Zákoně

Hledám pøesnì 'zákoně'. Nalezeny 32 verše. Další varianty: zákony (82) zákonům (6) zákonů (3) zákonu (18) zákonem (35) zákonech (6) zákoně (32) zákona (137) zákon (191)
1. Královská 2:3... pravidla i svědectví zapsaná v Mojžíšově zákoně, aby se ti dařilo vše, co podnikneš, všude, kam se...
2. Královská 17:13... přikázání a ustanovení! Tak to stojí v celém Zákoně, který jsem svěřil vašim otcům a který jsem vám...
1. Letopisů 16:40...oběti ráno i večer přesně tak, jak je psánoZákoně, který Hospodin svěřil Izraeli. S nimi ponechal...
2. Letopisů 23:18...Hospodinu zápalné oběti, jak je psánoZákoně Mojžíšově. K branám Hospodinova chrámu postavil...
2. Letopisů 25:4...ale nepopravil, neboť v Knize Mojžíšově, totižZákoně, je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou...
2. Letopisů 31:3... novoluních a slavnostech, jak jsou předepsányZákoně Hospodinově. Obyvatelům Jeruzaléma přikázal...
2. Letopisů 35:26... jeho oddanost tomu, co je psáno v Hospodinově Zákoně, a veškeré jeho počínání je od počátku do konce...
Ezdráš 3:2...něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psánoZákoně Božího služebníka Mojžíše. Obnovili oltář na...
Nehemiáš 8:14...Ezdrášovi, aby lépe porozuměli slovům Zákona. V Zákoně, který Hospodin přikázal skrze Mojžíše, našli...
Nehemiáš 10:35... našeho Boha, plál oheň, jak je psánoZákoně. Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova...
Nehemiáš 10:37...a z veškerého ovoce všech stromů. Jak je psánoZákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého...
Žalmy 1:2...hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedíZákon Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i...
Žalmy 119:18... oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na zemi jsem jen cizincem, své příkazy mi...
Daniel 9:11...služebníky proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj Zákon a odvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas.To proto na...
Daniel 9:13...když na nás přišlo všechno to neštěstí popsanéZákoně Mojžíšově, nesnažili jsme se usmířit Hospodina,...
Ozeáš 8:12...z těch se mu ale staly oltáře k hřešení! Ve svém Zákoně jsem jim toho napsal tolik - jim je to ale cizí,...
Matouš 12:5...muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jsteZákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu...
Matouš 22:36..."Mistře, které je největší přikázáníZákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha,...
Lukáš 2:23...před Hospodinem, jak je psáno v Hospodinově zákoně: "Každý chlapec otvírající lůno bude zasvěcen...
Lukáš 10:26...věčného života?" Ježíš mu řekl: "Co je psánoZákoně? Jak to tam čteš?" Odpověděl: "‚Miluj Hospodina,...
Lukáš 24:44...naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v Prorocích a Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby...
Jan 1:45...mu: "Našli jsme toho, o kterém psal MojžíšZákoně a proroci - Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!" "Co...
Jan 8:5...při činu, když cizoložila. Mojžíš námZákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Těmi slovy...
Jan 8:17... ale je se mnou Otec, který poslal. Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé. Svědčím...
Jan 10:34...ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem: Jste bohové'? Jestliže ty, kteří...
Jan 15:25...se děje, aby se naplnilo, co je psáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli bez příčiny.' přijde ten Utěšitel...
Skutky 18:15... Když se ale přete o slovech a jménech a o vašem Zákoně, vyřešte si to sami. takové věci soudit...
Skutky 24:14...oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psánoZákoně a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovají i...
1. Korintským 9:9...příklady? Copak to neříká i Zákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek...
1. Korintským 14:21...jako nemluvňata, myšlením však buďte dospělí. V Zákoně je psáno: "Cizími jazyky, cizími rty k tomuto lidu...
Galatským 3:12...z toho, že "Spravedlivý bude žít z víry." V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky: "Ten, kdo je plní,...
Filipským 3:9...se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v Krista, s...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |