Záhubou

Hledám varianty 'záhubou' [ záhuby (18) záhubu (10) záhubou (5) záhubě (20) záhuba (23) ]. Nalezeno 76 veršù.
Numeri 24:20...mezi národy je Amalek, jeho koncem je však věčná záhuba." Když spatřil Kenijce, pronesl tuto průpověď: "Tvůj...
Numeri 24:24...Ašura, porobí Hebera, i je však čeká věčná záhuba!" Nato Balaám vstal a odešel zpátky domů. Rovněž...
Numeri 32:15...poušti ještě déle, a tak je všechny přivedete do záhuby!" Přistoupili tedy k Mojžíšovi blíž a řekli: "Chceme...
Deuteronomium 4:31... je soucitný Bůh - nenechá a nedopustí tvou záhubu; nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim...
Deuteronomium 9:26...k Hospodinu: "Hospodine, Pane můj, nedopouštěj záhubu na svůj lid, na své dědictví, které jsi ve své...
2. Samuel 22:5...vlny obklopily, svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly, osidla smrti dostihla...
2. Letopisů 20:23...Poté, co skoncovali s obyvateli Seíru, pomohlizáhubě jeden druhému. Když Judští dorazili k místu, odkud...
2. Letopisů 22:4...Achabův. Po smrti svého otce si totiž k vlastní záhubě pozval rádce z Achabova domu. Na jejich radu se...
2. Letopisů 26:16...značný vliv. Když ale takto zesílil, k vlastní záhubě zpychl. Zradil Hospodina, svého Boha, a vstoupil...
Ester 8:6... potkat můj lid? Jak bych se mohla dívat na záhubu svých blízkých?" Král Xerxes královně Ester a Židu...
Job 26:6...je nahé samo záhrobí, neskryje se před ním říše záhuby. On prostírá sever nad prázdnem, zavěšuje zemi na...
Job 28:22...živých na zemi i ptákům na nebi je tajemstvímZáhuba i Smrt praví: "Samy jsme o jen slyšely." Jen Bůh...
Job 31:12... byl by to trestuhodný hřích, byl by to oheňzáhubě spalující, vykořenil by vše, co pěstuji! Copak jsem...
Žalmy 5:10...ústech není upřímnosti, jejich nitro je plné záhuby, zející hrob je hrdlo jejich, nástroje klamu jejich...
Žalmy 18:5...smrti obklopily, svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu ovinuly, osidla smrti dostihla...
Žalmy 52:4... vlastním zlem? Boží láska je tu každý denZáhubu chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lest...
Žalmy 52:9...množství svého majetku, posílit chtěl se skrze záhubu!" ale budu jako oliva - v Božím domě budu...
Žalmy 55:12...a trápení bydlí v něm. Střed města patří záhubě, ulice neopouští křivda a lest! Kdyby protivník ...
Žalmy 73:18...cesty jsi je postavil, vydals je napospas hrozné záhubě! V jediném okamžiku budou zahubeni, hrůzy dočista...
Žalmy 88:12...o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé věrnostizáhubě? Copak se ukáže tvůj zázrak v temnotě a tvá...
Žalmy 107:20...své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá...
Přísloví 1:32...vlastní umíněnost, spokojenost tupců je jejich záhuba. Kdo však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí...
Přísloví 10:14...své vědění dobře střeží, ústa hlupáka přitahují záhubu. Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nouze...
Přísloví 10:15...je jeho pevnou tvrzí, nouze chudých je jejich záhubou. Výdělek poctivého prospívá životu, darebákův zisk...
Přísloví 10:29...cesta je oporou poctivého, pro bídáky je ale záhubou. Spravedlivý nebude navěky sražen, ničemové však na...
Přísloví 13:3...ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba. Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý...
Přísloví 13:15...rozum si získá přízeň, cesta proradných vedezáhubě. Rozvážně chová se každý, kdo rozum, hňup ale...
Přísloví 14:28...vojsko je ozdobou krále, úbytek lidu je vládci záhubou. Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je...
Přísloví 15:11... ten umírá. Hospodin vidí do hrobu i říše záhuby - do srdce člověka tím spíš! Drzoun nemiluje toho,...
Přísloví 18:7...rty po výprasku volají. Tupci jsou jeho ústa záhubou, rty jsou mu pastí smrtelnou. Pomluvy se tváří jako...
Přísloví 21:15...radostí prosazení práva, pro bídáky je to však záhuba. Z cesty rozumu kdo ztratil se, ve shromáždění...
Přísloví 27:20...tvář, člověk zrcadlí srdce člověka. Hrobzáhuba se nikdy nenasytí, právě tak nenasytné jsou lidské...
Přísloví 28:28...navrch, každý se ukrývá, když na přijde záhuba, spravedlivých přibývá. Z často káraného se stane...
Kazatel 8:9...v čase, kdy člověk panuje nad člověkem k jeho záhubě. Viděl jsem, jak se strojí pohřby zlosynům, kteří...
Izaiáš 10:22...jako písku v moři, jen pozůstatek se navrátíZáhuba je rozhodnuta, spravedlnost přijde jako záplava....
Izaiáš 10:23...zástupů, se rozhodl přivést na celou zemi záhubu. Nuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů: "Můj lide,...
Izaiáš 10:25...velmi brzy skončí a můj hněv se obrátí k jejich záhubě." Hospodin zástupů po nich šlehne bičem, jako když...
Izaiáš 11:9...do hadího doupěte. žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře - země bude plná poznání...
Izaiáš 22:4...vyplakal. Utěšit se nesnažte - můj lid stihla záhuba!" Pán, Hospodin zástupů, způsobil v Údolí vidění den...
Izaiáš 28:22...Hospodin zástupů, mi totiž oznámil, že rozhodlzáhubě všude na zemi. Nastavte uši, slyšte můj hlas;...
Izaiáš 47:11...nebudeš moci odvrátit. Náhle na tebe přijde záhuba - ani se nenadáš! Jen se teď postav se svými čáry, s...
Izaiáš 51:13...před hněvem utiskovatele, který se chystázáhubě. Ale hněv utiskovatele - kde je? Zajatec bude brzy...
Izaiáš 54:16...tentýž jsem stvořil také zhoubce, aby působil záhubu. Žádná zbraň chystaná na tebe se nezdaří a každý...
Izaiáš 65:25...hada bude prach. žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé svaté hoře, praví Hospodin. Toto...
Jeremiáš 48:16... Zkáza Moábu se přiblížila, řítí se na něj záhuba. Litujte ho všichni okolo, všichni, kdo znáte jeho...
Jeremiáš 51:25... praví Hospodin. Hle, jsem proti tobě, horo záhuby, která hubíš celou zemi, praví Hospodin. Rozmáchnu...
Pláč 1:7... nepřítel se tenkrát díval a smál se nad tou záhubou. Dcera jeruzalémská hrozně hřešila, stala se...
Ezechiel 5:16...kruté šípy smrtelného hladu, vystřelím je k vaší záhubě. Naložím vám hladu víc a víc a odříznu vás od chleba...
Ezechiel 21:33...- Meč, meč! Je tasen, aby porážel, vyleštěn jezáhubě, lesk jako blesk! Měli o tobě falešná vidění a...
Ezechiel 21:36... do rukou lidí ukrutných, zkušených v díle záhuby. Staneš se potravou pro plameny, tvá krev bude crčet...
Ezechiel 27:27...tobě patřili, se vprostřed moře utopí v den tvé záhuby. I břehy pevniny se zachvějí, tví námořníci...
Ezechiel 32:10...třást bez ustání jeden každý z nich v den tvé záhuby. Tak totiž praví Panovník Hospodin: Meč babylonského...
Ozeáš 7:13... jak se slétají. Utekli ode - běda jimZáhuba na , že zradili! jsem je toužil vykoupit,...
Ozeáš 8:4...vyrábějí si modly stříbrné a zlaté k vlastní záhubě. Zavrhni to své tele, Samaří! Vzplanul jsem hněvem...
Ozeáš 11:9...svůj prudký hněv, nevydám znovu Efraima záhubě. Jsem přece Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed...
Amos 5:9... jméno Hospodin. Do zkázy umí vrhnout mocnéhozáhuba přijde i na pevnost! Vy ale nenávidíte toho, kdo...
Abdiáš 1:12...Neraduj se nad judskými syny v den jejich záhuby! Nevychloubej se tolik v den soužení! Nevcházej do...
Nahum 2:11...Poklady v celých hromadách! Zkáza! ZhoubaZáhuba! Odvaha je ta tam, třesou se kolena. Úzkost svírá...
Matouš 7:13...branou. Prostorná brána a široká cesta vede do záhuby a kdekdo tudy kráčí. Těsná brána a úzká cesta však...
1. Korintským 1:18...zmařen Kristův kříž. Ano, pro ty, kdo spějízáhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo...
1. Korintským 5:5...Pána Ježíše. Tehdy dotyčného vydejte satanovizáhubě těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův den. Vaše...
Galatským 6:8...co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život....
Filipským 1:28...svými protivníky; to jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha. Bylo vám totiž...
Filipským 3:19...a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich...
1. Tesalonickým 5:3...budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle je překvapí záhuba, jako když na těhotnou přijdou bolesti, a nebude...
2. Tesalonickým 1:9...našeho Pána Ježíše. Jejich trestem bude věčná záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den...
2. Tesalonickým 2:10...těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla...
1. Timoteus 6:9...a škodlivých tužeb stahujících lidi do zkázyzáhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla; v honbě...
Židům 10:39...mi však z duše protivný." My ovšem neodpadámezáhubě, ale věříme k záchraně. Víra je podstata věcí, v...
2. Petr 2:1...je vykoupil, a tak na sebe přivedou rychlou záhubu. Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a...
2. Petr 2:3... ale jejich odsouzení dávno nezahálí a jejich záhuba nespí. Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili,...
2. Petr 3:7...a zemi pro oheň, který je čeká v den souduzáhuby bezbožných lidí. Jednu věc si uvědomte, milovaní: u...
2. Petr 3:16... a tak je nevědomí a nestálí lidé k vlastní záhubě překrucují stejně jako ostatní Písma.) Vy, milovaní,...
Juda 1:10...znají pudově jako nerozumná zvířata, je vede do záhuby. Běda jim! Vydali se Kainovou cestou, pro zisk...
Zjevení 17:8... byla a není a vystoupit z propasti a jít do záhuby. A obyvatelé země, ti, jejichž jméno není od...
Zjevení 17:11...není, ta je osmý král; je z těch sedmi a jde do záhuby. Deset rohů, které jsi viděl, je deset králů, kteří...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |