Zákon

Hledám pøesnì 'zákon'. Nalezeno 175 veršù. Další varianty: zákony (82) zákonům (6) zákonů (3) zákonu (18) zákonem (35) zákonech (6) zákoně (32) zákona (137) zákon (191)
Exodus 12:49...i hosta žijícího u vás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se zachovali přesně tak,...
Exodus 13:9...jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin vyvedl z...
Exodus 24:12...mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné deskyzákon a přikázání - které jsem napsal k jejich vyučování."...
Leviticus 6:2...Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon o zápalné oběti: Zápalná oběť zůstane celou noc ...
Leviticus 6:7...stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před...
Leviticus 6:18..."Promluv k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na místě, kde se zabíjí zápalná...
Leviticus 7:1...ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude svatosvatá. Oběť odškodnění...
Leviticus 7:7...Pro oběť za hřích a oběť odškodnění platí tentýž zákon: Připadne knězi, který s vykonal obřad smíření....
Leviticus 7:11...všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji...
Leviticus 7:37...ustanovení pro všechna jejich pokolení. Toto je zákon o zápalné oběti, moučné oběti, oběti za hřích, oběti...
Leviticus 11:46... Buďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i...
Leviticus 12:7... a tak bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákon o ženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li...
Leviticus 13:59...zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu, na...
Leviticus 14:2...bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor...
Leviticus 14:32...obřad smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je zákon o člověku, který je postižen malomocenstvím a jehož...
Leviticus 14:54...vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství - jde o prašivinu, o...
Leviticus 14:57...se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o malomocenství. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Leviticus 15:32...můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron semene,...
Leviticus 24:22... zemře. Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto...
Numeri 5:29...nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platí v případech, kdy se žena odklonila...
Numeri 6:13...zruší, neboť poskvrnil své nazírství. A toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho zasvěcení...
Numeri 6:21... Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za...
Numeri 15:16...přistěhovalce žijícího u vás bude platit stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvil k...
Numeri 15:29...přistěhovalce žijícího u vás budete mít stejný zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však někdo hřeší...
Numeri 19:14...nečistý, jeho nečistota zůstane na něm. Toto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli do toho...
Deuteronomium 1:5...v moábské zemi v Zajordání vysvětlovat tento Zákon. Řekl: Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu...
Deuteronomium 4:8...k němu voláme? A který mocný národ pravidlazákony tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám...
Deuteronomium 4:44...a Golan v Bášanu pro pokolení Manases. Toto je Zákon, který Mojžíš předložil synům Izraele. Toto jsou...
Deuteronomium 31:9...neboj se a nestrachuj." Když Mojžíš sepsal tento Zákon, předal jej levitským kněžím, kteří nosili Truhlu...
Deuteronomium 31:11... Tehdy budeš celému Izraeli předčítat tento Zákon, tak aby jej slyšeli. Shromážděte lid - muže, ženy,...
Deuteronomium 33:4...tvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tváZákon, jenž Mojžíš vydal nám, dědictví shromáždění Jákobova...
Jozue 1:7...a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se...
Jozue 22:5...Mojžíš. Jen velmi pečlivě dodržujte přikázáníZákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš:...
2. Královská 10:31...tví potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon Hospodina, Boha Izraele, celým svým srdcem a...
2. Královská 17:37...všechny dny pečlivě dodržujte ustanovení, právaZákon a přikázání, která vám napsal. Neuctívejte cizí bohy....
2. Královská 21:8...řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy...
1. Letopisů 22:12...obdaří rozumností a prozíravostí, abys dodržoval Zákon Hospodina, svého Boha. Tehdy se ti bude dařit, když...
2. Letopisů 12:1...moc a stal se silným, opustil Hospodinův zákon a celý Izrael ho následoval. Protože zradili...
2. Letopisů 14:3...Hospodina, Boha svých otců, a dodržoval jeho Zákon i přikázání. Ze všech judských měst odstranil obětní...
2. Letopisů 30:16...oběti. Zaujali svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího muže Mojžíše. Kněží kropili oltář krví, kterou...
2. Letopisů 31:21... co si předsevzal, šlo o Boží chrám neboZákon a přikázání, hledal svého Boha a věnoval se tomu...
2. Letopisů 33:8...Izrael pečlivě dodržovat všechna přikázáníZákon, ustanovení a předpisy, jež jsem jim vydal skrze...
Ezdráš 7:10...svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovení a řády v Izraeli. Toto je...
Ezdráš 7:26...Boha. Kdo je nezná, toho poučte. Kdokoli by zákon tvého Boha a zákon krále neplnil, bude bezodkladně...
Nehemiáš 8:2...dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl...
Nehemiáš 8:7... Jozabad, Chanan a Pelajáš vysvětlovali lidu Zákon. Četli v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali...
Nehemiáš 9:26... Tehdy se vzbouřili, tobě se postavili, tvůj Zákon zahodili za hlavu! Tvé proroky vraždili, když je...
Nehemiáš 9:34...i naši králové, hodnostáři, kněží a otcové. Tvůj Zákon neplnili, nedbali na tvé příkazy ani na výstrahy,...
Nehemiáš 10:29... kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl schopen...
Nehemiáš 13:3...Bůh ale obrátil kletbu v požehnání." Jakmile ten zákon uslyšeli, vyloučili z Izraele všechny, kdo se mezi ...
Ester 3:15... Poslové na králův rozkaz neprodleně vyrazilizákon byl vyhlášen i v súském paláci. Král s Hamanem pak...
Ester 4:11...přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře! Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v říšských...
Ester 8:14...hřebčince na králův příkaz neprodleně vyrazilizákon byl vyhlášen i v súském paláci. Mordechaj vyšel od...
Ester 9:14... se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákon a deset Hamanových synů bylo pověšeno. Židé v Súsách...
Žalmy 1:2...hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedíZákon Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i...
Žalmy 19:8... před jeho žárem se nikdo neskryje. Hospodinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova...
Žalmy 37:31...moudře mluví, jazykem pronáší spravedlivý soudZákon svého Boha si nosí v srdci, jeho kroky se nezvrtnou....
Žalmy 40:9...napsáno. Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve velikém shromáždění...
Žalmy 89:31... jeho trůn obstojí. Jeho synové když však můj Zákon opustí a nebudou se řídit mými pravidly, ...
Žalmy 119:34...jako svou odplatu. Dej mi rozum, abych tvůj Zákon dodržel, jsem mu celým srdcem poslušen. Veď po...
Žalmy 119:44...věrnosti, spoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon stále plnit chci, navždy a navěky! Svobodně budu žít...
Žalmy 119:53...utěším. Zuřivost jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji...
Žalmy 119:55...putuji. Na tvé jméno vzpomínám po nocích, tvůj Zákon, Hospodine, toužím naplnit. Tento úkol mi náleží -...
Žalmy 119:61...jsem obklopen léčkami ničemů, nezapomínám na Zákon tvůj. O půlnoci vstávám a chválím za spravedlivé...
Žalmy 119:70...jim otupěla, jsou samý tuk, mou rozkoší je ale Zákon tvůj. Prospělo mi to, že jsem byl pokořen - poučil...
Žalmy 119:72...byl pokořen - poučil jsem se o tvých zákonechZákon tvých úst je pro vzácnější než tisíce zlatých a...
Žalmy 119:77... Kéž tvůj soucit navštíví, abych žil, tvůj Zákon je mi přece rozkoší! Kéž jsou zahanbeni pyšní, že...
Žalmy 119:85...odsoudíš? Pyšní mi jámy kopají, ti na tvůj Zákon vůbec nehledí. Věrné jsou všechny tvé příkazy; zrádci...
Žalmy 119:92... vždyť všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém trápení...
Žalmy 119:97...je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání...
Žalmy 119:109...můj život stále visí na vlásku, nezapomínám na Zákon tvůj. I když mi ničemové nastražili past, neopustil...
Žalmy 119:113...navěky! Nesnáším ty, kdo jsou vrtkaví, tvůj Zákon ale miluji. Ty jsi skrýše a můj štít, tvé slovo...
Žalmy 119:126... Čas jednat, Hospodine, je tu - lidé porušují Zákon tvůj! Protože miluji tvé příkazy, jsou mi nad zlato,...
Žalmy 119:142...pravidla. Tvá spravedlnost navždy obstojí, tvůj Zákon je zcela pravdivý. Doléhá na úzkost a trápení,...
Žalmy 119:153...trápení a dej mi záchranu, nezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi...
Žalmy 119:163...nejdražší. Lež se mi hnusí, nenávidím ji, tvůj Zákon ale miluji! Sedmkrát za den chválím za...
Žalmy 119:165... za spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí! Čekám,...
Žalmy 119:174... Toužím, Hospodine, po tvém spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žít, abych oslavil, kéž...
Přísloví 28:4...jako průtrž, co zničí obilí! Ti, kdo opouštějí Zákon, velebí darebáka, kdo Zákon dodržují, se staví proti...
Přísloví 28:7...nežli zkažený boháč. Rozumný syn pečlivě plní Zákon, přítel hodovníků je otci k ostudě. Kdo bohatne...
Přísloví 28:9...na chudé. Když někdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho modlitba bude ohavná! Do vlastní jámy padne...
Přísloví 29:18...chybí zjevení, lid ztrácí zábrany, kdo ale plní Zákon, ten je blažený. Netrestej otroka pouhými slovy;...
Izaiáš 5:24...jejich kořeny a jejich květy vítr rozprášíZákon Hospodina zástupů totiž zavrhli, slovy Svatého...
Izaiáš 8:16...pasti, v níž uvíznou." Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž...
Izaiáš 42:21...Hospodin toužil ve své spravedlnosti svůj Zákon slavně zvelebit. Toto je ale oloupený, ožebračený lid...
Jeremiáš 6:19...jak smýšleli, neboť slova neposlouchali a můj Zákon zavrhli. K čemu je mi to kadidlo ze Sáby, k čemu...
Jeremiáš 8:8... Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří, my máme Zákon Hospodinův'? Jen se podívejte, jak ho komolí lživé...
Jeremiáš 9:12...kterou se nedá cestovat? "Protože opustili můj Zákon, který jsem jim předložil, praví Hospodin. Protože ...
Jeremiáš 16:11...jim a klaněli se jim; však opustili a můj Zákon nedodržovali. A vy jste ještě horší než vaši otcové....
Jeremiáš 18:18..."Pojďme, musíme na Jeremiáše něco vymysletZákon se knězi nikdy neztratí, stejně jako rada mudrci a...
Jeremiáš 31:33...uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu...
Pláč 2:9...rozbil závory. Král i velmoži jsou mezi pohanyZákon se vytratil. Také proroci nemají od Hospodina...
Ezechiel 22:26...v zemi vdovy. Kněží země znásilňují můj Zákon a znesvěcují, co je mi svaté. Nerozlišují mezi svatým...
Ezechiel 43:12...a plnili všechny jeho předpisy. Toto je zákon chrámu. Vrchol hory a celé jeho okolí je...
Daniel 9:11...služebníky proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj Zákon a odvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas.To proto na...
Ozeáš 4:6...odmítl poznání, i odmítnu od kněžství; na Zákon svého Boha nedbal jsi, ani nebudu dbát na tvé...
Amos 2:4...- toho mám dost! Za to, že Hospodinův zákon zavrhli a neřídili se jeho pravidly, že se dali svést...
Abakuk 1:4...mnou jen zkáza a násilí, rostou hádky a rozporyZákon se zdá být bezmocný a právo nelze prosadit....
Sofoniáš 3:4... Jeho kněží znesvěcují svatyni, když znásilňují Zákon. Hospodin je v tom městě spravedlivý, nekoná žádné...
Ageus 2:11..."Tak praví Hospodin zástupů - Zeptej se kněží na zákon: Kdyby někdo nesl v cípu svého pláště posvěcené maso...
Zachariáš 7:12... V srdci se zatvrdili na křemen, aby neslyšeli Zákon ani slova, která Hospodin zástupů posílal svým Duchem...
Malachiáš 2:6...mým jménem se chvěl strachy. V jeho ústech byl zákon pravdy, na rtech se mu neobjevilo žádné bezpráví. Žil...
Malachiáš 3:22...připravuji, praví Hospodin zástupů. Pamatujte na Zákon mého služebníka Mojžíše, na pravidla a ustanovení,...
Matouš 5:17...nebesích." "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit....
Matouš 7:12... aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci." "Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána...
Matouš 11:13... po Jana o tom prorokovali všichni ProrociZákon. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který...
Matouš 22:40...sebe.' V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." A když se farizeové sešli, Ježíš se...
Lukáš 2:24...Hospodinu," a přinesli oběť, jak říká Hospodinův zákon: "Dvě hrdličky nebo dvě holoubata." A hle, v...
Lukáš 16:16... je v Božích očích ohavnost! do Jana tu byl Zákon a Proroci; od doby se káže Boží království a každý...
Jan 1:17...jsme všichni přijali, a sice milost za milostZákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla...
Jan 7:19...a není na něm nic špatného. Mojžíš vám dal Zákon, že? Přitom nikdo z vás Zákon neplní. Proč chcete...
Jan 7:23...přijímat obřízku a neporušovat tím Mojžíšův Zákon, proč se na hněváte, že jsem v sobotu uzdravil...
Jan 7:49...nebo z farizeů? Jenom ten proklatý dav, co nezná Zákon!" Jeden z nich, Nikodém (který ho předtím navštívil),...
Jan 7:51...ho předtím navštívil), jim ale řekl: "Copak náš Zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnut a...
Jan 19:7... je nevinný." Židé mu odpověděli: "My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe...
Skutky 7:53...jste ho teď zradili a zavraždili. Přijali jste Zákon z rukou andělů, ale nezachovali jste ho!" Když to...
Skutky 13:39...ospravedlněn od všeho, od čeho vás Mojžíšův zákon ospravedlnit nemohl. Dejte si však pozor, aby se vám...
Skutky 15:5...a že se jim přikázat, zachovávají Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc...
Skutky 15:24...říkali, že se musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K ničemu takovému jsme je nepověřili. My shromáždění...
Skutky 21:24...nic není a že naopak žiješ řádně a zachováváš Zákon. Pokud jde o věřící z pohanů, těm jsme napsali...
Římanům 2:13... Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon,...
Římanům 2:14...slyší, ale ti, kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak...
Římanům 2:17...Ježíše. Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem. Znáš jeho vůli a víš, co je...
Římanům 2:20...nevědomých a učitele nedospělých, neboť máš Zákon za ztělesnění poznání a pravdy. Když poučuješ druhého...
Římanům 2:25...vám". Obřízka totiž cenu, jen pokud dodržuješ Zákon. Pokud Zákon porušuješ, z tvé obřízky nic nezbylo....
Římanům 2:27...za obřízku? Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak odsoudí tebe, který i s literou a obřízkou...
Římanům 3:19...Boží bázeň vůbec nehledí." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla...
Římanům 3:20...svět vystaven Božímu soudu. Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž...
Římanům 3:21...přináší jen poznání hříchu. Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci...
Římanům 3:31...víře a neobřezané skrze víru. Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme. Co na...
Římanům 4:15... byla by ta víra zmařena a zaslíbení zrušenoZákon přináší hněv; vždyť kde není Zákon, není přestupek....
Římanům 5:13...zhřešili. Hřích byl ovšem na světě před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá. Od Adama...
Římanům 5:20...jednoho mnozí stanou spravedlivými. Když přišel Zákon, provinění se rozmnožilo, ale kde se rozmnožil hřích,...
Římanům 7:1...snad, bratři (mluvím přece k těm, kdo znají Zákon), že Zákon panuje nad člověkem jen po dobu jeho...
Římanům 7:4...vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž Tomu, který byl...
Římanům 7:5...můžeme nést ovoce Bohu. Dokud jsme žili tělesněZákon v nás probouzel hříšné vášně, které působily v našich...
Římanům 7:7...namísto staré cesty litery. Co na to řekneme? Že Zákon je hřích? V žádném případě! Avšak nebýt Zákona, nebyl...
Římanům 7:12...skýtalo, oklamal a jeho pomocí zabilZákon je ovšem svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a...
Římanům 7:14... jak je hřích nevýslovně hrozný. Víme, že Zákon je duchovní, ale jsem tělesný, zaprodaný hříchu....
Římanům 7:16...Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je dobrý. Nedělám to tedy , ale spíše hřích,...
Římanům 7:21... , ale hřích, který je ve mně. Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ve...
Římanům 7:23...s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mysli a činí ...
Římanům 8:2...odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu JežíšiZákon Ducha života v Kristu Ježíši totiž osvobodil od...
Římanům 8:3...osvobodil od zákona hříchu a smrti. Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal...
Římanům 9:4...patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou otcové a z nich...
Římanům 9:31...a to spravedlnosti z víry. Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle...
Římanům 13:8...lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon. Vždyť přikázání "Necizolož, nezabíjej, nekraď,...
1. Korintským 9:8...Dávám tu jen lidské příklady? Copak to neříkáZákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno: "Mlátícímu...
1. Korintským 14:34...povídat, ale být poslušné, jak ostatně říkáZákon. Když jim něco není jasné, se ptají doma svých...
1. Korintským 15:56...Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu...
Galatským 2:19... usvědčoval bych sám sebe jako viníka. Díky Zákonu jsem ale pro Zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha....
Galatským 3:11...vše, co je zapsáno v knize Zákona." Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že...
Galatským 3:17..." čímž je míněn Kristus. Chci tím říci totoZákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu předtím...
Galatským 3:19...však Bůh obdaroval skrze zaslíbení. K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli proviněním do příchodu toho...
Galatským 3:21...ovšem není pro jednoho, a Bůh je jeden. Je tedy Zákon proti Božím zaslíbením? V žádném případě! Kdyby tu...
Galatským 3:24...Zákona do doby, kdy měla být víra zjevenaZákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli...
Galatským 4:21...jsem nad vámi bezradný. Takže vy chcete být pod Zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká? Je psáno...
Galatským 5:3...obřezat, znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý Zákon. Zbavili jste se Krista, vy všichni, kdo se...
Galatským 5:14... ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: "Miluj svého bližního...
Galatským 5:23... věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali...
Galatským 6:2...břemena jedni druhých - tak naplníte Kristův zákon. Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není, ten si...
Galatským 6:13...Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby se mohli...
Efeským 2:15... Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch...
1. Timoteus 1:8...nechápou, co říkají ani na čem trvají. Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá. Je třeba mít na...
1. Timoteus 1:9...pokud se dobře užívá. Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen pro spravedlivého. Vztahuje se na zločince...
Židům 7:11...vedlo k dokonalosti (kvůli níž byl lidu dán Zákon), proč by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz...
Židům 7:19...to staré přikázání jako nedostatečné a neúčinné (Zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl) a zároveň se...
Židům 7:28...udělal jednou provždy, když obětoval sám sebeZákon ustanovuje za velekněze lidi, kteří mají své slabosti...
Židům 10:1...hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají.  Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho...
Jakub 1:25...zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá!...
Jakub 2:8...jste označeni? Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe...
Jakub 2:9...dobře děláte. Jste-li však předpojatí, hřešíteZákon vás usvědčuje jako viníky. Kdo by totiž dodržoval...
Jakub 2:10...jako viníky. Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všech....
Jakub 2:11...Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ Zákon. Proto mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být...
Jakub 4:11...nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plnitelem Zákona...

Slova obsahující zákon: nezákonný (2) zákon (191) zákona (137) zákoně (32) zákonech (6) zákonem (35) zákonickým (1) zákonné (1) zákonného (1) zákonném (1) zákonodárce (2) zákonu (18) zákonů (3) zákonům (6) zákony (82)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |