Zákonem

Hledám pøesnì 'zákonem'. Nalezeno 30 veršù. Další varianty: zákony (82) zákonům (6) zákonů (3) zákonu (18) zákonem (35) zákonech (6) zákoně (32) zákona (137) zákon (191)
2. Královská 23:25...svou duší i celou svou silou a řídil by se celým Zákonem Mojžíšovým. Hospodin se ale přesto neodvrátil od...
Žalmy 78:10... Nedodrželi smlouvu Boží, odmítli se řídit jeho Zákonem. Zapomněli na jeho mocné činy, na zázraky, jež jim...
Žalmy 119:1...žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem! Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo...
Žalmy 119:29...Cestu proradnosti odvrať ode mne a obdař svým Zákonem. Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám...
Žalmy 119:136...očí mi slzy proudí potokem - lidé se neřídí tvým Zákonem! Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou...
Jeremiáš 5:22...pískem vytyčil hranice nepřekročitelným, věčným zákonem. Bouří se moře, ale nic nezmůže, vlny burácejí, ale...
Jeremiáš 9:12...kterou se nedá cestovat? "Protože opustili můj Zákon, který jsem jim předložil, praví Hospodin. Protože ...
Jeremiáš 26:4... neposlechnete a nebudete se řídit mým Zákonem, který jsem vám dal, a nebudete poslouchat slova...
Jeremiáš 32:23...ovládli ji, neposlouchali a neřídili se tvým Zákonem. Nic z toho, cos jim přikázal, neplnili, a tak jsi...
Jeremiáš 44:10...nemají žádnou bázeň ani se neřídí mým Zákonem a mými pravidly, která jsem vám a vašim otcům...
Jeremiáš 44:23...Hospodina neposlouchali a neřídili jste se jeho Zákonem, jeho pravidly a jeho výstrahami; proto vás...
Skutky 18:13...muž navádí lidi, aby ctili Boha v rozporu se Zákonem!" Pavel se chystal něco říci, ale Gallio se obrátil...
Římanům 2:12...totiž nestraní nikomu. Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod...
Římanům 2:14...slyší, ale ti, kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak...
Římanům 2:23...model, a přitom pácháš svatokrádež? Chlubíš se Zákonem, a přitom zneuctíváš Boha porušováním Zákona? Jak...
Římanům 3:19...Boží bázeň vůbec nehledí." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla...
Římanům 3:27... Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Snad skutků? Nikoli, ale zákonem víry. Máme tedy...
Římanům 5:13...zhřešili. Hřích byl ovšem na světě před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá. Od Adama...
Římanům 6:14...Hřích nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. Nuže, budeme hřešit, když nejsme...
Římanům 6:15...milostí. Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě! Nevíte, že když...
Římanům 7:2...jen po dobu jeho života? Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije....
Římanům 7:22...zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje...
1. Korintským 7:39...a kdo se nežení, dělá ještě lépe. Žena je vázána zákonem, dokud její muž žije. Pokud její muž zemře, je...
1. Korintským 9:20...jsem jako Žid, abych získal Židy; pro lidi pod Zákonem jsem jako pod Zákonem, abych získal ty, kdo jsou...
Galatským 4:4...svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom...
Galatským 4:5...pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste...
Galatským 4:21...jsem nad vámi bezradný. Takže vy chcete být pod Zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká? Je psáno...
Galatským 5:4...se Krista, vy všichni, kdo se ospravedlňujete Zákonem; odpadli jste od milosti! My ale očekáváme naději...
Galatským 5:18...chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo...
Židům 10:28...pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |