Záda

Hledám varianty 'záda' [ zády (5) zádech (4) záda (14) zad (3) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 21:14... vzal chléb a měch s vodou, naložil to Hagar na záda a poslal ji i s dítětem pryč. Odešla tedy a bloudila...
Exodus 33:23...nepřejdu. potom dlaň odtáhnu, spatříš  záda; mou tvář však nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi...
Jozue 10:19...pronásledovat nepřátele. Vpadněte jim do zad a nedovolte jim vrátit se do jejich měst. Hospodin, váš...
Soudců 16:3...i s oběma veřejemi a závorou. Naložil si je na záda a vynesl je na vrchol hory před Hebronem. Jednou...
1. Samuel 17:6...000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho kopí mělo násadu jako...
2. Letopisů 29:6...od Hospodinova příbytku a obrátili se k němu zády. Potom zavřeli dveře předsíně, pozhášeli lampy a ...
Nehemiáš 9:29...tvým řádům, z nichž ten, kdo je plní, bude žítZády se obraceli, zatvrzovali šíji, slyšet nechtěli. Tolik...
Job 20:25...železnou zbraní zasažen bude lukem bronzovým. Ze zad mu náhle trčí šíp a jeho špice se žlučí skví. Kdejaká...
Žalmy 81:7... Slyším hlas mně dosud neznámý: " jsem tvá záda zbavil břemene a tvé ruce košů zednických. Volal jsi v...
Žalmy 129:3... od dětství, nikdy ale nezmohli! Přes moje záda oráči orali dlouhými brázdami. Spravedlivý je však...
Přísloví 10:13... Ve rtech rozvážného nalezneš moudrost, na záda nerozumného patří hůl. Moudří své vědění dobře střeží,...
Izaiáš 50:6... neodvracel jsem se zpět. Nastavil jsem svá záda bijícím a líce rvoucím za vousy; tvář jsem si...
Jeremiáš 2:27...' kameni říkají: ‚Jsi rodička.' Ukazují mi záda, a ne tvář, jakmile je však stihne bída, volají:...
Jeremiáš 7:24...svého zarputilého a zlého srdce; ukazovali mi záda, a ne tvář. Ode dne, kdy vaši otcové vyšli z Egypta,...
Jeremiáš 18:17... V den, kdy přijde jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář." Oni však na to řekli: "Pojďme, musíme na...
Jeremiáš 32:33...Juda i obyvatelé Jeruzaléma. Ukazovali mi záda, a ne tvář. Znovu a znovu jsem je chtěl poučit, ale...
Jeremiáš 48:39... Tolik střepů! Tolik kvílení! Moáb se v hanbě zády obrací. Moáb budí jenom posměšky k výstraze všemu...
Pláč 5:5...za své dříví musíme platit. S pronásledovatelizádech dřeme, zbaveni odpočinku. Třeseme si rukou s Egyptem...
Ezechiel 8:16...předsíní a oltářem, bylo asi pětadvacet mužůZády k Hospodinovu chrámu a čelem k východu se klaněli...
Ezechiel 10:12...a cestou nezatáčela. Celá jejich těla včetně zad, rukou a křídel byla kolem dokola plná očí stejně jako...
Ezechiel 12:6...zdí a vynes tudy své věci ven. Vezmi si je na záda a před jejich očima je po setmění odnes pryč. Měj...
Ezechiel 12:7...jsem své věci před jejich očima odnesl na zádech pryč. Ráno jsem dostal slovo...
Ezechiel 12:12...I jejich vládce si po setmění naloží věci na záda a odejde. Prokopou zeď, aby ho tudy vyvedli. Bude mít...
Daniel 7:6...objevila se další šelma, podobná pardálu, ale na zádech měla čtyři ptačí křídla. Měla čtyři hlavy a byla ...
Zachariáš 7:11...' Oni to ale odmítli vnímat; vzpurně se otočili zády a zacpali si uši, aby neslyšeli. V srdci se zatvrdili...
Římanům 11:10...se jim v očích zatmí, tak aby neviděli, a jejich záda sehni navždycky." Ptám se tedy: Klopýtli snad Židé tak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |