Zákona

Hledám pøesnì 'zákona'. Nalezeno 128 veršù. Další varianty: zákony (82) zákonům (6) zákonů (3) zákonu (18) zákonem (35) zákonech (6) zákoně (32) zákona (137) zákon (191)
Exodus 21:31...syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákona. Jestliže býk potrká otroka nebo děvečku, majitel...
Numeri 19:2...k Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, k...
Numeri 31:21... kteří byli v bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin přikázal Mojžíšovi: Zlato, stříbro,...
Deuteronomium 17:18...si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu stále u sebe a čte ji po všechny dny...
Deuteronomium 17:19...Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a tato pravidla, aby se jeho srdce nepozdvihlo nad...
Deuteronomium 27:3...Jordán, napiš na všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává...
Deuteronomium 27:8... Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona, a to důkladně a zřetelně. Mojžíš s levitskými...
Deuteronomium 27:26... kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově...
Deuteronomium 28:58...pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu...
Deuteronomium 28:61...rány, které nejsou zapsány v knize tohoto Zákona, dokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi neposlouchal...
Deuteronomium 29:19...jej zahrne každou kletbou zapsanou v této knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymaže. Hospodin jej k jeho...
Deuteronomium 29:20...podle všech kleteb smlouvy zapsané v této knize Zákona. Budoucí pokolení, vaši synové, kteří vás nahradí, i...
Deuteronomium 29:28...- totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci, požehnání i prokletí, jež ti...
Deuteronomium 30:10...jeho přikázání a pravidla zapsaná v této knize Zákona a když se obrátíš k Hospodinu, svému Bohu, celým...
Deuteronomium 31:12...Boha, a pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. Tak to uslyší i jejich synové, kteří toto vše...
Deuteronomium 31:24...budu s tebou." Když Mojžíš sepsal slova tohoto Zákona od začátku do konce, přikázal levitům nosícím...
Deuteronomium 31:26...Truhlu Hospodinovy smlouvy: "Vezměte tuto knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho...
Deuteronomium 32:46... aby pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš...
Deuteronomium 33:2... S nesčíslnými tisíci kráčel od Kádeše, oheň Zákona vzešel z jeho pravice. Ó, jak miluješ lidi! Všechny...
Jozue 1:8...a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš. Kniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem...
Jozue 8:31...služebník Mojžíš. Jak je psáno v knize Mojžíšova zákona: "Oltář z netknutých kamenů, neopracovaných železem...
Jozue 8:32...oběti. Jozue tam napsal na kameny opis Mojžíšova zákona; zapsal jej v přítomnosti synů Izraele. Celý Izrael...
Jozue 8:34...lidu Izraele. Jozue pak předčítal všechna slova Zákona, požehnání i zlořečení, přesně jak je to psáno v...
Jozue 23:6...dodržovali vše, co je psáno v knize Mojžíšova zákona. Neuchylujte se od něj napravo ani nalevo. Rozhodně...
Jozue 24:26...a řády. Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal také veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem...
2. Královská 14:6...vrahů ale nepopravil, neboť v knize Mojžíšova zákona je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou...
2. Královská 17:34...neřídí se podle jeho ustanovení a práv ani podle Zákona a přikázání, která Hospodin svěřil synům Jákoba,...
2. Královská 22:8...Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona." Předal knihu Šafanovi a ten si v četl. Písař...
2. Královská 22:11... králi číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho a přikázal knězi Chilkiášovi,...
2. Královská 23:24...v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova Zákona, zapsaná v knize, kterou kněz Chilkiáš nalezl v...
2. Letopisů 6:16...tví synové dbát na svou cestu a žít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Hospodine,...
2. Letopisů 15:3...pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a bez Zákona. Když se ale ve svém soužení navrátí k Hospodinu,...
2. Letopisů 17:9... Ti vyučovali v Judsku. Měli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a...
2. Letopisů 19:10... se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákona, přikázání, ustanovení a pravidel, je musíte poučit,...
2. Letopisů 34:14...chrám, kněz Chilkiáš nalezl knihu Hospodinova zákona vydaného skrze Mojžíše. Chilkiáš tedy ohlásil písaři...
2. Letopisů 34:15...Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu knihu Zákona." A předal knihu Šafanovi. Ten ji přinesl ke králi a...
2. Letopisů 34:19...z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Zákona, roztrhl své roucho a přikázal Chilkiášovi,...
Ezdráš 7:6...Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od Hospodina, Boha Izraele. Král...
Ezdráš 7:12...Artaxerxes, král králů, knězi Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes, dokonalý pokoj. Tímto nařizuji, že každý...
Ezdráš 7:14...rádci, abys dohlédl na Judsko a Jeruzalém podle zákona svého Boha, jenž ti byl svěřen. Stříbro a zlato,...
Ezdráš 7:21...Cokoli od vás vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, nechť je bezodkladně vykonáno, a to ...
Ezdráš 10:3...před přikázáním našeho Boha. se stane podle Zákona. Vstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou. Buď silný a...
Nehemiáš 8:1...učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Tohoto prvního dne...
Nehemiáš 8:3...rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal Knize Zákona. Učenec Ezdráš stál na dřevěném podiu zvlášť k tomu...
Nehemiáš 8:8...vysvětlovali lidu Zákon. Četli v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte,...
Nehemiáš 8:9... co se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto s...
Nehemiáš 8:13...k učenému Ezdrášovi, aby lépe porozuměli slovům Zákona. V Zákoně, který Hospodin přikázal skrze Mojžíše,...
Nehemiáš 8:18...slavnosti do konce se četlo z Knihy Božího zákona. Sedm dní slavili svátek a osmý den měli sváteční...
Nehemiáš 9:3...svých předků. Čtvrt dne četli vestoje z Knihy zákona Hospodina, svého Boha, a dalšího čtvrt dne vyznávali...
Nehemiáš 10:30...přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali...
Ester 9:13...je Židům dovoleno, aby v Súsách mohli podle zákona pro dnešek jednat ještě zítra. A těch deset...
Žalmy 94:12... Hospodine, káráš, člověku, jehož učíš ze svého Zákona. Dáváš mu odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána...
Žalmy 119:51... Pyšní zasypali svými posměšky, od tvého Zákona se však nevzdálím. V paměti chovám tvé věčné pokyny,...
Žalmy 119:150... Blíží se ti, kdo běží za zvrhlostí, od tvého Zákona se ale vzdalují. Ty, Hospodine, blízký jsi;...
Jeremiáš 2:8...Ani kněží se neptali: ‚Kde je Hospodin?' Znalci Zákona neznali, pastýři lidu zradili, proroci...
Daniel 6:9...ten edikt svým podpisem, aby podle nepomíjivého zákona Médů a Peršanů nemohl být změněn." A tak král...
Daniel 6:13...platí," přisvědčil král, "podle nepomíjivého zákona Médů a Peršanů." Na to králi řekli: "Daniel, ten...
Daniel 6:16...a naléhali na něj: "Pamatuj, králi, že podle zákona Médů a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani...
Malachiáš 2:9... protože nedbáte na cesty a při výkladu zákona nejste nestranní. Nemáme všichni jednoho Otce?...
Matouš 5:18...ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z...
Matouš 22:35...saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: "Mistře, které je...
Matouš 23:23...a kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze Zákona - spravedlnost, milosrdenství a věrnost! Tomuto jste...
Lukáš 2:22...pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili před...
Lukáš 2:27...dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti Zákona, vzal ho do náručí, dobrořečil Bohu a...
Lukáš 2:39... Když vykonali všechno podle Hospodinova zákona, vrátili se do svého města Nazaretu v Galileji....
Lukáš 5:17... když vyučoval, seděli tam farizeové a vykladači Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských i judských...
Lukáš 7:30...pokřtít Janovým křtem. Ale farizeové a znalci Zákona se od něj pokřtít nenechali, a tak odmítli Boží vůli...
Lukáš 10:25... co slyšíte, ale neslyšeli." A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám dělat,...
Lukáš 10:37...mu prokázal milosrdenství," odpověděl znalec Zákona. "Jdi a jednej tak i ty," řekl mu Ježíš. Cestou...
Lukáš 11:45...to nevědí." "Mistře," ozval se jeden ze znalců Zákona, "když takhle mluvíš, urážíš i nás." "Běda i vám...
Lukáš 11:46...mluvíš, urážíš i nás." "Běda i vám znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš. "Zatěžujete lidi neúnosnými...
Lukáš 11:52...pokolení se bude zodpovídat. Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste nevešli a...
Lukáš 14:3...vodnatelností. Ježíš se přítomných znalců Zákona a farizeů zeptal: "Smí se v sobotu uzdravovat, nebo...
Lukáš 16:17...a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona! Každý, kdo zapudí svou manželku a vezme si jinou,...
Jan 12:34...) Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěky. Proč tedy říkáš, že...
Jan 18:31...ho," řekl jim Pilát. "Suďte ho podle vlastního zákona." "My nesmíme nikoho popravit," odpověděli židovští...
Jan 19:7... je nevinný." Židé mu odpověděli: "My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe...
Skutky 5:34...Veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel Zákona ctěný vším lidem. Nechal ty muže na chvíli vyvést...
Skutky 13:15...do synagogy a posadili se. Když skončilo čtení Zákona a Proroků, představení synagogy je vyzvali: "Bratři,...
Skutky 21:20... uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona. O tobě ale mají zprávy, že učíš všechny Židy mezi...
Skutky 22:12...odvést za ruku. Jistý Ananiáš, zbožný stoupenec Zákona s dobrou pověstí u všech místních Židů, přišel za...
Skutky 23:3...ty zbílená stěno! Sedíš tu, abys soudil podle Zákona, a proti Zákonu nařizuješ bít?!" Ti, kdo stáli u...
Skutky 23:29... že jej obviňují kvůli sporným otázkám jejich Zákona a že nespáchal nic, zač by zasloužil smrt nebo...
Skutky 28:23...království a od rána do večera je z Mojžíšova zákona a Proroků přesvědčoval o Ježíši. Někteří se jeho...
Římanům 2:12...totiž nestraní nikomu. Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod...
Římanům 2:15...sobě. Nemají sice Zákon, ale prokazují působení Zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich...
Římanům 2:18...jeho vůli a víš, co je správné, neboť se učíš ze Zákona. Pokládáš se za vůdce slepých a světlo zatemněných...
Římanům 2:23...model, a přitom pácháš svatokrádež? Chlubíš se Zákonem, a přitom zneuctíváš Boha porušováním Zákona? Jak...
Římanům 2:26... Kdyby neobřezaný člověk dodržoval ustanovení Zákona, nebude se mu to počítat za obřízku? Není tělesně...
Římanům 3:20...svět vystaven Božímu soudu. Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž...
Římanům 3:28...to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanů?...
Římanům 4:13... že mu bude patřit svět, nebylo to na základě Zákona, ale na základě spravedlnosti z víry. Kdyby jeho...
Římanům 4:14...z víry. Kdyby jeho dědici měli být lidé Zákona, byla by ta víra zmařena a zaslíbení zrušeno. Zákon...
Římanům 4:16...bylo zaručeno všemu semeni - nejen přívržencům Zákona, ale také následovníkům Abrahamovy víry. Ten je...
Římanům 7:2...jen po dobu jeho života? Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije....
Římanům 7:3... Pokud však její muž zemře, je od toho zákona svobodná a může se oddat jinému muži, aniž by...
Římanům 7:6... když jsme zemřeli tomu, co nás drželo, jsme Zákona zproštěni, abychom sloužili Bohu novou cestou Ducha...
Římanům 7:7...namísto staré cesty litery. Co na to řekneme? Že Zákon je hřích? V žádném případě! Avšak nebýt Zákona, nebyl...
Římanům 7:8... a vzbudil ve mně všemožnou dychtivost. Bez Zákona je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez Zákona,...
Římanům 7:9...je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a jsem...
Římanům 7:23...s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mysli a činí ...
Římanům 8:2...odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu JežíšiZákon Ducha života v Kristu Ježíši totiž osvobodil od...
Římanům 8:4...těle odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale...
Římanům 10:4...se poddali Boží. Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří. O...
Římanům 10:5...ospravedlněn každý, kdo věří. O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z...
Římanům 13:10...bližnímu nikdy neublíží - proto je naplněním Zákona láska. A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba,...
1. Korintským 9:21...(sám ovšem pod Zákonem nejsem). Pro lidi bez Zákona jsem jako bez Zákona, abych získal ty, kdo jsou bez...
Galatským 2:16... víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami...
Galatským 2:21...milost. Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně. Blázniví Galatští!...
Galatským 3:2...dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Přišli jste...
Galatským 3:5...Ducha a působí mezi vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Abraham, jak...
Galatským 3:10...Abrahamem. Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno: "Proklet...
Galatským 3:13...nich bude žít." Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno:...
Galatským 3:18... a odvolat tak zaslíbení. Vyplývá-li dědictví ze Zákona, nevyplývá ze zaslíbení. Abrahama však Bůh...
Galatským 3:21...ovšem není pro jednoho, a Bůh je jeden. Je tedy Zákon proti Božím zaslíbením? V žádném případě! Kdyby tu...
Galatským 3:23... Než přišla víra, byli jsme střeženi pod dozorem Zákona do doby, kdy měla být víra zjevena. Zákon nás...
Filipským 3:5... z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, co do horlivosti pronásledovatel církve,...
Filipským 3:6...pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby. Cokoli však pro bylo ziskem,...
1. Timoteus 1:7...se k prázdnému tlachání. Chtěli by být učiteli Zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem...
Židům 7:5...Leviho, kteří zastávají kněžský úřad, mají podle Zákona oprávnění přijímat desátky od lidu, to jest od svých...
Židům 7:12...Se změnou kněžství ovšem nutně nastává i změna Zákona. Ten, o kom se tu mluví, přece patří k jinému...
Židům 7:16...Melchisedechovi, ne podle tělesných pravidel Zákona, ale podle moci nesmrtelného života. Jak dosvědčuje...
Židům 8:4...knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle Zákona, čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak...
Židům 9:19...Mojžíš přednesl všemu lidu všechna přikázání Zákona, vzal krev telat a kozlů s vodou, rudou vlnou a...
Židům 9:22...i stánek a všechno bohoslužebné náčiní. Podle Zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve...
Židům 10:8...zápaly ani oběti za hřích" (jež se obětují podle Zákona) "sis nepřál a neoblíbil," a potom dodal: "Zde jsem,...
Jakub 2:12...jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný...
Jakub 4:11...nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plnitelem Zákona...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |