koho chcete, abych vám...
Matouš 27:24...jen větší a větší rozruch, vzal vodu a před zástupem si umyl ruce. "Nejsem vinen krví tohoto muže,"...
Marek 2:13...Ježíš šel znovu na břeh jezera. Všechen zástup tam přicházel k němu a on je vyučoval. Když cestou...
Marek 3:9... Proto řekl svým učedníkům, aby pro něj kvůli zástupu měli stále připravenou loďku, aby ho neumačkali....
Marek 3:20... Když se pak vrátil domů, znovu se sešel takový zástup, že se nemohli ani najíst. Když se to dozvěděli jeho...
Marek 3:32...a vzkázali mu, že ho volají. Kolem něj seděl zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá matka a tví bratři jsou...
Marek 4:1...u jezera. Shromáždil se k němu tak obrovský zástup, že nastoupil do lodi na jezeře a posadil se. Celý...
Marek 4:36..."Přeplavme se na druhou stranu." Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, na loďku. Byly s ním i jiné...
Marek 5:21...na druhý břeh, sešel se k němu u jezera veliký zástup. Přišel k němu jeden z představených synagogy jménem...
Marek 5:24...uzdravená a může žít." A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena,...
Marek 6:34...je. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k nim, protože byli jako...
Marek 6:45...napřed na druhou stranu k Betsaidě, než rozpustí zástup. A když se s nimi rozloučil, odešel na horu, aby se...
Marek 7:14...podobných věcí děláte spoustu." Znovu pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte všichni a rozumějte. [16] Nic...
Marek 7:17...špiní to, co z něj vychází!" Když pak odešel od zástupu do domu, učedníci se ho vyptávali na to podobenství...
Marek 7:33...aby na něj vložil ruku. On si ho vzal stranou od zástupu, vložil mu prsty do uší, plivl a dotkl se jeho...
Marek 8:6...zeptal se jich. "Sedm," odpověděli. Nechal tedy zástup posadit na zem, vzal těch sedm chlebů, vzdal díky,...
Marek 8:34...na Boží věci, ale na lidské." Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za...
Marek 9:15... jak se s nimi dohadují. Jakmile ho všichnizástupu spatřili, byli ohromeni. Běželi k němu a zdravili...
Marek 9:17...se jich Ježíš. "Mistře," odpověděl mu jeden ze zástupu, "přivedl jsem k tobě svého syna, který němého...
Marek 9:25... nevíře!" Když Ježíš uviděl, že se sbíhá zástup, okřikl nečistého ducha: "Němý a hluchý duchu, ti...
Marek 10:1...přišel do judské země. Tam se k němu znovu sešly zástupy a on je podle svého zvyku opět učil. Tehdy k němu...
Marek 10:46...Jericha. Když pak se svými učedníky a s velikým zástupem vycházel z Jericha, u cesty seděl slepý žebrák...
Marek 11:18... jak ho zničit, protože se ho báli. Všechen zástup totiž žasl nad jeho učením. Večer pak znovu odešli z...
Marek 11:32...Když ale řekneme, že z lidí..." Báli se totiž zástupů, protože všichni měli Jana za opravdového proroka....
Marek 12:12...řekl o nich, chtěli ho zatknout. Báli se ale zástupu, a tak ho nechali a odešli. Potom k němu poslali...
Marek 12:37...- jak tedy může být Mesiáš jeho syn?" A veliký zástup ho rád poslouchal. Ve svém vyučování říkal: "Dejte...
Marek 14:43...vtom přišel Jidáš, jeden ze Dvanácti, a s ním zástup s meči a holemi, poslaný od vrchních kněží, znalců...
Lukáš 2:13...tím andělem se hned objevilo množství nebeských zástupů takto chválících Boha: "Sláva na výsostech Bohu a...
Lukáš 3:7...veškeré lidstvo uvidí Boží spasení." Zástupům lidí, kteří se k němu hrnuli, aby se dali pokřtít,...
Lukáš 3:10...a vhozen do ohně!" "Co máme dělat?" ptaly se ho zástupy. "Kdo dvě košile, se rozdělí s tím, kdo nemá...
Lukáš 4:42...rozednilo, Ježíš odtud odešel na opuštěné místoZástupy ho hledaly, a když přišly k němu, chtěly ho zadržet...
Lukáš 5:3...poodjel kousek od břehu. Potom se posadil a učil zástupy z lodi. Když domluvil, řekl Šimonovi: "Jeď na...
Lukáš 5:15...šířila stále více a lidé se scházeli v ohromných zástupech, aby ho slyšeli a byli od něj uzdraveni ze svých...
Lukáš 7:9...Ježíš uslyšel, užasl nad ním, obrátil se a řekl zástupu, který jej následoval: "Říkám vám, že takovou víru...
Lukáš 7:24..." Když pak Janovi poslové odešli, promluvilzástupům o Janovi: "Co jste si přišli do pouště...
Lukáš 8:4...svých prostředků. Když se začal scházet veliký zástup (neboť lidé z jednotlivých měst proudili za ním),...
Lukáš 8:19...za ním přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat. Oznámili mu: "Tvá matka a...
Lukáš 9:11...města jménem Betsaida. Jakmile se to dozvěděly zástupy, vydaly se za ním. Přijal je tedy, vyprávěl jim o...
Lukáš 9:12...večeru, přišlo za ním jeho Dvanáct. "Propusť ten zástup," řekli mu. " se rozejdou do okolních vesnic a...
Lukáš 9:16...lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali zástupu. Všichni se najedli do sytosti a sebralo se ještě...
Lukáš 9:18... zeptal se přítomných učedníků: "Za koho mají zástupy?" "Někteří za Jana Křtitele," odpověděli, "jiní za...
Lukáš 11:14... Když démon vyšel a ten němý začal mluvitzástupy užasly. Někteří ale říkali: "Vymítá démony...
Lukáš 11:27...než na začátku." Během jeho řeči jedna žena ze zástupu vykřikla: "Blaze lůnu, které nosilo, a prsům,...
Lukáš 12:54...snaše a snacha proti tchyni." Potom se obrátilzástupům: "Když vidíte od západu přicházet oblak, hned...
Lukáš 13:14... že Ježíš uzdravoval v sobotní den, a tak řekl zástupu: "Je šest dní, kdy se pracovat. Během nich...
Lukáš 13:17...jeho protivníci se zastyděli, ale všechen zástup se radoval ze všech slavných skutků, které dělal....
Lukáš 14:25...pozvaných neokusí mou večeři!'" Šly s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim: "Kdo chce přijít...
Lukáš 18:36...tam seděl u cesty a žebral. Uslyšel procházející zástup a ptal se, co se to děje. Když mu pověděli, že tudy...
Lukáš 22:6...hledat příležitost, aby jim ho zradil někde mimo zástup. Tak přišel Den nekvašených chlebů, kdy měl být...
Lukáš 23:4...Ježíš. Nato Pilát řekl vrchním kněžímzástupům: "Podle je ten člověk nevinný." Oni však...
Lukáš 23:48..."Ten člověk byl jistě spravedlivý!" Všichnizástupu, který se sešel k podívané, se při pohledu na to...
Jan 6:2...(neboli Tiberiadské) jezero a šel za ním veliký zástup, protože viděli zázraky, které konal na nemocných....
Jan 6:5...pozvedl oči, a když uviděl, že za ním jde takový zástup, zeptal se Filipa: "Kde nakoupíme chleby, aby se ti...
Jan 6:22...ocitla u břehu, k němuž pluli. Druhého dne si zástup, který zůstal na protějším břehu jezera, uvědomil,...
Jan 6:24...kde jedli chléb, když Pán vzdal díky.) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou,...
Jan 7:20... chcete zabít?" "Jsi posedlý!" odpověděl mu zástup. "Kdo chce zabít?" Ježíš jim odpověděl: "Udělal...
Jan 7:31...ruku, neboť ještě nepřišla jeho chvíle. Mnozí ze zástupu v něj ale uvěřili. " přijde Mesiáš," říkali,...
Jan 7:32...zázraků než on?" Jakmile farizeové uslyšeli, že zástup o něm vede takové řeči, společně s vrchními kněžími...
Jan 7:40...nebyl oslaven.) Jakmile to uslyšeli, mnozízástupu říkali: "Je to opravdu ten Prorok." Někteří říkali:...
Jan 7:43... z Betléma, městečka, kde bydlel David?" Zástup se kvůli němu rozdělil na dva tábory. Někteří se ho...
Jan 11:42... vím, že vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi poslal."...
Jan 12:12...a uvěřili v Ježíše. Nazítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel, že Ježíš...
Jan 12:17...to o něm bylo psáno a že se to na něm vyplniloZástup, který byl s ním, vydával svědectví, že zavolal...
Jan 12:18...ten zázrak, vyšli mu lidé naproti v celých zástupech. Farizeové tehdy jedni druhým říkali: "Vidíte?...
Jan 12:29...zazněl hlas: "Oslavil jsem a ještě oslavím." Zástup, který tam stál a slyšel to, řekl: "Zahřmělo."...
Jan 12:34...slovy naznačil, jakou smrtí zemřít.) Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš...
Skutky 7:42...od nich odvrátil a nechal je sloužit nebeskému zástupu, jak je psáno v knize proroků: ‚Obětovali jste snad...
Skutky 8:6...svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal....
Římanům 9:29...A ještě předtím Izaiáš řekl: "Kdyby nám Hospodin zástupů nenechal aspoň símě naživu, bychom byli jako...
Židům 12:1...cíli bez nás. Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který...
Židům 12:22...Boha - nebeskému Jeruzalému, k nespočetnému zástupu andělů, k slavnostnímu shromáždění, k církvi...
Jakub 5:4...polích! Volání ženců došlo sluchu Hospodina zástupů! Žili jste na zemi v rozkoši a v požitcích;...
Zjevení 7:9...000 označených. A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů a...
Zjevení 17:15...jsi viděl a kde ta nevěstka sedí, jsou lidézástupy, národy a jazyky. Těch deset rohů, které jsi viděl...
Zjevení 19:1...zemi." Potom jsem uslyšel mocný hlas velikého zástupu v nebi: "Haleluja! Vítězství, sláva i moc našemu...
Zjevení 19:6...velcí!" Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |