Základě

Hledám varianty 'základě' [ základy (41) základů (8) základech (5) základě (20) základ (9) ]. Nalezeno 79 veršù.
Exodus 24:8... krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin uzavírá na základě všech těchto slov." Mojžíš, Áron, Nádab, Abihu a...
Leviticus 7:16...nezůstane do rána. Přináší-li se tato oběť na základě slibu nebo jako dobrovolný dar, bude se jíst v den...
Numeri 35:30...někoho zabil, bude popraven, ovšem pouze na základě výpovědi svědků. Jediné svědectví k popravě člověka...
Deuteronomium 17:6...k smrti. Ten, kdo zemřít, je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří svědků. Nesmí být popraven...
Deuteronomium 32:22... Pohltí zemi i její úrodu, zapálí i horské základy! Zavalím je samým neštěstím, své šípy na ...
2. Samuel 22:8...dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvělazáklady nebe se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým...
2. Samuel 22:16...svým je rozdrtil! Koryta moří byla obnaženazáklady světa odkryty před řevem Hospodina, před jeho...
1. Královská 5:31...ušlechtilé kameny, neboť chtěl, aby chrám měl základy z otesaných kvádrů. Šalomounovi kameníci je...
1. Královská 6:37...kvádrů následovala vrstva cedrových trámůZáklady Hospodinova chrámu byly položeny čtvrtého roku v...
1. Královská 7:9... pilami přiřezaných zepředu i zezadu, od základů po střechu, zvenku po Velké nádvoří. Základy...
1. Královská 7:10...základů po střechu, zvenku po Velké nádvoříZáklady byly z velikých kvádrů ušlechtilého kamene měřících...
2. Letopisů 3:3...dne druhého měsíce čtvrtého roku své vládyZáklady, které Šalomoun položil pro Hospodinův chrám,...
2. Letopisů 8:16...dílo bylo provedeno, ode dne položení základů Hospodinova chrámu do jeho dokončení. Tak se...
2. Letopisů 23:5...třetina u královského paláce a další u Brány základů. Všichni ostatní zatím budou na nádvořích...
Ezdráš 3:3...služebníka Mojžíše. Obnovili oltář na původních základech. Přestože měli obavy z okolních národů, přinesli...
Ezdráš 3:6...měsíce, ačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani základy. Podle povolení od krále Kýra pak dali peníze...
Ezdráš 3:10...a bratry - samí levité. Když stavitelé pokládali základy Hospodinova chrámu, kněží oblečení do slavnostních...
Ezdráš 3:11...láska k Izraeli trvá navěky!" Když byl položen základ Hospodinova chrámu, všechen lid hlasitě provolával...
Ezdráš 3:12...plakali, když na vlastní oči viděli položení základů tohoto chrámu. Mnozí jiní ale křičeli radostí,...
Ezdráš 4:12...vystavět. Začali budovat hradby a opravili základy. Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno...
Ezdráš 5:16...původním místě!' Šešbacar tedy přišel a položil základy Božího domu v Jeruzalémě. Od doby se dodnes...
Ezdráš 6:3...místě, kam se přinášely oběti, a to na původních základech. Nechť je 30 loktů vysoký, 60 loktů dlouhý a 20...
Job 4:19... kdo žijí v domech hliněných, jež mají v prachu základy? Rozmáčknout je lze snáze než mola, drceni bývají...
Job 22:16...Ti byli vyrváni, než přišel jejich čas, jejich základy řeka odnesla. Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám...
Job 38:6...ji mírou přeměřil? Do čeho jsou zapuštěny její základy? Kdo položil její kámen úhelný, když jitřní hvězdy...
Žalmy 11:3...své, z přítmí střílejí na upřímné! Když samy základy bortí se, tehdy spravedlivý nic nezmůže! Hospodin...
Žalmy 18:8...dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvělazáklady hor se pohnuly, před jeho hněvem se roztřásly. Dým...
Žalmy 18:16...blesků rozdrtil! Koryta řek byla obnaženazáklady světa odkryty před řevem tvým, Hospodine, před tvým...
Žalmy 74:7...všechny rytiny rozbili sekerami a krumpáči. Do základů vypálili tvoji svatyni, příbytek tvého jména...
Žalmy 82:5...temnotách stále tápají, bortí se všechny zemské základy! Ano, řekl jsem: Vy jste bohové, všichni jste...
Žalmy 89:3...věrnost zvěstovat! Tvrdím, že tvá láska věčné základy, nebesa jsou potvrzením tvé věrnosti! Ty přece řekl...
Žalmy 95:4... veliký Král nad všemi bohy. V jeho rukou jsou základy země, jemu náleží horské vrcholy. Patří mu moře,...
Žalmy 137:7..."Rozbořte, rozbořte, zničte to městozákladech!" Ó dcero Babylonská, budeš zničena! Blaze tomu,...
Přísloví 8:29...oceán spoutal, na jeho rozkaz vody poslechlyZáklady země když vyměřoval, po jeho boku věrně stála jsem....
Přísloví 10:25...s darebákem konec, spravedliví však mají věčné základy. Jak ocet v zubech, jako oči plné kouře, takový je...
Izaiáš 13:13... To proto, že otřesu nebem a země se pohnezákladech horlením Hospodina zástupů v den, kdy vzplane...
Izaiáš 24:18...past. Nebeské průduchy se otevřou, zemské základy se otřesou: Země se láme, láme se, země se hroutí,...
Izaiáš 28:16...Sionu kámen prubířský, kámen ušlechtilý, úhelnýzáklad nepohnutelný; kdokoli se na něj spolehne, neukvapí...
Izaiáš 51:13...Tvůrce, na Toho, jenž nebe rozestřel a položil základy země. Denně žiješ v stálé hrůze před hněvem...
Izaiáš 51:16...jsem skryl - , jenž jsem nebe zasadilzáklady země položil, říkám Sionu: "Jsi můj lid." Probuď se...
Izaiáš 54:11... hle, vybuduji tyrkysovými kameny, za základ položím ti safíry. Z rubínů vytvořím tvé cimbuří,...
Izaiáš 58:12... Kdo vzejdou z tebe, zbudují dávné sutinyzáklady minulých pokolení znovu vystavíš. Budou nazývat...
Jeremiáš 31:37..."Bude-li změřeno nebe nahoře a prozkoumány základy země v hlubině, pak také zavrhnu všechno símě...
Jeremiáš 51:26...Nevezmou z tebe kámen úhelný ani kámen pro základy. Ano, zůstaneš pustý navěky, praví Hospodin."...
Jeremiáš 51:58..."Hradba Babylonu, jakkoli široká, bude do základů zbořena! Jeho brány, jakkoli vysoké, lehnou...
Pláč 4:11...zuření. Zapálil na Sionu oheň, jenž pohltil jeho základy. Nevěřili by zemští králové a nikdo z vládců světa,...
Ezechiel 13:14...omítkou, a srovnám ji se zemí, se obnaží její základy. Spadne a vy skončíte pod - tehdy poznáte, že ...
Ezechiel 30:4...mrtvoly, poberou jeho bohatství a zboří jeho základy. Habeš i Libye, Lydie i celá Arábie, Kub i lid...
Ezechiel 41:8...kolem dokola chrámu byla zvýšená plošina tvořící základ přístavby s postranními komorami. Byla vysoká celou...
Amos 9:1...říká: "Udeř ty sloupy do hlavic, se zachvějí základy! Strhni je jim všem na hlavy. Ty, kdo přežijí,...
Micheáš 1:6... Její kameny svalím do údolí, obnažím její základy. Všechny její modly budou rozbity, všechny její...
Micheáš 6:2... hory, Hospodinovu při, slyšte, odvěké zemské základy! Hospodin žalobu na svůj lid, vznáší obvinění...
Zachariáš 8:9...úst proroků, a to ode dne, kdy byly položeny základy domu Hospodina zástupů. Ano, lidé i zvířata dosud...
Lukáš 6:48...jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň,...
Lukáš 6:49...člověk, který postavil dům rovnou na zemi, bez základů. Když se na něj přivalila řeka, hned spadl a zkáza...
Lukáš 14:29... zda na její dokončení? Jinak, kdyby položil základy, ale nemohl stavbu dokončit, všichni okolo by se mu...
Skutky 3:16...a my jsme toho svědky. Bylo to jeho jméno, co na základě víry v něj dalo sílu tomuto muži, kterého vidíte a...
Skutky 16:26...tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslozákladech. Všechny dveře se hned otevřely a všem spadly...
Římanům 3:20...a aby byl celý svět vystaven Božímu soudu. Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo;...
Římanům 4:2...Kdyby byl Abraham uznán za spravedlivého na základě skutků, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem!...
Římanům 4:13...zaslíbení, že mu bude patřit svět, nebylo to na základě Zákona, ale na základě spravedlnosti z víry. Kdyby...
Římanům 9:32...nikdy nedosáhl. Proč? Protože ji nehledali na základě víry, ale na základě skutků. Narazili na kámen...
Římanům 15:20...Kristu ještě neslyšeli, abych nestavěl na cizím základě. Jak je psáno: "Ti, kterým nebyl ohlášen, jej...
1. Korintským 3:10...mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na kterých pak staví další. Každý však dává...
1. Korintským 3:11... jak na nich staví. Nikdo nemůže položit jiný základ, mimo ten, který je již položen, a to je Ježíš...
1. Korintským 3:12...položen, a to je Ježíš Kristus. kdo na tom základě staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, z dříví,...
Galatským 2:2...a vzal jsem s sebou i Tita. Přišel jsem tehdy na základě zjevení. Sešel jsem se soukromě s váženými vůdci a...
Galatským 3:8... Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry, a tak předpovědělo Abrahamovi: "V tobě dojdou...
Galatským 5:5...očekáváme naději spravedlnosti skrze Ducha, na základě víry. V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce...
Efeským 2:20...a členové Boží rodiny. Byli jste postaveni na základ apoštolů a proroků, kde je úhelným kamenem sám...
1. Timoteus 6:19...a dělí se s ostatními. Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost a chopí se opravdového života....
2. Timoteus 2:19...lidí řečmi o tom, že nastalo vzkříšení. Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: "Hospodin ,...
Židům 6:1...a směřujme k dospělosti. Nepokládejme znovu základy - je to pokání z mrtvých skutků, víra v Boha,...
Židům 10:28...odpůrce. Kdokoli pohrdl Mojžíšovým zákonem, na základě výpovědi dvou nebo tří svědků bez milosti umírá....
Židům 11:10...téhož zaslíbení. Vyhlížel totiž město, které  základy, město, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Vírou...
Jakub 2:21...Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář?...
Jakub 2:25...skutkům, a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když...
Zjevení 21:14...tři brány ze západu. Městská hradba měla dvanáct základů a na nich jména dvanácti Beránkových apoštolů. Ten,...
Zjevení 21:19...ale město bylo čisté zlato podobné čistému skluZáklady městské hradby byly ozdobeny všemi drahokamy: první...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |