Záměrem

Hledám varianty 'záměrem' [ záměry (15) záměru (3) záměrem (1) záměrech (1) záměr (7) ]. Nalezeno 27 veršù.
Job 5:13... On chytá chytráky v jejich vychytralostizáměry zvrácených on podvrací. Uprostřed dne tma je...
Job 10:3...sužuješ? Proč pohrdáš vlastnoručním výtvoremzáměry ničemů vítáš s úsměvem? Copak máš oči tělesné?...
Job 18:7...uhasne. Jeho rázný krok znejistí, jeho vlastní záměry ho porazí. Nohama zaplete se do sítě, do oka v chůzi...
Job 38:2...k Jobovi z vichru: "Kdo to zatemňuje  záměry řečmi, v nichž není poznání? Jako muž si teď vyhrň...
Job 42:3...tvé úmysly. Ptal ses: ‚Kdo to zastírá  záměry, a přitom nemá poznání?' Ano, mluvil jsem, o čem...
Žalmy 33:10...- a stalo se, všechno povstalo jeho příkazemZáměry národů Hospodin kazí, lidské úmysly vniveč obrací....
Žalmy 33:11...kazí, lidské úmysly vniveč obrací. Hospodinův záměr však obstojí navždy, úmysly jeho srdce od věků...
Žalmy 57:3...Nejvyššímu zní volání, on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle, aby zachránil, pronásledovatele...
Žalmy 73:24...jsi držel za mou pravici. Ty povedeš svými záměry a nakonec přijmeš do slávy. Koho jiného měl bych...
Žalmy 92:6...veliké jsou, Hospodine, skutky tvé, jak jsou tvé záměry velmi hluboké! Tupý člověk o tom neví nic, omezenec...
Žalmy 107:11...sevřeni železy, neboť se vzpírali výrokům Božímzáměry Nejvyššího pohrdli. Proto jim zkrušil srdce útrapami...
Žalmy 138:8...budu zachráněn. Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky - neopouštěj...
Přísloví 16:4...se potom naplní. Hospodin učinil vše pro svůj záměr, také i darebáka pro zlý den. Hospodinu je každý...
Izaiáš 5:19...Jen přijde s tím, Svatý izraelský svůj záměr naplní, abychom ho poznali!" Běda těm, kdo říkají zlu...
Izaiáš 10:7... Asyrský král však takto nepřemýšlí, jiné záměry nosí na srdci - myslí jen na to, jak by hubil, jak...
Izaiáš 28:29...to všechno pochází - jak podivuhodné jsou jeho záměry, jak velkolepý je v moudrosti! Běda Arieli, Arieli...
Jeremiáš 7:24...však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se záměry svého zarputilého a zlého srdce; ukazovali mi záda,...
Jeremiáš 19:7... ale Údolí vraždění. Na tomto místě zmařím záměry Judských a Jeruzalémských. Nechám je před jejich...
Jeremiáš 32:19...máš jméno Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých záměrech a mocný ve svých činech. Nespouštíš oči z cest...
Římanům 8:28...k dobrému - totiž těm, které povolal podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali...
1. Korintským 1:10...roztržek byli spojeni jednou myslí a jedním záměrem. Z domu Chloé jsem se o vás, bratři moji, dozvěděl,...
Efeským 3:11...svou přerozmanitou moudrost. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu - v něm a...
2. Tesalonickým 1:11...a aby mocně naplnil každý váš ušlechtilý záměr i každý skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána...
1. Timoteus 1:4...vedou jen k dohadování namísto naplňování Božího záměru ve víře. Cílem přikázání je přece láska z čistého...
2. Timoteus 1:9...ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před...
2. Timoteus 3:10...však osvojil učení, můj způsob života, můj záměr, mou víru, trpělivost, lásku a vytrvalost. Poznal jsi...
Zjevení 17:17...Bůh vložil do jejich srdcí, aby vykonali jeho záměr, a tak budou jednoho mínění a předají své království...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |