Zálohou

Hledám varianty 'zálohou' [ záloze (4) zálohy (12) zálohu (5) zálohou (2) zálohách (1) záloha (3) ]. Nalezeno 27 veršù.
Jozue 8:2...sebe. Vzadu za městem si proti němu nachystej zálohu." Jozue se tedy se vším bojeschopným lidem...
Jozue 8:4..."Dávejte pozor! Budete vzadu za městem číhatzáloze. Nebuďte od města moc daleko. Všichni buďte...
Jozue 8:7...tedy před nimi utíkat a vy zatím vyrazíte ze zálohy, obsadíte město a Hospodin, váš Bůh, vám je vydá do...
Jozue 8:9...příkazů." Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy a zaujali místo mezi Bet-elem a Ajem, na západ od...
Jozue 8:12... Jozue vzal asi pět tisíc mužů a umístil je jako zálohu mezi Bet-elem a Ajem, na západ od města. Hlavní voj...
Jozue 8:14... Král ovšem nevěděl, že na něj za městem číhá záloha. Jozue s celým Izraelem předstírali porážku a...
Jozue 8:19...proti Aji. Jakmile ji napřáhl, ti, kdo číhalizáloze, rychle vstali a vyrazili ze svého místa. Vnikli do...
Jozue 8:21... Když totiž Jozue i všechen lid viděli, že záloha dobyla město a že z města stoupá dým, otočili se...
Soudců 9:25... Šechemští mu na vrcholcích hor nastražili zálohy a ty přepadaly každého, kdo kolem nich procházel....
Soudců 9:32...se svým vojskem vyprav a ukryj se v polích do zálohy. Brzy ráno za svítání zaútočíš na město. Gaal se...
Soudců 9:34...v noci se svým vojskem vypravil a ukryli se do zálohy proti Šechemu ve čtyřech oddílech. Jakmile Gaal, syn...
Soudců 9:35...brány, zvedl se Abimelech se svými muži ze zálohy. Když je Gaal uviděl, řekl Zebulovi: "Podívej, z...
Soudců 9:43...své vojsko, rozdělil je na tři oddíly a ukryl do zálohy v polích. Když viděl, že lidé opravdu vycházejí z...
Soudců 20:29...rukou." Izrael tehdy rozestavil kolem Gibeje zálohy. Třetího dne Izraelci vytáhli proti Benjamíncům a...
Soudců 20:33...a znovu se sešikoval v Baal-tamaru. Izraelská záloha zatím vyrazila ze svého stanoviště západně od Gibeje...
Soudců 20:36...před Benjamínem jen proto, že počítali se zálohou, kterou u Gibeje nastražili. Muži ze zálohy rychle...
Soudců 20:37...se zálohou, kterou u Gibeje nastražili. Muži ze zálohy rychle vpadli do Gibeje, rozvinuli se a pobili celé...
Soudců 20:38...pobili celé město ostřím meče. Izraelci měli se zálohou domluveno: " začne z města stoupat oblak dýmu,...
1. Samuel 15:5...přitáhl k Amalekovu městu a v údolí ukryl zálohu. Kenijcům zatím vzkázal: "Odejděte, odstěhujte se,...
2. Letopisů 13:13...Jeroboám ale mezitím vyslal obchvatem zálohu, aby je napadla zezadu, takže je Judští měli zepředu...
2. Letopisů 20:22...hory Seír, kteří útočili na Judu, obrátil jejich zálohy, takže se pustili jedni do druhých. Amonci a Moábci...
Žalmy 10:9...lidi očima sledují, jako lvi v houštízáloze číhají, číhají na chudáky, aby je lapili, mají...
Žalmy 59:4... od těch vrahounů! Pohleď, Hospodine - v záloze na číhají, všichni ti siláci se na sbírají, i...
Žalmy 64:5...míří slovy krutými. Nevinného chtějí trefit ze zálohy, bez obav na něj náhle vystřelí! Ve svých zlých...
Přísloví 1:11... když hříšníci mámí: "Pojď s námi, budem ze zálohy vraždit, někoho nevinného jen tak přepadnem, jako...
Izaiáš 43:3... jsem tvůj spasitel. Egypt jsem dal za tebe jako zálohu, Habeší a Sábou vyplatil jsem . Jsi pro mne tolik...
Jeremiáš 51:12...Zesilte hlídky, stavte stráž! Buďte připravenizálohách! Hospodin rozhodl a také vykoná, co o Babyloňanech...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |