Západem

Hledám varianty 'západem' [ západu (28) západem (3) západě (19) západ (35) ]. Nalezeny 83 verše.
Genesis 12:8...od Bet-elu. Vztyčil svůj stan mezi Bet-elem na západě a Ajem na východě, postavil tam oltář Hospodinu a...
Genesis 13:14... a rozhlédni se na sever, na jih, na východ i na západ. Všechnu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému semeni...
Genesis 28:14...semene bude jako prachu země a rozmůžeš se na západ i na východ, na sever i na jih. Nadto v tobě a ve...
Exodus 17:12...strany, takže jeho ruce zůstaly na místě do západu slunce. Tak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem...
Exodus 22:25...do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím...
Numeri 2:18...každý na svém místě při svém praporu. Na západě táboří po svých oddílech prapor Efraimova uskupení:...
Deuteronomium 3:27...nemluv. Vystup na vrchol Pisgy a pozvedni oči na západ, na sever, na jih a na východ. Podívej se dobře,...
Deuteronomium 11:30...Ebal. (Obě jsou za Jordánem, kus cesty směrem na západ, v zemi Kananejců bydlících na pláni proti Gilgalu...
Deuteronomium 16:6...vyvolí za příbytek pro své jméno, a to večer při západu slunce, v dobu, kdy jsi odcházel z Egypta. Připrav a...
Deuteronomium 23:12...do tábora. Kvečeru se pak omyje vodou a po západu slunce se vrátí do tábora. Venku za táborem měj...
Deuteronomium 24:13...spát s pláštěm, který ti dal do zástavy. Při západu slunce mu zástavu vrať. Když půjde spát ve svém...
Deuteronomium 24:15...ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem slunce mu vyplať mzdu. Vždyť je chudý, závisí na...
Jozue 8:9...zálohy a zaujali místo mezi Bet-elem a Ajem, na západ od Aje. noci Jozue zůstal uprostřed lidu. Brzy...
Jozue 8:12...umístil je jako zálohu mezi Bet-elem a Ajem, na západ od města. Hlavní voj lidu tedy stál severně od města,...
Jozue 10:13...se zastavilo uprostřed nebe a nespěchalozápadu skoro celý den. Takový den nenastal nikdy předtím...
Jozue 11:2...Galilejského jezera, v podhůří a v Náfot-doru na západě. Na východě i na západě byli Kananejci, v pohořích...
Jozue 11:3...a v Náfot-doru na západě. Na východě i na západě byli Kananejci, v pohořích Emorejci, Chetejci,...
Jozue 15:8...Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad údolím Hinom na severním konci údolí Refaim. Od...
Jozue 15:10... Hranice se pak stáčí okolo Baaly na západ k hoře Seír, pokračuje podél severního svahu hory...
Jozue 15:46...Ekron, jeho vesnice a osady, na západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami, také Ašdod s...
Jozue 16:3...k území Arkijců do Atarotu. Pak sestupuje na západ k území Jafletejců po oblast Dolního Bet-choronu a...
Jozue 18:12...pokračuje přes severní svah Jericha, směřuje na západ do hor a sahá k bet-avenské poušti. Odtud hranice...
Jozue 18:15... To je západní strana. Jižní strana začíná na západě okrajem Kiriat-jearimu, odkud hranice postupuje k...
Jozue 19:11...Hranice jejich dědictví sahá k Saridu. Směrem na západ postupuje k Marale, dotýká se Dabešetu a dosahuje k...
Jozue 19:26... Beten, Achšaf, Alamelech, Amead a Mišal. Na západě sahá ke Karmelu a říčce Livnat, potom se obrací na...
Jozue 19:34...Jabneel a dále k Lakumu, než dosáhne Jordánu. Na západě se hranice obrací k Aznot-taboru a pokračuje odtud...
Soudců 14:18...ji pak prozradila svým lidem. Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli: "Co sladšího...
2. Samuel 3:35...přidá, okusím-li chleba nebo cokoli jiného před západem slunce!" Všechen lid si toho všiml a líbilo se jim...
2. Samuel 13:34...na stráži rozhlédl do dálky, spatřil, jak od západu z horského úbočí přichází množství lidí. "Vidíš,"...
1. Královská 5:4...totiž nad celým územím a nad všemi králi na západ od Eufratu od Tifsachu po Gazu a se všemi okolními...
1. Královská 7:25...býcích: tři byli obráceni k severu, třizápadu, tři k jihu a tři k východu. Leželo na nich tak, že...
1. Královská 22:36...jeho rány plnila vůz, dokud večer nezemřel. Při západu slunce se nad bojištěm neslo volání: "Všichni domů,...
1. Letopisů 7:28...od Naaranu na východě po Gezer a jeho vesnice na západě, dále Šechem a jeho vesnice k Aji a jeho vesnicím...
1. Letopisů 9:24...stáli na stráži ze čtyř stran: na východě, na západě, na severu i na jihu. Jejich bratři přicházeli ze...
1. Letopisů 12:16... a zahnali všechny obyvatele údolí k východu i k západu. Také někteří z Benjamína a Judy přišli za Davidem k...
1. Letopisů 26:18...denně čtyři, při skladech dvě a dvě, ve dvoře na západě čtyři pro silnici a dva pro dvůr. Toto jsou oddíly...
2. Letopisů 4:4...býcích: tři byli obráceni k severu, třizápadu, tři k jihu a tři k východu. Leželo na nich tak, že...
2. Letopisů 18:34...podepřen na svém voze do večera. Zemřel při západu slunce. Judský král Jošafat se vracel domů do...
Job 18:20...potomka, ve svém domě nezanechá ani živáčka. Na západě se zhrozí nad jeho osudem i všechny na východě pojme...
Job 23:8... Jdu-li však na východ, není tam, ani na západě ho nevnímám. Působí-li na severu, tam ho nevidím,...
Žalmy 65:9... svými zázraky ohromuješ celý svět, od východuzápadu jásot působíš! Navštěvuješ zemi a napájíš ji,...
Žalmy 75:7...rohy do výše a tvrdošíjně nemluvte!" Z východuzápadu ani od pouště povýšení nikdy nepřijde. Jedině Bůh...
Žalmy 103:12...velkou lásku k těm, kdo ho ctí. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky....
Žalmy 107:3... že je shromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i zámoří! Bloudili pouští po cestách...
Izaiáš 11:14... Juda přestane Efraima napadat. Vrhnou se na západ, na filištínské svahy, národy na východě spolu...
Izaiáš 24:14...zbudou paběrky. Hlasitě potom vykřiknou radostízápad zajásá, Hospodin se oslaví. Proto i na východě...
Izaiáš 43:5...jsem s tebou. Od východu přivedu tvé potomky, od západu shromáždím. Severu řeknu: "Propusť je!" a jihu:...
Izaiáš 45:6... neznáš, vyzbrojím, aby od východuzápadu všichni poznali, že kromě není ani jediný; ...
Izaiáš 49:12...Hle - přicházejí z dálky, od severu jedni, od západu další a jiní z asuánské krajiny. Jásejte, nebesa,...
Izaiáš 59:19...soky; i ostrovům odplatí, jak si zaslouží. Na západě budou Hospodinovo jméno ctít a jeho slávu tam, kde...
Ezechiel 45:7...připadne vládci. Bude se prostírat od jejich západního okraje na západ a od jejich východního okraje na...
Ezechiel 47:20... ke Středozemnímu moři. To je jižní strana. Na západě bude hranici tvořit Středozemní moře k místu...
Ezechiel 48:1...severu sousedí Chamát) bude mít od východu na západ svůj podíl Dan. Vedle Danova území bude mít od...
Ezechiel 48:2... Vedle Danova území bude mít od východu na západ svůj podíl Ašer. Vedle Ašerova území bude mít od...
Ezechiel 48:3... Vedle Ašerova území bude mít od východu na západ svůj podíl Neftalí. Vedle území Neftalího bude mít od...
Ezechiel 48:4... Vedle území Neftalího bude mít od východu na západ svůj podíl Manases. Vedle území Manasese bude mít od...
Ezechiel 48:5... Vedle území Manasese bude mít od východu na západ svůj podíl Efraim. Vedle Efraimova území bude mít od...
Ezechiel 48:6... Vedle Efraimova území bude mít od východu na západ svůj podíl Ruben. Vedle Rubenova území bude mít od...
Ezechiel 48:7... Vedle Rubenova území bude mít od východu na západ svůj podíl Juda. Vedle Judova území bude od východu...
Ezechiel 48:8...Juda. Vedle Judova území bude od východu na západ podíl, který odevzdáte jako dar; bude 25 000 loktů...
Ezechiel 48:10...Na severu i na jihu bude 25 000 loktů dlouhý, na západě i na východě 10 000 loktů široký. Uprostřed něj bude...
Ezechiel 48:16...na jihu, 4 500 loktů na východě a 4 500 loktů na západě. K městu bude přiléhat pruh volné země: 250 loktů na...
Ezechiel 48:17...na jihu, 250 loktů na východě a 250 loktů na západě. Zbývající území po obou stranách města se potáhne...
Ezechiel 48:18...délku 10 000 loktů na východ a 10 000 loktů na západ. Jeho úroda poskytne obživu pracovníkům města. Budou...
Ezechiel 48:21...svatého podílu k východní hranici a rovněž na západ od těch 25 000 loktů k západní hranici. Obě tato...
Ezechiel 48:23... A nyní zbývající kmeny: Od východu na západ bude mít svůj podíl Benjamín. Vedle Benjamínova území...
Ezechiel 48:24...Benjamínova území bude mít od východu na západ svůj podíl Šimeon. Vedle Šimeonova území bude mít od...
Ezechiel 48:25... Vedle Šimeonova území bude mít od východu na západ svůj podíl Isachar. Vedle Isacharova území bude mít...
Ezechiel 48:26...Vedle Isacharova území bude mít od východu na západ svůj podíl Zabulon. Vedle Zabulonova území bude mít...
Ezechiel 48:27...Vedle Zabulonova území bude mít od východu na západ svůj podíl Gád. Na jihu povede hranice podél Gádova...
Daniel 6:15...zachránit, a usiloval o jeho záchranu do západu slunce. Tehdy se ale ke králi znovu nahrnuli ti muži...
Daniel 8:4...vyrostl později. Viděl jsem toho berana trkat na západ, na sever i na jih; žádné zvíře nemělo sílu mu odolat...
Daniel 8:5...mohutněl. Zatímco jsem o tom přemýšlel, hle, od západu uháněl přes celou zemi kozel s velkolepým rohem mezi...
Zachariáš 14:4...hora se tehdy rozdělí vedví, takže od východu na západ vznikne širé údolí; polovina hory ustoupí na sever a...
Zachariáš 14:8...na východě a polovina ke Středozemnímu moři na západě. Potečou v létě tak jako v zimě. A Hospodin bude...
Malachiáš 1:11...je veliké mezi národy od východu slunce na západ - tam všude budou mému jménu přinášet kadidlo a čisté...
Matouš 8:11...Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v...
Matouš 24:27...jako blesk - rozzáří oblohu od východu na západ. ‚Kde je mrtvola, tam se slétnou supi...
Marek 1:32...ji opustila a ona je začala obsluhovat. Večer po západu slunce k němu přinesli všechny nemocné a posedlé....
Lukáš 4:40... kdo měli nemocné různými neduhy, je k němu při západu slunce přiváděli a on na každého z nich vkládal ruce...
Lukáš 12:54..." Potom se obrátil k zástupům: "Když vidíte od západu přicházet oblak, hned říkáte: ‚Blíží se liják,' a je...
Lukáš 13:29...vyhnáni ven. Mnozí přijdou od východu i od západu, od severu i od jihu a budou stolovat v Božím...
Zjevení 21:13...brány ze severu, tři brány z jihu a tři brány ze západu. Městská hradba měla dvanáct základů a na nich jména...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |