Záchranou

Hledám varianty 'záchranou' [ záchrany (9) záchranu (7) záchranou (4) záchrano (2) záchraně (4) záchrana (24) ]. Nalezeno 50 veršù.
Soudců 10:1... syna Jerub-baalova. Po Abimelechovi povstalzáchraně Izraele Tola, syn Puy, syna Dodova, muž z pokolení...
1. Samuel 11:9...Jábeš-gileádu: Zítra okolo poledne k vám přijde záchrana." Poslové se tedy vrátili a oznámili to obyvatelům...
2. Samuel 22:2...tuto píseň: Hospodin je skála, tvrzzáchrana! Můj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj...
2. Samuel 22:47... skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen,  záchrana! Bůh mi dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi...
2. Letopisů 20:17...na vás. Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystal. Nebojte se ani se...
Žalmy 18:3... sílo ! Hospodin je skála, tvrz,  záchrana! Můj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj...
Žalmy 18:47... skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen,  záchrana! Bůh dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy...
Žalmy 22:2... proč jsi opustil? Proč jsi tak daleko od  záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože...
Žalmy 27:9...mou pomocí! Nenechávej a neopouštěj, Bože  záchrany! Můj otec i matka sice opustili, Hospodin ...
Žalmy 28:8...je Hospodin silou, svému pomazanému je jistou záchranou. Zachraň, Hospodine, svůj lid, požehnej svému...
Žalmy 31:3... buď mojí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou! Jsi přece skála a tvrz, pro své jméno ...
Žalmy 33:17...velká udatnost. Kůň zklame, když půjdezáchranu, i když sílu, nedá vyváznout. Hospodinův zrak...
Žalmy 35:9...bude v Hospodinu jásat, radovat se bude z jeho záchrany. Všechny kosti tehdy řeknou: "Kdo se ti,...
Žalmy 37:39... ničemové nemají žádné vyhlídky! Od Hospodina je záchrana spravedlivých, on je jim silou v čase soužení....
Žalmy 38:23...se mi, Bože můj! Pospěš mi na pomoc, Pane -  záchrano! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův...
Žalmy 40:18...kéž bys na , můj Pane, pomyslel! pomoc,  záchrana jsi přece ty, Bože můj, prosím nemeškej! Pro...
Žalmy 42:6...Boha - ještě mu budu děkovat, on je můj Bůh,  záchrana! Duše je ve mně sklíčená, proto na tebe...
Žalmy 42:12...Boha - ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh,  záchrana! Zjednej mi právo, Bože, buď mým obhájcem před...
Žalmy 43:5...Boha - ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh,  záchrana! Pro předního zpěváka. Poučný žalm synů...
Žalmy 55:17...zla! ale k Bohu zavolám, Hospodin bude  záchrana. Večer i ráno, také v poledne úpím a sténám -...
Žalmy 60:13...šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepřítelizáchrana v člověku je přece nicotná. S Bohem však jistě...
Žalmy 62:2... Jen v Bohu duše odpočívá, od něj přichází  záchrana. Jen on je skála, moje spása, nepadnu nikdy, on...
Žalmy 70:6...ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej! pomoc,  záchrana jsi ty, Hospodine, prosím nemeškej! Spoléhám na...
Žalmy 80:4...nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Hospodine, Bože zástupů, jak dlouho budeš...
Žalmy 80:8...nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Z Egypta přenesl jsi vinné révoví, vyhnal jsi...
Žalmy 80:20...nás, rozjasni nad námi svoji tvář, buď naše záchrana! Pro předního zpěváka, na gitejský nástroj. Žalm...
Žalmy 85:8...nám, Hospodine, lásku svou, obdaruj nás svou záchranou! Poslechnu, co říká Bůh, Hospodin (on slibuje...
Žalmy 89:27...- tak osloví - ‚ty jsi můj Bůh, skála  záchrany!' A tak jej prvorozeným učiním, nejvyšším bude z...
Žalmy 95:1...zpívejme Hospodinu s radostí, jásejme Skále naší záchrany! Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností,...
Žalmy 108:13...šiky netáhneš? Pomoz nám prosím proti nepřítelizáchrana od člověka je přece nicotná. S Bohem však jistě...
Žalmy 119:153...je potvrdil navěky. Hleď na trápení a dej mi záchranu, nezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji při a...
Žalmy 140:8... moje modlitby! Hospodine, Pane, mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj. Neplň,...
Žalmy 144:2... On je láska, můj pevný hrad, útočiště,  záchrana. On je můj štít, na něj spoléhám, i národy mi...
Přísloví 11:14...jasný směr, lid upadá, ve množství rádců je však záchrana. Se zlou se potáže, kdo za cizího ručí, slibům se...
Přísloví 24:6...vyhraješ dík dobrým radám, ve množství rádců je záchrana. Hlupák na moudrost nedosáhne, ve shromáždění obce...
Izaiáš 25:9... v něj jsme doufali; jásejme a radujme se z jeho záchrany!" Hospodinova ruka na této hoře spočine, Moáb však...
Izaiáš 33:2...Buď nám každé ráno posilou a v čase soužení záchranou. Před tvým mocným hlasem národy utečou, jakmile...
Izaiáš 38:20...poučí o tvé věrnosti. Hospodin je připraven k  záchraně - zpívejme a hrajme na strunné nástroje po všechny...
Jeremiáš 3:23... Ano, v Hospodinu, našem Bohu, je pro Izrael záchrana! Co těžce vydobyli naši otcové, to nám "Hanba"...
Daniel 6:15...chtěl Daniela zachránit, a usiloval o jeho záchranu do západu slunce. Tehdy se ale ke králi znovu...
Abdiáš 1:17... zmizí, jako by nebyly. Na hoře Sion však bude záchrana a ta hora bude svatá. Dům Jákobův pak získá zpět...
Micheáš 4:10...nocovat. do Babylonu musíš jít a tam dojdeš záchrany; tam Hospodin vykoupí z nepřátelského sevření....
Jan 5:34...svědectví od člověka, ale toto říkám pro vaši záchranu. On byl hořící a zářící lampou, vy jste se však...
Skutky 27:34...nic nejíte. Proto vás prosím, v zájmu své záchrany něco snězte; nikdo z vás nepřijde ani o vlásek!"...
Filipským 1:19...a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k  záchraně. se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem...
Filipským 1:28...to jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha. Bylo vám totiž dopřáno, abyste v...
1. Tesalonickým 5:9...naděje spasení. Bůh přece pro nás nemá hněv, ale záchranu skrze našeho Pána Ježíše Krista, který za nás...
1. Timoteus 2:15...a padla do hříchu. V jejím mateřství je ovšem záchrana - její i všech těch, kdo vedou rozumný život ve...
Židům 10:39..." My ovšem neodpadáme k záhubě, ale věřímezáchraně. Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz...
1. Petr 3:21...předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu - nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |