Zákon

Hledám varianty 'zákon' [ zákony (82) zákonům (6) zákonů (3) zákonu (18) zákonem (35) zákonech (6) zákoně (32) zákona (137) zákon (191) ]. Nalezeny 453 verše.
Exodus 12:49...i hosta žijícího u vás bude platit stejný zákon." A všichni synové Izraele se zachovali přesně tak,...
Exodus 13:9...jako připomínku mezi svýma očima, aby Hospodinův zákon zůstával ve tvých ústech, neboť Hospodin vyvedl z...
Exodus 21:1...se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského...
Exodus 21:31...syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákona. Jestliže býk potrká otroka nebo děvečku, majitel...
Exodus 24:3...lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen lid odpověděl jedním hlasem: "Budeme dělat...
Exodus 24:12...mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné deskyzákon a přikázání - které jsem napsal k jejich vyučování."...
Leviticus 6:2...Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon o zápalné oběti: Zápalná oběť zůstane celou noc ...
Leviticus 6:7...stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před...
Leviticus 6:18..."Promluv k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na místě, kde se zabíjí zápalná...
Leviticus 7:1...ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude svatosvatá. Oběť odškodnění...
Leviticus 7:7...Pro oběť za hřích a oběť odškodnění platí tentýž zákon: Připadne knězi, který s vykonal obřad smíření....
Leviticus 7:11...všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji...
Leviticus 7:37...ustanovení pro všechna jejich pokolení. Toto je zákon o zápalné oběti, moučné oběti, oběti za hřích, oběti...
Leviticus 11:46... Buďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i...
Leviticus 12:7... a tak bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákon o ženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li...
Leviticus 13:59...zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu, na...
Leviticus 14:2...bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být přiveden ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor...
Leviticus 14:32...obřad smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je zákon o člověku, který je postižen malomocenstvím a jehož...
Leviticus 14:54...vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství - jde o prašivinu, o...
Leviticus 14:57...se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o malomocenství. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Leviticus 15:32...můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron semene,...
Leviticus 18:4...jejich zvyklosti. Chovejte se podle mých zákonů, zachovávejte pravidla a řiďte se jimi. jsem...
Leviticus 18:5... váš Bůh. Zachovávejte pravidla a  zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem...
Leviticus 18:26...obyvatele. Vy však zachovávejte pravidlazákony a nedopouštějte se žádné z těchto ohavností - domácí...
Leviticus 19:37... Zachovávejte všechna pravidla a všechny  zákony plňte. jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 20:22...bezdětní. Zachovávejte všechna pravidlazákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do níž vás uvádím...
Leviticus 24:22... zemře. Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto...
Leviticus 25:18...jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a  zákony zachovávejte a plňte; tehdy budete v zemi bydlet...
Leviticus 26:15...zavrhnete pravidla a zošklivíte si  zákony, takže přestanete plnit všechna přikázání, pak...
Leviticus 26:43... než si odpykají trest za to, že zavrhli  zákony a zošklivili si pravidla. Přes to všechno, ačkoli...
Leviticus 26:46...Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou pravidlazákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře...
Numeri 5:29...nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platí v případech, kdy se žena odklonila...
Numeri 6:13...zruší, neboť poskvrnil své nazírství. A toto je zákon ohledně nazíra: V den, kdy vyprší doba jeho zasvěcení...
Numeri 6:21... Teprve poté smí nazír znovu pít víno. Toto je zákon o nazírovi skládajícím slib. Jeho dar Hospodinu za...
Numeri 15:16...přistěhovalce žijícího u vás bude platit stejný zákon a stejný řád." Hospodin promluvil k...
Numeri 15:29...přistěhovalce žijícího u vás budete mít stejný zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však někdo hřeší...
Numeri 19:2...k Mojžíšovi a Áronovi: "Toto je ustanovení zákona, jež přikázal Hospodin: Řekni synům Izraele, k...
Numeri 19:14...nečistý, jeho nečistota zůstane na něm. Toto je zákon o člověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli do toho...
Numeri 31:21... kteří byli v bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin přikázal Mojžíšovi: Zlato, stříbro,...
Numeri 36:13...otcovském kmeni a rodu. To jsou přikázánízákony, které Hospodin skrze Mojžíše vydal synům Izraele na...
Deuteronomium 1:5...v moábské zemi v Zajordání vysvětlovat tento Zákon. Řekl: Hospodin, náš Bůh, k nám promluvil na Orébu...
Deuteronomium 4:1...Bet-peoru. Nyní tedy, Izraeli, slyš pravidlazákony, které vás učím dodržovat, abyste byli živi a vešli...
Deuteronomium 4:5...všichni naživu. Pohleď, učím vás pravidlazákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil, abyste je...
Deuteronomium 4:8...k němu voláme? A který mocný národ pravidlazákony tak spravedlivé, jako je celý tento Zákon, který vám...
Deuteronomium 4:14...přikázal, abych vás učil těmto pravidlůmzákonům, abyste je dodržovali v zemi, kterou jdete obsadit....
Deuteronomium 4:44...a Golan v Bášanu pro pokolení Manases. Toto je Zákon, který Mojžíš předložil synům Izraele. Toto jsou...
Deuteronomium 4:45...synům Izraele. Toto jsou svědectví, pravidlazákony, které Mojžíš přednesl synům Izraele po jejich...
Deuteronomium 5:1...Izrael a řekl jim: Slyš, Izraeli, pravidlazákony, které vám dnes předkládám k slyšení. Učte se jim a...
Deuteronomium 5:31...u mne. Sdělím ti všechna přikázání, pravidlazákony, jimž je budeš učit, aby je dodržovali v zemi,...
Deuteronomium 6:1...obsadit. A toto jsou ta přikázání, pravidlazákony. Hospodin, váš Bůh, mi přikázal, vás jim učím,...
Deuteronomium 6:20...zeptá: "Co znamenají ta svědectví, pravidlazákony, jež vám přikázal Hospodin, váš Bůh?" odpovíš mu: "V...
Deuteronomium 7:11...osobně. Zachovávej tedy přikázání, pravidlazákony, jež ti dnes udílím, a dodržuj je. Budeš-li tato...
Deuteronomium 11:1... co ti uložil - jeho pravidla, přikázánízákony. Dnešního dne tedy vězte, že to nebyli vaši synové,...
Deuteronomium 12:1...která vám dnes předkládám. Toto jsou pravidlazákony, jež budete po všechny dny svého života pečlivě...
Deuteronomium 17:18...si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu stále u sebe a čte ji po všechny dny...
Deuteronomium 17:19...Boha, a pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona a tato pravidla, aby se jeho srdce nepozdvihlo nad...
Deuteronomium 26:17... že budeš zachovávat jeho pravidla, přikázánízákony a že mu budeš poslušný. Hospodin pak prohlašuje, že...
Deuteronomium 27:3...Jordán, napiš na všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává...
Deuteronomium 27:8... Na ty kameny pak napíšeš všechna slova tohoto Zákona, a to důkladně a zřetelně. Mojžíš s levitskými...
Deuteronomium 27:26... kdo by neplnil a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově...
Deuteronomium 28:58...pečlivě dodržovat všechna slova tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu...
Deuteronomium 28:61...rány, které nejsou zapsány v knize tohoto Zákona, dokud nebudeš vyhlazen. Protože jsi neposlouchal...
Deuteronomium 29:19...jej zahrne každou kletbou zapsanou v této knize Zákona a jeho jméno pod nebem vymaže. Hospodin jej k jeho...
Deuteronomium 29:20...podle všech kleteb smlouvy zapsané v této knize Zákona. Budoucí pokolení, vaši synové, kteří vás nahradí, i...
Deuteronomium 29:28...- totiž abychom plnili všechna slova tohoto Zákona. Všechny tyto věci, požehnání i prokletí, jež ti...
Deuteronomium 30:10...jeho přikázání a pravidla zapsaná v této knize Zákona a když se obrátíš k Hospodinu, svému Bohu, celým...
Deuteronomium 30:16...cestách a zachovávej jeho přikázání, pravidlazákony. Pak budeš žít a růst a Hospodin, tvůj Bůh, ti bude...
Deuteronomium 31:9...neboj se a nestrachuj." Když Mojžíš sepsal tento Zákon, předal jej levitským kněžím, kteří nosili Truhlu...
Deuteronomium 31:11... Tehdy budeš celému Izraeli předčítat tento Zákon, tak aby jej slyšeli. Shromážděte lid - muže, ženy,...
Deuteronomium 31:12...Boha, a pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. Tak to uslyší i jejich synové, kteří toto vše...
Deuteronomium 31:24...budu s tebou." Když Mojžíš sepsal slova tohoto Zákona od začátku do konce, přikázal levitům nosícím...
Deuteronomium 31:26...Truhlu Hospodinovy smlouvy: "Vezměte tuto knihu Zákona a uložte ji vedle Truhly smlouvy Hospodina, našeho...
Deuteronomium 32:46... aby pečlivě dodržovali všechna slova tohoto Zákona. To slovo pro vás vůbec není plané - vždyť je to váš...
Deuteronomium 33:2... S nesčíslnými tisíci kráčel od Kádeše, oheň Zákona vzešel z jeho pravice. Ó, jak miluješ lidi! Všechny...
Deuteronomium 33:4...tvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tváZákon, jenž Mojžíš vydal nám, dědictví shromáždění Jákobova...
Deuteronomium 33:10...levité. Jákoba budou tvým pravidlům učitZákonu tvému Izrael. Kadidlo před tebe budou klást, zápaly...
Jozue 1:7...a velmi statečný, abys pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se...
Jozue 1:8...a bude se ti dařit, kamkoli půjdeš. Kniha tohoto Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem...
Jozue 8:31...služebník Mojžíš. Jak je psáno v knize Mojžíšova zákona: "Oltář z netknutých kamenů, neopracovaných železem...
Jozue 8:32...oběti. Jozue tam napsal na kameny opis Mojžíšova zákona; zapsal jej v přítomnosti synů Izraele. Celý Izrael...
Jozue 8:34...lidu Izraele. Jozue pak předčítal všechna slova Zákona, požehnání i zlořečení, přesně jak je to psáno v...
Jozue 22:5...Mojžíš. Jen velmi pečlivě dodržujte přikázáníZákon, jak vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš:...
Jozue 23:6...dodržovali vše, co je psáno v knize Mojžíšova zákona. Neuchylujte se od něj napravo ani nalevo. Rozhodně...
Jozue 24:26...a řády. Tato slova Jozue zapsal do knihy Božího Zákona. Vzal také veliký kámen a vztyčil ho tam pod dubem...
1. Královská 2:3... pravidla i svědectví zapsaná v Mojžíšově zákoně, aby se ti dařilo vše, co podnikneš, všude, kam se...
1. Královská 3:14... A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na  zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti...
1. Královská 6:12...jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat  zákony, vykonávat úsudky a věrně plnit příkazy,...
2. Královská 10:31...tví potomci." Jehu se ale nesnažil dodržovat Zákon Hospodina, Boha Izraele, celým svým srdcem a...
2. Královská 14:6...vrahů ale nepopravil, neboť v knize Mojžíšova zákona je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou...
2. Královská 17:13... přikázání a ustanovení! Tak to stojí v celém Zákoně, který jsem svěřil vašim otcům a který jsem vám...
2. Královská 17:34...neřídí se podle jeho ustanovení a práv ani podle Zákona a přikázání, která Hospodin svěřil synům Jákoba,...
2. Královská 17:37...všechny dny pečlivě dodržujte ustanovení, právaZákon a přikázání, která vám napsal. Neuctívejte cizí bohy....
2. Královská 21:8...řídit vším, co jsem jim přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy...
2. Královská 22:8...Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu Knihu Zákona." Předal knihu Šafanovi a ten si v četl. Písař...
2. Královská 22:11... králi číst. Jakmile král uslyšel slova Knihy Zákona, roztrhl své roucho a přikázal knězi Chilkiášovi,...
2. Královská 23:24...v judské zemi i v Jeruzalémě. Tak naplnil slova Zákona, zapsaná v knize, kterou kněz Chilkiáš nalezl v...
2. Královská 23:25...svou duší i celou svou silou a řídil by se celým Zákonem Mojžíšovým. Hospodin se ale přesto neodvrátil od...
1. Letopisů 16:40...oběti ráno i večer přesně tak, jak je psánoZákoně, který Hospodin svěřil Izraeli. S nimi ponechal...
1. Letopisů 22:12...obdaří rozumností a prozíravostí, abys dodržoval Zákon Hospodina, svého Boha. Tehdy se ti bude dařit, když...
1. Letopisů 28:7...navěky, bude-li spolehlivě plnit přikázánízákony, jak se to děje dnes.' Před zraky celého Izraele,...
2. Letopisů 6:16...tví synové dbát na svou cestu a žít podle tvého Zákona, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Hospodine,...
2. Letopisů 12:1...moc a stal se silným, opustil Hospodinův zákon a celý Izrael ho následoval. Protože zradili...
2. Letopisů 14:3...Hospodina, Boha svých otců, a dodržoval jeho Zákon i přikázání. Ze všech judských měst odstranil obětní...
2. Letopisů 15:3...pravého Boha, bez kněze, který by je učil, a bez Zákona. Když se ale ve svém soužení navrátí k Hospodinu,...
2. Letopisů 17:9... Ti vyučovali v Judsku. Měli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a...
2. Letopisů 19:10... se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákona, přikázání, ustanovení a pravidel, je musíte poučit,...
2. Letopisů 23:18...Hospodinu zápalné oběti, jak je psánoZákoně Mojžíšově. K branám Hospodinova chrámu postavil...
2. Letopisů 25:4...ale nepopravil, neboť v Knize Mojžíšově, totižZákoně, je psáno, že Hospodin přikázal: "Rodiče nemohou...
2. Letopisů 30:16...oběti. Zaujali svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího muže Mojžíše. Kněží kropili oltář krví, kterou...
2. Letopisů 31:3... novoluních a slavnostech, jak jsou předepsányZákoně Hospodinově. Obyvatelům Jeruzaléma přikázal...
2. Letopisů 31:4...a levitům, aby se mohli plně věnovat Hospodinovu zákonu. Jakmile se ta zpráva rozšířila, synové Izraele...
2. Letopisů 31:21... co si předsevzal, šlo o Boží chrám neboZákon a přikázání, hledal svého Boha a věnoval se tomu...
2. Letopisů 33:8...Izrael pečlivě dodržovat všechna přikázáníZákon, ustanovení a předpisy, jež jsem jim vydal skrze...
2. Letopisů 34:14...chrám, kněz Chilkiáš nalezl knihu Hospodinova zákona vydaného skrze Mojžíše. Chilkiáš tedy ohlásil písaři...
2. Letopisů 34:15...Šafanovi: "Našel jsem v Hospodinově chrámu knihu Zákona." A předal knihu Šafanovi. Ten ji přinesl ke králi a...
2. Letopisů 34:19...z králi číst. Jakmile král uslyšel slova Zákona, roztrhl své roucho a přikázal Chilkiášovi,...
2. Letopisů 35:26... jeho oddanost tomu, co je psáno v Hospodinově Zákoně, a veškeré jeho počínání je od počátku do konce...
Ezdráš 3:2...něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psánoZákoně Božího služebníka Mojžíše. Obnovili oltář na...
Ezdráš 7:6...Ezdráš přišel z Babylonu. Byl to učenec znalý Zákona Mojžíšova, vydaného od Hospodina, Boha Izraele. Král...
Ezdráš 7:10...svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon a aby učil jeho ustanovení a řády v Izraeli. Toto je...
Ezdráš 7:12...Artaxerxes, král králů, knězi Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes, dokonalý pokoj. Tímto nařizuji, že každý...
Ezdráš 7:14...rádci, abys dohlédl na Judsko a Jeruzalém podle zákona svého Boha, jenž ti byl svěřen. Stříbro a zlato,...
Ezdráš 7:21...Cokoli od vás vyžádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, nechť je bezodkladně vykonáno, a to ...
Ezdráš 7:25...všechen lid za Eufratem. Ti všichni znají zákony tvého Boha. Kdo je nezná, toho poučte. Kdokoli by...
Ezdráš 7:26...Boha. Kdo je nezná, toho poučte. Kdokoli by zákon tvého Boha a zákon krále neplnil, bude bezodkladně...
Ezdráš 10:3...před přikázáním našeho Boha. se stane podle Zákona. Vstaň a splň svůj úkol, jsme s tebou. Buď silný a...
Nehemiáš 1:7...hrozně - nedodrželi jsme přikázání, pravidlazákony, jež jsi vydal svému služebníku Mojžíšovi. Vzpomeň...
Nehemiáš 8:1...učeného Ezdráše, aby přinesl Knihu Mojžíšova zákona, který Hospodin přikázal Izraeli. Tohoto prvního dne...
Nehemiáš 8:2...dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl...
Nehemiáš 8:3...rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal Knize Zákona. Učenec Ezdráš stál na dřevěném podiu zvlášť k tomu...
Nehemiáš 8:7... Jozabad, Chanan a Pelajáš vysvětlovali lidu Zákon. Četli v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali...
Nehemiáš 8:8...vysvětlovali lidu Zákon. Četli v Knize Božího zákona, vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte,...
Nehemiáš 8:9... co se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakali. Guvernér Nehemiáš jim proto s...
Nehemiáš 8:13...k učenému Ezdrášovi, aby lépe porozuměli slovům Zákona. V Zákoně, který Hospodin přikázal skrze Mojžíše,...
Nehemiáš 8:14...Ezdrášovi, aby lépe porozuměli slovům Zákona. V Zákoně, který Hospodin přikázal skrze Mojžíše, našli...
Nehemiáš 8:18...slavnosti do konce se četlo z Knihy Božího zákona. Sedm dní slavili svátek a osmý den měli sváteční...
Nehemiáš 9:3...svých předků. Čtvrt dne četli vestoje z Knihy zákona Hospodina, svého Boha, a dalšího čtvrt dne vyznávali...
Nehemiáš 9:13... Dal jsi jim poctivá pravidla a spravedlivé zákony, dobrá nařízení a příkazy. Dal jsi jim poznat svou...
Nehemiáš 9:14...Mojžíše jsi jim vydal příkazy, nařízenízákony. Chléb z nebe jsi jim dal, když hladověli, a když...
Nehemiáš 9:26... Tehdy se vzbouřili, tobě se postavili, tvůj Zákon zahodili za hlavu! Tvé proroky vraždili, když je...
Nehemiáš 9:29...zachránil. Varoval jsi je, se vrátí k tvému Zákonu, oni však zpychli a nechtěli poslouchat tvé příkazy....
Nehemiáš 9:34...i naši králové, hodnostáři, kněží a otcové. Tvůj Zákon neplnili, nedbali na tvé příkazy ani na výstrahy,...
Nehemiáš 10:29... kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl schopen...
Nehemiáš 10:30...přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali...
Nehemiáš 10:35... našeho Boha, plál oheň, jak je psánoZákoně. Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova...
Nehemiáš 10:37...a z veškerého ovoce všech stromů. Jak je psánoZákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého...
Nehemiáš 13:3...Bůh ale obrátil kletbu v požehnání." Jakmile ten zákon uslyšeli, vyloučili z Izraele všechny, kdo se mezi ...
Ester 3:8...tvé říše, roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou od všech národů odlišné a královské zákony...
Ester 3:14... si nechá. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech...
Ester 3:15... Poslové na králův rozkaz neprodleně vyrazilizákon byl vyhlášen i v súském paláci. Král s Hamanem pak...
Ester 4:11...přiblíží ke králi do vnitřní dvorany, zemře! Ten zákon znají všichni královi dvořané i lid v říšských...
Ester 4:16...postit. Potom půjdu ke králi, ačkoli je to proti zákonu. A zahynu-li, zahynu." Mordechaj tedy šel a udělal...
Ester 8:13...zvaného adar. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony v každé jednotlivé provincii a vyhlášen ve všech...
Ester 8:14...hřebčince na králův příkaz neprodleně vyrazilizákon byl vyhlášen i v súském paláci. Mordechaj vyšel od...
Ester 9:13...je Židům dovoleno, aby v Súsách mohli podle zákona pro dnešek jednat ještě zítra. A těch deset...
Ester 9:14... se tak stane. V Súsách byl vydán příslušný zákon a deset Hamanových synů bylo pověšeno. Židé v Súsách...
Žalmy 1:2...hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedíZákon Hospodinův je jeho radostí - o tomto Zákoně dnem i...
Žalmy 10:5... Na svých cestách mají stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim vzdáleny, ze všech protivníků mají jen...
Žalmy 19:8... před jeho žárem se nikdo neskryje. Hospodinův Zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova...
Žalmy 25:10...a věrné těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jméno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť...
Žalmy 36:7... Tvá spravedlnost je jak mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírná - lidem i zvěři, Hospodine,...
Žalmy 37:31...moudře mluví, jazykem pronáší spravedlivý soudZákon svého Boha si nosí v srdci, jeho kroky se nezvrtnou....
Žalmy 40:9...napsáno. Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve velikém shromáždění...
Žalmy 50:16...však Bůh takto osloví: "K čemu odříkáváš moje zákony, mou smlouvu do úst proč bereš si? Vždyť přece...
Žalmy 78:10... Nedodrželi smlouvu Boží, odmítli se řídit jeho Zákonem. Zapomněli na jeho mocné činy, na zázraky, jež jim...
Žalmy 89:31... jeho trůn obstojí. Jeho synové když však můj Zákon opustí a nebudou se řídit mými pravidly, ...
Žalmy 94:12... Hospodine, káráš, člověku, jehož učíš ze svého Zákona. Dáváš mu odpočinout od zlých dnů, než bude vykopána...
Žalmy 99:7...sloupu mluvil k nim; dbali na svědectvízákony, které jim uložil. Hospodine, Bože náš, tys jim...
Žalmy 105:45... aby se řídili jeho pravidly a dodržovali jeho zákony. Haleluja! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak...
Žalmy 119:1...žijí bezúhonně, těm, kdo se řídí Hospodinovým zákonem! Blaze těm, kdo jeho svědectví se drží, těm, kdo...
Žalmy 119:5... Kéž jsou cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát všech jeho příkazů, zahanben nikdy...
Žalmy 119:8... tvým spravedlivým soudům když se naučím. Tvé zákony chci dodržet - jen prosím neopouštěj ! Jak mladík...
Žalmy 119:12...tobě nehřešil. Požehnaný jsi, Hospodine, svým zákonům prosím nauč ! Stále opakuji svými rty vše, co jsi...
Žalmy 119:16...přemítám, abych na tvoje stezky dbal. Tvé zákony jsou mi rozkoší - tvé slovo neztrácím z paměti!...
Žalmy 119:18... oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na zemi jsem jen cizincem, své příkazy mi...
Žalmy 119:23..., tvůj služebník zatím přemýšlí o tvých zákonech. Tvá svědectví jsou mi rozkoší - jsou to rádci...
Žalmy 119:26...jsem ti cesty své a tys vyslyšel; o svých zákonech pouč . Dej mi rozumět cestě svých pravidel, o...
Žalmy 119:29...Cestu proradnosti odvrať ode mne a obdař svým Zákonem. Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám...
Žalmy 119:33...dals mi svobodu! Ukaž mi, Hospodine, cestu svých zákonů, abych je střežil jako svou odplatu. Dej mi rozum,...
Žalmy 119:34...jako svou odplatu. Dej mi rozum, abych tvůj Zákon dodržel, jsem mu celým srdcem poslušen. Veď po...
Žalmy 119:44...věrnosti, spoléhám přece na tvé pokyny. Tvůj Zákon stále plnit chci, navždy a navěky! Svobodně budu žít...
Žalmy 119:48...ruce vztahuji, zatímco přemýšlím nad tvými zákony. Na slovo svému služebníku vzpomeň si, vždyť jsi mi...
Žalmy 119:51... Pyšní zasypali svými posměšky, od tvého Zákona se však nevzdálím. V paměti chovám tvé věčné pokyny,...
Žalmy 119:53...utěším. Zuřivost jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji...
Žalmy 119:54...jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno...
Žalmy 119:55...putuji. Na tvé jméno vzpomínám po nocích, tvůj Zákon, Hospodine, toužím naplnit. Tento úkol mi náleží -...
Žalmy 119:61...jsem obklopen léčkami ničemů, nezapomínám na Zákon tvůj. O půlnoci vstávám a chválím za spravedlivé...
Žalmy 119:64... Hospodine, je plná zem - pouč prosím o svých zákonech! Svému služebníku jsi dobro prokázal, dle slova,...
Žalmy 119:68... Dobrý jsi a dobro působíš, nauč prosím své zákony. I když pyšní špiní svojí lží, celým srdcem se...
Žalmy 119:70...jim otupěla, jsou samý tuk, mou rozkoší je ale Zákon tvůj. Prospělo mi to, že jsem byl pokořen - poučil...
Žalmy 119:71...to, že jsem byl pokořen - poučil jsem se o tvých zákonech. Zákon tvých úst je pro vzácnější než tisíce...
Žalmy 119:72...byl pokořen - poučil jsem se o tvých zákonechZákon tvých úst je pro vzácnější než tisíce zlatých a...
Žalmy 119:77... Kéž tvůj soucit navštíví, abych žil, tvůj Zákon je mi přece rozkoší! Kéž jsou zahanbeni pyšní, že...
Žalmy 119:80... aby poznali tvá svědectví. Kéž je srdce tvým zákonům oddané - tehdy nebudu nikdy zahanben! Umírám touhou...
Žalmy 119:83...jako měch dýmem svraštělý, nezapomínám na tvé zákony. Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy ...
Žalmy 119:85...odsoudíš? Pyšní mi jámy kopají, ti na tvůj Zákon vůbec nehledí. Věrné jsou všechny tvé příkazy; zrádci...
Žalmy 119:92... vždyť všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém trápení...
Žalmy 119:97...je však svoboda bez konce! Jak velmi tvůj Zákon miluji - celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání...
Žalmy 119:109...můj život stále visí na vlásku, nezapomínám na Zákon tvůj. I když mi ničemové nastražili past, neopustil...
Žalmy 119:112... srdce radostí. Rozhodl jsem se plnit tvé zákony - v tom je odplata navěky! Nesnáším ty, kdo jsou...
Žalmy 119:113...navěky! Nesnáším ty, kdo jsou vrtkaví, tvůj Zákon ale miluji. Ty jsi skrýše a můj štít, tvé slovo...
Žalmy 119:117...naději! Podpoř , abych byl zachráněn, k tvým zákonům abych stále hledět směl. Odmítáš všechny, kdo...
Žalmy 119:118...hledět směl. Odmítáš všechny, kdo opouštějí tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé lži! Jak smetí...
Žalmy 119:124...nalož laskavě, pouč prosím o svých zákonech! Dej mi rozum, vždyť jsem tvůj služebník, abych...
Žalmy 119:126... Čas jednat, Hospodine, je tu - lidé porušují Zákon tvůj! Protože miluji tvé příkazy, jsou mi nad zlato,...
Žalmy 119:135...tvář nad služebníkem svým, nauč prosím svoje zákony. Z očí mi slzy proudí potokem - lidé se neřídí tvým...
Žalmy 119:136...očí mi slzy proudí potokem - lidé se neřídí tvým Zákonem! Spravedlivý jsi, Hospodine, a soudy tvé jsou...
Žalmy 119:142...pravidla. Tvá spravedlnost navždy obstojí, tvůj Zákon je zcela pravdivý. Doléhá na úzkost a trápení,...
Žalmy 119:145...volám, Hospodine, slyš: Chci zachovávat tvé zákony! Volám k tobě, prosím zachraň , abych tvá...
Žalmy 119:150... Blíží se ti, kdo běží za zvrhlostí, od tvého Zákona se ale vzdalují. Ty, Hospodine, blízký jsi;...
Žalmy 119:153...trápení a dej mi záchranu, nezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi...
Žalmy 119:155...jsou daleko od spásy, neboť se neptají na tvé zákony. Veliké je, Hospodine, slitování tvé, dle svého...
Žalmy 119:163...nejdražší. Lež se mi hnusí, nenávidím ji, tvůj Zákon ale miluji! Sedmkrát za den chválím za...
Žalmy 119:165... za spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí! Čekám,...
Žalmy 119:171...přetéká z mých rtů - vždyť ty učíš svým zákonům. Kéž jazyk můj zpívá o tvých výrocích, neboť jsou...
Žalmy 119:174... Toužím, Hospodine, po tvém spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žít, abych oslavil, kéž...
Žalmy 147:19...větrem zafouká. Zjevil své slovo Jákobovi, své zákony a práva Izraeli dal. Žádnému národu to neučinil, a...
Přísloví 28:4...jako průtrž, co zničí obilí! Ti, kdo opouštějí Zákon, velebí darebáka, kdo Zákon dodržují, se staví proti...
Přísloví 28:7...nežli zkažený boháč. Rozumný syn pečlivě plní Zákon, přítel hodovníků je otci k ostudě. Kdo bohatne...
Přísloví 28:9...na chudé. Když někdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho modlitba bude ohavná! Do vlastní jámy padne...
Přísloví 29:18...chybí zjevení, lid ztrácí zábrany, kdo ale plní Zákon, ten je blažený. Netrestej otroka pouhými slovy;...
Izaiáš 5:24...jejich kořeny a jejich květy vítr rozprášíZákon Hospodina zástupů totiž zavrhli, slovy Svatého...
Izaiáš 8:16...pasti, v níž uvíznou." Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž...
Izaiáš 8:20...svého Boha? To se ptát mrtvých na živé? K Zákonu a svědectví! Pokud však nechtějí, pak si říkají...
Izaiáš 10:1...chystá udeřit! Běda těm, kdo uzákoňují zlé zákony, těm, kdo sepisují kruté předpisy, aby ovlivnili...
Izaiáš 24:5...je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili. To...
Izaiáš 42:21...Hospodin toužil ve své spravedlnosti svůj Zákon slavně zvelebit. Toto je ale oloupený, ožebračený lid...
Izaiáš 58:2...národ, jenž se spravedlivě chová a neopouští zákony svého Boha, tak žádají o spravedlivé soudy, rádi...
Jeremiáš 2:8...Ani kněží se neptali: ‚Kde je Hospodin?' Znalci Zákona neznali, pastýři lidu zradili, proroci...
Jeremiáš 5:22...pískem vytyčil hranice nepřekročitelným, věčným zákonem. Bouří se moře, ale nic nezmůže, vlny burácejí, ale...
Jeremiáš 6:19...jak smýšleli, neboť slova neposlouchali a můj Zákon zavrhli. K čemu je mi to kadidlo ze Sáby, k čemu...
Jeremiáš 8:8... Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří, my máme Zákon Hospodinův'? Jen se podívejte, jak ho komolí lživé...
Jeremiáš 9:12...kterou se nedá cestovat? "Protože opustili můj Zákon, který jsem jim předložil, praví Hospodin. Protože ...
Jeremiáš 16:11...jim a klaněli se jim; však opustili a můj Zákon nedodržovali. A vy jste ještě horší než vaši otcové....
Jeremiáš 18:18..."Pojďme, musíme na Jeremiáše něco vymysletZákon se knězi nikdy neztratí, stejně jako rada mudrci a...
Jeremiáš 26:4... neposlechnete a nebudete se řídit mým Zákonem, který jsem vám dal, a nebudete poslouchat slova...
Jeremiáš 31:33...uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu...
Jeremiáš 31:36...zástupů: "Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele přestane být...
Jeremiáš 32:23...ovládli ji, neposlouchali a neřídili se tvým Zákonem. Nic z toho, cos jim přikázal, neplnili, a tak jsi...
Jeremiáš 33:25...nemám smlouvu se dnem i nocí a nestanovil jsem zákony pro nebe i zemi, pak také zavrhnu símě Jákoba i...
Jeremiáš 44:10...nemají žádnou bázeň ani se neřídí mým Zákonem a mými pravidly, která jsem vám a vašim otcům...
Jeremiáš 44:23...Hospodina neposlouchali a neřídili jste se jeho Zákonem, jeho pravidly a jeho výstrahami; proto vás...
Pláč 2:9...rozbil závory. Král i velmoži jsou mezi pohanyZákon se vytratil. Také proroci nemají od Hospodina...
Ezechiel 5:6...a obklopil ho zeměmi. On se však vzpíral mým zákonům a pravidlům ještě hůř než národy a země v jeho...
Ezechiel 5:7...národy. Neřídíte se mými pravidly, neplníte  zákony - neřídíte se dokonce ani pravidly národů ve svém...
Ezechiel 11:12... Neřídíte se totiž mými pravidly a neplníte  zákony, ale řídíte se pravidly národů ve vašem okolí!" A...
Ezechiel 11:20...masa, aby se řídili mými pravidly, dodržovali  zákony a jednali podle nich. Tehdy budou mým lidem a ...
Ezechiel 18:9... řídí se mými pravidly a věrně dodržuje  zákony. Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít...
Ezechiel 18:17...jako lichváři a nevymáhá úroky, plní  zákony a řídí se mými pravidly. Takový nezemře za otcovy...
Ezechiel 20:11... Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své zákony (které kdo plní, díky nim bude žít). Dal jsem jim...
Ezechiel 20:13...vzbouřil. Neřídili se mými pravidly, zavrhli  zákony (které kdo plní, díky nim bude žít) a velmi...
Ezechiel 20:16...země nejkrásnější ze všech, protože zavrhli  zákony, neřídili se mými pravidly a znesvěcovali soboty,...
Ezechiel 20:18...se pravidly svých otců, nedodržujte jejich zákony a neposkvrňujte se jejich modlami! jsem Hospodin,...
Ezechiel 20:19... váš Bůh. Řiďte se mými pravidly, dodržujte  zákony a jednejte podle nich. Svěťte soboty, jsou...
Ezechiel 20:21... Neřídili se mými pravidly, nedodržovali  zákony, nejednali podle nich (ačkoli kdo je plní, díky nim...
Ezechiel 20:24...a rozpráším je po zemích, protože neplnili  zákony, pravidla zavrhli, znesvěcovali soboty a...
Ezechiel 20:25...svých otců. Dal jsem jim tedy nedobrá pravidlazákony, které jim život nedají. Nechal jsem je, aby se...
Ezechiel 22:26...v zemi vdovy. Kněží země znásilňují můj Zákon a znesvěcují, co je mi svaté. Nerozlišují mezi svatým...
Ezechiel 36:27... abyste se řídili mými pravidly, dodržovali  zákony a jednali podle nich. Budete bydlet v zemi, kterou...
Ezechiel 37:24...budou mít jediného pastýře. Budou se řídit mými zákony, dodržovat ustanovení a jednat podle nich. Budou...
Ezechiel 43:11...předpisy, celé jeho uspořádání a všechny jeho zákony. Zapiš to vše před jejich očima, aby dodrželi...
Ezechiel 43:12...a plnili všechny jeho předpisy. Toto je zákon chrámu. Vrchol hory a celé jeho okolí je...
Ezechiel 44:5...předpisech Hospodinova chrámu a o všech jeho zákonech. Dobře si všímej vchodů do chrámu a všech východů...
Ezechiel 44:24...v nich podle mých předpisů. Budou dodržovat  zákony a pravidla pro všechny slavnosti a budou...
Daniel 6:9...ten edikt svým podpisem, aby podle nepomíjivého zákona Médů a Peršanů nemohl být změněn." A tak král...
Daniel 6:13...platí," přisvědčil král, "podle nepomíjivého zákona Médů a Peršanů." Na to králi řekli: "Daniel, ten...
Daniel 6:16...a naléhali na něj: "Pamatuj, králi, že podle zákona Médů a Peršanů nemůže být žádný královský edikt ani...
Daniel 9:5...jsme se a odvrátili se od tvých přikázánízákonů. Neposlouchali jsme tvé služebníky proroky, kteří ve...
Daniel 9:10...jsme Hospodina, svého Boha, a neřídili se jeho zákony, které nám předkládal skrze své služebníky proroky....
Daniel 9:11...služebníky proroky. Celý Izrael přestoupil tvůj Zákon a odvrátil se, aby neslyšeli tvůj hlas.To proto na...
Daniel 9:13...když na nás přišlo všechno to neštěstí popsanéZákoně Mojžíšově, nesnažili jsme se usmířit Hospodina,...
Ozeáš 4:6...odmítl poznání, i odmítnu od kněžství; na Zákon svého Boha nedbal jsi, ani nebudu dbát na tvé...
Ozeáš 8:1...letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušili, mému Zákonu se vzepřeli. Ano, volají: "Bože náš, Izrael ...
Ozeáš 8:12...z těch se mu ale staly oltáře k hřešení! Ve svém Zákoně jsem jim toho napsal tolik - jim je to ale cizí,...
Amos 2:4...- toho mám dost! Za to, že Hospodinův zákon zavrhli a neřídili se jeho pravidly, že se dali svést...
Abakuk 1:4...mnou jen zkáza a násilí, rostou hádky a rozporyZákon se zdá být bezmocný a právo nelze prosadit....
Sofoniáš 3:4... Jeho kněží znesvěcují svatyni, když znásilňují Zákon. Hospodin je v tom městě spravedlivý, nekoná žádné...
Ageus 2:11..."Tak praví Hospodin zástupů - Zeptej se kněží na zákon: Kdyby někdo nesl v cípu svého pláště posvěcené maso...
Zachariáš 7:12... V srdci se zatvrdili na křemen, aby neslyšeli Zákon ani slova, která Hospodin zástupů posílal svým Duchem...
Malachiáš 2:6...mým jménem se chvěl strachy. V jeho ústech byl zákon pravdy, na rtech se mu neobjevilo žádné bezpráví. Žil...
Malachiáš 2:9... protože nedbáte na cesty a při výkladu zákona nejste nestranní. Nemáme všichni jednoho Otce?...
Malachiáš 3:22...připravuji, praví Hospodin zástupů. Pamatujte na Zákon mého služebníka Mojžíše, na pravidla a ustanovení,...
Matouš 5:17...nebesích." "Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit....
Matouš 5:18...ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní. Kdokoli by zrušil jedno z...
Matouš 7:12... aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci." "Vcházejte těsnou branou. Prostorná brána...
Matouš 11:13... po Jana o tom prorokovali všichni ProrociZákon. Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který...
Matouš 12:5...muži, ale pouze samotní kněží? A nečetli jsteZákoně ani to, že kněží svou sobotní prací v chrámu...
Matouš 22:35...saduceje, sešli se tam. Jeden z nich, znalec Zákona, se pak zeptal, aby ho vyzkoušel: "Mistře, které je...
Matouš 22:36..."Mistře, které je největší přikázáníZákoně?" Ježíš mu řekl: "‚Miluj Hospodina, svého Boha,...
Matouš 22:40...sebe.' V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci." A když se farizeové sešli, Ježíš se...
Matouš 23:23...a kmínu, ale vynechali jste to nejdůležitější ze Zákona - spravedlnost, milosrdenství a věrnost! Tomuto jste...
Lukáš 2:22...pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili před...
Lukáš 2:23...před Hospodinem, jak je psáno v Hospodinově zákoně: "Každý chlapec otvírající lůno bude zasvěcen...
Lukáš 2:24...Hospodinu," a přinesli oběť, jak říká Hospodinův zákon: "Dvě hrdličky nebo dvě holoubata." A hle, v...
Lukáš 2:27...dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklosti Zákona, vzal ho do náručí, dobrořečil Bohu a...
Lukáš 2:39... Když vykonali všechno podle Hospodinova zákona, vrátili se do svého města Nazaretu v Galileji....
Lukáš 5:17... když vyučoval, seděli tam farizeové a vykladači Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských i judských...
Lukáš 7:30...pokřtít Janovým křtem. Ale farizeové a znalci Zákona se od něj pokřtít nenechali, a tak odmítli Boží vůli...
Lukáš 10:25... co slyšíte, ale neslyšeli." A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: "Mistře, co mám dělat,...
Lukáš 10:26...věčného života?" Ježíš mu řekl: "Co je psánoZákoně? Jak to tam čteš?" Odpověděl: "‚Miluj Hospodina,...
Lukáš 10:37...mu prokázal milosrdenství," odpověděl znalec Zákona. "Jdi a jednej tak i ty," řekl mu Ježíš. Cestou...
Lukáš 11:45...to nevědí." "Mistře," ozval se jeden ze znalců Zákona, "když takhle mluvíš, urážíš i nás." "Běda i vám...
Lukáš 11:46...mluvíš, urážíš i nás." "Běda i vám znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš. "Zatěžujete lidi neúnosnými...
Lukáš 11:52...pokolení se bude zodpovídat. Běda vám znalcům Zákona, že jste vzali klíč k poznání! Sami jste nevešli a...
Lukáš 14:3...vodnatelností. Ježíš se přítomných znalců Zákona a farizeů zeptal: "Smí se v sobotu uzdravovat, nebo...
Lukáš 16:16... je v Božích očích ohavnost! do Jana tu byl Zákon a Proroci; od doby se káže Boží království a každý...
Lukáš 16:17...a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona! Každý, kdo zapudí svou manželku a vezme si jinou,...
Lukáš 24:44...naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, v Prorocích a Žalmech." Tehdy jim otevřel mysl, aby...
Jan 1:17...jsme všichni přijali, a sice milost za milostZákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla...
Jan 1:45...mu: "Našli jsme toho, o kterém psal MojžíšZákoně a proroci - Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!" "Co...
Jan 7:19...a není na něm nic špatného. Mojžíš vám dal Zákon, že? Přitom nikdo z vás Zákon neplní. Proč chcete...
Jan 7:23...přijímat obřízku a neporušovat tím Mojžíšův Zákon, proč se na hněváte, že jsem v sobotu uzdravil...
Jan 7:49...nebo z farizeů? Jenom ten proklatý dav, co nezná Zákon!" Jeden z nich, Nikodém (který ho předtím navštívil),...
Jan 7:51...ho předtím navštívil), jim ale řekl: "Copak náš Zákon někoho soudí, aniž by byl nejdříve vyslechnut a...
Jan 8:5...při činu, když cizoložila. Mojžíš námZákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?" Těmi slovy...
Jan 8:17... ale je se mnou Otec, který poslal. Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé. Svědčím...
Jan 10:34...ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: ‚Řekl jsem: Jste bohové'? Jestliže ty, kteří...
Jan 12:34...) Zástup mu odpověděl: "My jsme slyšeli ze Zákona, že Mesiáš tu zůstane navěky. Proč tedy říkáš, že...
Jan 15:25...se děje, aby se naplnilo, co je psáno v jejich Zákoně: ‚Nenáviděli bez příčiny.' přijde ten Utěšitel...
Jan 18:31...ho," řekl jim Pilát. "Suďte ho podle vlastního zákona." "My nesmíme nikoho popravit," odpověděli židovští...
Jan 19:7... je nevinný." Židé mu odpověděli: "My máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe...
Skutky 5:34...Veleradě jeden farizeus jménem Gamaliel, učitel Zákona ctěný vším lidem. Nechal ty muže na chvíli vyvést...
Skutky 6:13...mluví proti tomuto svatému místu a proti Zákonu. Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí...
Skutky 7:53...jste ho teď zradili a zavraždili. Přijali jste Zákon z rukou andělů, ale nezachovali jste ho!" Když to...
Skutky 13:15...do synagogy a posadili se. Když skončilo čtení Zákona a Proroků, představení synagogy je vyzvali: "Bratři,...
Skutky 13:39...ospravedlněn od všeho, od čeho vás Mojžíšův zákon ospravedlnit nemohl. Dejte si však pozor, aby se vám...
Skutky 15:5...a že se jim přikázat, zachovávají Mojžíšův zákon. Apoštolové a starší se tedy sešli, aby tu věc...
Skutky 15:24...říkali, že se musíte dát obřezat a zachovávat Zákon. K ničemu takovému jsme je nepověřili. My shromáždění...
Skutky 18:13...muž navádí lidi, aby ctili Boha v rozporu se Zákonem!" Pavel se chystal něco říci, ale Gallio se obrátil...
Skutky 18:15... Když se ale přete o slovech a jménech a o vašem Zákoně, vyřešte si to sami. takové věci soudit...
Skutky 21:20... uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona. O tobě ale mají zprávy, že učíš všechny Židy mezi...
Skutky 21:24...nic není a že naopak žiješ řádně a zachováváš Zákon. Pokud jde o věřící z pohanů, těm jsme napsali...
Skutky 21:28... který všude všechny učí proti tomuto liduZákonu i tomuto místu! Navíc ještě do chrámu přivedl Řeky,...
Skutky 22:3...Tarsu, ale vychovaný zde v tomto městěZákonu našich otců jsem byl vyučen v největší přísnosti u...
Skutky 22:12...odvést za ruku. Jistý Ananiáš, zbožný stoupenec Zákona s dobrou pověstí u všech místních Židů, přišel za...
Skutky 23:1...čisté svědomí; dodneška jsem se řídil Božími zákony." Velekněz Ananiáš hned přikázal těm, kdo stáli u...
Skutky 23:3...ty zbílená stěno! Sedíš tu, abys soudil podle Zákona, a proti Zákonu nařizuješ bít?!" Ti, kdo stáli u...
Skutky 23:29... že jej obviňují kvůli sporným otázkám jejich Zákona a že nespáchal nic, zač by zasloužil smrt nebo...
Skutky 24:14...oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psánoZákoně a v Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovají i...
Skutky 25:8...dokázat. Pavel se hájil: "Ani proti židovskému Zákonu ani proti chrámu ani proti císaři jsem se v ničem...
Skutky 28:23...království a od rána do večera je z Mojžíšova zákona a Proroků přesvědčoval o Ježíši. Někteří se jeho...
Římanům 2:12...totiž nestraní nikomu. Všichni, kdo hřešili bez Zákona, bez Zákona také zahynou; všichni, kdo hřešili pod...
Římanům 2:13... Před Bohem totiž nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší, ale ti, kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon,...
Římanům 2:14...slyší, ale ti, kdo Zákon plní. Pohané nemají Zákon, ale když sami přirozeně dělají, co Zákon žádá, pak...
Římanům 2:15...sobě. Nemají sice Zákon, ale prokazují působení Zákona zapsaného v jejich srdcích. Dosvědčuje to i jejich...
Římanům 2:17...Ježíše. Ty si ovšem říkáš Žid, spoléháš na Zákon a chlubíš se Bohem. Znáš jeho vůli a víš, co je...
Římanům 2:18...jeho vůli a víš, co je správné, neboť se učíš ze Zákona. Pokládáš se za vůdce slepých a světlo zatemněných...
Římanům 2:20...nevědomých a učitele nedospělých, neboť máš Zákon za ztělesnění poznání a pravdy. Když poučuješ druhého...
Římanům 2:23...model, a přitom pácháš svatokrádež? Chlubíš se Zákonem, a přitom zneuctíváš Boha porušováním Zákona? Jak...
Římanům 2:25...vám". Obřízka totiž cenu, jen pokud dodržuješ Zákon. Pokud Zákon porušuješ, z tvé obřízky nic nezbylo....
Římanům 2:26... Kdyby neobřezaný člověk dodržoval ustanovení Zákona, nebude se mu to počítat za obřízku? Není tělesně...
Římanům 2:27...za obřízku? Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak odsoudí tebe, který i s literou a obřízkou...
Římanům 3:19...Boží bázeň vůbec nehledí." Víme, že cokoli Zákon říká, říká těm, kdo jsou pod Zákonem, aby tak byla...
Římanům 3:20...svět vystaven Božímu soudu. Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž...
Římanům 3:21...přináší jen poznání hříchu. Nyní je však mimo Zákon zjevena Boží spravedlnost, kterou Zákon i Proroci...
Římanům 3:27... Kde je tedy chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Snad skutků? Nikoli, ale zákonem víry. Máme tedy...
Římanům 3:28...to, že člověk je ospravedlňován vírou bez skutků Zákona. Je snad Bůh jen Bohem Židů? Není i Bohem pohanů?...
Římanům 3:31...víře a neobřezané skrze víru. Rušíme tedy vírou Zákon? V žádném případě! Naopak, Zákon potvrzujeme. Co na...
Římanům 4:13... že mu bude patřit svět, nebylo to na základě Zákona, ale na základě spravedlnosti z víry. Kdyby jeho...
Římanům 4:14...z víry. Kdyby jeho dědici měli být lidé Zákona, byla by ta víra zmařena a zaslíbení zrušeno. Zákon...
Římanům 4:15... byla by ta víra zmařena a zaslíbení zrušenoZákon přináší hněv; vždyť kde není Zákon, není přestupek....
Římanům 4:16...bylo zaručeno všemu semeni - nejen přívržencům Zákona, ale také následovníkům Abrahamovy víry. Ten je...
Římanům 5:13...zhřešili. Hřích byl ovšem na světě před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá. Od Adama...
Římanům 5:20...jednoho mnozí stanou spravedlivými. Když přišel Zákon, provinění se rozmnožilo, ale kde se rozmnožil hřích,...
Římanům 6:14...Hřích nebude vaším pánem, protože nejste pod Zákonem, ale pod milostí. Nuže, budeme hřešit, když nejsme...
Římanům 6:15...milostí. Nuže, budeme hřešit, když nejsme pod Zákonem, ale pod milostí? V žádném případě! Nevíte, že když...
Římanům 7:1...snad, bratři (mluvím přece k těm, kdo znají Zákon), že Zákon panuje nad člověkem jen po dobu jeho...
Římanům 7:2...jen po dobu jeho života? Vždyť i manželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný žije....
Římanům 7:3... Pokud však její muž zemře, je od toho zákona svobodná a může se oddat jinému muži, aniž by...
Římanům 7:4...vámi, bratři moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtví a můžete se oddat jinému, totiž Tomu, který byl...
Římanům 7:5...můžeme nést ovoce Bohu. Dokud jsme žili tělesněZákon v nás probouzel hříšné vášně, které působily v našich...
Římanům 7:6... když jsme zemřeli tomu, co nás drželo, jsme Zákona zproštěni, abychom sloužili Bohu novou cestou Ducha...
Římanům 7:7...namísto staré cesty litery. Co na to řekneme? Že Zákon je hřích? V žádném případě! Avšak nebýt Zákona, nebyl...
Římanům 7:8... a vzbudil ve mně všemožnou dychtivost. Bez Zákona je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez Zákona,...
Římanům 7:9...je ovšem hřích mrtvý. Sám jsem kdysi žil bez Zákona, ale jakmile přišlo přikázání, hřích ožil a jsem...
Římanům 7:12...skýtalo, oklamal a jeho pomocí zabilZákon je ovšem svatý, přikázání je svaté, spravedlivé a...
Římanům 7:14... jak je hřích nevýslovně hrozný. Víme, že Zákon je duchovní, ale jsem tělesný, zaprodaný hříchu....
Římanům 7:16...Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je dobrý. Nedělám to tedy , ale spíše hřích,...
Římanům 7:21... , ale hřích, který je ve mně. Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi nablízku zlo. Ve...
Římanům 7:22...zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje...
Římanům 7:23...s Božím Zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mysli a činí ...
Římanům 7:25... našeho Pána! Sám o sobě tedy svou myslí sloužím Zákonu Božímu, ale tělem zákonu hříchu. A proto již není...
Římanům 8:2...odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu JežíšiZákon Ducha života v Kristu Ježíši totiž osvobodil od...
Římanům 8:3...osvobodil od zákona hříchu a smrti. Co bylo pro Zákon kvůli slabosti těla nemožné, to vykonal Bůh: Poslal...
Římanům 8:4...těle odsoudil hřích, aby spravedlivý požadavek Zákona byl naplněn na nás, kdo nežijeme podle těla, ale...
Římanům 8:7... neboť není a ani nemůže být poddáno Božímu zákonu. Ti, kdo žijí v těle, se tedy Bohu líbit nemohou...
Římanům 9:4...patří synovství, sláva i smlouvy, jim byl dán Zákon, bohoslužba i zaslíbení, jejich jsou otcové a z nich...
Římanům 9:31...a to spravedlnosti z víry. Izrael usiloval plnit Zákon, jenž měl vést ke spravedlnosti, ale tohoto cíle...
Římanům 10:4...se poddali Boží. Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří. O...
Římanům 10:5...ospravedlněn každý, kdo věří. O spravedlnosti ze Zákona píše Mojžíš takto: "Člověk, který ty věci plní, z...
Římanům 13:8...lásku; kdo miluje druhého, totiž naplnil Zákon. Vždyť přikázání "Necizolož, nezabíjej, nekraď,...
Římanům 13:10...bližnímu nikdy neublíží - proto je naplněním Zákona láska. A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba,...
1. Korintským 7:39...a kdo se nežení, dělá ještě lépe. Žena je vázána zákonem, dokud její muž žije. Pokud její muž zemře, je...
1. Korintským 9:8...Dávám tu jen lidské příklady? Copak to neříkáZákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno: "Mlátícímu...
1. Korintským 9:9...příklady? Copak to neříká i Zákon? V Mojžíšově zákoně je přece psáno: "Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek...
1. Korintským 9:20...jsem jako Žid, abych získal Židy; pro lidi pod Zákonem jsem jako pod Zákonem, abych získal ty, kdo jsou...
1. Korintským 9:21...(sám ovšem pod Zákonem nejsem). Pro lidi bez Zákona jsem jako bez Zákona, abych získal ty, kdo jsou bez...
1. Korintským 14:21...jako nemluvňata, myšlením však buďte dospělí. V Zákoně je psáno: "Cizími jazyky, cizími rty k tomuto lidu...
1. Korintským 14:34...povídat, ale být poslušné, jak ostatně říkáZákon. Když jim něco není jasné, se ptají doma svých...
1. Korintským 15:56...Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je Zákon. Ale díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu...
Galatským 2:16... víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista. Proto jsme sami...
Galatským 2:19... usvědčoval bych sám sebe jako viníka. Díky Zákonu jsem ale pro Zákon mrtvý, abych byl živý pro Boha....
Galatským 2:21...milost. Spočívá-li totiž spravedlnost v plnění Zákona, potom Kristus zemřel zbytečně. Blázniví Galatští!...
Galatským 3:2...dozvědět jedno: Přijali jste Ducha díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Přišli jste...
Galatským 3:5...Ducha a působí mezi vámi zázraky díky skutkům Zákona, anebo díky víře v to, co jste slyšeli? Abraham, jak...
Galatským 3:10...Abrahamem. Všichni, kdo spoléhají na skutky Zákona, jsou ale pod prokletím, neboť je psáno: "Proklet...
Galatským 3:11...vše, co je zapsáno v knize Zákona." Že Zákon před Bohem nikoho neospravedlní, je zřejmé z toho, že...
Galatským 3:12...z toho, že "Spravedlivý bude žít z víry." V Zákoně ovšem nejde o víru, ale o skutky: "Ten, kdo je plní,...
Galatským 3:13...nich bude žít." Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno:...
Galatským 3:17..." čímž je míněn Kristus. Chci tím říci totoZákon zavedený po 430 letech nemůže zrušit smlouvu předtím...
Galatským 3:18... a odvolat tak zaslíbení. Vyplývá-li dědictví ze Zákona, nevyplývá ze zaslíbení. Abrahama však Bůh...
Galatským 3:19...však Bůh obdaroval skrze zaslíbení. K čemu tedy Zákon? Byl přidán kvůli proviněním do příchodu toho...
Galatským 3:21...ovšem není pro jednoho, a Bůh je jeden. Je tedy Zákon proti Božím zaslíbením? V žádném případě! Kdyby tu...
Galatským 3:23... Než přišla víra, byli jsme střeženi pod dozorem Zákona do doby, kdy měla být víra zjevena. Zákon nás...
Galatským 3:24...Zákona do doby, kdy měla být víra zjevenaZákon nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli...
Galatským 4:4...svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom...
Galatským 4:5...pod Zákonem, aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, abychom přijali právo synovství. A protože jste...
Galatským 4:21...jsem nad vámi bezradný. Takže vy chcete být pod Zákonem? Povězte mi, slyšíte vůbec, co Zákon říká? Je psáno...
Galatským 5:3...obřezat, znovu potvrzuji, že musí dodržovat celý Zákon. Zbavili jste se Krista, vy všichni, kdo se...
Galatským 5:4...se Krista, vy všichni, kdo se ospravedlňujete Zákonem; odpadli jste od milosti! My ale očekáváme naději...
Galatským 5:14... ale raději si navzájem v lásce pomáhejte. Celý Zákon je totiž obsažen v jediné větě: "Miluj svého bližního...
Galatským 5:18...chcete. Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo...
Galatským 5:23... věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali...
Galatským 6:2...břemena jedni druhých - tak naplníte Kristův zákon. Kdo si myslí, že je něco, a přitom nic není, ten si...
Galatským 6:13...Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby se mohli...
Efeským 2:15... Vlastním tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon spočívající v přikázáních a předpisech, aby z těch...
Filipským 3:5... z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, co do horlivosti pronásledovatel církve,...
Filipským 3:6...pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby. Cokoli však pro bylo ziskem,...
Filipským 3:9...se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v Krista, s...
1. Timoteus 1:7...se k prázdnému tlachání. Chtěli by být učiteli Zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem...
1. Timoteus 1:8...nechápou, co říkají ani na čem trvají. Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá. Je třeba mít na...
1. Timoteus 1:9...pokud se dobře užívá. Je třeba mít na paměti, že Zákon není určen pro spravedlivého. Vztahuje se na zločince...
Židům 7:5...Leviho, kteří zastávají kněžský úřad, mají podle Zákona oprávnění přijímat desátky od lidu, to jest od svých...
Židům 7:11...vedlo k dokonalosti (kvůli níž byl lidu dán Zákon), proč by ještě bylo potřeba, aby povstal jiný kněz...
Židům 7:12...Se změnou kněžství ovšem nutně nastává i změna Zákona. Ten, o kom se tu mluví, přece patří k jinému...
Židům 7:16...Melchisedechovi, ne podle tělesných pravidel Zákona, ale podle moci nesmrtelného života. Jak dosvědčuje...
Židům 7:19...to staré přikázání jako nedostatečné a neúčinné (Zákon přece nikoho k dokonalosti nepřivedl) a zároveň se...
Židům 7:28...udělal jednou provždy, když obětoval sám sebeZákon ustanovuje za velekněze lidi, kteří mají své slabosti...
Židům 8:4...knězem, neboť zdejší kněží obětují dary podle Zákona, čímž slouží obrazu a stínu toho, co je v nebi. Tak...
Židům 8:10...uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak...
Židům 9:19...Mojžíš přednesl všemu lidu všechna přikázání Zákona, vzal krev telat a kozlů s vodou, rudou vlnou a...
Židům 9:22...i stánek a všechno bohoslužebné náčiní. Podle Zákona se téměř všechno očišťuje krví a bez prolití krve...
Židům 10:1...hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají.  Zákon je pouhým stínem dobra, jež mělo přijít, nikoli jeho...
Židům 10:8...zápaly ani oběti za hřích" (jež se obětují podle Zákona) "sis nepřál a neoblíbil," a potom dodal: "Zde jsem,...
Židům 10:16...s nimi po těch dnech uzavřu, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich srdce a vepíši jim je do mysli," a...
Židům 10:28...pohltí jeho odpůrce. Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez...
Jakub 1:25...zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze jemu ve všem, co dělá!...
Jakub 2:8...jste označeni? Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: "Miluj svého bližního jako sám sebe...
Jakub 2:9...dobře děláte. Jste-li však předpojatí, hřešíteZákon vás usvědčuje jako viníky. Kdo by totiž dodržoval...
Jakub 2:10...jako viníky. Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všech....
Jakub 2:11...Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ Zákon. Proto mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být...
Jakub 2:12...jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný...
Jakub 4:11...nebo soudí svého bratra, pomlouvá a soudí Zákon. Pokud soudíš Zákon, přestal jsi být plnitelem Zákona...

Slova obsahující zákon: nezákonný (2) zákon (191) zákona (137) zákoně (32) zákonech (6) zákonem (35) zákonickým (1) zákonné (1) zákonného (1) zákonném (1) zákonodárce (2) zákonu (18) zákonů (3) zákonům (6) zákony (82)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |