Zápaly

Hledám varianty 'zápaly' [ zápaly (26) zápalům (1) zápalů (5) zápalech (1) zápal (1) ]. Nalezeny 33 verše.
Exodus 10:25..."To nám chceš sám poskytnout zvířata k obětemzápalům? Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Náš...
Leviticus 17:8...z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by obětoval zápal nebo jinou oběť, aniž to zvíře přivedl ke vchodu do...
Deuteronomium 33:10...tvému Izrael. Kadidlo před tebe budou klástzápaly přinášet ti na oltář. Požehnej, Hospodine, jeho síle...
Jozue 22:26...si tedy: Přičiňme se a postavme si oltář. Ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi i mezi...
Jozue 22:27...pokoleními, že sloužíme Hospodinu svými zápaly i pokojnými oběťmi před jeho tváří. Vaši synové tak...
Jozue 22:28...oltáře, jež vytvořili naši otcové - ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi a vámi.' Ale...
1. Samuel 15:22..." Samuel tehdy prohlásil: "Těší snad Hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo poslušností ctí?...
2. Královská 5:17...půdou. Tvůj služebník totiž nechce přinášet zápaly ani oběti žádným bohům kromě Hospodina. Jednu věc...
2. Královská 16:15..."Na tomto velkém novém oltáři obětuj ranní zápaly, večerní moučné oběti - zápalnou a moučnou oběť za...
1. Letopisů 29:21...králem. Druhého dne přinášeli Hospodinu obětizápaly - 1 000 býčků, 1 000 beranů a 1 000 jehňat s...
2. Letopisů 29:24...král totiž za celý Izrael nařídil obětovat zápaly i oběti za hřích. Král postavil v Hospodinově chrámu...
2. Letopisů 29:35...než kněží). Obětovalo se veliké množství zápalů a také tuku z pokojných obětí a úliteb...
2. Letopisů 35:14...a kněžím. Kněží, synové Áronovi, totiž obětovali zápaly a tuk do noci. Proto levité připravovali beránka...
2. Letopisů 35:16... a to slavením Hodu beránka a obětováním zápalů na Hospodinově oltáři. Přítomní synové Izraele...
Žalmy 20:4...Kéž si vzpomene na všechny tvé oběti, tvé zápaly kéž v popel obrátí! séla Kéž ti , po čem tvé srdce...
Žalmy 40:7...jsi mi otevřel: Nechtěl jsi oběti za hřích ani zápaly! Tehdy jsem řekl: "Hle, přicházím, jako je o mně v...
Žalmy 50:8...Bohem tvým! Kvůli tvým obětem neviním, tvé zápaly mi nikdy nechybí. Nechci však býka z chlévů tvých,...
Žalmy 51:18...neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dal, moje zápaly bys nepřijal. Kajícný duch je Bohu nad oběti -...
Žalmy 66:15...svými rty, sliby mých úst uprostřed souženíZápaly přinesu ti ze zvířat vykrmených, berany pro tebe v...
Izaiáš 1:11...vaše oběti? praví Hospodin. Mám dost beraních zápalů i sádla tučných dobytčat. Krev býků, kozlů a beránků...
Izaiáš 56:7...a oblažím je ve svém domě modlitby. Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj...
Jeremiáš 6:20...puškvorec z dálné ciziny? Nemohu přijmout vaše zápaly, vaše oběti se mi nelíbí!" Nuže, tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 7:21...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: "Jen si hromaďte zápaly k obětem, jen si to maso snězte! Tehdy, když jsem...
Jeremiáš 7:22...jsem s nimi proto, abych jim dal přikázánízápalech a obětech, ale přikázal jsem jim toto:...
Jeremiáš 17:26... z hor i z Negevu budou přicházet lidé se svými zápaly, obětmi, dary a vonnými kadidly, aby do Hospodinova...
Jeremiáš 33:18...nebude chybět kněz, který by přede mnou přinášel zápaly, pálil moučné oběti a připravoval obětní hody po...
Ezechiel 40:42...z jedné a čtyři z druhé strany. Čtyři stoly pro zápal oběti byly z tesaného kamene; každý byl půldruhého...
Ezechiel 44:11...a budou chrámoví sluhové. Budou pro lid porážet zápaly a oběti a budou jim neustále k službám. Protože jim...
Ozeáš 6:6...totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápaly. Oni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi...
Micheáš 6:6...před Bohem nejvyšším? Mám před něj přijít se zápaly, s jednoletými telaty? Hospodin zalíbení v tisíci...
Marek 12:33...bližního jako sám sebe - to je nade všechny zápaly a oběti." Když Ježíš uviděl, jak moudře mu odpověděl...
Židům 10:6...sis nepřál, místo toho jsi mi tělo připravilzápaly a oběti za hřích neoblíbil sis. Tehdy jsem řekl: Zde...
Židům 10:8...konat vůli tvou." Nejprve řekl: "Oběti ani daryzápaly ani oběti za hřích" (jež se obětují podle Zákona)...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |