Zápalným

Hledám varianty 'zápalným' [ zápalnými (2) zápalným (5) zápalných (7) zápalný (2) zápalnou (74) zápalném (2) zápalné (132) zápalná (21) ]. Nalezeno 228 veršù.
Genesis 8:20...a ze všeho čistého ptactva a obětoval na oltáři zápalné oběti. Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si...
Genesis 22:2...Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím." Druhý den brzy...
Genesis 22:3...služebníky a svého syna Izáka. Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil se k místu, jež mu Bůh určil....
Genesis 22:6...Bohu a vrátíme se k vám." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v...
Genesis 22:7...oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde je ale beránekzápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj...
Genesis 22:8...k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránkazápalné oběti, můj synu," odpověděl Abraham. A tak šli oba...
Genesis 22:13...tedy šel, vzal toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval...
Exodus 18:12..." Mojžíšův tchán Jetro pak přinesl Bohu zápalnou oběť a připravil obětní hody. Přišel také Áron a...
Exodus 20:24...pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě,...
Exodus 24:5... Izraelské mládence pak poslal, aby přinášeli zápalné oběti a obětovali Hospodinu býčky jako pokojné...
Exodus 29:18... Celého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť Hospodinu, příjemná vůně, ohnivá oběť...
Exodus 29:25...rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní před Hospodinem....
Exodus 29:42... Toto je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před Hospodinem u vchodu do Stanu setkávání....
Exodus 30:9... Nezapálíte na něm nepatřičné kadidlo ani zápalnou ani moučnou oběť, nevylijete na něj ani úlitbu....
Exodus 30:28...s jeho náčiním, kadidlový oltář, oltář pro zápalné oběti s veškerým jeho náčiním a také umyvadlo s...
Exodus 31:9...všechno jeho náčiní, kadidlový oltář, oltář pro zápalné oběti a všechno jeho náčiní, umyvadlo i jeho...
Exodus 32:6...Nazítří pak vstali časně zrána, obětovali zápalné oběti a pořádali obětní hody. Lid se posadil, aby...
Exodus 35:16... vchodový závěs ke vchodu do Příbytku, oltář pro zápalné oběti, jeho bronzový rošt, tyče a všechno jeho...
Exodus 38:1...dřeva zhotovil také čtvercový oltář pro zápalné oběti. Měl pět loket na délku, pět loket na šířku a...
Exodus 40:6...Příbytku, do Stanu setkávání, postavíš oltář pro zápalné oběti. Mezi Stanem setkávání a oltářem postavíš...
Exodus 40:10...posvětíš, a bude svatý. Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš, a...
Exodus 40:29...Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro zápalné oběti a obětoval na něm zápalné i moučné oběti, jak...
Leviticus 1:3...- ze skotu nebo z bravu. Přináší-li darem zápalnou oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede...
Leviticus 1:4...zalíbení před Hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné....
Leviticus 1:6... který je u vchodu do Stanu setkávání. Potom  zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly. Kněží,...
Leviticus 1:9...vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu....
Leviticus 1:10...oběť příjemně vonící Hospodinu. Přináší-li darem zápalnou oběť z bravu - z ovcí nebo koz - přivede samce...
Leviticus 1:13...jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu....
Leviticus 1:14...vonící Hospodinu. Přináší-li Hospodinu darem zápalnou oběť z ptactva, přinese svůj dar z hrdliček...
Leviticus 1:17...na oltáři, na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu." ...
Leviticus 3:5...synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude na ohni, jako...
Leviticus 4:7...krev z býčka pak vylije k patě oltáře pro zápalné oběti, který stojí u vchodu do Stanu setkávání....
Leviticus 4:10...oběti). Kněz to pak nechá dýmat na oltáři pro zápalné oběti. Celý zbytek býčka - jeho kůži, veškeré maso...
Leviticus 4:18... Všechnu zbývající krev vylije k patě oltáře pro zápalné oběti, který stojí u vchodu do Stanu setkávání....
Leviticus 4:24...ho před Hospodinem na místě, kde se zabíjí zápalná oběť; je to oběť za hřích. Kněz pak prstem nabere...
Leviticus 4:25...krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; zbytek krve vylije k patě oltáře. Všechen...
Leviticus 4:29...této oběti za hřích a zabije ji na místě pro zápalné oběti. Kněz pak prstem nabere trochu krve a potře...
Leviticus 4:30...nabere trochu krve a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev pak vylije k patě...
Leviticus 4:33...ji jako oběť za hřích na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Kněz pak prstem nabere trochu krve z oběti za...
Leviticus 4:34...krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev vylije k patě oltáře....
Leviticus 5:7...dvě holoubata, jedno k oběti za hřích a druhézápalné oběti. Přinese je ke knězi a ten bude obětovat...
Leviticus 5:10...je to oběť za hřích. Z druhého pak připraví zápalnou oběť podle pravidel. Tak za něj kněz vykoná obřad...
Leviticus 6:2...a jeho synům následující pokyny. Toto je zákonzápalné oběti: Zápalná oběť zůstane celou noc do rána...
Leviticus 6:3...roucho a pod něj plátěné spodky. Vybere popel ze zápalné oběti strávené ohněm na oltáři a vysype jej poblíž...
Leviticus 6:5...něm kněz každé ráno zapálí dříví, na něm narovná zápalnou oběť a na něm nechá dýmat tuk pokojných obětí. ...
Leviticus 6:18...zákon o oběti za hřích: Na místě, kde se zabíjí zápalná oběť, se bude před Hospodinem zabíjet i oběť za...
Leviticus 7:2...odškodnění bude zabita na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Její krví se pokropí oltář ze všech stran....
Leviticus 7:8...vykonal obřad smíření. Knězi, který přinese něčí zápalnou oběť, připadne kůže ze zápalné oběti, kterou...
Leviticus 7:37...pro všechna jejich pokolení. Toto je zákonzápalné oběti, moučné oběti, oběti za hřích, oběti...
Leviticus 8:18...přikázal Hospodin. Pak přivedl beranazápalné oběti, a když Áron se svými syny vložili ruce na...
Leviticus 8:21...nechal dýmat na oltáři. Byla to příjemně vonící zápalná oběť, byla to ohnivá oběť Hospodinu, jak Mojžíšovi...
Leviticus 8:28...dlaní a nechal vše dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Byla to příjemně vonící oběť pověření, byla...
Leviticus 9:2..."Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a beranazápalné oběti, oba bez vady, a obětuj je před Hospodinem....
Leviticus 9:3...Vezměte kozla k oběti za hřích, tele a beránkazápalné oběti (oba roční, bez vady), také býka a berana k...
Leviticus 9:7...k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a vykonej tak za sebe i za lid obřad smíření...
Leviticus 9:12...však spálil na ohni venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběť. Jeho synové mu podali krev a on pokropil...
Leviticus 9:13...a on pokropil oltář ze všech stran. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to dal dýmat...
Leviticus 9:14...a nohy, dal je dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Potom obětoval dar lidu. Vzal kozla oběti...
Leviticus 9:16...tak jako předešlou oběť. Nechal přinést také zápalnou oběť a obětoval ji podle pravidel. Pak nechal...
Leviticus 9:17...z hrst a dal ji dýmat na oltáři vedle ranní zápalné oběti. Potom zabil býka a berana pokojné oběti za...
Leviticus 9:22...k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hříchzápalnou i pokojnou oběť a sestoupil z oltáře. Mojžíš s...
Leviticus 9:24...sláva. Od Hospodina totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť i tučné kusy na oltáři. A když to všechen lid...
Leviticus 10:19...před Hospodinem svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a postihly takové věci! Kdybych dnes jedl...
Leviticus 12:6...ke vchodu do Stanu setkávání ročního beránkazápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích....
Leviticus 12:8... vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jednozápalné oběti a druhé k oběti za hřích. Kněz za ni vykoná...
Leviticus 14:13...zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hříchzápalná oběť, na svatém místě. Jak oběť za hřích, tak oběť...
Leviticus 14:19...očištěn, od jeho nečistoty. Nakonec kněz zabije zápalnou oběť a obětuje ji spolu s moučnou obětí na oltáři....
Leviticus 14:22...dvě holoubata: jedno k oběti za hřích a druhézápalné oběti. Osmého dne svého očišťování je přinese knězi...
Leviticus 14:31...přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť spolu s moučnou obětí. Takto kněz vykoná před...
Leviticus 15:15...obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za něj před Hospodinem vykoná obřad...
Leviticus 15:30...obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za ni před Hospodinem vykoná obřad...
Leviticus 16:3...s mladým býčkem k oběti za hřích a s beranemzápalné oběti. Oblékne si svatou plátěnou suknici a pod ni...
Leviticus 16:5...dva kozly k oběti za hřích a jednoho beranazápalné oběti. Přivede také svého býka k oběti za hřích,...
Leviticus 16:24...si svá původní roucha a vyjde, aby vykonal svou zápalnou oběť i zápalnou oběť za lid, a tak aby vykonal...
Leviticus 22:18...žijících v Izraeli přinese Hospodinu zápalnou oběť, aby splnil svůj slib, nebo jako dobrovolný...
Leviticus 23:12...pozvedání vašeho snopu připravíte Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Jako moučnou oběť k...
Leviticus 23:18... jednoho mladého býčka a dva berany - to bude zápalná oběť Hospodinu. Spolu s moučnými oběťmi a úlitbami...
Leviticus 23:37...nich budete Hospodinu přinášet ohnivé obětizápalnou i moučnou oběť, oběť pokojnou i úlitbu, každou z...
Numeri 6:11...přinese jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť. Tak za něj vykoná obřad smíření, neboť se...
Numeri 6:14...Hospodinu: jednoho ročního beránka bez vady jako zápalnou oběť, jednu roční ovečku bez vady jako oběť za...
Numeri 6:16...Hospodina a vykoná nazírovu oběť za hřích a jeho zápalnou oběť. Berana pak připraví jako pokojnou oběť...
Numeri 7:15...mladý býček, jeden beran, jeden roční beránekzápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:21...mladý býček, jeden beran, jeden roční beránekzápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:27...mladý býček, jeden beran, jeden roční beránekzápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:33...mladý býček, jeden beran, jeden roční beránekzápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:39...mladý býček, jeden beran, jeden roční beránekzápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:45...mladý býček, jeden beran, jeden roční beránekzápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:51...mladý býček, jeden beran, jeden roční beránekzápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:57...mladý býček, jeden beran, jeden roční beránekzápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:63...mladý býček, jeden beran, jeden roční beránekzápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:69...mladý býček, jeden beran, jeden roční beránekzápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:75...mladý býček, jeden beran, jeden roční beránekzápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:81...mladý býček, jeden beran, jeden roční beránekzápalné oběti, jeden kozel k oběti za hřích...
Numeri 7:87...celkem 120 šekelů svatyně. Souhrn dobytkazápalné oběti (s jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů...
Numeri 8:12...Jednoho obětuj jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť Hospodinu k vykoupení levitů. Potom levity...
Numeri 10:10... při slavnostech, při začátcích měsíců, při zápalných obětech a při pokojných obětech. Tak se budete...
Numeri 15:3...Hospodinu připravili příjemnou vůni -  zápalnou nebo pokojnou oběť, jako splnění slibu nebo...
Numeri 15:5...jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu oleje. Při zápalné či pokojné oběti s každým beránkem obětuj čtvrtku...
Numeri 15:8...Hospodinu jako příjemnou vůni. Připravíš-li jako zápalnou či pokojnou oběť dobytče, jako splnění slibu...
Numeri 15:24...obce, obětuje obec jednoho mladého býčka jako zápalnou oběť příjemně vonící Hospodinu spolu s patřičnou...
Numeri 23:3...a berana. Balaám Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti, zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se...
Numeri 23:6...dosud obklopen všemi moábskými hodnostáři u své zápalné oběti. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu...
Numeri 23:15... Balaám pak Balákovi řekl: "Postůj zde u své zápalné oběti. zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu."...
Numeri 23:17...takto." Vrátil se tedy k němu; stál dosud u své zápalné oběti, obklopen moábskými hodnostáři. Balák se ho...
Numeri 28:3...každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti. Jednoho beránka obětuj ráno a druhého za...
Numeri 28:6...čtvrtkou hinu vytlačeného oleje. To je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná vůně,...
Numeri 28:10...olejem s příslušnou úlitbou. To je sobotní zápalná oběť - tu přinášejte kromě stálé zápalné oběti a...
Numeri 28:11..." "Při začátcích vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a...
Numeri 28:13...beranu a po desetině ke každému beránku. To je zápalná oběť, připravená jako příjemná vůně, ohnivá oběť...
Numeri 28:14...hinu na berana a čtvrtina hinu na beránka. To je zápalná obět při novoluní každého měsíce v roce. Kromě...
Numeri 28:15...při novoluní každého měsíce v roce. Kromě stálé zápalné oběti a příslušné úlitby je obětován také jeden...
Numeri 28:19...práci. Jako ohnivou oběť přineste Hospodinuzápalné oběti dva mladé býčky, jednoho berana a sedm...
Numeri 28:23...smíření. Toto vše budete obětovat kromě ranní zápalné oběti, která patří ke stálé zápalné oběti. Stejně...
Numeri 28:24...vonící Hospodinu; je obětován kromě stálé zápalné oběti a její úlitby. Sedmého dne pak mějte svaté...
Numeri 28:27...žádnou běžnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky, jednoho...
Numeri 28:31...obřad smíření. To vše připravíte kromě stálé zápalné oběti a moučné oběti, která k náleží; hleďte, ...
Numeri 29:2...práci - je to Den troubení. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka,...
Numeri 29:6...vykonán obřad smíření. To vše (kromě novolunní zápalné oběti s její moučnou obětí, kromě stálé zápalné...
Numeri 29:8...nedělejte žádnou práci. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu jednoho ročního býčka,...
Numeri 29:11...oběti za hřích při obřadu smíření, kromě stálé zápalné oběti s její moučnou obětí a kromě jejich úliteb)."...
Numeri 29:13...vůni, jako ohnivou oběť přineste Hospodinuzápalné oběti 13 mladých býčků, 2 berany a 14 ročních...
Numeri 29:16...jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Druhý den...
Numeri 29:19...jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a jejich úliteb). Třetí...
Numeri 29:22...jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Čtvrtý...
Numeri 29:25...jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Pátý den:...
Numeri 29:28...jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Šestý den:...
Numeri 29:31...jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a jejích úliteb). Sedmý...
Numeri 29:34...jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Osmého dne...
Numeri 29:36...vůni, ohnivou oběť přineste Hospodinuzápalné oběti jednoho býčka, jednoho berana a sedm ročních...
Numeri 29:38...jednoho kozla jako oběť za hřích (kromě stálé zápalné oběti, její moučné oběti a její úlitby). Tyto...
Numeri 29:39...oběti, její moučné oběti a její úlitby). Tyto zápalné oběti, moučné oběti, úlitby a pokojné oběti budete...
Deuteronomium 12:6...své jméno. Tam choďte a tam přinášejte své zápalné a pokojné oběti, své desátky, obětní příspěvky z...
Deuteronomium 12:11...tehdy přinášejte vše, co jsem vám přikázal - své zápalné a pokojné oběti, své desátky, obětní příspěvky z...
Deuteronomium 12:13...dědictví. Měj se na pozoru, abys neobětoval své zápalné oběti na kterémkoli místě, které by sis sám vyhlédl...
Deuteronomium 12:14...v jednom z vašich kmenů, tam smíš obětovat své zápalné oběti a budeš dělat vše, co jsem ti přikázal....
Deuteronomium 12:27...vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš obětovat své zápalné oběti - maso i krev - na oltář Hospodina, svého...
Deuteronomium 13:17...náměstí a spal to město i s jeho kořistí jako zápalnou oběť Hospodinu, svému Bohu. je z něj navěky...
Deuteronomium 27:6...kamenů, přineseš na něm Hospodinu, svému Bohuzápalné oběti. Přineseš také pokojné oběti, budeš je tam...
Jozue 8:31... neopracovaných železem." Na něm pak přinesli zápalné oběti Hospodinu a obětovali pokojné oběti. Jozue...
Jozue 22:23...od Hospodina nebo abychom na něm přinášeli zápalné, moučné nebo pokojné oběti, pak nás potrestá sám...
Jozue 22:29...jsme se dnes od Hospodina stavbou oltáře pro zápalné, moučné nebo pokojné oběti. Jediný takový oltář...
Soudců 6:26...Bohu. Vezmi toho druhého býka a obětuj ho jako zápalnou oběť na dřevě z Ašeřina kůlu, který pokácíš."...
Soudců 11:31...ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako  zápalná oběť." Jiftach vytáhl do boje proti Amoncům a...
Soudců 13:16... nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit zápalnou oběť, obětuj ji Hospodinu." (Manoach totiž stále...
Soudců 13:23..." odpověděla mu jeho žena, "nepřijal by od nás zápalnou a moučnou oběť. Neukázal by nám to všechno a...
Soudců 20:26... postili se do večera a přinášeli Hospodinu zápalné a pokojné oběti. Izraelci se tehdy dotazovali...
Soudců 20:40...a hle - z města stoupá k nebi dým jako ze zápalné oběti! Vtom se hlavní voj Izraelců obrátil. Když...
Soudců 21:4...časně zrána tam lid postavil oltář a přinášel zápalné a pokojné oběti. Izraelci se ptali: "Kdo ze všech...
1. Samuel 2:13...ohledně kněží a lidu. Kdykoli někdo přinesl zápalnou oběť, přišel kněžský mládenec, a jak se vařilo...
1. Samuel 6:14...vůz rozštípali na dříví a krávy přinesli jako zápalnou oběť Hospodinu. Levité hned složili Truhlu...
1. Samuel 6:15...kamene. Obyvatelé Bet-šemeše toho dne přinášeli zápalné oběti a připravili obětní hody Hospodinu. Když to...
1. Samuel 7:9...ještě neodstavené jehně a přinesl je celé jako zápalnou oběť Hospodinu. Pak volal k Hospodinu za Izrael a...
1. Samuel 7:10...a Hospodin mu odpověděl. Zatímco Samuel přinášel zápalnou oběť, Filištíni se chystali k útoku na Izrael....
1. Samuel 10:8... Věz, že jdu za tebou, abych tam obětoval zápalné a pokojné oběti. Budeš ale muset čekat sedm dní,...
1. Samuel 13:9...rozprchávat. Proto řekl: "Přineste ke mně oběť zápalnou i pokojnou." A obětoval zápalnou oběť. Jakmile byl...
2. Samuel 6:17...postavil. David pak přinesl před Hospodinem zápalné i pokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování...
2. Samuel 6:18...pokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu...
2. Samuel 24:25... Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Hospodin vyslyšel modlitby za zemi...
1. Královská 3:4... Na tamním oltáři Šalomoun obětoval na tisíc zápalných obětí. Jednou v noci se Šalomounovi v Gibeonu...
1. Královská 3:15...se před Truhlu Panovníkovy smlouvy. Obětoval zápalné a pokojné oběti a všem svým dvořanům vystrojil...
1. Královská 8:64...před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou a moučnou oběť i tuk pokojných obětí, neboť...
1. Královská 9:25...terasu Milo. Třikrát ročně přinášel Šalomoun zápalné i pokojné oběti na oltáři, který postavil Hospodinu...
2. Královská 3:27... který měl kralovat po něm, a obětoval ho jako zápalnou oběť na hradbách. Izraelci byli tak zděšeni, že od...
2. Královská 10:24...Baalovi." Poté přistoupili k obětním hodůmzápalným obětem. Jehu zatím venku rozestavěl osmdesát mužů...
2. Královská 10:25...za něj životem!" Když byli hotovi s přípravou zápalné oběti, Jehu přikázal svým strážcům a pobočníkům:...
2. Královská 16:13...přistoupil k němu a obětoval na něm. Zažehl svou zápalnou i moučnou oběť, přinesl úlitbu a skropil oltář...
2. Královská 16:15...obětuj ranní zápaly, večerní moučné obětizápalnou a moučnou oběť za krále i zápalnou a moučnou oběť...
1. Letopisů 6:34... Áron a jeho bratři se však věnovali obětem na zápalném a kadidlovém oltáři, veškeré službě nejsvětější...
1. Letopisů 16:1...pro ni David postavil. Pak před Bohem přinášeli zápalné i pokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování...
1. Letopisů 16:2...pokojné oběti. Poté, co David dokončil obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově...
1. Letopisů 16:40...příbytkem na výšině v Gibeonu, aby na zápalném oltáři pravidelně přinášeli Hospodinu zápalné...
1. Letopisů 21:23...udělá, co se mu zlíbí. Pohleď, přidám býčkyzápalným obětem, smyky jako dříví a pšenici pro moučnou...
1. Letopisů 21:26... Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Vzýval Hospodina a on mu odpověděl...
1. Letopisů 21:29...zhotovil Mojžíš na poušti, stával v době i se zápalným oltářem na výšině v Gibeonu. David tam ale nebyl s...
1. Letopisů 23:31...a vzdávat mu díky a chválu stejně jako při všech zápalných obětech Hospodinu o sobotách, novoluních a...
2. Letopisů 1:6...setkávání obětoval před Hospodinem na tisíc zápalných obětí. noci se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl...
2. Letopisů 2:3...jeho tváří, k ustavičnému předkládání chlebů a k zápalným obětem ráno i večer, o sobotách a novoluních a při...
2. Letopisů 4:6...pět nalevo. V nich omývali, co se připravovalozápalné oběti, zatímco v Moři se omývali kněží. Podle...
2. Letopisů 7:1...tuto modlitbu, z nebe sestoupil oheň a pohltil zápalnou oběť i ostatní oběti. Chrám naplnila sláva...
2. Letopisů 7:7...před Hospodinovým chrámem. Tam totiž obětoval zápalnou oběť i tuk pokojných obětí, protože bronzový oltář...
2. Letopisů 8:12...chrámovou předsíní, přinášel Šalomoun Hospodinu zápalné oběti, jak to Mojžíš určil pro každý den, pro...
2. Letopisů 13:11...co ráno a večer co večer přinášejí Hospodinu dým zápalných obětí a vonného kadidla. Předkládají mu chleby na...
2. Letopisů 23:18...starali o Hospodinův dům a přinášeli Hospodinu zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Mojžíšově. K branám...
2. Letopisů 29:7...lampy a nezažehli kadidlo a nepřinesli zápalnou oběť ve svatyni Boha Izraele. Proto na Judu a...
2. Letopisů 29:18...mu: "Vyčistili jsme celý Hospodinův chrámzápalný oltář s veškerým náčiním i stůl předložení s...
2. Letopisů 29:27...s trubkami, Ezechiáš nechal přinést na oltáři zápalnou oběť. Ve chvíli, kdy začala oběť, začalo se zpívat...
2. Letopisů 29:28...zpívali, trubači troubili a to vše trvalo, dokud zápalná oběť neskončila. Jakmile byla zápalná oběť dokonána...
2. Letopisů 29:29... dokud zápalná oběť neskončila. Jakmile byla zápalná oběť dokonána, Ezechiáš i všichni přítomní poklekli...
2. Letopisů 29:31... Každý, kdo měl ochotné srdce, přinesl také zápalné oběti, jejichž počet činil 70 býčků, 100 beranů a...
2. Letopisů 29:32...70 býčků, 100 beranů a 200 jehňat - to vše jako zápalná oběť Hospodinu. Jako oběť také zasvětili 600 býčků...
2. Letopisů 29:34... Kněží ale bylo málo, takže to množství zvířatzápalné oběti nestačili stahovat. Museli jim proto pomáhat...
2. Letopisů 29:35...tuku z pokojných obětí a úliteb doprovázejících zápalné oběti. Tak byla v Hospodinově chrámu obnovena...
2. Letopisů 30:15... posvětili se a přinesli do Hospodinova chrámu zápalné oběti. Zaujali svá místa, jak jim to určoval Zákon...
2. Letopisů 31:2...své kněžské či levitské úkoly, šlozápalné a pokojné oběti, o pomocné práce nebo o děkování a...
2. Letopisů 31:3...oddělil část svého majetku jako příspěvek na zápalné oběti jak ranní, tak večerní a také o sobotách,...
2. Letopisů 35:12...stahovali zvířata. Oddělovali, co bylo určenozápalné oběti, a rozdávali to lidu rozdělenému podle...
Ezdráš 3:2...oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Božího služebníka...
Ezdráš 3:3...měli obavy z okolních národů, přinesli na něm zápalné oběti Hospodinu, a sice ranní i večerní zápalné...
Ezdráš 3:4... jak je psáno. Den co den přinášeli předepsané zápalné oběti a také stálou zápalnou oběť při novoluních a...
Ezdráš 3:5...předepsané zápalné oběti a také stálou zápalnou oběť při novoluních a při všech Hospodinových...
Ezdráš 3:6...každého, kdo dobrovolně přinášel oběť HospodinuZápalné oběti Hospodinu začali přinášet od prvního dne...
Ezdráš 6:9...bude potřeba - býčci, berani či jehňatazápalným obětem Bohu nebes, pšenice, sůl, víno či olej -...
Ezdráš 8:35...vrátili ze zajetí, přinesli Bohu Izraele zápalné oběti: 12 býčků za celý Izrael, 96 beranů, 77...
Nehemiáš 10:34...chleby předložení, na pravidelné oběti moučnézápalné o sobotách, novoluních a slavnostech, na svaté dary...
Job 1:5... Od časného rána obětoval za každého z nich zápalné oběti, neboť si říkal: "Co když děti zhřešily a...
Job 42:8...jděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj služebník Job se za vás modlí. Jen...
Žalmy 51:21...vystavěj! Tehdy si zalíbíš oběti spravedlnostizápalné oběti bez vady, tehdy se znovu budou obětovat býci...
Žalmy 66:13...vyvedl ke svobodě. Do tvého domu vejdu s oběťmi zápalnými, sliby, jež dal jsem, splním ti, sliby, jež...
Přísloví 26:18...se ho netýká. Jako šílenec, jenž rozsévá smrt zápalnými šípy, které vypouští, takový je, kdo svému...
Izaiáš 43:23...Izraeli, na obtíž! Nepřivedls mi beránky k oběti zápalné, obětními hody jsi neuctil. K žádným darům jsem...
Jeremiáš 14:12... nevyslyším jejich volání. Ani když přinesou zápalné a moučné oběti, nenajdu v nich zalíbení. Mečem,...
Jeremiáš 19:5...Baalovi, aby tam spalovali své vlastní děti jako zápalné oběti Baalovi - to jsem jim přece nepřikázal, o tom...
Ezechiel 40:38...vchod do postranní místnosti, kde se omývaly zápalné oběti. V síni stály po jedné i druhé straně vždy...
Ezechiel 40:39...straně vždy dva stoly, na kterých se porážely zápalné oběti, oběti za hřích i oběti odškodnění. Také...
Ezechiel 40:42...z jedné a čtyři z druhé strany. Čtyři stoly pro zápalné oběti byly z tesaného kamene; každý byl půldruhého...
Ezechiel 43:18...den, kdy bude postaven, aby se na něm přinášely zápalné oběti a aby byl skrápěn krví, dáš levitským kněžím...
Ezechiel 43:24... kněží je posypou solí a obětují je jako zápalnou oběť Hospodinu. Po sedm dní budeš denně obětovat...
Ezechiel 43:27...osmým dnem budou kněží na oltáři obětovat vaše zápalné i pokojné oběti a ve vás najdu zalíbení, praví...
Ezechiel 45:15...pastvinách. To vše se použije na moučnézápalné a pokojné oběti ke smíření za lid, praví Panovník...
Ezechiel 45:17...dávku odevzdávat vládci. Vládce pak bude dodávat zápalné i moučné oběti a úlitby o svátcích, novoluních,...
Ezechiel 45:23...přinášet sedm býků a sedm beranů bez vady jako zápalnou oběť Hospodinu a jednoho kozla denně jako oběť za...
Ezechiel 45:25...dne sedmého měsíce: jak oběti za hřích, tak zápalné i moučné oběti a olej." Tak praví Panovník...
Ezechiel 46:2...se u jejích veřejí. budou kněží přinášet jeho zápalnou oběť a jeho pokojné oběti, bude se klanět u prahu...
Ezechiel 46:4... V sobotní den přinese vládce Hospodinu jako zápalnou oběť šest beránků a jednoho berana, všechny bez...
Ezechiel 46:12...Hospodinu dobrovolný dar - to bude oběť zápalná nebo pokojná - otevře se mu východní brána, aby...
Ezechiel 46:13...Každý den, ráno co ráno, přineseš Hospodinu jako zápalnou oběť ročního beránka bez vady. Ráno co ráno k němu...
Ezechiel 46:15...přinášet beránka, moučnou oběť a olej ke stálé zápalné oběti." Tak praví Panovník Hospodin: "Když vládce...
Amos 5:22...shromáždění nemohu vydržet! Když mi přinášíte zápalné a moučné oběti, mně se to nelíbí. Na pokojné oběti...

Slova obsahující zápalným: zápalným (5) zápalnými (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |