Zákony

Hledám pøesnì 'zákony'. Nalezen 81 verš. Další varianty: zákony (82) zákonům (6) zákonů (3) zákonu (18) zákonem (35) zákonech (6) zákoně (32) zákona (137) zákon (191)
Exodus 21:1...se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského...
Exodus 24:3...lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat...
Leviticus 18:5... váš Bůh. Zachovávejte pravidla a  zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem...
Leviticus 18:26...obyvatele. Vy však zachovávejte pravidlazákony a nedopouštějte se žádné z těchto ohavností - domácí...
Leviticus 19:37... Zachovávejte všechna pravidla a všechny  zákony plňte. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 20:22...bezdětní. Zachovávejte všechna pravidlazákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím...
Leviticus 25:18...jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a  zákony zachovávejte a plňte; tehdy budete v zemi bydlet...
Leviticus 26:15...zavrhnete pravidla a zošklivíte si  zákony, takže přestanete plnit všechna přikázání, pak...
Leviticus 26:43... než si odpykají trest za to, že zavrhli  zákony a zošklivili si pravidla. Přes to všechno, ačkoli...
Leviticus 26:46...Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou pravidlazákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře...
Numeri 36:13...otcovském kmeni a rodu. To jsou přikázánízákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal synům Izraele na...
Deuteronomium 4:1...Bet-peoru. Nyní tedy, Izraeli, slyš pravidlazákony, které vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli...
Deuteronomium 4:5...všichni naživu. Pohleď, učím vás pravidlazákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil, abyste je...
Deuteronomium 4:8...k němu voláme? A který mocný národ pravidlazákony tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám...
Deuteronomium 4:45...synům Izraele. Toto jsou svědectví, pravidlazákony, které Mojžíš přednesl synům Izraele po jejich...
Deuteronomium 5:1...Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, pravidlazákony, které vám dnes předkládám k slyšení. Učte se jim a...
Deuteronomium 5:31...u mne. Sdělím ti všechna přikázání, pravidlazákony, jimž je budeš učit, aby je dodržovali v zemi,...
Deuteronomium 6:1...obsadit. A toto jsou ta přikázání, pravidlazákony. Hospodin, váš Bůh, mi přikázal, vás jim učím,...
Deuteronomium 6:20...zeptá: "Co znamenají ta svědectví, pravidlazákony, jež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V...
Deuteronomium 7:11...osobně. Zachovávej tedy přikázání, pravidlazákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato...
Deuteronomium 11:1... co ti uložil - jeho pravidla, přikázánízákony. Dnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové,...
Deuteronomium 12:1...která vám dnes předkládám. Toto jsou pravidlazákony, jež budete po všechny dny svého života pečlivě...
Deuteronomium 26:17... že budeš zachovávat jeho pravidla, přikázánízákony a že mu budeš poslušný. Hospodin pak prohlašuje, že...
Deuteronomium 30:16...cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidlazákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude...
1. Královská 3:14... A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na  zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti...
1. Královská 6:12...jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat  zákony, vykonávat úsudky a věrně plnit příkazy,...
1. Letopisů 28:7...navěky, bude-li spolehlivě plnit přikázánízákony, jak se to děje dnes.' Před zraky celého Izraele,...
Ezdráš 7:25...všechen lid za Eufratem. Ti všichni znají zákony tvého Boha. Kdo je nezná, toho poučte. Kdokoli by...
Nehemiáš 1:7...hrozně - nedodrželi jsme přikázání, pravidlazákony, jež jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň...
Nehemiáš 9:13... Dal jsi jim poctivá pravidla a spravedlivé zákony, dobrá nařízení a příkazy. Dal jsi jim poznat svou...
Nehemiáš 9:14...Mojžíše jsi jim vydal příkazy, nařízenízákony. Chléb z nebe jsi jim dal, když hladověli, a když...
Nehemiáš 10:30...přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali...
Ester 3:8...tvé říše, roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou od všech národů odlišné a královské zákony...
Ester 3:14... si nechá. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech...
Ester 8:13...zvaného adar. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech...
Žalmy 10:5... Na svých cestách mají stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim vzdáleny, ze všech protivníků mají jen...
Žalmy 25:10...a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť...
Žalmy 36:7... Tvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírná - lidem i zvěři, Hospodine,...
Žalmy 50:16...však Bůh takto osloví: "K čemu odříkáváš moje zákony, mou smlouvu do úst proč bereš si? Vždyť přece...
Žalmy 99:7...sloupu mluvil k nim; dbali na svědectvízákony, které jim uložil. Hospodine, Bože náš, tys jim...
Žalmy 105:45... aby se řídili jeho pravidly a dodržovali jeho zákony. Haleluja! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak...
Žalmy 119:5... Kéž jsou cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy...
Žalmy 119:8... tvým spravedlivým soudům když se naučím. Tvé zákony chci dodržet - jen prosím neopouštěj ! Jak mladík...
Žalmy 119:16...přemítám, abych na tvoje stezky dbal. Tvé zákony jsou mi rozkoší - tvé slovo neztrácím z paměti!...
Žalmy 119:48...ruce vztahuji, zatímco přemýšlím nad tvými zákony. Na slovo svému služebníku vzpomeň si, vždyť jsi mi...
Žalmy 119:54...jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno...
Žalmy 119:68... Dobrý jsi a dobro působíš, nauč prosím své zákony. I když pyšní špiní svojí lží, celým srdcem se...
Žalmy 119:83...jako měch dýmem svraštělý, nezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy ...
Žalmy 119:112... srdce radostí. Rozhodl jsem se plnit tvé zákony - v tom je odplata navěky! Nesnáším ty, kdo jsou...
Žalmy 119:118...hledět směl. Odmítáš všechny, kdo opouštějí tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé lži! Jak smetí...
Žalmy 119:135...tvář nad služebníkem svým, nauč prosím svoje zákony. Z očí mi slzy proudí potokem - lidé se neřídí tvým...
Žalmy 119:145...volám, Hospodine, slyš: Chci zachovávat tvé zákony! Volám k tobě, prosím zachraň , abych tvá...
Žalmy 119:155...jsou daleko od spásy, neboť se neptají na tvé zákony. Veliké je, Hospodine, slitování tvé, dle svého...
Žalmy 147:19...větrem zafouká. Zjevil své slovo Jákobovi, své zákony a práva Izraeli dal. Žádnému národu to neučinil, a...
Izaiáš 10:1...chystá udeřit! Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisy, aby ovlivnili...
Izaiáš 24:5...je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili. To...
Izaiáš 58:2...národ, jenž se spravedlivě chová a neopouští zákony svého Boha, tak žádají o spravedlivé soudy, rádi...
Jeremiáš 31:36...zástupů: "Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele přestane být...
Jeremiáš 33:25...nemám smlouvu se dnem i nocí a nestanovil jsem zákony pro nebe i zemi, pak také zavrhnu símě Jákoba i...
Ezechiel 5:6...a obklopil ho zeměmi. On se však vzpíral mým zákonům a pravidlům ještě hůř než národy a země v jeho...
Ezechiel 5:7...národy. Neřídíte se mými pravidly, neplníte  zákony - neřídíte se dokonce ani pravidly národů ve svém...
Ezechiel 11:12... Neřídíte se totiž mými pravidly a neplníte  zákony, ale řídíte se pravidly národů ve vašem okolí!" A...
Ezechiel 11:20...masa, aby se řídili mými pravidly, dodržovali  zákony a jednali podle nich. Tehdy budou mým lidem a ...
Ezechiel 18:9... řídí se mými pravidly a věrně dodržuje  zákony. Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít...
Ezechiel 18:17...jako lichváři a nevymáhá úroky, plní  zákony a řídí se mými pravidly. Takový nezemře za otcovy...
Ezechiel 20:11... Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim...
Ezechiel 20:13...vzbouřil. Neřídili se mými pravidly, zavrhli  zákony (které kdo plní, díky nim bude žít) a velmi...
Ezechiel 20:16...země nejkrásnější ze všech, protože zavrhli  zákony, neřídili se mými pravidly a znesvěcovali soboty,...
Ezechiel 20:18...se pravidly svých otců, nedodržujte jejich zákony a neposkvrňujte se jejich modlami! jsem Hospodin,...
Ezechiel 20:19... váš Bůh. Řiďte se mými pravidly, dodržujte  zákony a jednejte podle nich. Svěťte soboty, jsou...
Ezechiel 20:21... Neřídili se mými pravidly, nedodržovali  zákony, nejednali podle nich (ačkoli kdo je plní, díky nim...
Ezechiel 20:24...a rozpráším je po zemích, protože neplnili  zákony, pravidla zavrhli, znesvěcovali soboty a...
Ezechiel 20:25...svých otců. Dal jsem jim tedy nedobrá pravidlazákony, které jim život nedají. Nechal jsem je, aby se...
Ezechiel 36:27... abyste se řídili mými pravidly, dodržovali  zákony a jednali podle nich. Budete bydlet v zemi, kterou...
Ezechiel 37:24...budou mít jediného pastýře. Budou se řídit mými zákony, dodržovat ustanovení a jednat podle nich. Budou...
Ezechiel 43:11...předpisy, celé jeho uspořádání a všechny jeho zákony. Zapiš to vše před jejich očima, aby dodrželi...
Ezechiel 44:24...v nich podle mých předpisů. Budou dodržovat  zákony a pravidla pro všechny slavnosti a budou...
Daniel 9:10...jsme Hospodina, svého Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám předkládal skrze své služebníky proroky....
Skutky 23:1...čisté svědomí; dodneška jsem se řídil Božími zákony." Velekněz Ananiáš hned přikázal těm, kdo stáli u...
Židům 8:10...uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak...
Židům 10:16...s nimi po těch dnech uzavřu, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je do mysli," a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |