Zářit

Hledám varianty 'zářit' [ záříte (1) zářit (6) zářily (1) zářilo (1) zářila (4) zářil (1) září (14) záře (6) ]. Nalezeny 34 verše.
Exodus 34:29...ale nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše...
Exodus 34:30...všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle, tvář mu zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však...
2. Samuel 22:29... Hospodine, jsi přece mou svící, sám Hospodin mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu...
1. Královská 11:36...se, aby mému služebníku Davidovi po všechny dny zářila svíce v Jeruzalémě, městě, které jsem si vyvolil,...
1. Královská 15:4...však Hospodin, jeho Bůh, nechal v Jeruzalémě zářit jeho svíci; vzbudil po něm jeho syna a upevnil...
2. Královská 8:19...mu slíbil, že jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské...
2. Letopisů 21:7... že Davidovi i jeho synům po všechny dny nechá zářit svíci. V jeho dobách se Edom vzbouřil proti judské...
Job 18:5...na místě? Světlo darebáka uhasne, plamen ohně mu zářit nebude. Světlo v jeho stanu ve tmu změní se a jeho...
Job 37:21...Do slunce přece také nikdo nehledí, když jasně září na nebi, poté co vítr mraky rozptýlil. Od severu...
Job 41:11...úsvit se rozzáří pod jeho pohledem. Z jeho tlamy září pochodeň, roj jisker létá kolem něj. Dým se mu valí od...
Žalmy 18:29... Ty, Hospodine, rozsvěcíš mou svíci, můj Bůh mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu...
Žalmy 34:6...obav vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit, nebudou v hanbě skrývat tvář! Když chudák volal,...
Žalmy 44:4...tvá pravice to byla, paže tvá, tvář tvá jim zářila - měls je rád! Jenom ty, Bože, jsi můj Král, ty nech...
Přísloví 4:18...spravedlivých jak paprsek světla víc a víc září, se rozední. Cesta darebáků však tone ve tmách, o...
Přísloví 31:18...dokázat. Užitek vlastní píle zakouší, její svíce září dlouho do noci. Přeslici bere do rukou, prsty...
Píseň 5:10...zvláštní, že nutíš nás k přísaze? Můj milý září jako rubíny, vyjímá se mezi tisíci! Jeho hlava je...
Píseň 6:10... královny i konkubíny chválu vzdávají: Kdopak to září jako jitřenka? Jak luna překrásná, čistá jak slunce...
Izaiáš 4:5...slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci záře planoucího ohně. Poskytne přístřeší a stín před denním...
Izaiáš 60:19...ti nebude světlem ve dne, nebude ti svítit ani záře měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem, tvůj Bůh...
Ezechiel 1:4...obrovitý mrak šlehající blesky, obklopený jasnou září a zprostřed toho žáru jakoby třpyt žhnoucího vzácného...
Ezechiel 1:28...na mracích v deštivý den, tak vypadala ta jasná záře kolem dokola. Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy...
Ezechiel 10:4... Chrám byl naplněn oblakem a i nádvoří zalila záře Hospodinovy slávy. Šelest cherubích křídel se rozléhal...
Ezechiel 32:8...a měsíc nevydá svůj svit. Všechna světla, jež září na nebi, kvůli tobě zatemním a tvoji zem ponořím do...
Daniel 12:3... jiní k hanbě, pro věčnou výstrahu. Moudří budou zářit jasem oblohy; ti, kteří mnohé k spravedlnosti přivádí...
Ozeáš 6:5...jsem vás svými výroky, aby úsudky jak světlo zářily. Chci totiž lásku, nikoli oběti, poznání Boha spíš...
Joel 2:10...se musí chvět; slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin sám pak burácí v čele své armády; jeho...
Joel 4:15...Údolí rozsudku! Slunce a měsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin bude ze Sionu řvát, burácet bude z...
Abakuk 3:4...chval. Jeho jas je jako svítání, z jeho ruky září paprsky - tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde...
Abakuk 3:11... Slunce i měsíc zůstaly ve svém obydlí, před září tvých šípů utekly, před blýskáním tvého kopí. Ve svém...
Matouš 5:16...svítí všem, kdo jsou v domě. Tak vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali...
Matouš 28:3... odvalil kámen a posadil se na něm. Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh. Strážní se...
Skutky 26:13...světlo z nebe. I když to bylo kolem polednezářilo jasněji než slunce a obklopilo i můj doprovod....
Filipským 2:15...pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života,...
Zjevení 1:16...z úst mu vycházel ostrý dvojsečný meč. Jeho tvář zářila jako slunce v poledne. Když jsem ho spatřil, padl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |