Zármutek

Hledám varianty 'zármutek' [ zármutku (5) zármutkem (8) zármutek (16) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 37:35...a říkal: "Nikoli! Půjdu za svým synem do hrobuzármutku!" A tak ho jeho otec oplakával. Midiánci zatím...
Genesis 42:38...cestě přihodilo něco zlého, přivedete šediny zármutkem do hrobu!" V zemi panoval krutý hlad...
Genesis 44:31...přivedeme šediny tvého služebníka, našeho otcezármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho...
1. Samuel 1:16...za ničemnou ženu. Modlila jsem se tu z velikého zármutku a rozrušení." "Jdi v pokoji," řekl na to Elí,...
Žalmy 6:8... slzami polštář zalévám! Zrak mi vyhasl zármutkem, zeslábl vinou všech mých nepřátel. Odstupte ode...
Žalmy 13:3...nosit úzkosti v duši, den co den cítit v srdci zármutek? Jak dlouho ještě můj protivník bude nade mnou...
Žalmy 31:10...nohám mým! Smiluj se, Hospodine, je mi tak úzkozármutkem oči hasnou mi, rovněž duše, útroby! Můj...
Žalmy 35:14...či bratrem; jako bych oplakával matku obtížen zármutkem. Když jsem však upadl, radostně se sběhli,...
Žalmy 38:7... Shrbený jsem, plížím se tak nízko, celý denzármutku se potácím. slabiny jsou v jednom ohni, jediné...
Kazatel 7:3...- kdo je naživu, na to pomyslí! Lepší je zármutek nežli smích, smutná tvář srdce zvelebí. Srdce...
Kazatel 11:10... že s tímto vším před Božím soudem budeš státZármutek si k srdci nepřipouštěj a všechny potíže drž si od...
Izaiáš 29:2... ale v obklíčení sevřu Ariel, nastane žalzármutek a Ariel mi bude oltářním ohništěm. Svým táborem ...
Izaiáš 35:10...na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselízármutek a úpění je opustí. Čtrnáctého roku krále...
Izaiáš 51:11...na tvářích. Tehdy je přemůže radost a veselízármutek a úpění je opustí. jsem váš Utěšitel, sám....
Pláč 2:5...jeho opevněnou zeď. Rozmnožil Dceři judské žalzármutek. Zpustošil svůj příbytek jako zahradu, svůj...
Pláč 3:33...své. Netrápí přece zlomyslně, nechce lidem dávat zármutek. Když jsou všichni zajatci v zemi pod nohama...
Ezechiel 21:11...jim před očima jako člověk zdrcený trpkým zármutkem. se zeptají: ‚Nad čím tak vzdycháš?'...
Lukáš 22:45...a přišel k učedníkům, zjistil, že pod tíhou zármutku usnuli. "Jak to, že spíte?" řekl jim. "Vstaňte a...
Jan 16:6...Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych...
Římanům 9:2...Duchu svatém potvrzuje, že v srdci nosím hluboký zármutek a neustálou bolest. Přál bych si sám být zavržen...
2. Korintským 2:1... Rozhodl jsem se, že k vám znovu nepřijdu se zármutkem. Kdybych vás totiž zarmoutil, kdo by mi zbyl, aby...
2. Korintským 2:7...a potěšte ho, aby snad nebyl přemožen přílišným zármutkem. Prosím vás, ukažte mu, že ho stále milujete...
2. Korintským 7:9...čas zarmoutil, ale teď se raduji - ne z vašeho zármutku, ale z toho, že váš zármutek vedl k pokání....
2. Korintským 7:10...jste kvůli nám neutrpěli žádnou škodu. Zbožný zármutek totiž působí pokání, jež vede ke spáse, takže není...
2. Korintským 7:11...smrt. Jen se podívejte, jakou ve vás ten zbožný zármutek způsobil snahu a ochotu k nápravě, jaké rozhořčení...
Filipským 2:27... a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek. Posílám ho bezodkladně; vám udělá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |